Tải bản đầy đủ

42 bài học hàm đổi chữ hoa thường

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Hàm đổi chữ Hoa - thường


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Nội dung bài học

 toUpper
 toLower

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW


toUpper
String s="obama".toUpperCase();
System.out.println(s);

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

toLower

String s="PUTIN".toLowerCase();
System.out.println(s);


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×