Tải bản đầy đủ

10 bài học ép kiểu dữ liệu trong java

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Ép kiểu dữ liệu trong Java


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Nội dung bài học

Vì sao phải ép kiểu
Ép kiểu rộng
Ép kiểu hẹp

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW


Lập trình Java trong 4 tuần

Vì sao phải ép kiểu

Trong quá trình tính toán đôi khi kết quả trả
về không còn giống với kiểu dữ liệu chỉ định
ban đầu nên ta cần ép kiểu


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Ép kiểu rộng

Ép kiểu rộng: Đưa từ kiểu có vùng lưu trữ
nhỏ lên kiểu có vùng lưu trữ lớnkhông sợ
mất mát dữ liệu.
Ví dụ: intlongfloatdouble
double x = (double)1/2;
double x=1.0/2; double/intdouble
double x=1/2 ;  int/int=int00.0


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Ép kiểu hẹp

Ép kiểu hẹp: Đưa từ kiểu có vùng lưu trữ lớn
về kiểu có vùng lưu trữ nhỏcó thể bị mất
mát dữ liệu
Ví dụ: doublefloatlongint
int x= (int)1.0/2
(int)1.01


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROWLập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×