Tải bản đầy đủ

22 bài học bài tập rèn luyện 3 tính dãy toán học

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Bài tập rèn luyện
Tính dãy toán học


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học

22
23
4 8
𝑠 2,3 = 2 +
+

= 2 + + = 2 + 1.33 + 1.33 = 4.66
1+2 1+2+3
3 6


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

J=0

J=1

J=2

J=3

J=4

Lập trình Java trong 4 tuần

J=6

J=5

*

*

*

*

*

*

*

i=1

**

*

*

*

*

*

i=2

*

*

*

*

*

*

i=3

*

*

*

*

*

i=4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

i=0

i=5

i=6

*
i=7

J=7

*


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

J=0

J=1

J=2

J=3
*

i=0
i=1

*

i=2

*

i=3

*

i=4

*
*

i=5
*

i=6
*

*

Lập trình Java trong 4 tuần

*

*

*
*

*
*

*
*

*

J=6

J=5

J=4

J=h/2

*

i=7
i=h-1
J<=h/2

J=7

*

i=0
J>=h/2

i+j=h-1


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×