Tải bản đầy đủ

37 bài học hàm đổi chuỗi

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Bài Học

Hàm đổi chuỗi

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Nội dung bài học

 replace, replaceFirst

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần


replace

 replace
String s="Xin chào Obama! Tui là Putin";
s= s.replace("Obama", "Kim Jong Un");
System.out.println(s);

Xin chào Kim Jong Un! Tui là Putin


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

replaceFirst

 replaceFirst
String s="Obama Xin chào Michelle Obama";
s= s.replaceFirst("Obama", "Putin");
System.out.println(s);


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×