Tải bản đầy đủ

40 bài học cách nối và chèn chuỗi

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Cách nối và chèn chuỗi


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Nội dung bài học

 Cách Nối chuỗi bằng dấu +
 Cách nối chuỗi bằng StringBuilder
 Cách chèn chuỗi

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW


Cách Nối chuỗi bằng dấu +

String s="Obama";
s=s+" Putin";
System.out.println(s);

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Cách nối chuỗi bằng StringBuilder
StringBuilder builder=new StringBuilder();
builder.append("Obama");
builder.append("\t");
builder.append("Putin");
builder.append("\t");
builder.append("Kim Jong Un");
System.out.println(builder.toString());


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Cách chèn chuỗi
StringBuilder builder=new StringBuilder("Obama Putin");
builder.insert(6, "Kim Jong Un ");
System.out.println(builder.toString());


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding


is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×