Tải bản đầy đủ

81 bài học xử lý tập tin với serialize file

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Bài Học

Xử lý tập tin với
Serialize File

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Nội dung bài học

 Các lớp thư viện lưu/đọc Serialize File
 Kỹ thuật lưu trữ tập tin với Serialize File
 Kỹ thuật đọc tập tin với Serialize File

Lập trình Java trong 4 tuầnWORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

public class KhachHang implements Serializable{
private String ma;
private String ten;
public String getMa() {
return ma;
}
public void setMa(String ma) {
this.ma = ma;
}
public String getTen() {
return ten;
}
public void setTen(String ten) {
this.ten = ten;
}
public KhachHang(String ma, String ten) {
super();
this.ma = ma;
this.ten = ten;
}
}

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Các lớp thư viện lưu/đọc Serialize File
import
import
import
import

java.io.FileInputStream;
java.io.FileOutputStream;
java.io.ObjectInputStream;
java.io.ObjectOutputStream;


Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Kỹ thuật lưu trữ tập tin với Serialize File
FileOutputStream fos=new FileOutputStream(“d:/data.dat”);
ObjectOutputStream oos=new ObjectOutputStream(fos);
KhachHang kh=new KhachHang (1,”Nguyễn Văn Tèo”);
oos.writeObject(kh);
oos.close();
fos.close();


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Kỹ thuật đọc tập tin với Serialize File
FileInputStream fis=new FileInputStream(“d:/data.dat”);
ObjectInputStream ois=new ObjectInputStream(fis);
Object data=ois.readObject();
KhachHang kh=(KhachHang) data;
ois.close();
fis.close();


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×