Tải bản đầy đủ

60 bài học các bài tập tự rèn luyện 4 các bài tập tự rèn luyện về arraylist và hashmap

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Các bài tập tự rèn luyện về
ArrayList và HashMap


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học
Bài tập 1 : Viết chương trình quản lý Tên Sinh Viên dưới dạng
console, yêu cầu sử dụng ArrayList và thực hiện các chức năng
sau (tạo menu):
a) Thêm Sinh viên
b) Xuất danh sách sinh viên
c) Sửa Sinh Viên

d) Xóa Sinh viên chứa tên bất kỳ
e) Tìm Sinh viên mà tên có chữ An
f) Sắp xếp Sinh Viên
g) Xuất ra số lượng sinh viên


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học
Bài tập 2 : Viết chương trình quản lý sinh viên (mã, Tên) dưới
dạng console, yêu cầu sử dụng HashMap và thực hiện các chức
năng sau (thông tin sinh viên bao gồm : mã số sinh viên, họ tên) :
a) Thêm Sinh viên
b) Xuất danh sách sinh viên – Theo mã và tên
c) Sửa Sinh Viên
d) Xóa Sinh viên chứa tên bất kỳ
e) Tìm Sinh viên mà tên cho chữ An
f) Xuất ra Các mã sinh viên(chỉ mã)
g) Xuất ra Các tên Sinh viên(chỉ tên)


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×