Tải bản đầy đủ

46 bài học các bài tập tự rèn luyện 2

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Các bài tập rèn luyện tự giải


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học

Bài số 1: Viết Game Đoán Số
Viết chương trình chơi game đoán số, mô tả game như sau:
- Khởi tạo ban đầu người chơi có 5 điểm
- Máy tự động Random ngẫu nhiên 1 số từ 0->5 (số này sẽ
không xuất ra, chỉ dùng để so sánh với số số mà người chơi
đoán

- Người chơi đoán số, Nếu đoán đúng thì + 1 điểm vào điểm khởi
tạo, ngược lại -1 điểm (Chú ý là có xuất thông báo khi người
chơi đoán trúng hay đoán sai)
- Khi người chơi không còn điểm nào thì thông báo Game Over
- Nếu người chơi tích lũy được 10 điểm thì thông báo
Congratulations! You Win!


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học

Bài số 2: Viết chương trình đếm số âm
Viết một hàm đặt tên là NegativeNumberInStrings(String str).
Hàm này có đối số truyền vào là một chuỗi bất kỳ, Hãy viết lệnh
để xuất ra các số nguyên âm trong chuỗi.
Ví dụ: Nếu nhập vào chuỗi “abc-5xyz-12k9l--p” thì hàm phải
xuất ra được 2 số nguyên âm đó là -5 và -12


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học

Bài số 3: Xuất tuổi
Viết chương trình cho phép nhập vào ngày tháng năm sinh kiểu
chuỗi, dùng SimpleDateFormat để chuyển qua DateTime, sau đó
xuất tuổi. Biết rằng tuổi = Năm hiện tại – năm sinh


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học


Bài số 4: đếm các ký tự
Viết chương trình cho phép nhập vào 1 chuỗi. Yêu cầu xuất ra:
- Bao nhiêu chữ IN HOA
- Bao nhiêu chữ in thường
- Bao nhiêu chữ là chữ số
- Bao nhiêu chữ là ký tự đặc biệt
- Bao nhiêu chữ là khoảng trắng
- Bao nhiêu chữ là Nguyên Âm
- Bao nhiêu chữ là Phụ âm


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×