Tải bản đầy đủ

45 bài học bài tập rèn luyện 6 tối ưu chuỗi

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Bài Học

Bài tập rèn luyện
Tối ưu chuỗi

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học

Cho một chuỗi bất kỳ, hãy tối ưu chuỗi theo
mô tả: Chuỗi không có khoảng trắng dư thừa,
các từ cách nhau bởi 1 khoảng trắng, ký tự
đầu của các từ viết HOA


Vi dụ:
Input: “ TRẦN
duY
THAnh ”
Output: “Trần Duy Thanh”


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×