Tải bản đầy đủ

24 bài học khái niệm về biệt lệ

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Khái niệm về biệt lệ


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học

 Tại sao phải xử lý biệt lệ?
 Các cấp độ lỗi: lỗi biên dịch, lỗi thực thi, lỗi logic
 Cách hành xử với lỗi: Checked error - Unchecked error


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW


Lập trình Java trong 4 tuần

Tại sao phải xử lý biệt lệ

Trong quá trình thực thi phần mềm sẽ có
những lỗi phát sinh mà trong quá trình
coding ta đã dự đoán hoặc chưa dự đoán
được
Việc kiểm soát các biệt lệ giúp cho phần mềm
tiếp tục hoạt động nếu lỗi xảy ra hoặc cũng
đưa ra các gợi ý bên phía User Problem


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Các cấp độ lỗi:

Lỗi biên dịch
Lỗi runtime exception
Lỗi logic exception – sai nghiệp vụ yêu cầu


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Cách hành xử với lỗi

 Unchecked error
 Checked error

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!


Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×