Tải bản đầy đủ

Quotations for all occasions 2000


ẽôơơã- đ
ò ẹẵẵ-ãíãằẳ ắĐ

íơáằđãằ đà

í ẹ ễ ậ ể ị ì ò

ậ ề ì ấ ẻ ì è ầ

é ẻ

ề ẫ

ầ ẹ ẻ ế


íôắã ậãêằđ-ãơĐ éđằ-ềằâ ầđà
íáãẵáằ-ơằđụ ẫằ-ơ ô--ằă
éôắã-áằđ- ãẵằ ùốỗớ
íĐđãạáơ ợ íôắã ậãêằđ-ãơĐ éđằ-ò đãạáơ- đằ-ằđêằẳ

ễãắđđĐ íạđằ-- íơạãạúãúéôắãẵơã ĩơ
ẽôơơã- đ ẵẵ-ã- ủ ẵãằẳ ắĐ íơáằđãằ đàũ
ũ ẵũ
ìẵôẳằ- ắãắãạđáãẵ đằằđằẵằ- ẳ ãẳằăũ
ìịề úợớùúùùợỗúỡ ứẵãẳúđằằ ằđữ
ùũ ẽôơơã-ụ ạã-áũ ìũ đàụ íơáằđãằũ
éềờốỡũẹớ ẽờố ợ
ốợúẳẵợù

í-ằắôẳ ằẳãơã- íôắã ậãêằđ-ãơĐ éđằ-- ắà- đằ đãơằẳ
ằđằơ ẳ ẳôđắằ ẵãẳúđằằ ằđũ
éđãơằẳ ã ơáằ ậãơằẳ ơơằ- òằđãẵ
ẵ ù ỗ ố ộ ờ ở ỡ ớ ợ ù

úợỡỡố


ò- òêãắằ
èáằ íôắã ẫđẳ ẽôơơã- ứíĩúẻẹểữ
ằằđ ằẳãơđ-ổ ẻắằđơ òẳđằâ-ụ ểđĐ ịãạạ-ụ ểãẵáằ ằãẳằ
ô- ễãằèáằ íôắã ĩãẵơãđĐ ããđ ẽôơơãắĐ ẻắằđơ òẳđằâèáằ íôắã ĩãẵơãđĐ ẽôơơãắĐ ẻắằđơ òẳđằâèáằ íẵã-ằ íôắã ĩãẵơãđĐ ẽôơơãắĐ ẻắằđơ òẳđằâẫằ- ẫđẳèáằ íôắã ịà ẽôơơã- ắĐ ẫằ
ắĐ ểđĐ ịãạạãĐ ẫã-ẳ
èáằ ợụ ể-ơ ìđơơ èáãạ- êằđ ãẳ òắôơ éđằơãạụ
íáãẳđằ ẳ ãĐ ễãằ
ắĐ ô- ã-ắằđạ
ì í ẻằ-ã-ơ êằđĐơáãạ ăẵằơ èằơơã
òẳ ẹơáằđ ẽôơơã- đ ẹ-ẵđ ẫãẳằ
ắĐ ếđ ịằẵà-
ẹ ơáằ éằằụ ịĐ ơáằ éằằụ đ ơáằ éằằ
òẳ ẹơáằđ ẽôơơã- đ òắđá ễãẵ
ắĐ ắđ ịđđãơơ
ỉãơẵá ầôđ ẫạ ơ ơđ
òẳ ẹơáằđ ẽôơơã- đ ẻá ẫẳ ằđ-
ắĐ ếằãơá đằ
ããĐụ ããĐ
òẳ ẹơáằđ ẽôơơã- đ ỉằđĐ ĩêãẳ èáđằô
ắĐ ếũ éũ ấ òạằ
ềơ ịẳĐ ễãàằĐ
òẳ ẹơáằđ ẽôơơã- đ ịằđđẳ áâ
ắĐ ịằđđẳ ũ ĩôàđ


ẫáằ ã ĩôắơụ èằ ơáằ èđôơá
òẳ ẹơáằđ ẽôơơã- đ ểđà èâã
ắĐ ịđã íã-


This page intentionally left blank


íơằơ-

ìơđẳôẵơã

ãă

êằđĐ ầằđ
ịãđơáẳĐ
ềằâ ầằđ
ểđơã ễôơáằđ ếãạ ĩĐ
íáãằ-ằ ềằâ ầằđ
ấằơãằ- ĩĐ
ằắđôđĐ ợỗ
ơũ éơđãẵà- ĩĐ
òđã - ĩĐ
-ơằđ
é--êằđ
ì-ãẵ ềằâ ầằđ
ẻẳ
ểơáằđ- ĩĐ
ểằđã ĩĐ
ơáằđ- ĩĐ
ìẳằằẳằẵằ ĩĐ
ễắđ ĩĐ
ẻ-á ỉ-áá
ầ ếãôđ
ỉâằằ
ấằơằđ- ĩĐ
èáà-ạãêãạ
ỉôààá
ếâƯ
íáđã-ơềằâ ầằđ- êằ

ùù
ùỡ
ùỡ
ùờ
ùố

ợợ
ợớ
ợở
ợố
ợỗ
ớù
ớỡ
ớờ
ớỗ
ỡù
ỡỡ
ỡở
ỡố

ởù
ởở

ĩĐ- ơáằ ẫằằà
ôẳĐ
ểẳĐ
èôằ-ẳĐ
ẫằẳằ-ẳĐ
đãẳĐ
ơôđẳĐ
ệôđĐ
ằắđôđĐ
ểđẵá
òđã
ểĐ
ệôằ
ệôĐ
òôạô-ơ
ằơằắằđ
ẹẵơắằđ
ềêằắằđ
ĩằẵằắằđ
đãạ
ôằđ
òôơô
ẫãơằđ

ởờ
ởộ
ởỗ

ờù
ờù
ờợ
ờớ
ờớ
ờỡ
ờở
ờộ
ờố
ờỗ
ờỗộù
ộù
ộỡ
ộờ


ẹẵẵ-ãĐ
ịẵà ơ ẵá
èàãạ ăãạ ã ễêằ
ịđằàãạ ậ
éđ--

ốộ
ốố

ỗợ
ỗớ


ạạằằơ
ểêãạ ì ứẫãơá éđơằđữ
ẽôãơơãạ àãạ
ẽôãơơãạ ĩđãàãạ
ễ-ãạ ẫằãạáơ
ẫằẳẳãạ
ơđơãạ ịô-ãằ-éđơã
ịằẵãạ éđằơ
ịằẵãạ đẳđằơ
ểêãạ ỉô-ằ
ẫằẳẳãạ òãêằđ-đĐ
ãĐ ẻằôã
ẵá ẻằôã
ỉ-ãơ- ẳ ĩẵơđìằ-- ứểãẳữ
ằêằđằ ìằ-ằđơã
ĩãêđẵãạ
ẻằôãơãạ
ĩã--ơằđịằđằêằằơ
ôằđ
ẻằẵêằđĐ
ấẵơã
èđêằ
ẫđãơãạ ẻằđơ
ĩđãàãạ
è-ơãạ
ãêãạ ằằẵá
ằằàãạ êđ
ãẵã ôẵẵằ-ãẵã ễ-ểằéđơãằểằằơãạìơằđêãằâìơđẳôẵơãí-ơã
òâđẳ-ụ ẻằâđẳ-ụ ẳ íạđơôơã
ì-ãđãạ
ìêãơơã
ẫằẵằ
Đãạ ẳắĐằ
íẵôẳãạ ĩằ
èáà-

ỗờ
ỗố
ỗố
ù
ùợ
ùỡ
ùờ
ùố
ùỗ
ùùỡ
ùùỡ
ùùờ
ùùỗ
ùợ
ùợợ
ùợỡ
ùợở
ùợộ
ùợố
ùớỡ
ùớỡ
ùớở
ùớố
ùỡ
ùỡù
ùỡợ
ùỡỡ
ùỡở
ùỡộ
ùỡố
ùởù
ùởù
ùởợ
ùởớ
ùởở
ùởộ
ùởộ
ùởộ
ùởố
ùởỗ
ùờ
ùờợ
ùờớ
ùờỡ
ùờở
ùờờ

òạĐ
éđã-ằ
đạãêãạ
ấâãạ
éđĐãạ
íằằắđơãạ
íằ--ãạ
ẫããạ
ễ-ãạ
ẻằẵẵããơã

ùờộ
ùờố
ùờố
ùờỗ
ùộ
ùộợ
ùộợ
ùộợ
ùộớ
ùộở

ẹẵằ ã ễãằơãằ
ịãđơá
ãđ-ơ ịắĐ
ằẵẳ ịắĐ
èáãđẳ ịắĐ
ĩằơá íáãẳ
ãđ-ơ ĩĐ ẵá
éôắằđơĐ
ỉãạá ẵá
èôđãạ ùờ
íãạ ẹôơ ứẵãĐữ
íằạằ
đẳôơã
ãđ-ơ ằă
ãđ-ơ íđ
ãđ-ơ ễêằ
ãđ-ơ ệắ
ểđđãạằ ứãđ-ơữ
ãđ-ơ ỉằ
ịơã-
íđơã
ãđ-ơ íôã
ịđụ ịơ ểãơƯêá
íãạ ẹôơ
èôđãạ ùố
èôđãạ ợ đ ợù
ằẵẳ ểđđãạằ ủ ẻằđđãạằ
èáãđẳ ểđđãạằ
èôđãạ ớ
èôđãạ ỡ
ểãẳẳằ òạằ
èôđãạ ở

ùộỗ
ùố
ùốù
ùốù
ùốợ
ùốớ
ùốỡ
ùốờ
ùốờ
ùốố
ùốố
ùỗù
ùỗớ
ùỗộ
ùỗộ
ùỗố

ợỡ
ợờ
ợỗ
ợỗ
ợùù
ợùỡ
ợùở
ợùở
ợùộ
ợùố
ợùố
ợợù
ợợớ
ợợở


ễ-ãạ éđằơ
ễ-ãạ ô-ằ
ểằô-ằ
èôđãạ ờ
èôđãạ ờở
ẻằơãđằằơ
ẹẳ òạằ

ợợộ
ợợố
ợớ
ợớợ
ợớớ
ợớớ
ợớộ

èôđãạ ộ
èôđãạ ố
èôđãạ ỗ
èôđãạ ù
ĩằơá

ợỡ
ợỡù
ợỡợ
ợỡợ
ợỡớ

ìẳằă

ợỡộ


This page intentionally left blank


ìơđẳôẵơã

ẹ ơáằ -ơ ãđơơ ẵẵ-ã- ôđ ãêằ-ụ âằ ơằ ẳ ôđ-ằêằ- ơ -đ âđẳ-ũ ẫáằ âằ -ơ âơ ơ ẵ-ằụ ẵằằắđơằụ ằăãụ ã-ãđằụ đ ơáàụ
âằ ằẳ ô đằằơãạ áđ-ằ- ãàằ ẫđẳ- ẵơ ằăđằ-- áâ ì ằằ đ ì ảô-ơ
ẳơ àâ âáơ ơ -Đũ ẽôơơã- đ ò ẹẵẵ-ã- Đ ảô-ơ ắằ ơáằ ắà ơ
-ôĐ ơá-ằ âđẳ- đ ã-ãđằ Đô ơ ẵằ ô âãơá -ằ Đôđ âũ
ẹôđ ãôđằ ơ -ằà ãđơơ ẵẵ-ã- -ằơãằ- đằ-ôơ- đ -ằ-ằ
ơáơ ãơ Đ ắằ ãđđãơằ ơ ẵđơ ằ ơôđ áđ-ằ ã ơãằ ạđằơ
ằơãũ ôằẵằ Đ ắằ ã-ẵ-ơđôằẳ âáằ ãơ ẵằđơằ- ơáằ --
đãằẳụ đ ằăằũ ứèôđ ơ ơáằ -ằẵơã ắằđằêằằơ ẳ Đô âã -ằằ ơáơ
ôằ ệá- áẳ -ằơáãạ ơ -Đ ắôơ ơáằ ãẵơãắããơĐ ạđãằ ẳ
đằơằ ô-ã- ẳ ắ-ẵôđằ ãã-ũữ ẹ ơáằ ơáằđ áẳụ ơ đằẳ đ -áđằ
ơáằ ẵằơ- éơụ ệá ĩằụ đ ẫẳĐ òằ ơáằ -ôắảằẵơ ẳằơá
ẵ áằ ơ ôơ ôđ â ạđãằ ãơ ằđ-ằẵơãêằụ ẳ ằắằ ô- ơ ằđ âđẳã-ơằẳ ơằđ- ơ ẵ-ằ đãằẳũ
êằ ảĐô ẵẵ-ã-ụ ằ ơ ảô-ơằ Đ ơ ắằ áãạá đãđãơĐũ ẫáằ Đô
đằ -áãạ đ ơôđàằĐ ẳ ơđĐãạ ơ ạôđằ ôơ áâ ơ ơ Đôđ ằơãđằ ãĐ
đôẳ Đôđ ẳãằđ ơắằụ Đô Đ ơ áêằ ơáằ ằằđạĐ ơ ẵ-ằ êãạ
-ơơằằơ ắôơ ơáằ ằãạ èáà-ạãêãạ ơ -ằơ ơáằ ơằ đ ơáằ ằ-ơũ ẽôú
ơơã- đ ò ẹẵẵ-ã- Đ ạãêằ Đô ơáằ ã-ãđơã ơ ãđằ-- Đôđ ạôằ-ơ- âãơá
ôơơã đ đá ệ-ằá ỉằụ ơáằ ôẳằđ ơáằ ẳằđ ẵằằắđơã
ơáằ áãẳĐụ đ ơ đằ--ôđằ ơáằ âãơá đ ịắằẵà- ẵằơ ơáơ ơáãằ ẳĐ ằêằđĐằ -áôẳ ắằ ằăằđơằẳ đ ẳãằơãạũ ẫáĐ ẵằ ô âãơá ơ-ơ
đ Đôđ ẵáãẳ- âằẳẳãạ âáằ ơáằ ằơ ẻãẵáđẳ ẫãắôđ á- đằẳĐ ẳằ ơáằ
âđà đ Đôỏ ẫáĐ -áđằ âãơá Đôđ ẵáãẳ ơáằ ãơãơằ ẳằơã- Đôđ đ-ơ -ằăô
ằẵôơằđ âáằ Đô ẵ ằơ ể ẳằđ-ụ ểđơã ềêđơãêụ ẳ ỉẳằ
íôằẳ ơằ ỏ ẫáĐ -ôằđ ằ âáằ đằẵằ ếãạ ẳ ậđ-ô ễằ ôã ẵ
ằãạáơằ Đô ắôơ ơáằ ắằằơ- ằô-ằụ ẳ âáằ ịằơơĐ đẳ ẵ ã-ãđằ
Đô ơ ắơơằ ẳẳãẵơãỏ ẽôơơã- đ ò ẹẵẵ-ã- ẵ -ôĐ Đô âãơá
ôơơã- ơ ã-ãđằ ẳ ẵ-ằ Đô ẳ ắã Đô ôơ âáằ Đô ảô-ơ ẳơ


àâ âáơ ơ -Đ ắôơ ẳằơáụ èáà-ạãêãạụ đđãạằụ -ằăụ ằô-ằụ đằẵêú
ằđĐụ đ Đ ơáằ Đ ẵẵ-ã- ơáơ ẵđơ ô- êằđ ơáằ ẵôđ-ằ Đằđ đ
êằđ ơáằ ẵôđ-ằ ãằơãằũ
ẽôơơã- đ ò ẹẵẵ-ã- ã- ẵằẵơã ôơơã- ắôơ Đ ơáằ
ẵằằắđơã- ẳ đãơằ- --ạằ ã ơáằ ẵằẳđ Đằđ ẳ ã ôđ ằđ- ãêằ-ũ
èáằ ẵằẵơã ẵơã- ơáđằằ -ằẵơã-ũ ãđ-ơụ ơáằđằ đằ ôơơã-ụ ắằạããạ âãơá
ềằâ ầằđ- ĩĐ ẳ ằẳãạ âãơá ềằâ ầằđ- êằụ ắôơ ơáằ ẵẵ-ã- âằ ằăú
ằđãằẵằ ằêằđĐ Đằđũ èáằ ơáằđằ đằ ôơơã- ắôơ ằêằơ- ơáơ áằ
ẵẵ-ãĐ ồ ơáằĐ ẵà ơáằ ãằêãơắããơĐ ơáằ ẵằẳđụ ắôơ ơáằĐ đằ ắĐ ằôãôằũ ãĐụ ơáằ ơáãđẳ -ằẵơã ơáằ ẵằẵơã ẵơã- ôơơã- ắôơ
ơá-ằ ẵẵ-ã- ơáơ áằ ẵằ ã ãằơãằụ ắôơ ơáằ ãằ-ơằ- ắĐ âáãẵá
âằ ằ-ôđằ ôđ ẳằêằằơụ ẵôơ ôđ ạã- ẳ ôắằđ ôđ --ằ-ũ
ì ơáằ đ-ơ -ằẵơãụ êằđĐ ầằđụ ơáằđằ đằ ôơơã- đ ơáằ ãđơơ
ằ-ơãê- ẳ đằãạãô- ẵằằắđơã-ụ đ ơáằ -ằ--ụ ơáằ ơá-ụ ằêằ ơáằ
ẳĐ- ơáằ âằằàũ ứầô Đ ằêằđ ạã à ôãơằ ơáằ -ằ âĐ ơ ểẳĐ
ơằđ Đô ằđ âáơ ịđằẳ ằẵằđ ẳãẳ ắằẵô-ằ -áằ áơằẳ ãơụ đ ơ èôằ-ẳĐ ơằđ
Đô đằẳ ãƯắằơá èĐđ- đằđơ áâ ẻãẵáđẳ ịôđơ â- âơ ơ ẵằằắđơằ
ãơũữ ịđâ-ãạ ơáđôạá ơáằ ôơơã- ã ơáã- đ-ơ -ằẵơã ơáằ ắà Đô âã
ơãẵằ ơáằ ẳãêằđ-ằ êãằâ- ơáơ âđãơằđ- áêằ ơáằ-ằ -áđằẳ ằăằđãằẵằ-ụ ẳ ằđú
á- ẵằ ơ ắằơơằđ ôẳằđ-ơẳãạ áâ ôđ ẵôơôđằ ẳ ôđ ẵằ ẵẳãơã
ôđ -ằ-ằ ơáằ --ãạ Đằđũ èáằ íáãằ-ằ ềằâ ầằđụ ơáằ ểô-ã ềằâ ầằđụ ẳ
ơáằ ệằâã-á ềằâ ầằđụ đ ằăằụ ẳĐ- ẳãằđằơ đ ơáằ íáđã-ơã ềằâ
ầằđũ
èáằ ôơơã- ãẵôẳằẳ áằđằ đằằẵơ ơáằ ẵô-ơ- --ẵãơằẳ âãơá ơáằ-ằ ẳãú
ằđằơ áãẳĐ- ẳ - áãạáãạáơ ơáằ ẳãằđằơ ằđ-ằẵơãêằ- đẳằẳ ắĐ ã-ãẳằđẳ ôơ-ãẳằđ- ơ ạãêằ ơđẳãơãũ ì Đô áêằ ằêằđ ẵằằắđơằẳ íáãằ-ằ ềằâ
ầằđụ Đô Đ đằạđằơ Đôđ ẵôơôđằ- ẵà ếãơẵáằ ẳ ơằđ Đô đằẳ òĐ
è- ẳằ-ẵđãơãũ ì Đô ẳ đôơãằĐ ẵằđơằ ơáã- ằ-ơãêụ Đô Đ -ơã
ắằ ãđằ--ằẳ âãơá ơáằ đ-ằ ằ ơáơ ẹ-ắằđơ ãơâằ ẵđằơằ- âãơá áã- ã-ơ ơáằ
Đđãẵ ằ- đ ẳãằđằơ àãẳ- ã-Đ đằâđà-ũ êằ âãơáã ạãêằ ẵôơôđằụ
ơáằ -ằ áãẳĐ Đ áêằ ẳãằđằơ ơằ- đ ẳãằđằơ đơãẵãơ-ũ òằđãẵ
íáđã-ơã- đằẳãạ ỉằđ ẫôà- ôơơã ỉôààáụ đ ằăằụ Đ
ẵằ ơ ắằơơằđ đằẵãơằ ơáơ ơáằ òằđãẵ ẵằằắđơã íáđã-ơ- àằ- ãơ
ẳãẵôơ ơ ẳ ãẵáằ đ ơáằđ ĩằẵằắằđ áãẳĐũ ẻá ẫẳ ằđ-ụ
ểđà èâãụ ẳ ơằáằ ấãẵằơ ịằằlơ đằẵ ơáằ ãẵằ ẵđằ ẳ ơđãơãẵ -ạ-ụ
ơáằ -ằằẵáằ- ẳ ơáằ đằâđà- ơáơ Đ òằđãẵ- --ẵãơằ âãơá ìẳằằú
ẳằẵằ ĩĐũ ẻằđằđ- ãàằ ẫãã- ẫằ- ịđâụ đằẳằđãẵà ĩôạ--ụ ẳ đú
ẵằ- ẫđãạáơ đằãẳ ô- ơáơụ đ -êằ- đ đ âằ âãơáôơ ơáằ đãạáơ ơ êơằụ
ơáã- ẵằằắđơã ãắằđơĐ ẳ ảô-ơãẵằ đ â- ằơ - ĐằđĐ đằãẳằđ
ơáằãđ ẵôơđĐ- áĐẵđã-Đũ ò- Đô -ôđêằĐ ơáằ ôơơã- ấằơãằ- ĩĐụ ơằ
áâ ơáằ ẵô-ơ- ẳ đằ ơáằ ẳĐ áêằ ẵáạằẳ êằđ ơãằũ íáôẵằđ ẳ
áàằ-ằđằ ẵáđ ơáằ đằẳằđ âáằ ơáằĐ đằẵ ơáằ ơđẳãơã đằ ắôơ ơáằ


ơãạ ắãđẳ- ơáã- ẳơằụ âáãằ ẳằđ âằ ãàằ íơáĐ ôã-ằâáãơằ ẳ
ỉằằ ãằẳãạ- ịđãẳạằơ ệằ- đêãẳằ đằ ảẳằẳ êã-ã ơáằ ắãạơđĐ
áằđơ-ụ âằđ-ụ -ằăụ ẳ đằảằẵơãũ êằ ằêằơ- ơáơ ẵẵôđ âãơá đằạôđãơĐ ẳ
-ằằ ơ ãàằụ ơáằ ẵáạãạ -ằ-- đ ơáằ ôãẵàằđ ẵĐẵằ ẳĐ-
ơáằ âằằàụ Đ à ôãơằ ẳãằđằơ ơ ẵãơĐ ẳ ẵôơđĐ ẳâằằđ- ứâáãằ ằđạằ
ỉằđắằđơ ằằ- ằ ẵơ ằăằđãằẵằ ểĐ ã ơáằ ẵãơĐụ ẫãã íôằ ịđĐơ
ẵằằắđơằ- ơáằ âĐ ằêằ ằâ ắđãạáơ áôđ- ẵ ắđãạ -đãạ ơ ẵãơĐ ạđẳằ
ã ểđẵáữụ ơ ơáằ Đôạ ẳ ơáằ ẳ ứâãơằ-- ơáằ ạãạ ẳằắơằ êằđ ơáằ đằơãêằ
ẵđôằơĐ òđãữụ ẳ ơ ơáằ ạã-á ẳ ềằâ ạẳằđ- ứâáãằ ằđơđôẳằ ệằàĐệôằ ã- ơáằ ằắẳãằơ đằ-á Đôạ ắằôơĐụ ẹãêằđ ẫằẳằ ỉằ- -ằằ- ơáằ
ơá âằđãạ -áâ ẳ -ôằđãạ đ áằẳ ẵẳữũ èáằ ôơơã- áằđằụ
âáãẵá ẵ ẵđ ơáơ ằêằ ạđằơ ãẳ- đằ ẵđơằẳ ắĐ ơáằ âđơá ơáằ
áằđơá ã âãơằđụ ẵ ắđằơáằ ằâ ãằ ãơ ĐằđĐ đãơô-ũ
ì ơáằ -ằẵẳ -ằẵơãụ ẹẵẵ-ãĐụ ơáằđằ đằ ôơơã- đ ơá-ằ ẵẵ-ãơáơ ẳ áằ ắôơ ơ -ẵáằẳôằũ ìẳằằẳụ ơáằ ôđằẳãẵơắããơĐ Đ đà
ơáằ - ẵẵ-ã- ã ôđ ãêằ-ũ ẫằ ẳơ ẵá-ằ âáằ ẳã--ơằđụ ãằ--ụ đ
-ằđơã âã ắằ ô-ụ ẳ ơáằ đằẵơã- ơáằđ- Đ áằ ô- ơ đằ-ẳũ
ỉằđĐ ẫđẳ ịằằẵáằđ ẳ íũ ũ ễằâã- Đ đêãẳằ ô- âãơá -ằ-ằ ơáằ ôđ-ằ
-ôằđãạ ã ôđ ãêằ-ũ ôằ èĐđ íằđãẳạằụ ô- ơạụ ẳ ẻắằđơ
ểẵíđô ẳằ-ẵđãắằ ã ẳ ãằ-- âãơá ằôằẵằ ơáơ ắđãạ- ẳãạãơĐ ơ ơá-ằ
âá đằ -ôằđãạũ ẹơáằđ ẵẵ-ã-ụ -ôẵá - ôãơơãạ ẳẳãẵơãụ đằôãđằ âãú
âằđụ ẳ ơáằ âđẳ- áằđằ Đ ã-ãđằ ơáằ -ơđằạơá ẵáđẵơằđ ằẵằ--đĐ ơ
ãêằ ơáđôạá đằẵêằđĐũ èáằ ôơơã- ắôơ ôãơơãạ ẳđãàãạụ ôãơơãạ -àãạụ
ẳ ôãơơãạ êằđằơãạ đằằẵơ ắơá ơáằ ẵơãôãạ ẳằ-ãđằ ơ ẵáạằ ẳ ơáằ
ẵôơằđêããạ ơằơơã ơ ạãêằ ã ơ ơáằ ôđằ êãẵằũ ìơ Đ ắằ đằ--ôđãạ
ơ àâ ơáơ ằêằđĐằ đ ỉôẵà ã ơ ẫằẳĐ íằ á- áẳ ơđôắằ đằ-ã-ơãạ
ơáằ ôđằ ẵãạđằơơằũ ìẳằằẳụ ã-ơãạ ơáằ-ằ ơơằơ- ơ ôãơ ôẳằđ ơáằ áằẳãạ
ẵẵ-ãĐ ôẳằđ-ẵđằ- ôđ âằàằ-- ẳ ẳãẵôơĐ ã ôđ ằđơ- ơ êằđú
ẵằ ôđ ắẳ áắãơ-ũ ẫằ Đ - đằạđằơ ơáằ ằẵằ--ãơĐ ơ ãẵôẳằ đ--ụ
âằẳẳãạ-ụ ẳ ẳãêđẵằ- ã ơáã- ẵơằạđĐ ẳ ơ ẳãơ ơáơ ơáằĐ đằẵôđ ã-ơằẳ
áằãạ ẵằ ã ãằơãằũ ẹ ơáằ ơáằđ áẳụ ơáằ đằẳằđ Đ ơàằ -ằ
ẵđơ đ ẳ -ằ áôđ ã ơáằ ơã ơáơ ơáằ ẵẵ-ã ẳãêđẵằ áđêãẳằẳ ẵ ạđôẳ đ âđãơằđ- - ẳãêằđ-ằ - ệá ểãơ ẳ ò
ễẳằđ- ứãằ ễằẳằđằđữũ ẫằ Đ - đằạđằơ ơáằ đằạôđãơĐ âãơá âáãẵá âằ ô-ơ
ẵằ ôằ-ơ ơ-à- ãàằ ơàãạ ằă-ụ ơơằẳãạ ằằơãạ-ụ âđãơãạ đằđơ-ụ ẳ
-ôđêãêãạ ãơằđêãằâ-ũ èáằ đằẳằđ Đụ áâằêằđụ ạã -ằ-ằ ơáằ ôãêằđ-ãơĐ
áã- ơằ-ơ ăãằơĐ âáằ áằ đằẳ- ơáơ ẻắằđơ ễôã- ơằêằ- ẵôẳụ Đ Đằđôơ -ẵáụ -ơã ẵảôđằ ô ơáằ ơằđđđ ơằúãạáơ -ơôẳĐ -ằ--ãụ đ ơáơ
ểơãạằ ẳ ẫãã ệằ- ôẳ ơáơ -ơ ằă- đằôãđằ ơáằ -ơôẳằơ ơ
-ơô ơáằ ãẳ âãơáôơ ằăằđẵã-ãạ ãơũ ẹằ Đ ằêằ -ơđơ ơ đằẵãơằ -ằ
ơáằ ẵẵ-ã ắôđẳằ- ãằ ã ơáằĐ ắằẵằ ơáằ ẵẵ-ã ơ ãẳằơãĐ âãơá ơáằ
âđãơằđ- ôơằẳ áằđằũ


ãĐụ ã ẹẵằ ã ễãằơãằụ ơáằđằ đằ ôơơã- đ ơá-ằ ẵẵ-ã- ơáơ
đ -ơ ô- ẵẵôđ ơằằđ ơá ơáơũ ằơãằ- ơáằ ẵẵ-ã ã- ằđắằ
ắằẵô-ằ ãơ ã- đ-ơ ằăằđãằẵằổ đ-ơ -ằăụ đ-ơ ảắụ đ đ-ơ áằũ ỉđđãằơ ịằằẵáằđ
ơâằ- ẵằơđĐ -ằơơãạ ô áô-ằàằằãạ -ẵáđ- ãẵằ á- -ằú
ẵã đằằêẵằ ơ đ-ơúơãằ áằâằđ- ắôẳạằơụ âáãằ íáđơơằ éằđàãã- ẳằãơã áằ Đ -ằđêằ - âằẵằ đằãẳằđ ơ Đ áằú
âằđ ơáơ ãơ ã- ãđơơ ơ ẵđằơằ đằôạằ đ ẳôơ- ẳ ẵáãẳđằũ ằ
ơáằ ằêằơ- ã ơáã- -ằẵơã đằụ ã ơáằ ẵáđạĐ ôđ ãêằ-ụ ằêằơ- ơáơ âằ ô-ơ
ằăằđãằẵằ ơ -ằơ ơãằ-ũ ẫằ ơôđ ơâằơĐụ ơáãđơĐụ đ đơĐ Đ ẵằũ ẹôđ ẵôơôđằ
ẳằ- ơ đêãẳằ ô- âãơá Đ -ơẳđẳ ẵằđằãằ- ơáơ -áằ ẳ ẳãđằẵơ ôđ
đằẵơã- ơ ơáằ-ằ ãằ-ơằ-ũ ẫằ Đ ẳ -ằ ẵ-ơã ã àâãạ ơáơ
-ằằ á- -ôđêãêằẳ -ôẵá ãằ-ơằ- ắằđằ ô- ẳ ằãơáằđ ơáơ ơáằĐ áêằ -ôú
ằđằẳ - âằ đằ -ôằđãạ ơáôạá Đô đắắĐ ẳ ơ ằằẳ ôơơã- ắà
ơ ằẵôơằđ ơáằ -ằơãằơ ơáơ ơáằ -ằẵẳ ơĐ Đằđ- ãằ âã ằêằđ ắằ ạẳ - ơáằ đ-ơụ Đô âã ẳ ơáơ -ằơãằơ ằăđằ--ằẳ áằđằ đ ơáơ ơáằđằ đằ
ơằđơãêằ âĐ- ơ êãằâ ơáằ ằêằơ ẳ áĐ âĐ- ơ ẵằằắđơằ ãơũ ệãĐ ịôằơơụ
đ ằăằụ ôđạằ- áã- ằâ ắắĐ ắằđ- ơ đằâđẳ ơáằ-ằêằ- ã-ơằẳ
áẳãạ ơáằ ắ -àằ- đơãơĐ ẳ ẵẵôơắããơĐ ơáơ ẵđơơáằ ẳôđãạ ơáằãđ đằằẵơã- ơôđãạ ơĐũ
ì ẳẳãơã ơ ơáằ-ằ ãằ-ơằ- âãơáôơ đãơôụ ơáằđằ đằ ẵằúãúúãằơãằ
ẵẵ-ã- ơáơ đằ -ôđđôẳằẳ ắĐ ẵằđằĐũ ịơã-ụ đ-ơ ẵôãụ ắđ ẳ
ắơ ãơƯêáụ ạđẳôơãụ ẳ đđãạằ ãêêằ ằắđơằ đãơô- ơáơ ẳãẵơơằ
áâụ - -ằẵơơđ- ẳ Đằđ-ụ âằ -ằà ắôơ ẳ đơãẵãơằ ã ơáằ-ằ ằêằơ-ũ
ịôơ ơáằ-ằ ằêằơ- áêằ - đãêơằ ẵằơụ âáãẵá Đ ắằ ãơằ-ằũ
èáằ ẵằđằãằ- ơáằ-ằêằ- Đ ằêằ ẳãôơằ ơáằ ằãạ ẳ ơáằ -ằ-ằ ãú
đơẵằ ơáơ -áôẳ àằ ơáằ ơôđãạ ãơ- ã ôđ ằơã ãêằ-ũ ầô âã
ẳ áằđằ đ íáđằ- ễắ ẳ ệá ếằắằ -ằ êãạ ẳằ-ẵđãơã- ơáằ
đãơằ ắơã-ụ âáãằ íáđằ- ĩãẵàằ- đằãẳ- ô- ơáơ -ơ ắắãằ- đằ ôãú
đằ--ằẳũ ầô âã ẳ đẵơãẵ ãđơã đ ằđơđôẳằ ơằã ẵá-ãạ
đđãơằ ạẳđằơ-ụ ẳ đ èá- ỉẳ ơáằ ãđơẵằ ẵá-ãạ
ô-ãẵãô- ằũ ẫáằơáằđ Đô đằ ơđĐãạ ơ ằẳôẵơằ Đôđ-ằ ắôơ ôắãẵ
đãơô đ ơ ẳ ã-ãạáơ ãơ đơãẵôđ ãằ-ơằ Đô áằ ơ ắằ --ãạụ
ẽôơơã- đ ò ẹẵẵ-ã- ẵ đêãẳằ ạôãẳẵằũ


Ûª»®§ Ç»¿®


This page intentionally left blank


ịãđơáẳĐ
ù

èá- ỉẳ ứ

ề ằạơá ơãằ ẵ àằ Đô
ôãơ
ỉôđ ẳ êãđơôằụ -ằ-ằ ẳ âãơụ
èáô- Đô Đ -ơã ắằ Đôạ ơ ằụ
ẫáãằ ì ẵ ắằơơằđ áằđ ơá -ằằ ồ
ẹáụ ằằđ Đ đơôằ -áâ áằđ
-ãơằụ
è àằ ằ ẳằụ ẳ ằẳ Đ
-ãạáơũ
ệơá âãơ ứ
ữụ ạã-á
ằơũ ỉằđ ịãđơáụ ểã-- ếã-ằạạ ẳ ỉằđ
éđằẵãô- ễằạũữụ òạú

ìđã-á ôơáđũ ơằ- ịãđơáẳĐ ứùộợởữũèáđôạá ẳô ơđẵơ âằụ
ẳđằẳụ
èáằ ơããạ Đằđ á- --ẳ ẳ ằẳổ
òẳụ ã -ẳ ẳ ằ-ãêằ -ơđãụ
ì -ãạ Đ ắãđơáúẳĐ ẳơằ ạãũ


ằđạằ íđắắằ ứ

èá- ỉẳ ứ


ữụ ạã-á
ằơũ è ểĐ ĩôạáơằđụ ẹ ỉằđ ịãđơáẳĐũữụ ạã-á

ằơũ ểĐ ịãđơáúĩĐũì ơáằ ạđẳô ẳằ-ôằơôẳằ ẳ ắú
-ằđêẵằ-ụ ơáã- ẵô-ơ -ằãƯú
ãạ ôđ đằđ ắãđơáúẳĐ áơá
ằđĐ --ằẳ âĐụ đ ã- ằơ ơ
ẵáãẳđằụ âá đằằẵơ ơáãạ ơ
ắôơ ơáằ ơơằđụ đ ôẳằđ-ơẳ
Đ ơáãạ ã ãơ ắằĐẳ ẵàằ ẳ đú
ạằũ
íáđằ- ễắ ứèá- ỉẳ ứữụ ạã-á

ằơũ ịãđơáẳĐ ấằđ-ằ-ũẫáơ ẳãằđằơ ẳ- ôđ ắãđơáú
ẳĐ- ắđãạữụ

ậũũ ôơáđũ ằơ ộổ è ểũẫũụ ẹ ỉằđ
ịãđơáẳĐũèáằđằ đằ ơáđằằ áôẳđằẳ ẳ -ãăơĐú
ôđ ẳĐ- âáằ Đô ạằơ ôúắãđơáẳĐ
đằ-ằơ- ũ ũ ũ òẳ Đ ằ đ
ắãđơáẳĐ đằ-ằơ-ụ Đô àâũ
ễằâã- íđđ ứíáđằ- ễôơú
âãẳạằ ĩẳạ-ữ ứ

ữụ ạã-á

ữụ ạã-á ằ-ú

ẳúđđâ ơ ơáằ ạẳằ ểđú
ãạ
ẳúđđâ ơ ơáằ âđẳẳằãạáơ
ìêằ ẵằ ơ ắằ-- ơáĐ ãằ- ắằạãú
ãạụ
èáơ áơá ẳằ Đ â -
ắđãạáơ

ểãẳằụ âáằ -ôẵá -ô - ơáãằ
ã- ắđụ
èáằ đãạú-ơđ- ơáằãđ ẵãằơ
ô-ãẵ àằũ
ệằ- ẻô--ằ ễâằ ứ

ôơáđ ẳ ơáằơãẵãũ èáđôạá ơáằ ễàú
ãạú-- ẳ ẫáơ òãẵằ ôẳ èáằđằ ứẵáú
ơằđ ờụ ỉôơĐúĩôơĐữ ứùốộùữũ

-Đã-ơũ ềằâ ầằđ- êằụ ễẳ ểạƯãằ
ứùốợùữ ẳ --Đ- ã ứùốợớữũĐ-ơ ơáô ãêằụ ẳằđ Đ
Đằđ-ụ
ì ơáằ ắã-- ơáơ ãằ ằẳằđ-ụ
ềơ âãơáôơ -ãằ-ụ đ Đằơ đ
ơằđè -ơđãẵơĐ àằơổ
ẫáằ đ-ơ ơáĐ ãơ ãơơằằ-ì ẳằẳ ã Đ ẳ ẵđằ--ụ
èáằ ạđằơằ-ơ đ áãằ-ẫ- ơáã-ì âằơũè ạằơ ắẵà Đ Đôơá ì âôẳ ẳ
Đơáãạ ã ơáằ âđẳụ ằăẵằơ ơàằ
ằăằđẵã-ằụ ạằơ ô ằđĐụ đ ắằ đằ-ằẵơú
ắằũ
ẹ-ẵđ ẫãẳằ ứ


ữụ ìđã-á ôú
ơáđũ èáằ éãẵơôđằ ĩđã đĐ ứẵáơằđ ùỗữ
ứùốỗùữũ

ù òơ ơáằđ Đằđ
ì âôẳ ơ ắạạằ
ăẵằơ ơáơ âáằ ì ảạ
ì ảạạằũ


ẹạẳằ ề-á ứữụ ậũũ ằơũ

ịôơẵá ẳ ôẳẵằ ã- ơáằ ằâ ẳằ đ ơáằ
đđãằẳ ẵôằũ

ịãđơáẳĐ ơáằ ịằẵáũ

ùù ịằẵô-ằ ơãằ ãơ-ằ ã- ãàằ -ãđụ
-ằơáãạ -ằẵã áằ- Đôđ
ắãđơáẳĐ ằẵá Đằđổ èáằ -ằ ằú
ằđạĐ ơáơ ẳ ãêằ-ơằẳ ã Đô ơ
ắãđơá ã- đằ-ằơ ẵằ ạãũ
ểằẵáằ ểằẳằ ẵáằằđ-


ữụ ậũũ đắắãũ èâđẳ ểằãạú
ô ễãằ ổ èáằ ẫã-ẳ ơáằ ẻằắắằ ứẵáơằđ ợụ
ịãđơáổ èáằ ểã--ã ịằạã-ữ ứùỗỗởữũ

ùợ ỉĐ ịãđơáẳĐụ ệáĐụ
ễãêằ ắằĐẳ Đôđ ãẵằụ
èđêằ đ ằảĐằơụ
â Đôđ â -ằũ
ẫũ ỉũ òôẳằ ứùở ì ô-ằẳ ơ ơãẵãơằ Đ ẵáãẳáẳ
ắãđơáẳĐ đơãằ- - ã ằẵá âằđằ
ô ẵđơãũ ễãàằ -ơ àãẳ-ụ
ì êằẳ -ãơơãạ ơ ơáằ áằẳ ơáằ ơú
ắằ âãơá ẵđâ Đ áằẳũ ì
đằẵằơ Đằđ-ụ áâằêằđụ ắãđơáẳĐáêằ ắằằ đằ ãàằ ằẳãẵ ẵáằẵàú
ô- ô ơ ắôơ ằẵằ--đĐ ã
ằ ãơằẳ- ơ -ơĐ ãêằ đ Đằđ
ơ Đằđũ
ễằơơĐ íơơã éạđằắã ứắũ

éạđằắã ã ơáã- ắà ẳằ-ẵđãắằ- ơáằ ằăằđãằẵằ
ơôđãạ ơĐũ áằ ằăãằ- ẵđãạ -
ằằ ẵãạ ạằ ẵằđằĐ ơáơ ẵằằú
ắđơằ- ơáằ -ãơãêằ ơơđãắôơằ- ạằâã-ẳụ
àâằẳạằụ ằăằđãằẵằụ ẵđãạũ áằ ẳằ-ẵđãắằ ẵằđằĐ đ ắơããạ ằ-ẵđơ đ
ơáằ -âằằơụ êằđẳơ ẳ Đôơá ơ ơáằ
ẵằ ôẵằđơãơĐ ẳ ằđũ

ữụ òạú

òằđãẵ ằơũ ểĐ ỉĐ ẻằơôđ-ũ

ùớ ì áêằ âĐ- ắằằ ãơđãạôằẳ ơ
âáơ âằơ ã ơáằ âđẳ Đ
ắãđơáẳĐ- ạ ắằđằ ì â- ắđũ
ữụ ạã-á ẵơđũ
ểĐ ềằ -ẵằ- ểằổ èáằ ĩãđĐ ẻằơãđãạ
òẵơđ ứểẳĐụ ợỡ òđã ùỗỗởữ ứùỗỗờữũ

ữụ

ậũũ ôơáđũ ằơơãạ ẹêằđ ằơơãạ ẹẳằđổ ò
ìơãơằ ệôđằĐ ứđơ ìụ ẵãạ òạằồ ẵáơằđ
ớụ ỉĐ ịãđơáẳĐ ơ ểằữ ứùỗỗờữũ

òằẵ ôãằ-- ứắũ

ùỡ ì -ô-ằ ãơ- --ãắằ ơáơ ơáằ
ôẳẵằ ếãẳ ẳãẳơ ãàằ ơ àằ
ôẵá áã- ắãđơáẳĐ-ơáằĐ Đ
áêằ -ơđôẵà áã - ảô-ơ ơáằđ đằú
ãẳằđ ơáơ áã- ẳđâ â- ạằơơãạ
-âằđ ắĐ ơáằ Đằđắôơ âáơ ã áằ
ơđôĐ ãàằẳ ảđ ẵằằắđơãỏ
ẫáơ ã áằ àằẳ đâđẳ ằêằđĐ
Đằđ ơ đàãạ ơáằ ẳĐ áã- ắãđơá
âãơá âáơ ơáằĐ ô-ằẳ ơ ẵ ã ơáằ
ẫằ-ơ đằ âãạẳãạụ âãơá ãà
ắ- ẳ ằâ -ôđêãêđ-ỏ ì
ơáãà ịôơẵá í--ãẳĐ âôẳ áêằ đú
đạằẳ ãơũ
ữụ ậũũ ôơáđũ
èđêằ- âãơá òãẵằ ứẵáơằđ ùởụ ằẵã ẹẵẵú
-ãữ ứùỗốỗữũ

íêã èđãã ứắũ

ĩằ-ẵđãắãạ - đ áã- âãằ- ơãằơá ắãđơáẳĐụ
èđãã ơằ- ơáơ -áằ êằ- ảđ ẵằằắđú
ơã- ẳ đằđà- ơáơ ơáằ đằơã ắằơâằằ

ềằâ ầằđ
ù

èáằ âằđĐ Đằđằ áã- đẵằ â
áôãạ đôụ
èáằ ằâ ắằạã- áã- ẵ-ơ ẵôđ-ằ
ằâồ
âãơá -áằâ đãạ Đẳằ áằ
áơá ắằạôụ
ắằơàằãạ ằẵằ ẳ ằơĐ ơ ằú
-ằâũ
ẳôẳ ằ-ằđ ứ


ữụ ú
ạã-á ằơ ẳ ẵôđơãằđũ òđằơơãụ -ằơ ờợ
ứùởỗởữũèáằ ẵãđẵãạ ơá- ắằạã ơáã- ẳĐụ
è đô ơáằãđ ĐằđĐ đãạụ
òẳ ạúắđằơáẳ ơãằ âáãẵá ằằđ
âã -ơĐụ
ẻằơ- áã- âãạ-ụ ẳ -áơ- âĐụ
ìơ đôẳ ạã ơ ắđãạũ
ểơơáằâ éđãđ ứữụ ạã-á

ằơũ èáằ ềằâ ầằđ- ãơ ơ éáĐã-ũ
èáằ ằâúĐằđ ã- ơáằ -ằ- ã
âáãẵá ẵô-ơ -ằằ- đằ đơãẵôú
đĐ ơ ôơáđã-ằ ẵãêã ẳ áđằ-ãằ-ụ ôẳằđ ơáằ ằ ẵãú
ằơ-ũ éằằ đằẵãđẵĐ đằ-âã-áằ-ụ âáãẵá ơáằĐ -ằẳ đồ
ẳ ẵẵằđ âáãẵá ơáằĐ -ằẳ
ằằũ
éáãã ĩđằđ ơáằụ
ôđơá đ íáằ-ơằđãằẳ


ữụ ạã-á -ơơằ- ẳ ôơáđũẳâđẳ ãơƯằđẳ ứ

ò- ơáằ êôạđ ũ ũ ũ đằ âĐ- êằđĐ
ẵđằô ơ ằẳ ơáằ ẳ Đằđ âằụ -
ơáằĐ đằ ằ-- -ãẵãơô- àú
ãạ ạẳ ắằạããạ ơáằ ằâ
ằũ èáằ ẳ ằ ã- ằẳằẳ âãơá
áằđơĐ ẵơơãũ èáằ ằâ ằ
ã- ằằẳ âãơá ơáằ ẵô-ơ -ằẳú
ãạ đằ-ằơ-ụ âáãẵá đằ ơằđằẳ ềằâ
ầằđ- ãơ-ụ ơ đãằẳ- ẳ ẵôãú
ơẵằũ

ẻãạ ôơ ơáằ -áằ ẳ -đđâ
òẳ ơáằ ã-ằđĐ ẳ -ãụ
èáơ ơáằ ẳâãạ ơáằ đđâ
ểĐ ã ằẵằ ắằ ô-áằđằẳ ãũ

ù ẫáơ ẵ ắằ -ãẳ ã ềằâ ầằđ
đáĐằ-ụ
èáơ- ơ ắằằ -ãẳ ơáô-ẳ
ơãằ-ỏ
èáằ ằâ Đằđ- ẵằụ ơáằ ẳ Đằđạụ
ẫằ àâ âằ ẳđằụ âằ ẳđằ âằ
àâũ
ẫáằằằđ ẫãẵă ứ

ẻãạ ôơ ơáằ ẳụ đãạ ã ơáằ ằâụ
ẻãạụ áĐ ắằ-ụ ẵđ-- ơáằ
-âổ
èáằ Đằđ ã- ạãạụ ằơ áã ạồ
ẻãạ ôơ ơáằ -ằụ đãạ ã ơáằ ơđôằũ
òđằẳụ ễđẳ èằĐ- ứữụ

ạã-á ằơũ ì ểằđã òũỉũỉũ ùờ ứùốởữũ

ữụ

ệằ- ẫáãơẵắ ẻãằĐ ứ

ữụ ậũũ ằơũ ạ ơáằ ềằâ ầằđũ

íáđằ- ễắ ứ

ữụ ạã-á ằ-ú
-Đã-ơũ ềằâ ầằđ- êằụ ễẳ ểạƯãằ
ứệôđĐ ùốợùữ ẳ --Đ- ã ứùốợớữũ

ậũũ ẵằđạĐũ ò íằơằẳ ầằđụ éĐú
ôơá éôãơổ ằđ-ũ ẹẵơắằđ ùốốợòđã
ùốốớ ứùốốộữũ


ữụ ạã-á ơãú
ôđãũ ềằâ ầằđ- ĩĐụ ẹắ-ằđêơã-
ơáằ éôđ òơãôãơãằ- đằơ ịđãơãổ íáãằĐ
ìô-ơđơãạ ơáằ ẹđãạã ẹôđ ấôạđ ẳ éđú
êãẵã íô-ơ-ụ íằđằãằ-ụ ẳ ôằđ-ơãơã
ứêũ ùữ ứùốỡốỡỗữũ

ề ằ ằêằđ đằạđẳằẳ ơáằ ãđ-ơ
ệôđĐ âãơá ãẳãằđằẵằũ ìơ ã- ơáơ
đ âáãẵá ẳơằ ơáằãđ ơãằụ ẳ
ẵôơ ô âáơ ã- ằơũ ìơ ã- ơáằ
ơãêãơĐ ôđ ẵ òẳũ

ữụ

êằđĐ -áôẳ ắằ ắđ ạã
ơáằ đ-ơ ẳĐ ệôđĐũ ơđơ âãơá
đằ-á ạằũ èàằ ô ằ áằ đằ
ã ơáằ ắôẵàằ ã ằẵằ--đĐụ đ ằơ
ẳâ ằụ ẵẵđẳãạ ơ ẵãđẵôú
-ơẵằ-ồ ắôơ ơáằ đ-ơ ệôđĐ
ằơ ằêằđĐ ạãđẳ áã-ằ ẵằ
đằụ âãơá áã- ẵằ ơ ơáằ đơụ
ẳ ơàằ ãơằđằ-ơ ã ơáằ ơáãạơáơ âằđằ ẳ đằ -ơũ
ỉằđĐ ẫđẳ ịằằẵáằđ ứ

ệá ịđẳ ứ

ạã-á ôơáđ ẳ ơđ-ơđũ èáằ ẻôắlãĐlơ
ẹđ ếáĐĐl ứ-ằẵơã ỡữ ứùốởỗữũ

ễằơơằđụ ợờ ĩằẵằắằđ ùộỡỗ ẹụ èáằ ễằơơằđ-
éáãã ĩđằđ ơáằụ đ íáằ-ơằđằẳụ
ằẳũ ệá ịđẳ-áâụ êũ ù ứùỗợỗữũềâ ơáằ ềằâ ầằđ đằêãêãạ ẳ ĩằú
-ãđằèáằ ơáôạáơô ô ơ ãơôẳằ đằú
ơãđằ-ũậũũ ằơũ èáằ ầằđũ

ùù

ềằâ ầằđ- ĩĐồ
ềơáãạ ạẳ đ ắẳụ
ệô-ơ áô ắằãạ-ũ
áãàã ứ


ữụ ệằ-ằ ằơũ ì ẻũ
ỉũ ịĐơáụ ơđ-ũụ ỉãàôụ ỡ ê-ũ ứùỗỡỗữũ

ữụ


ịĐơá ơằ-ổ ẹ ềằâ ầằđ- ĩĐụ ơáãạđằ ẵằ đằ ã ơáằãđ đãạã -ơơằ áđú
Đũ èáằđằ ã- ẳã-ơãẵơã ắằơâằằ áãạáằđ
ẳ âằđụ đằ-ằẵơắằ ẳ ẵđããụ ằ ẳ
ã-ũ ò đằ ôãơằẳ ã ơáằãđ ẵằ-ằằ-- ẵơãêú
ãơĐ ơáằãđ ịôẳẳá ơôđằụ âãơáôơ Đ ẳã-ơãẵú
ơã âáơằêằđụ áĐ ơẳĐ ẳ áĐ ằêằđ
ơằđũ

ãẵằụ ắằẵô-ằ ãơ- ằăơằ-ã
ềằâ ầằđ- êằụ -àằđ- đằ đằẳĐ
-àãạ đ ẳ ẵơ ắằ
ằăằẵơằẳ ơ -ơ ắđôơĐ ơáằ
-ơđàằ ãẳãạáơ âãơá - ôẵá
ãẵơãằ ã ơáằ -Đ-ơằũ ò- ẳãằơãạ
ềằâ ầằđ- ĩĐ ã-ơ ạẳ ãẳằ
- Đô ẵơ ằơ đơãĐ ắôơ đằĐ
ằằẳ ơ ắằ đằằ ơ ẵ-ôằ âáơú
ằêằđ ã- ằẵằ--đĐụ ằơ ắĐ ú
ằơụ ã đẳằđ ơ ằ-ằ Đôđ áạú
êằđũ ì ơáãà ãơ âôẳ ắằ ôẵá
đằ -ằ-ãắằ ã đằ-ôơã- ắằạ
ạằằđĐ ệôđĐ ơáằ -ằẵẳũ

ùợ ẫằẵằụ ềằâ ầằđụ ắôơ ắằ đằ
àãẳ
èá ơáĐ ẳằẳ ơáằđ ằơ ắằáãẳồ
ì ì Đ àã-- ôơá ơáơ- đằẳụ
ãêằ ằ ơáằ ằ ôơá ã-ơằẳ
ẹ ắẵà ắơơằ ẳ âãằ
è ạôđạằ ã ãơ- ằẵà ẳ ãằũ
ẫũ ỉũ ĩêãằ- ứỉằằ ãằẳãạ ứắũ

ữụ ạã-á ôú
ơáđũ ịđãẳạằơ ệằ-- ĩãđĐ ứôẳĐ ù ệôú
đĐữ ứùỗỗốữũ

ữụ ẫằ-á ôú

ơáđũ è ơáằ ềằâ ầằđũ

ùớ èáằ Đằđ- ẳđ- ằ
ãàằ ơá-ằ ạôạằụ
ơâđẳ ơáằ ôàâũ
ãƯắằơá ịã-á ứ

ểđơã ễôơáằđ ếãạ ĩĐ


ữụ ậũũ

ù

ằơũ ệôđĐ ãđ-ơũ

ùỡ ẹ ềằâ ầằđ- ĩĐ âáằ ơáằ
íáđã-ơ- ẳằẵđơã- âằđằ ơàằ
ẳâụ âằ ằơ -ẳ ẳ ằơ ẳâồ ơ
ô- ôđ áô-ằ àằẳ ẳđắ ẳ ú
àằẳụ ẳ ơáôạá ơáằ êã-ãơãạ ắẵà
ẳ đơá âôẳ ẵơãôằ ôơã
âãơằđ ẵằ ơ ằẳụ íáđã-ơâ- êằđũ
ẳ ễằâã- ứắũ

ữụ ậũũ ẵáằ ẳ ôú

ơáđ ẵàắà-ũ èáằ è-ơằ íôơđĐ íàú
ãạ ứùỗộờữũ

ùở ì ằêằđ ãàằẳ ềằâ ầằđ- ĩĐ Đú
âĐồ ãơ á- ơ ơằ ằơ ãàằ ẳĐ
đằắẳãạũ
òằẵ ôãằ-- ứắũ

ữụ ạã-á ẵơđũ
ểĐ ềằ -ẵằ- ểằổ èáằ ĩãđĐ ẻằơãđãạ
òẵơđ ứôẳĐụ ù ệôđĐ ùỗỗởữ ứùỗỗờữũ

ùờ ì ẳ ơáãà ềằâ ầằđ- đằ-ôơãẵơ ơằẵáãẵĐ ắằ ằăằẵơằẳ ơ ắằú
ạã ềằâ ầằđ- ĩĐụ ẳơ Đôỏ

ềâ ã-ơằụ âáãơằ à-
ì ãằ âãơá ẻằêằđằẳ ếãạ ẳâ ã
ểơạằđĐ
ò- ắằẵô-ằ ơáằ ịãắằ -Đ- ì
ô-ơ
ì ạ êằ ĐôĐằ-ụ ì âã đ
ịậè
ễạ-ơ ỉôạáằ- ứữụ ậũũ

ằơũ ịđơáằđĐ ễêằổ ò ễãơơằ ễằơơằđ ơ ơáằ
ẫáãơằ íãơãƯằ- ơáằ ôơáũèáằ ----ãơã ĩđũ ểđơã ễôú
ơáằđ ếãạụ ệđũụ â- ơáằ ẵẵ-ã đ
ằ ơá-ằ --ãêằ ôơôđãạ áĐẵđã-Đ ẵáđẵơằđã-ơãẵ ơáằ
áô đẵằũ ỉằ -ơẳ ã ơáơ ãằ
-ãơ- âáãẵá ạằ- ắẵà đ
ẳáã ơ ệằ-ô-ồ áã- êãằơ ằẳụ
ãàằ ơáằãđ-ụ đằằẵơ- ơáằ á-ơããơĐ
àãẳ ơ ơá-ằ âá Đ ãơ ắĐ
ơđĐãạ áđẳ ơ ô ãơ ằ đằ
ãô -ơằ ôđơáằđ ô ơáằ ẳẳằđ
đ ằ ơ ạằũ ũ ũ ũ ềơáãạ
ẵôẳ ắằ đằ ẳằẵằơãêằ ơá ơáằ
ơãâãẳằ ôđãạũ ịằằơá ơáằ


-ôđẵằ ơáãạ á- ẵáạằẳụ ằăẵằơ
ằđá- đ ơáằ âđ-ơũ

ơáằ ơáằđ -áâ ơáãạ- âã
ơ ơơằđũ

ìũ ũ ơằ ứ

ểđơã ễôơáằđ ếãạ ệđũ ứ

ữụ ậũũ ẵằđạĐ ẳ ẵãêãúđãạáơ- ằẳằđũ


ữụ ậũũ ảôđã-ơ
ẳ ôơáđũ èáằ ãđằ ỉ- ẹĐ ệô-ơ ịằạôụ ã
ìũ ũ ơằ ịãúẫằằàĐ ứùở òđã ùỗờốữ ẳ éú
ằãẵ- ẳ éđáằẵãằ- ùỗờộùỗộ ứùỗốỗữũẫáằđằ ã òằđãẵ ơẳĐ ẳ âằ
áằđ êãẵằ ãàằ ơáằ êãẵằ ơáằ
đáằơ- ì-đằỏ ểđơã ễôơáằđ
ếãạ ã- -ãạ ơáơ ẳ á- ơ đú
-àằ ơáằ ậãơằẳ ơơằ- òằđãẵũ
ỉã- đằ-ằẵằ ã- ơáằ áằ òằđú
ãẵũ

ùỗờốũ
ếãạ áằđằ â- đằ-ẳãạ ơ ôằ-ơã ắôơ
âáơ áằ âôẳ ãàằ ơ áêằ ãẵôẳằẳ ã áã- ằôú
ạĐũòắđá ệ-áô ỉằ-ẵáằ ứ

ữụ ậũũ ứéã-áúắđữ đắắã ẳ ơáằú
ạãũ ìơđẳôẵơã ĩđũ ểđơã ễôơáằđ ếãạ ơ
ơáằ ờốơá òô íêằơã ơáằ ẻắắããẵ
ò--ằắĐ ứí-ằđêơãêằữụ ợở ểđẵá ùỗờốụ ã
èâ ệằâ-ụ èáđằằ ẹãã-ổ ò íằẵơã
èâằơãằơáúíằơôđĐ òằđãẵ ệằâã-á ẽôơú
ơã-ụ ằẳũ ẳằằ ịđâđ-àĐ ẳ ĩằắđá
ểđà ứùỗỗốữũ
ếãạ â- ----ãơằẳ ơằ ẳĐ- ơằđũểđơã ễôơáằđ ếãạ ệđũ ứ

ữụ ậũũ ẵằđạĐ ẳ ẵãêãúđãạáơ- ằẳằđũ
ễằơơằđ đ ịãđãạá ệã ứùờ òđã ùỗờớữũểđơã ễôơáằđ ếãạ ẳằẳãẵơằẳ áããằ ơ êằ ẳ ơ ảô-ơãẵằ đ áã- ằú
â áô ắằãạ-ụ ẳ áằ ẳãằẳ ắằú
ẵô-ằ ơáơ ằđơũ
ẻắằđơ ũ ếằằẳĐ ứữụ

ậũũ ơơđằĐ ạằằđ ẳ -ằơđũ ì ễằẳ ểằ
ầôđ đ-ổ đằơ ằằẵáằ- ã ỉã-ơđĐụ ằẳũ ẫãú
ã đằ ứùỗỗợữũ
ằằẵá ơ òđãẵúòằđãẵ ôẳãằẵằ ã ìú
ẳãã- ơâ ơá- ắằđằ ẻắằđơ ếằằẳĐ
áã-ằ â- ----ãơằẳ ã ệôằ ùỗờốũễằơơằđ đ ịãđãạá ệã ứùờ òđã ùỗờớữũầằ-ụ ã Đô âơ ơ -Đ ơáơ ì â-
ẳđô ảđụ -Đ ơáơ ì â- ẳđô
ảđ đ ảô-ơãẵằồ -Đ ơáơ ì â-
ẳđô ảđ đ ằẵằồ ì â-
ẳđô ảđ đ đãạáơằô-ằ--ũ òẳ

èáằđằ đằ đằ ểđơã- ẳ
ằêằđ âã ắằũ ũ ũ ũ èáằđằ ã- ắẵà
àãạáơ ã ắẵà đđ ắẵà
áđ-ằ âêãạ ắẵà ạãẵ âẳ
ạãạ ơ ẵằ đãẳãạ ơáđôạá ơáằ
ạáằơơ àãạ ằêằđĐ ịẵà ằđ-
áằơáĐụ âằơáĐ ẳ âã-ằũ âằ đằ
ạãạ ơ áêằ ơ đạãƯằ ẳ ạ
ắẵà ơ ẳãđằẵơ ẵơãũ ẫằ áêằ ơ
âạằ ạạđằ--ãêằ ằẵằũ
ữụ ậũũ ẵằđạĐú
ũ ẻằđơằẳ ã ắĐụ ềêằắằđ ùỗộỗũ

ệ-ằá ễâằđĐ ứắũ

ễâằđĐ ã- ẵôẳằđụ ẳ -ằđêằẳ - đằ-ãẳằơụ
ơáằ ôơáằđ íáđã-ơã ễằẳằđ-áã íằđú
ằẵằũ

ìảô-ơãẵằ Đâáằđằ ã- ơáđằơ ơ
ảô-ơãẵằ ằêằđĐâáằđằũ
ểđơã ễôơáằđ ếãạ ệđũ ứ

ữụ ậũũ ẵằđạĐ ẳ ẵãêãúđãạáơ- ằẳằđũ

ẫằ ô-ơ ẵằ ơ -ằằ ơáơ áô
đạđằ-- ằêằđ đ- ã ơáằ
âáằằ- ãằêãơắããơĐũ ìơ ẵằơáđôạá ơáằ ơãđằằ-- ằđơ- ẳ ằđú
-ã-ơằơ âđà ằ âããạ ơ ắằ
ẵúâđàằđ- âãơá ẳụ ẳ âãơáôơ
ơáã- áđẳ âđà ơãằ ãơ-ằ ắằẵằ Đ ơáằ đẵằ- -ẵã -ơạú
ơãũịằđằ ẳằẵãẳãạ ơ ắẵà ơáằ ắã ơ
ẵđằơằ ơã áãẳĐụ ẻằạ
ằăđằ--ằẳ ẵẵằđ ắôơ ãơ- ẵ-ơũ
ằẳằđ ẵằ- ẵ-ằ ơã
áãẳĐ-ụ - ẳ ắà- ẳ Đ
ơáằđ ắô-ãằ--ằ-ũ ằơđ ệằ--ằ
ỉằ- ềđơá íđã ẵãằẳ
ơáằ đằ-ôơãạ ô -- ẵôẳ ắằ


ùợ ắãã ẳđ-ũ èáằ íạđằ-ú
-ã ịôẳạằơ ẹẵằ ôơ ơáằ ạôđằ
ơ ùố ããũ
è ơá-ằ âđđãằẳ ắôơ ơáằ ằăú
ằ-ằụ -ãẳ ằơđ ịắ ĩằ ứẻú
ế-ũữụ ì -ôạạằ-ơ ơáằĐ áôđđĐ ắẵà
ơ ơáằãđ ẵàằơ ẵẵôơđ- ẳ ằ-ơãú
ơằ ơáằ ẵ-ơ ớ Đằđ- -êú
ằđĐụ âằẳ ắĐ ẵằơôđĐ đ đằ
ằẵãẵụ ãơãẵ ẳ -ẵã ằăú
ẵô-ã ẳ ẳã-ẵđããơãũ
ẻằđơằẳ ã ậũ ũ ềằâ- ẳ ẫđẳ ẻằđơ ứùộ
ẹẵơắằđ ùỗốớữũ

ù èáằ ơđôắằ âãơá ểđơã ễôơáằđ
ếãạụ ệđũụ ã- ơáơ áằ ắằãằêằẳ đằ
ã òằđãẵ ẳ ã òằđãẵ- ẳ
ơá òằđãẵ ẳãẳũ ỉằ ẵơôĐ ắằú
ãằêằẳ ơáơ ơáằ ơã âã-áằẳ ơ ắằ
ơã ôẳằđ ẳụ ơáơ ãơ âã-áằẳ
ơ ãêằ ô ơ ơáằ đ ắãơã
ãơ- ôẳãạ ẳẵôằơ-ụ ơáơ ãơ
âã-áằẳ ơ ẳ âĐ ơ ẳ đãạáơ
ẳ ơ ắằ đãạáơũ
éằơằđ ệũ ằ- ứắũ
ữụ ậũũ ẵằđạĐú
ẳ ơáằạãũ èáằ ẳ ịàổ ẻằẳãạ
ơáằ ịãắằ âãơá ỉằđơ ẳ ểãẳ ứẵáơằđ ớụ
èáằ ịãắằ ã òằđãẵữ ứùỗỗờữũ

ôđ ôằ-ơổ ơáằ ẵằ-ằằ-- -ơđãêãạ ơ
ãêằ ôơ ôđ ơđôằ ẵđằằẳũ ẹôđ áã-ơđĐ
á- ắằằ ắôãơ ô -ôẵá ẳđằẳ ắđ-ũ òẳ ắĐ ôđ ẳđằ- ẳ
ắđ- âằ âã đằẳằằ ơáằ đã-ằ
òằđãẵ ã ơáằ ơâằơĐúđ-ơ ẵằú
ơôđĐũ
ịã íãơ ứắũ

ữụ ậũũ đằ-ãẳằơũ
ìôạôđơã -ằằẵáụ ợ ệôđĐ ùỗỗộũ

ùớ ì ảô-ơ ằêằđ ôẳằđ-ơẳ
ỉâ âá ẳãằẳ đ ạẳ
íôẳ ơ áêằ ẳĐ ơáơ âôẳ
ịằ -ằơ -ãẳằ đ áã- đằẵạãơãũ
ơằêãằ ẫẳằđ ứắđ ơằêằôẳ
ệôẳàã-ữ ứắũ
ữụ ậũũ -ãạằđ ẳ -ạú
âđãơằđũ ỉĐ ịãđơáẳĐũ
ẫẳằđụ ã-ơđôằơ ã ơáằ ẵđằơ ểđơã
ễôơáằđ ếãạ ĩĐụ âđơằ ơáã- -ạ ắằđằ ơáằ
áãẳĐ â- ằ-ơắã-áằẳũ

íáãằ-ằ ềằâ ầằđ
ù

ùù ì đ-ằẳ ằạã-ơã ã ùỗỗỡ àú
ãạ ơáằ ểđơã ễôơáằđ ếãạ áãẳĐ
ẳĐ ẵôãơĐ -ằđêãẵằ ẳ ẵú
ơã đơáằđ ơá ảô-ơ ẳĐ đ
âđàũ ĩđũ ếãạ â- đằ ơá ảô-ơ
ơằẵáằđ đ đằẵáằđũ ỉằ â-
ẵơãụ ẳ ì -ôạạằ-ơằẳ ơáơ
âằ ẵôẳ áđ áã- ằđĐ ắằ-ơ
ắĐ àãạ ơáã- ẳôơĐ -áđãạ
ẳ ẵđãạ ẳ ẵơãạ ơáằ đãú
ẵãằ- ẵôãơĐ ẳ ẵằẵú
ơãũ

ũ ẻũ ỉôẵ ứ


ữụ đằẵá ã--ãú
đĐũ èđêằ- ã èđơđĐụ èáãắằơ ẳ íáãụ
ùốỡỡùốỡờụ ơđ-ũ ẫãã ỉƯãơơ ẳ ằẳũ
éô éằãơụ êũ ợũ ứùỗợốữũ
ỉôẵ ẳằ-ẵđãắằ- ơáằ ã-ằđĐ ẳ ơằ-ã - ơáằ
Đằđ âãẳ- ẳâ ẳ ằằ -ơđôạạằ ơ ẵằđ
ơáằãđ ẵẵôơ-ũ ỉằ ơáằ ơằ- ơáằ ắđôơ
ẵáạằ ắđôạáơ ắôơ ắĐ ơáằ ềằâ ầằđ ẵô-ơ
đạãêằằ--ũ

ữụ ậũũ ẵãêãúđãạáơằẳằđ ẳ ẵạđằ--ũ ẫàãạ âãơá ơáằ
ẫãẳổ ò ểằãđ ơáằ ểêằằơ ứẵáơằđ
ợùụ ẹâđẳữ ứùỗỗốữũ
ệá ễằâã- ứắũ


ùợ ểđơã ễôơáằđ ếãạ- ĩđằ âơáằ òằđãẵ ĩđằũ ỉã- ôằ-ơ ã-

ềúằụ ơằđ ơáằ ơâằơá áôđ á-ơđôẵàụ ẵ ẵã ẳằắơụ đ ằêằ
àằ ơáằ -ãạáơằ-ơ ô-ã ơ ãơũ
ầô â Đ áằđ ơáằ âđẳ-
ằẵằ ẳ ạẳúâãồ ằêằđĐắẳĐ
đơằđãƯằ- âãơá ằêằđĐắẳĐũ èá-ằ
âá âằđằ ảô-ơ ắằđằ ơáằ ãơ
ơâã-ơãạ ơáằãđ ằãạáắđ- ằẵàụ
â ơâãằ ơáằãđ đãằẳĐ đắôơ ãơũ

èáằ âằđúắơ-ụ - ơáằĐ đằ ẵú
Đ ẵằẳụ đằ đơãẵôđĐ ạĐ ơ
ằâúĐằđ ơãằ âãơá âằđ-


áôằ-ụ ẳ ạôẳĐ ạ- -ơđằãạ
đ ằẵá -ơ ẳ -ơằđũ

ềằâ Đằđ ã- ơáằ ằ-ơ ơáằ ãĐũ
èáằ đằơ- ẳ ơáằ ẵáãẳđằ đằú
ôãơằũ

ẻắằđơ đơôằ ứ


ữụ ẵơú
ơã-á áđơãẵôơôđã-ơũ èáđằằ ầằđ- ẫẳằđãạ ã
ơáằ ềđơáằđ éđêãẵằ- íáã ứùốỡộữũòẳ ơáằ ẵđẵàằđ-ơáằ đằẵđẵàú
ằđ-áằđằ ã- ằđằẵơ ơáằ-ã-
ã-ằũ ò ằđằẵơ ẵđãê ôđđ
ẳ ẳằằãạ -ôẳ ã- đẳôẵằẳụ
ằ-ằẵãĐ ơ ềằâ ầằđ- ơãằụ ắĐ
ơáằãđ -ơ ẵơãôô- ẳã-ẵáđạằụ
đ ơ ơáơ ảĐô- -ằ- ằđằẵơ
ẳằãô đằãạ- đơũ

ẻãẵáđẳ ẫãáằ ứệũ ĩĐằđ ị ứ

ữụ ịđãơã-á ẵãêã
-ằđêơ ã ỉạ ếạũ èáãạ- íáãằ-ằổ ịằãạ
ềơằ- ấđãô- ôắảằẵơ- íằẵơằẳ âãơá
íáã ứùốỗớữũ
ị ơàằ- đơáằđ ẵẳằ-ẵằẳãạ êãằâ ơáằ
íáãằ-ằ - -ôđằằĐ ã-Đ ằằ ẳ
ơáằ ô-ằ- ơáằ đằẵđẵàằđ- - ằăằũ

ữụ ú
ạã-á ôơáđũ ểĐ íáãằ-ằ ềơằ ịà ứùỗỡữũ
èáằ ôơáđ ẳằ-ẵđãắằ- íáãằ-ằ ềằâ ầằđ ãú
ơằđêãằâ ắằơâằằ ơáằ đằ-- ĩâạằđ ẳ ơáằ
ễẳãằ- ơáằ íđ- ĩãơãôằũòơ ềằâ ầằđ ơãằụ -ãơđĐ ẳâằằđã đằơằ ẳã-ơđãẵơ- ằêằ ơáằãđ
áằ- ẳ -ằằà -ằ âúẵđằú
ơôđằ- âãơá âá ơ đằảãẵằụ ẳ ằơ
ắãằẳ đàồ âáãằ êãạằ ẳâằằđơằ ẵà ãơ ơâ- ẵẵôơ
ơáằ đằ ôằđô- ằăẵãơằằơơáằđằ êãắằũ

èáằ đằẵđẵàằđ- âằđằ đãẵẵáằơãạ
ã ằêằđĐ ẳãđằẵơãụ ẳ âãơá Đ
-ôắơằ ẳôơã- -ôẳụ -
ơáơụ áẳ ì ắằằ ơáằ --ằ--đ
đằđĐ ơđãằẳ ằđụ ì -áôẳụ ã
đắắããơĐụ áêằ ắằằ ắằ ơ ẳãú
ằđằơãơằ ắằơâằằ ơáằ ắạ ẳ
áã-- ơáằ ôằđô- êđãằơãằ- ũ ũ ũ
ẳ ơ ẳã-ơãạôã-á ịăằ-ụ
âằđ éơ-ụ ễơằđ- ỉằêằ
ẳ đơáụ ãđằ ẳ àằ éằ-ụ
ãêằđ âằđ-ụ éằãằ- ơđôạ
èáđằẳụ ễơô- đãàằẳ âãơá ẫú
ơằđụ ẳằ éơằ-ụ ãạ ể-ụ
đằ òđắôđ-ụ ạ- ãđằụ ĩôú
ắằúếãẵàãạ ằằơụ èằ ă-ãĐãạ ơ ỉằêằụ ãêằ ĩằêã- ềã-ú
ãĐ ãơơãạ òđơụ ãạáơúíđằđằẳ
ẻẵàằơ-ụ ẳ ịắ- đ òơơẵàãạ
ơáằ íãơĐ ỉ-ãạ ầạụ ằ đ
ơáằđũ

ữụ ạã-á
ôơáđũ -ẵằ âãơá ểằổ ò ẹđãằơ àằơẵáú
ịà ứùỗớỗữũ
ẹ-ắằđơ ãơâằ ứ

èáãạ- ằằ ã íáã ứùỗùốữũ

òĐằ âá ã- ắằ ơ ẳ - đằú
ơôđ- ắôơ ơáã- ơãằ ơ áã- áằũ

êằ ơáằ -àĐ -ằằ- ơ đẵã ơáằ
đđãê ơáằ ềằâ ầằđụ - ơáằ ẳ
ẵằẳđ -ẵđ- ơâđẳ ơáằ -ơ
ạằụ ơ -Đ ơáãạ ơáằ êãạằẳ ơâ- Đãạ ằăằẵơơĐ ôẳằđú
ằơáũ éãẳ ẵôẳ- êằđáằẳụ
ãơằđãơơằơĐ ắđãạáơằằẳ ắĐ -áằ đằẵđẵàằđ- -ằơ ơ ắãẳ đằâằ
ơ ơáằ ỉằđơá ẳũ

ữụ íáãằ-ằ ôơáđũ
èáằ ềằâ ầằđ ẵđãẵằụ ơđ-ơằẳ ắĐ ẳ
ôơằẳ ã íđ ơằẵáôà ẳ íáđằẫạụ ểẵàằ- ẳ ỉôạđĐ á-ơ-ổ ằ-ơãú
ê- íáã ứùỗỗùữũ

áằ -àằ ơáằ ềằâ ầằđ- ạãơ-áằ áẳ ơằĐ -ằơ ô-ụ ằăããạ
ơáơ ơáằ âằđ- âằđằ -Đắãẵ
áãằ-- ẳ ạ ãằụ ơáơ ơáằ ơằ
áẳ ằẳãẵã êãđơôằ-ụ ẳ ơáơ ơáằ
ắúắ- âằđằ íáãằ-ằ ẳãơĐụ
âáãẵá -áằ áằđ-ằ â- êằđĐ ẳũ

ệũ ẻũ íáãơơĐũ

ữụ ôú

ễô ẩô ứ

ễẳĐ ô- èâằĐ ứ

ơáđũ èáằ ô íáã ứùỗợốữũì -đđĐ ơ -Đ ơáơ ơáằ ềằâ ầằđ
ẵô-ơ- đằ ạđẳôĐ ẳĐãạ ôơũ ì


ẵơ ắôơ đằạđằơ ãơũ ìơ Đ ắằ ắằơú
ơằđ ơ ắằ đẵơãẵ đơáằđ ơá đú
ụ ắôơ áâ ằâ đằĐ ảĐô ơãằằ á- ã ằ- ãằ ễàãạ ắẵà
ơáằ ềằâ ầằđ ằ-ơãê- Đ
ẵáãẳáẳ ì ẳ ơáằ êằđĐ đằú
ẵãô-ũ ẫáơ ắô-ãằ-- ơáằĐ âằđằ
ịôơ âáơ ằ-ôđằ ẳ ạẳ ằâú
-áã ơáằĐ ạêằ
íáãạ ầằằ ứ


ữụ íáãằ-ằ ôú
ơáđụ -ằđãằ- ẵằẳ ơáằ ãằơ èđêằằđ
ắà-ũ ò íáãằ-ằ íáãẳáẳ ứùỗởợữũ

ù èáằ íáãằ-ằ ềằâ ầằđụ ằêằ ã
ẵôãơãằ- - ơáđôạáĐ òằđãú
ẵãƯằẳ - ôđ íáãơâ-ụ ã- ắãạ
ằêằơũ ũ ũ ũ èáã- ã- đằ ơá ảô-ơ
-áâ đ ơáằ êã-ãơđ-ũ ềằâ ầằđẳĐ ã- ơáằ -ơ ẳ -ơđạằ-ơ ãà
ơáơ ôãơằ- ơáằ íáãằ-ằúòằđãẵ
-ãđãơôĐ âãơá áã- ẳ áằ ã
ếâạơôạ đêãẵằ ứđ ãơ ã- đ
ơáã- ằ đêãẵằ ơáơ ơáằ ê-ơ ú
ảđãơĐ íáãằ-ằ òằđãẵ- ẵằữũ
ẫđ ắằđáđẳ ứữụ

ằđ -ẵãạã-ơ ẳ àđã-ơũ íáãằ-ằ ằ-ú
ơãê- ứùỗởợữũ

ùù ìẳằằẳụ ãơ ã- ẳãẵôơ đ ô- ẫằ-ơú
ằđằđ- ơ ạđ- ơáằ ô -ãạãẵẵằ
ơáằ íáãằ-ằ ềằâ ầằđũ ẹôđ
íáđã-ơ-ụ ôđ -ơằđụ ẳ âáơằêằđ
ơã áãẳĐ âằ ẵằằắđơằụ
ơàằ ơạằơáằđ đằĐ ằ ằ-- ơ
ô- ơá ơáằ ạđằơ ằ-ơãê ơáằãđ
ẵằẳđ ẳằ- ơ ơáằ áđẳâđàãạ
íáãằ-ằũ ẵãĐụ ãơ -ãạãằ- đằúôú
ãũ ểđĐụ ãơ đằđằ-ằơ- ơáằ ãẳằ
đằ-ôđđằẵơãụ ơáằ đằúắãđơá ơáằ
Đằđũ ũ ũ ũ ểơằđãĐụ ãơ -ơẳ- đ đằú
ảôêằơã ắơá ã ơáằ áằ ẳ ã
ơáằ đàằơ ẵằũ éằđ-Đ ẳ
ẵằđẵãĐụ ằ ơôđ êằđ ằâ
ằụ -ơđãêằ ơ Đ ẳ ẳằắơ- ã
ằĐ ẳ ĐơĐụ ẳ -ơđơ âãơá
ẵằ -áằằơ âáãẵá ơáằĐ áằ ơ

âđãơằ ắằơơằđ -ôẵẵằ-- ẳ ạđằơằđ
áãằ--ũ
ệôãằơ ịđằẳ ẳ ìạđ ểãđđú
áâũ èáằ ể ầằđổ ò ẻằẵđẳ íáãú
ằ-ằ íô-ơ- ẳ ằ-ơãê- ứùỗợộữũ

ùợ ỉằ ã- ơ ơ íô-ũ ểđằ ãàằ
-Địì ạằơụ íìòụ ểụ âđ-ằ
ơá ìẻòụ ơáơ àãẳ ằđ- òẳ
áằ ẳằ- ơ ạãêằ Đô ạãơ-ụ Đô ô-ơ
ạãêằ áã ơáãạ-ũ ò Đằđ ạ Đô
áêằ ơ -áâ áã đằ-ằẵơạãêằ
áã ơằ ẳ đạằ-ũ ẫáằ íáãú
ằ-ằ ềằâ ầằđ- ơãằ ẵằ-ụ Đô
ô-ơ ạãêằ áã ằêằ ắằơơằđ ơáãạ-
Đắằ âáã-àằĐ ơ ẳđãàụ ẵãạđằơơằơ -àằụ ẵẳĐ ơ ằơụ ơáơ àãẳ
ơáãạũ ầô đằ áãạ ơáằ ơãằ
ơáơ áã- ơạôằ âã ắằ -âằằơụ áãáằẳ ãơơằ ẳđôàụ - âáằ áằ ááã- ằằơãạ âãơá ơáằ ắãạ ắ--ụ
Đắằ áằ đằđơ- ạẳ ơáãạắôơ Đôũ èáã- ãĐ á- ắằằ
ạẳụ Đô áằ áằ -Đ-ũ éằ-ằ ạãêằ
ơáằ ạẳ ôẵà ằăơ Đằđũ
òĐ è ứắũ

ữụ ậũũ ôơáđũ èáằ
ếãơẵáằ ẳ- ẫãằ ứùỗỗùữũ
ì ơáã- --ạằ íáãằ-ằ ơáằđ ằăã- ơ
áằđ ẳôạáơằđ ẳ -úãúâ ơáằ ằằẳ ơ ú
ằ-ằ ơáằ ếãơẵáằ ẳụ ãơằạđ ạôđằ ã
Đ íáãằ-ằ ềằâ ầằđ ẵằằắđơã-ụ ẳ ằăú
ã- -ằ ằơáẳ- ằ-ằằơũ

ùớ ẫằ âằđằơ ơ -âằằ đ ằơĐ ơáằ
ơđ-á ềằâ ầằđ-ụ -ãẵằ âằ ãạáơ
ãẳêằđơằơĐ ơáđâ ôơ ôđ ôẵàũ
ẫằ âằđằơ ơ ẵđĐụ ắằẵô-ằ ãơ âôẳ
ắđãạ -ẳ Đằđũ ẫằ âằđằơ ơ
â-á ôđ ôẵà âĐ ắĐ â-áãạ ôđ
áãđũ đ ô- ẵáãẳđằụ ềằâ ầằđằơ ôđ đằơ- âằđằ ơ -ôú
-ằẳ ơ Đằ ơ ô- ằ-ơ ẳã-ẵđẳ ú
â ơáđôạáôơ ơáằ Đằđũ
ằ ịẳằđ ứắũ
ữ ẳ òú
ắằ ễâ ụ ôơáđ-ũ êằđĐ đã ẻãẵằổ ò
è-ơằ ẹôđ íáãằ-ằ íáãẳáẳ ã òằđãẵ
ứùỗỗốữũ


ùỡ íáãằ-ằ ềằâ ầằđ ã- ãàằ ẵắãú
ơã èáà-ạãêãạ ẳ -ơằđ
ơáơ ẵằằắđơằ- ơáằ -ẵđằẳằ-- ơáằ
ãĐ ẳ đằ-ằơ- ơãằ đằú
ằâũ

èáằ -ằàằđ ẳằ- ơ -ằẵãẵĐ ẵằằắđơằ
ấằơãằ- ĩĐụ ắôơ áã- ẳêãẵằ ãằ-ũđẵằ ầôạụ ậũũ ôơáđ ẵàắà-ũ

ẫãã áàằ-ằđằ ứ

ẫã-ẳ ơáằ íáãằ-ằ ếãơẵáằổ í--ãẵ ãĐ
ẻằẵãằ- ứùỗỗởữũ

ẳ đđâ ơã- ãơ ấằơãằĩĐ
ò ã ơáằ đãạ ắằơãằũ
òẳ ì ãẳ ơ Đôđ âãẳâ
è ắằ Đôđ ấằơãằũ
ẫãã áàằ-ằđằ ứữụ

ạã-á ằơ ẳ ẳđơã-ơũ ỉằơ ỡũởũỡốởởũ
èáằ đ-ơ đơ -ạ -ôạ ắĐ ẹáằã ẳôđãạ
áằđ ẳằ-ẵằơ ãơ ẳằ--ũữụ

ạã-á ằơũ èáằ éđằằơ ôằ-ũữụ

ịãđẳ- âằđằ -ô-ằẳ ơ áêằ ẵá-ằ ơáằãđ
ơằ- ơũ ấằơãằ- ẳĐũ

đ ơáã- â- -ằĐơ ấằơĐằẳĐụ
ẫá ằêằđĐ ô ẵằơá ơáằđằ ơ
ẵáằ-ằ áã- àằụ
ẹ ằêằđĐ àĐẳằ ơáơ ằ ơáĐàằ
Đụ
òẳ ơáơ - áôạằ Đ-ằ ạ ơáằĐ
àằ
èáơ ằđơáằ ẳ ằĐđ ẳ ơđằ ẳ
ằêằđĐ àằ
ô â-ụ ơáơ ôằơáằ â- ơáằđằ
-ẵằ
đ ằ ơ -ơẳằụ - ô â- ơáằ
ẵằũ
ằđằĐ íáôẵằđ ứạã-á ằơ ẳ ẳđơã-ơũ ò ểãẳ-ôằđ
ềãạáơ- ĩđằ ỡũùũùớỗỡũ

ấằơãằ- ĩĐ
ù

ãơ ấằơãằ ã- -ơồ
ịằạã ơáằ-ằ âẳắãđẳ- ắôơ ơ ẵôú
ằ âỏ

ũ ũ ũ -ãẵằ ơáằ -ằ ơãằ âè ẵá-ằ ơáằ ắảằẵơ ôđ êâ-ụ
ịẳĐ ì ẳđằ đằ-- Đ ằụ
éđôẳ ơ ắằ Đôđ- ắĐ Đ ằũ

ẹơ áêằ ì áằđẳ ắơá ầôơá- ẳ
ấãđạã- -Đụ
ịãđẳ- ẵáô-ằ ơáằãđ ểơằ-ụ ẳ ẵôằ
ơụ ơáã- ẳĐổ
ịôơ ắĐ ơáằãđ ãạáơ ì ằêằđ ẵ ẳãú
êãằ
ẫáằ ì -á ẵôằ âãơá Đ ấằú
ơãằũ

ữụ ạã-á
ằơ ẳ ẵằđạĐũ è áã- ấằơãằụ ũ
ấằơãằ- ĩĐũ

ẻắằđơ ỉằđđãẵà ứ


íáđằ-ụ ĩôàằ ẹđằ- ứ
ữụ đằẵá ằơ ẳ -ẳãằđũ ùỡùởũ ì èáằ
ấằơãằ ẳ ìơ- ẹđãạã- ứùỗờỗữũ
òơằđ ơáằ ịơơằ òạãẵôđơ ứùỡùởữụ ã âáãẵá
áằ ẵẳằẳ ơđ-ụ íáđằ- â- ãđã-ú
ằẳ ã ơáằ èâằđ ễẳụ đ âáãẵá áằ
-ằơ ơáã- ằ ơ áã- âãằ ĩđãẳũ èáằ ẳơằ
ơáằ ằ ã- ẵãđẵ ùỡùởũ đ ợở Đằđ- íáđằãêằẳ ã ạẳụ âáằđằ áằ ẵ-ằẳ ẵôđơĐ
ằơđĐ ã ắơá đằẵá ẳ ạã-áũầằ-ơđằằ ơ ơáằ êằơãằ- ẳằãạụ
ểĐ áằđơ ơ Đ ô ạãằẳ -ơằụ
đ ơáđãẵằ ì ẳđằâ ằ âãơáôơ ãú
ãạụ
òẳ ơáđãẵằ ãơ â- âđãơơằ è

ẻắằđơ ịôđ- ứữụ ẵơơã-á

ằơũ è ằũẫã áằđ âãơá ạãơ-ụ ã -áằ đằ-ằẵơ
ơ âđẳ-ũ
ẫãã áàằ-ằđằ ứạã-á ằơ ẳ ẳđơã-ơũ èáằ èâ ằơằú
ằ ấằđ ùũốốũ

ữụ

ểô ã- ôơáũ ơằ ã- ằũ ịôđ- ẳằ-ẵđãắằ-
ẵô-ơ âáằđằắĐ Đôạ ằằ ằ ắạ
âãơá ằ- ằ- ẳ ơáằđ âãơá âằ-ũ
ì ằ ẳđâ- ơáằ -ằ ằ ơáđằằ ơãằ-ụ ằ
á- ằẳ áã- đ áằđ ôơôđằ ơằáằđằụ è
ằũ
ễêằ ẳđơíằêằ áằđơèáđôạá ã -áãđơ-ũ

ắôơ đằ ẵơằơ ơ đà ơáằ-ằêằáôắằ ẳãẵằ-- ẳ ịã-á
ấằơãằụ ẳ áã- ơđôằ ẵáôđẵáũ

ãđ ẫơằđ ẵơơ ứ

ữụ ẵơú
ơã-á êằã-ơ ẳ ằơũ èáằ ãđ ểãẳ éằđơáụ
đ ãơ ấằơãằ- ĩĐ ứẵáơằđ ớữũ

íáđằ- ễắ ứ

ữụ ạã-á ằ-ú
-Đã-ơũ ấằơãằ- ĩĐụ èáằ ăãằđ ứùỡùở
ằắđôđĐ ùốùỗữ ẳ --Đ- ã ứùốợớữũ

ò đôđằđ ằẳ ỉằđĐ ãơá ơđãằ- ơ âã
ơáằ êđ íơáđãằ êằđụ ơáằ ãđ ểãẳ
éằđơáụ ắĐ ã-ẵđãắãạ ơáã- ằ--ạằ -
ôđ-ằ ẳằ ãà- ơáằ ằ-ơ âđà ã -ơằằũ
èáằ ôđ-ằ áẳ- - đôắĐ ẵôơ ãơ ơáằ
đ áằđơụ ơđ-ăằẳ âãơá ạẳằ đú
đâũ èáằ đôđằđ ã- ôẵá -ơã-ằẳ âãơá áãẵ-ãơãụ ắằẵô-ằ ãơ -ằằằẳ ơ ãĐ ơáơ
áã- -àã ẵôẳ ẳằằẳ áằđơ- -êãạ áãâũôđằụ ẳĐ- ơáơ ằêằđ âằđằ
ẳơằẳụ
ấằơãằ- ĩĐ ã- ơáằ ôằ-ơ
ằâ-ồ
èáằ ằêđĐ -- ằăằẵơ- ơ ắằ ơằẳ
òẳ íôãẳ ạằ- đôẳ ẵằẵơãạ
áã- ẳôằ-
òẳ ằêãằ- ẳđúđơằụ ãàằ đã-á
đ đúđơằụ
ịĐ ạằơơãạ ơáằ é-ơ ơ -ơẳ
ã áã- -áằ-ũ
èá- ỉẳ ứữụ ạã-á

ằơũ ấằơãằ- ĩĐũ

ù èáã- ã- ơáằ ẳĐ âáãẵá ơá-ằ
ẵáđãạ ãơơằ ã--ãêằ-ụ Đẵằằẳ
ấằơãằ-ụ ẵđ-- ẳ ãơằđúẵđ-ằẵá ơáằđ ơ ằêằđĐ -ơđằằơ ẳ ơôđú
ãạũ èáằ âằđĐ ẳ đằ-ằơ
ơâúằĐ -ơ -ãà- ắằằơá
ẳ ẳằãẵơằ ằắđđ--ằơ-ụ
ơ áã- âũ
íáđằ- ễắ ứ


ữụ ạã-á ằ-ú
-Đã-ơũ ấằơãằ- ĩĐụ èáằ ăãằđ ứùỡùở
ằắđôđĐ ùốùỗữ ẳ --Đ- ã ứùốợớữũ

ùù ẳ đđâ ơ Đ ấằơãằụ
-ãạ- đ ẹáằãồ ẳ ắằơơằđ
âã-áụ ắôơ âãơá ắằơơằđ ô-ãẵằ-ụ âằ
âã-á ơ ãơáô êằđ-ụ âá đằ
ơ ơ âã-ằ ơ ẳằ-ã-ằ ẳ ằạằẳ-ụ

ùợ ẹ ơáằ ùỡơá ằắđôđĐ ơáằ âãú
ẳâ- âãơá ãẵơôđằ- đ ơáằ -ơ
đơ ẳãô-ụ ẳ ằơ đ -ằ
ẳằ-ẵđãơ ẵ-- ằ- ẳ ằú
ằ-ụ ơáằãđ ô-ã- áêãạ đằằđú
ằẵằ ơ ãơ ấằơãằ- ĩĐụ ơáằ
ằạằẳđĐ ãđãạ ơãằ ơáằ ắãđẳ-ũ
èáằ ằ-ơãê ã- -ẳ ẵàằđĐụ đ
ơáằđằ đằ -đãạ ắãđẳ- áằđằ ơ
ãđụ ắôơ ãơ đằãẳ- ô- ơáơ ơáằđằ ã ạẳ ơãằ ẵãạũ
ẹãêằđ ẫằẳằ ỉằ- ứ

ữụ ậũũ ôơáđ ẳ áĐ-ãẵãũ èáằ ằú
--ụ éạằ- đ ẹẳ ấôằ ễãằổ ò
íằẵơã --Đ-ụ ùốởộùốốù ứùốỗùữũ

ùớ ềằêằđ -ãạ âằơãằ âãơá Đôđ
â ằũ
íáđằ- ĩãẵàằ- ứ


ữụ ú
ạã-á ôơáđũ èáằ éãẵàâãẵà éằđ- ứẵáơằđ ớớụ
ểđũ ẫằằđ ơáằ ẳằđ ĩằãêằđ- ằ íđãơãẵ
ằơãằơ- ẻằ-ằẵơãạ ễãơằđđĐ í-ãơãồ
ẳụ ò--ã-ơằẳ ắĐ ỉã- ôằụ éĐ-
ì-ơằơ ẻằơãơã ơ ơáằ òẵẵôơ ơáằ
ẻằêằđằẳ ằơằ âãơá ơáằ ẻằẳ ề-ằữ
ứùốớộữũ
ẫằằđ -ơđôạạằ- ơáđôạá ơáằ ẵ-ãơã
êằơãằ đ áã- -âằằơáằđơ ểđĐụ - áãơáằđ âđ- áã ạã-ơ ắằẵãạ ơ ằơãú
ẵũ ỉằ ằẳ- ô -ãạãạ âãơá ắãơ đáĐằổ
ầôđ êằú-ãẵà ủ éãẵàâãẵàũ

ùỡ ểđằ ơá âáằ đ-ơ ì -ãạằẳ ơáằằụ
èáã- Đ đĐằđ ã- ãằụ
èáơụ ã ơáằ Đằđ- ì Đằơ -á -ằằụ
ò-ụ ẳđãạụ ã ơáằ -ơụ ơáôơ
ắằ
ểĐ áĐ ấằơãằũ
ệằ- ẻô--ằ ễâằ ứ
ậũũ ôơáđũ ò ấằơãằũữụ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×