Tải bản đầy đủ

Phan phoi Chuong trinh Hoa 8 va Hoa 9

Phân phối chơng trình môn hóa học thcs năm 2011
( kèm theo HNG DN THC HIN IU CHNH NI DUNG DY HC
MễN HểA HC, CP THCS )
Lớp 8
Cả năm : 37 tuần ( thực hiện 70 tiết )
Học kỳ I : 19 tuần (thực hiện 36 tiết )
Học kỳ I I : 18 tuần ( thực hiện 34 tiết)
Học kỳ i
Tiết
Tiết 1
Tiết 2,3
Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6, 7
Tiết 8,9

Tiết 10
Tiết 11
Tiết 12

Tiết 13,
14
Tiết 15
Tiết 16

Tên bài

Ni dung iu chnh

Hng dn thc hin

Mở đầu môn hóa
học
Chơng I : chất. Nguyên tử. Phân tử .
Chất
Bài thực hành 1.
Thớ nghim 1. Theo dừi
Khụng bt buc tin hnh thớ nghim ny,

Nguyên tử

Nguyên Tố Hóa
Học
Đơn Chất và Hợp
Chất Phân Tử.

s núng chy ca cỏc
cht Parafin v lu
hunh.
Mc 3: lp electron

GV dnh thi gian hng dn HS mt s k
nng v thao tỏc c bn trong thớ nghim
thc hnh .
Khụng dy

Mc 4 (phn ghi nh)
Bi tp 4
Bi tp 5
Mc III. Cú bao nhiờu


nguyờn t húa hc
Mc IV. Trng thỏi ca
cht
Mc 5 (phn ghi nh)
Hỡnh 1.14
Bi tp 8

Khụng dy
Khụng yờu cu HS lm
Khụng yờu cu HS lm
Khụng dy, hng dn HS t c thờm
Khụng dy, vỡ Vt lý THCS ó hc
Khụng dy
Khụng dy
Khụng yờu cu HS lm

Bài thực hành 2
Bài luyện tập 1
Công Thức Hóa
Học
Hóa Trị
Bài luyện tập 2
Kiểm Tra Viết
Chơng ii : phản ứng hóa học

Tiết 17

Sự Biến Đổi Chất

Phn b

Tiết
18,19
Tiết 20
Tiết 21

GV hng dn HS chn bt Fe nguyờn cht,
trn k v u vi bt S (theo t l khi
lng S : Fe > 32 : 56) trc khi un núng
mnh v s dng nam chõm kim tra sn
phm.

Phản ứng Hóa
Học
Bài Thực Hành 3
Lấy điểm thực hành (Hệ Số 1)
Định Luật Bảo Toàn Khối Lợng


Tiết
22,23
Tiết 24
Tiết 25

Phơng Trình Hóa Học
Bài luyện tập 3
Kiểm Tra Viết

Chơng iii : mol và tính toán hóa học
Bi tp 4
Khụng yờu cu HS lm
Bi tp 5
Khụng yờu cu HS lm

Tiết 26

Mol

Tiết
27,28
Tiết 29
Tiết
30.31
Tiết
32.33
Tiết 34
Tiết 35
Tiết 36

Chuyển Đổi Giữa Khối Lợng Thể Tích và Mol. Luyện tập
Tỷ Khối Của Chất Khí.
Tính Theo Công Thức Hóa Học
Tính Theo Phơng Trình Hóa Học
Bài Luyện Tập 4
Ôn Tập Học Kỳ I
Kiểm Tra Học Kỳ I

Học kỳ ii
Chơng iv : oxi.không khí
Tiết
37,38
Tiết 39
Tiết 40
Tiết 41
Tiết
42,43
Tiết 44
Tiết 45
Tiết 46
Tiết
47,48
Tiết 49
Tiết 50
Tiết 51
Tiết 52
Tiết 53
Tiết
54,55
Tiết
56,57
Tiết 58
Tiết 59

Tính Chất của Oxi
Sự Oxi hoá.Phản ứng hóa hợp.ứng dụng của oxi.
Oxit
Điều chế oxi.
Mc II. Sn xut khớ oxi Khụng dy, hng dn HS t c thờm
Phản ứng phân
trong cụng nghip
hủy
Không khí.Sự
Cháy
Bài luyện tập 5
Bài Thực Hành 4
Kiểm Tra Viết.
Chơng v : hidro. Nớc
Tính Chất ứng dụng của Hiđrô.
Phản ứng Oxi hoá khử.
Điều chế Hidro.Phản
ứng Thế.
Bài luyện tập 6
Bài Thực hành 5
Kiểm Tra Viết.
Nớc

Bi Phn ng oxi húa Khụng dy c bi, s dng thi gian
kh
luyn tp.
Mc 2. Trong cụng
Khụng dy, hng dn HS t c thờm
nghip
Lấy điểm thực hành (Hệ Số 1)

Axit.Bazơ, Muối.
Bài luyện tập 7
Bài Thực hành 6
Chơng vi : dung dịch

Tiết 60
Tiết 61

Dung Dịch
Độ tan của một chất


TiÕt
62,63
TiÕt
64,65
TiÕt 66
TiÕt 67
TiÕt
68,69
TiÕt 70

trong níc.
Nång ®é dung
dÞch.
Pha chÕ dung dÞch
Bµi luyÖn tËp 8
Bµi Thùc Hµnh 7
¤n tËp HKII
KiÓm Tra HKII

Bài tập 5

Không yêu cầu HS làm

Bài tập 6

Không yêu cầu HS làm


Lớp 9
Cả năm : 37 tuần ( thực hiện 70 tiết )
Học kỳ I : 19 tuần (thực hiện 36 tiết )
Học kỳ I I : 18 tuần ( thực hiện 34 tiết)
Học kỳ i
Tên bài

Tiết
Tiết 1
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết

2,
3,4
5
6, 7

Ni dung iu
chnh

Hng dn thc hin

Ôn tập kiến thức hóa học lớp 8
Chơng I : các loại hợp chất vô cơ.
Tính Chất hóa học của oxit.Khái quát về sự phân loại oxit
Một số oxit quan trọng
Tính Chất hóa học của Axit
Một số axit quan Phn A. Axit clohiric (HCl) Khụng dy, GV hng dn HS t c li
trọng
tớnh cht chung ca axit (trang 12, 13)

Bi tp 4

Khụng yờu cu HS lm

Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
Tiết 11
Tiết
12,13

Luyện tập: Tính Chất hóa học của oxit và Axit.
Thực hành: Tính Chất hóa học của oxit và Axit.
Kiểm tra viết
Tính Chất hóa học của bazơ
Một số bazơ quan
Hỡnh v thang pH
trọng
( Tiết 13 )

Tiết 14

Tính Chất hóa học của Bi tp 6
Muối
Một số muối quan
Mc II. Mui Kali nitrat (KNO3)
trọng.
Phân bón hóa học
Mc I. Nhng nhu cu ca cõy

Bi tp 2 ( Tiết 13 )
Tiết 15
Tiết 16

trng
Tiết 17
Tiết 18
Tiết 19
Tiết 20

Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ.
Luyện tập chơng I
Thực hành: Tính Chất hóa học của Bazơ và
Muối
Kiểm Tra Viết

Khụng dy, vỡ SGK in
khụng ỳng vi mu thc t
Khụng yờu cu HS lm
Khụng yờu cu HS lm
Khụng dy
Khụng dy, vỡ Sinh hc
THCS ó hc

Lấy điểm thực hành (Hệ Số 1)

Chơng ii : Kim loại
Tiết 21

Tiết 22
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết

23
24
25
26
27

Tiết 28
Tiết 29

Tính chất vật lý chung của
kim loại

Thớ nghim tớnh
dn in
Thớ nghim tớnh
dn nhit
Bi tp 7

Tính chất hóa học của kim
loại
Dãy hoạt động hóa học của kim loại.
Nhôm
Hỡnh 2.14

Khụng dy, vỡ Vt lý THCS ó hc
Khụng dy, vỡ Vt lý THCS ó hc
Khụng yờu cu HS lm
Khụng dy

Sắt
Hợp kim sắt : Gang, Thép.
Ăn mòn kim loại và bảo vệ
kim loại không bị ăn mòn
Luyện tập chơng II
Thực hành : Tính chất hóa
học của Nhôm và Sắt.

Khụng dy v cỏc loi lũ sn xut gang, thộp
Bi tp 6

Khụng yờu cu HS lm


Tiết 30
Tiết
31,32
Tiết.33
Tiết 34
Tiết 35
Tiết 36

Chơng iiI: phi kim.sơ lợc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Tính chất chung của Phi Kim.
Clo
Các bon
Các oxit của Cácbon
Ôn Tập Học Kỳ I ( Bài 24 )
Kiểm Tra Học Kỳ I

Học kỳ ii
Tiết 37
Tiết 38

Axit Cacbonic và muối Cacbonat
Silic.Công nghiệp Silicat Mục 3b.Các
.
công đoạn

chính.
Các nội dung
liên quan đến
lớp e
Bài tập 2

Không dạy các phơng trình hóa
học
Không dạy các nội dung liên quan
đến lớp e .

Tiết
39,40

Sơ lợc về bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa
học

Tiết 41

Luyện tập chơng III

Tiết 42

Thực hành : Tính chất hóa học của Phi Kim và hợp chất của chúng .
Chơng iv: hi đ rô cacbon. Nhiên liệu
Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ .
Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ .
Mê tan
Etylen.
Axe ty len
Kiểm Tra Viết
Ben Zen
Dầu mỏ và khí
thiên nhiên .
Nhiên liệu
Luyện tập chơng IV
Thực hành : Tính chất hóa học của Hi đrô các bon .
Chơng v: dẫn xuất của hi đrô cacbon.polime
Rợu etylic
Axit Axetic Mối liên hệ giữa etylen, rợu etylic và axit axetic .

Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết

43
44
45
46
47
48
49
50

Tiết 51
Tiết 52
Tiết 53
Tiết 54
Tiết
55,56
Tiết 57
Tiết 58
Tiết 59
Tiết 60
Tiết 61
Tiết 62
Tiết 63

Kiểm Tra Viết
Chất Béo
Luyện tập : rợu
etylic ,axit axetic và
Chất béo.
Thực hành : Tính
chất của : rợu và
axit.
Gluco zơ
Saccarôzơ
Tinh bột và xen lu lo


Không yêu cầu Hs làm.

Lấy điểm thực hành (Hệ Số 1)
Dạy gộp 02 bài 50 và 51 SGK nh bài 52 và không hạn
chế số tiết .


Tiêt 64
Tiết
65,66
Tiết 67
Tiết
68,69
70

Pr o tê ịn
Pô li me

Mục II: ứng dụng
của Polime.

Thực hành : Tính chất của Gluxit.
Ôn tập cuối năm .
Kiểm Tra cuối năm

Không dạy GV hớng dẫn HS tự
đọc thêm .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×