Tải bản đầy đủ

80 bài học xử lý tập tin với textfile

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Xử lý tập tin với TextFile


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Nội dung bài học

 Các lớp thư viện lưu/đọc TextFile
 Kỹ thuật lưu trữ tập tin với TextFile
 Kỹ thuật đọc tập tin với TextFile

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW


Các lớp thư viện lưu/đọc TextFile
import
import
import
import
import
import

java.io.BufferedReader;
java.io.BufferedWriter;
java.io.FileInputStream;
java.io.FileOutputStream;
java.io.InputStreamReader;
java.io.OutputStreamWriter;

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Kỹ thuật lưu trữ tập tin với TextFile
FileOutputStream fos=new FileOutputStream("d:/data.txt");
OutputStreamWriter osw=new OutputStreamWriter(fos, "UTF-8");
BufferedWriter bw=new BufferedWriter(osw);
bw.write("Obama");
bw.newLine();
bw.write("Putin");
bw.newLine();
bw.write("Kim Jong Un");
bw.close();
osw.close();
fos.close();


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuầnKỹ thuật đọc tập tin với TextFile
FileInputStream fis=new FileInputStream("d:/data.txt");
InputStreamReader isr=new InputStreamReader(fis, "UTF-8");
BufferedReader br=new BufferedReader(isr);
String line1=br.readLine();
String line2=br.readLine();
String line3=br.readLine();

br.close();
isr.close();
fis.close();


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×