Tải bản đầy đủ

41 bài học cách tách chuỗi

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Bài Học

Cách tách chuỗi

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Nội dung bài học

 Cách tách chuỗi với split
 Cách tách chuỗi với Stringtokenizer

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW


Lập trình Java trong 4 tuần

Cách tách chuỗi với split

 Các version JDK>=1.4 thì có hỗ trợ split để tách chuỗi
String s="Obama;Putin;Kim Jong Un";
String []arr=s.split(";");
for(String name: arr)
System.out.println(name);
Obama
Putin
Kim Jong Un


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Cách tách chuỗi với Stringtokenizer

 Các version JDK <1.4 thì sử dụng Stringtokenizer (đã
học trong bài các thư viện thường dùng)


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×