Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 92
44 bài học bài tập rèn luyện 5 kiểm tra chuỗi panlyndrome - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

44 bài học bài tập rèn luyện 5 kiểm tra chuỗi panlyndrome

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Bài tập rèn luyện
Kiểm tra chuỗi panlyndrome


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học
Hãy viết phương thức tên Panlyndrome nhận 1 tham số có
kiểu String và trả về true nếu tham số là chuỗi panlyndrome
(chuỗi panlyndrome là chuỗi có chuỗi đảo ngược bằng chính
nó, ví dụ madam, radar)

m


a

3

2

1

0

d

i=0
M[0] so sánh M[5-1-0]=M[4]
i=1
M[1] so sánh M[5-1-1]=M[3]
i=2
M[2] so sánh M[5-1-2]=M[2]

a

4
m


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

END

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×