Tải bản đầy đủ

21 bài học bài tập rèn luyện 2 giải toán học

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Bài Học

Bài tập rèn luyện
Giải toán học

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học

 Viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số a, b
và một ký tự ch. Nếu (dùng switch):
− ch là ‘+’ thì thực hiện phép tính a + b và in
kết quả lên màn hình.
− ch là ‘–’ thì thực hiện phép tính a - b và in kết

quả lên màn hình.
− ch là ‘*’ thì thực hiện phép tính a * b và in kết
quả lên màn hình.
− ch là ‘/’ thì thực hiện phép tính a / b và in kết
quả lên màn hình.


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×