Tải bản đầy đủ

50 bài học tìm kiếm trên mảng

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Tìm kiếm trên mảng


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Nội dung bài học

 Tìm 1 phần tử có tồn tại hay không
 Tìm các vị trí của phần tử trong mảng

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW


Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học

 Tìm 1 phần tử có tồn tại hay không
 tương tự như duyệt mảng, trong quá trình duyệt ta
so sánh, nếu tìm thấy thì dừng


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học

 Tìm các vị trí của phần tử trong mảng
 tương tự như duyệt mảng, trong quá trình duyệt ta
so sánh, nếu tìm thấy thì lưu vết lại các vị trí rồi tiến
hành tìm tiếp


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×