Tải bản đầy đủ

39 bài học hàm so sánh chuỗi

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Hàm so sánh chuỗi


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Nội dung bài học

 compareTo, compareToIgnoreCase

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

compareTo


 So sánh có phân biệt HOA – thường.
String s1="Hạnh phúc";
String s2="Giải thoát";
int x=s1.compareTo(s2);

 Bằng 0 khi s1=s2
 >0 khi s1>s2
 <0 khi s1
Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

compareToIgnoreCase

 So sánh không phân biệt HOA – thường.
String s1="Hạnh phúc";
String s2="Hạnh PHÚC";
int x=s1.compareToIgnoreCase(s2);

 Bằng 0 khi s1=s2
 >0 khi s1>s2
 <0 khi s1

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

END
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×