Tải bản đầy đủ

31 bài học thư viện toán học

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Thư viện toán học


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học
Tên phương thức

Mô tả

PI

Trả về giá trị PI


abs(a)

Trả về trị tuyệt đối của a

max(a,b)

Trả về giá trị lớn nhất giữa a và b

min(a,b)

Trả về giá trị nhỏ nhất giữa a và b

sqrt(a)

Trả về căn bậc 2 của a

pow(x,y)

Tính lũy thừa xy

sin(radian)

Tính sin, radian=Math.PI*góc/180

cos(radian)

Tính cos

tan(radian)

Tính tan


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding


is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×