Tải bản đầy đủ

35 bài học hàm tìm chuỗi

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Bài Học

Hàm tìm chuỗi

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Nội dung bài học

 indexOf
 lastIndexOf
 contains

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW


Lập trình Java trong 4 tuần

indexOf

 Trả về vị trí đầu tiên tìm thấy, không tìm thấy trả về -1
String s = "Hello everybody !";
int i = 0;
// Trả về i = 1
i = s.indexOf("e");


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

lastIndexOf

 lastIndexOf trả về vị trí cuối cùng tìm thấy
String s = "Hello everybody !";
int i = 0;
// Trả về i = 8
i = s.lastIndexOf("e");


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

contains

 Contains Kiểm tra chuỗi con có nằm trong chuỗi s?
String s = "Hello everybody !";
if(s.contains(“body”))


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần


Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×