Tải bản đầy đủ

19 bài học ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Ý nghĩa và cách sử dụng
break và continue
trong các vòng lặp


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Nội dung bài học

Cách dùng break
Cách dùng continue

Lập trình Java trong 4 tuầnWORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Cách dùng break

break Dùng để thoát khỏi vòng lặp chứa nó
trực tiếp (không làm bất kỳ dòng lệnh nào
bên dưới nữa). Thường khi ta đạt được giới
hạn nào đó hoặc muốn thoát khỏi vòng lặp
vĩnh cửu ta sẽ dung break


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Cách dùng break

Ví dụ thoát vòng lặp khi đạt được giới hạn:
int n=10;
int i=0;
int t=0;
while(i{
t=t+i;
if(t>=5)
break;
i++;
}
i=?
t=?

i=0, t=0
1)t=t+i=0+0=0
i++i=1
2) t=t+i=0+1=1
i++i=2
3) t=t+i=1+2=3
i++i=3


4)t=t+i=3+3=6
Dừng while vì 6>=5break;


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Cách dùng break

Ví dụ thoát vòng lặp vĩnh cửu:
while(true)
{
System.out.println("Nhập a:");
int a=new Scanner(System.in).nextInt();
System.out.println("Nhập b:");
int b=new Scanner(System.in).nextInt();
System.out.println(a+"+"+b+"="+(a+b));
System.out.println("Tiếp ko?(c/k)");
String line=new
Scanner(System.in).nextLine();
if(line.equalsIgnoreCase("k"))
break;
}


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Cách dùng continue

continue dùng để bỏ qua các lệnh bên dưới
và chuyển qua lần lặp tiếp theo
for(int i=0;i<10;i++)
{
if(i%3==0)
continue;
System.out.println(i);
}


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×