Tải bản đầy đủ

15 bài học cấu trúc switch

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Bài Học

Cấu trúc switch

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Nội dung bài học

Cấu trúc switch tổng quát
Cấu trúc switch biến thể

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW


Lập trình Java trong 4 tuần

Cấu trúc switch tổng quát
switch ()
{
case :
;
break;
case :
;
break;

default:
;
break;
}


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Cấu trúc switch tổng quát

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Cấu trúc switch tổng quát

Ví dụ
switch (i)
{
case 1:

System.out.println("so 1");
break;
case 2:
System.out.println("so 2");
break;
default:


System.out.println("default");
break;

}

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Cấu trúc switch biến thể
switch () {
case :
case :
;
break;
case :
case :
;
break;

default:
;
break;
}


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×