Tải bản đầy đủ

LAW304 luật tố tụng hành chính bai tap 1 TOPICA

Trong m ọi tr ườ
ng hợ
p , khi xét x ử v ụ án hành chính thì Tòa án:
Chọn một câu trả lời

B) xét xử tập thể vụ án hành chính và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét x
tục rút gọn.
Tố tụng hành chính được hiểu là:
Chọn một câu trả lờiC) trình tự, hoạt động do pháp luật quy định cho các chủ thể Tòa án nhân dân, Vi
sát nhân dân, cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc tham gia và xem xét giải quyết vụ án
chính.
Ngày 12/10/2016 ông H khởi kiện đến Tòa án nhân dân t ỉnh B đối v ới quy ết định k ỷ lu ật b ằng
hình thức cảnh cáo đối với ông do Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh B kí. Tòa án nhân dân đã gi ải
thích cho ông H là vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quy ết c ủa Tòa án nhân dân. Ông H
cho rằng cách giải thích đó là không hợp lí và ông s ẽ kh ởi ki ện đối v ới hành vi không th ụ lí v ụ
án hành chính. Theo anh/chị nhận định nào sau đây là đúng?
Chọn một câu trả lời
B) Việc xử lí của Tòa án nhân dân là đúng pháp luật.
Tòa án thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử đối với:
Chọn một câu trả lờiD) vụ án hành chính, trừ trường hợp xét xử vụ án hành chính đối với khiếu kiện d
cử tri.
Viện kiểm sát nhân dân thực hiện:
Chọn một câu trả lờiD) kiểm sát xét xử vụ án hành chính.
Khi xét xử vụ án hành chính, thẩm phán và hội thẩm nhân dân:
Chọn một câu trả lờiD) Xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét xử:
Chọn một câu trả lờiC) các khiếu kiện được quy định tại điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2015.
Kể từ ngày Tòa án thu thập được tài liệu, chứng cứ thì Tòa án ph ải thông báo cho đương s ự
biết để họ thực hiện quyền tiếp cận tài liệu, trong thời hạn:


Chọn một câu trả lời


C) 05 ngày làm việc.
Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án hành chính là:

Chọn một câu trả lời
D) quyết định của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.
Công chức có quyền khởi kiện quyết định kỉ luật với hình thức áp dụng là:

Chọn một câu trả lời

D) buộc thôi việc.
Hội thẩm nhân dân tham gia tố tụng hành chính với tư cách:
Chọn một câu trả lờiA) người tiến hành tố tụng hành chính.
Người khởi kiện có thể khởi kiện:
Chọn một câu trả lời

D) quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết vụ việc cạnh tran


Hội thẩm nhân dân tham gia vụ án hành chính với tư cách người tiến hành tố tụng hành chính
trong trường hợp xét xử theo:
Chọn một câu trả lời


A) thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hành chính.
Quyết định đình chỉ vụ án hành chính sẽ dẫn đến hậu quả:

Chọn một câu trả lời


B) chấm dứt việc giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân đã thụ lí.
Trong mọi trường hợp, việc thụ lí vụ án hành chính chỉ được thực hiện vào sổ th ụ lí khi:

Chọn một câu trả lời

B) người khởi kiện xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí (trừ trường hợp đư
nộp án phí).
Thủ tục niêm yết công khai văn bản tố tụng hành chính được thực hiện:
Chọn một câu trả lờiD) theo thủ tục được quy định tại Điều 108 Luật Tố tụng hành chính 2015.
Quyết định tạm đình chỉ vụ án hành chính có thể :
Chọn một câu trả lờiC) Bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính là giai đoạn:
Chọn một câu trả lờiC) Tòa án đưa vụ án thuộc thẩm quyền ra xét xử công khai lần đầu tại phiên tòa k
căn cứ do pháp luật tố tụng hành chính quy định.
Kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải cấp, gửi bản án, quy ết định cho đương s ự, Vi ện ki ểm sát
nhân dân cùng cấp trong thời hạn:
Chọn một câu trả lờiD) 07 ngày làm việc.
Cơ quan nào có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành chính?
Chọn một câu trả lời

D) Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện.

Tòa án có thể nhập:
Chọn một câu

A) hai hay nhiều vụ án hành chính thành một vụ án hành chính.

trả lời

Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xét xử:

B) Khiếu kiện quyết định hành chính cá biệt (trừ các quyết định thuộc n
Nhà
nước
hoặc
liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc phòng, ngoại giao).
Chọn một câu
trả lời

Trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính giữa
các Tòa án thuộc cùng một tỉnh thì:
Chọn một câu
A) Chánh án Tòa án cấp tỉnh giải quyết.

trả lời

Tiếng nói và chữ viết dung trong tố tụng hành chính:
Chọn một câu

D) là tiếng Việt theo quy định tại Điều 21 Luật Tố tụng hành chính 201

trả lời

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kiến nghị quyết định chuyển vụ
án hành chính cho Tòa án khác giải quyết trong thời hạn bao lâu?
Chọn một câu

A) 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định.


trả lời

Ngày 10/11/2016, Ông Hoàng V là Kiểm sát viên được Viện kiểm sát nhân
dân huyện B cử tham gia phiên tòa với tư cách đại diện Viện kiểm sát nhân
dân tham gia kiểm sát việc xét xử sơ thẩm vụ án hành chính thuộc thẩm
quyền xét xử của Tòa án nhân dân huyện B. Trước khi mở phiên tòa, ông
Hoàng V bị thay đổi vì ông là anh trai của người bị kiện trong vụ án hành
chính. Thẩm quyền quyết định thay đổi đối với ông Hoàng V là:
C) Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện B.

Khi vừa có đơn khởi kiện, vừa có đơn khiếu nại thì
Chọn một câu
D) thẩm quyền giải quyết theo sự lựa chọn của người khởi kiện.

trả lời

Khi chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành
chính thì:
Chọn một câu

B) Tòa án nhân dân đã thụ lí xóa tên vụ án trong sổ thụ lí.

trả lời

Đối tượng điều chỉnh của Luật Tố tụng hành chính là:
Chọn một câu

C) các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giải quyết các vụ án hành c

trả lời

Chuyển giao giấy tờ, tài liệu là trách nhiệm của:
Chọn một câu
trả lời

D) Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi có y
của Tòa án.

Ngày 10/10/2016, doanh nghiệp Tương Lai có hoạt động kinh doanh điện
tử khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh do Bộ Công
thương giải quyết đến Tòa án nhân dân huyện A. Nhận định nào sau đây là
đúng?

B) Cán bộ Tòa án nhân dân tiếp công dân không thụ lí và giải thích cho ngư
kiện về lí do không thụ lí. Hành vi từ chối không thụ lí vụ án hành chính của cán bộ Tòa
Chọn một câudân huyện A là đúng quy định của pháp luật.
trả lời

Ngày 10/5/2016, Ông Nguyễn văn A khiếu kiện đến Tòa án nhân dân về việc
tổ bầu cử số 15, đơn vị bầu cử số 5, không lập danh sách cử tri bầu cử Đại
biểu quốc hội khóa XIV đối với ông. Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải
quyết đã từ chối thụ lý vụ án hành chính vì:
Chọn một câuchính.

A) Tòa án nhân dân cho rằng ông Nguyễn Văn A chưa thực hiện việc khiếu

trả lời

Thẩm quyền xét xử theo cấp lãnh thổ của Tòa án gồm:
Chọn một câu
trả lời

A) Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án nhân dân cấp tỉnh.


Tòa án chỉ có thể có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện quyết định kỷ luật
đối với công chức bị áp dụng hình thức kỷ luật:
(Câu này nên giữ nguyên. Không nên dùng từ “có thể” vì chỉ hình thức kỷ
luật buộc thôi việc đối với công chức giữ chức vụ từ Tổng cục trưởng và
tương đương trở xuống mới được khởi kiện)
Chọn một câu
D) buộc thôi việc.

trả lời

Quá trình phát triển của Luật Tố tụng hành chính gồm các giai đoạn nào?
D) 1945-1975, 1975 đến trước 1996, 1996 đến nay.

Chọn một câu trả lời

Luật Tố tụng hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong
hoạt động:
Chọn một câu
D) giải quyết các vụ án hành chính.

trả lời

Luật tố tụng hành chính chỉ điều chỉnh các quan hệ giữa:
Chọn một câu
trả lời

D) cơ quan tiến hành tố tụng hành chính, người tiến hành tố tụng hành chín
tham gia tố tụng hành chính và với tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền xét xử:
Chọn một câu

A) giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính.

trả lời

Tài phán hành chính theo nghĩa hẹp là hoạt động:
Chọn một câu

C) xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân.

trả lời

Công ty TNHH Thanh Xuân đăng kí hoạt động kinh doanh điện tử nhãn
hiệu Quyết Thắng. Trong quá trình nhập phụ kiện kinh doanh, công ty nhận
được quy định của UBND tỉnh Bình Minh quy định Công ty Thanh Xuân chỉ
được nhập các linh kiện, phụ kiện sản xuất trên địa bàn tỉnh. Không đồng ý
với quy định trên Công ty Thanh Xuân đã khởi kiện vụ án hành chính đến
Tòa án nhân dân huyện Vạn Xuân. Tòa án nhân dân sẽ giải quyết như thế
nào?
Chọn một câu
trả lời

D) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho ngư
kiện.

Ngày 10/11/2016, ông Nguyễn M cư trú tại phường A, quận B, thành phố C
khởi kiện vụ án hành chính về việc tổ bầu cử số 3, đơn vị bầu cử số 5
không lập danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông.
Nhưng Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét xử vụ án hành chính đó đã
không thụ lí để giải quyết vì lí do ông M chưa khiếu nại đến cơ quan lập
danh sách cử tri. Nhận định nào sau đây là đúng?
Chọn một câu

A) Việc giải quyết của Tòa án nhân dân là phù hợp, đúng quy định của phá

trả lời

Giám đốc việc xét xử thuộc thẩm quyền của:
Chọn một câu

C) Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp cao.

trả lời

Trong quá trình giải quyết vụ án hành chính Tòa án có quyền:
Chọn một câu

D) kiến nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung ho


văn bản quy phạm pháp luật nếu phát hiện văn bản đó có dấu hiệu trái với Hiến pháp, lu
bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

trả lời

Luật Tố tụng hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá
trình giải quyết vụ án hành chính bằng phương pháp:
Chọn một câu
C) kết hợp phương pháp quyền lực phục tùng với phương pháp bình đẳng.

trả lời

Trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện thì tòa án:
C) giải quyết theo sự lựa chọn của đương sự.
Chọn một câu trả lời

Khi chuyển vụ án cho Tòa án có thẩm quyền thì đương sự:

C) khiếu nại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết đ
Chọn một câu trả lời

Tòa án nhân dân tối cao KHÔNG có thẩm quyền xét xử:
C) sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hành chính.
Chọn một câu trả lời

Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền xét xử:
Chọn một câu

B) sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hành chính.

trả lời

Thẩm quyền xét xử vụ án hành chính được xác định theo
Chọn một câu

B) thẩm quyền theo loại việc và thẩm quyền theo lãnh thổ.

trả lời

Tài phán hành chính theo nghĩa rộng là hoạt động:

D) giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động quản lí hành chính c
Chọn một câuquan Nhà nước theo thủ tục hành chính và hoạt động xét xử vụ án hành chính của Tòa á
trả lời
dân.

Ngày 15/8/2016 Chủ tịch UBND xã M ra quyết định xử phạt vi phạm hành
chính đối với Lê H, 25 tuổi về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày
25/10/2016 Ông H đã khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện B, khi thụ lí vụ
án hành chính, Tòa án nhân dân đã thông báo cho Chủ tịch UBND xã M và
Viện kiểm sát nhân dân huyện B về việc thụ lí vụ án hành chính. Ngày
05/12/2016 Chánh án Tòa án nhân dân huyện B phân công thẩm phán
Hoàng K giải quyết vụ án hành chính. Anh/chị hãy xác định tư cách của
các chủ thể tố tụng trong vụ án hành chính nêu trên?

D) Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện B là cơ quan tiến hành
Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thẩm phán là người ti
Chọn một câutụng hành chính. Người tham gia tố tụng hành chính: Ông H là người khởi kiện, Chủ tịc
trả lời
xã M là người bị kiện.

Đối tượng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính của Tòa án nhân dân là:
D) quyết định/hành vi hành chính bị khởi kiện.

Chọn một câu trả lời

Tòa án nhân dân cấp huyện chỉ có thẩm quyền xét xử:
A) sơ thẩm vụ án hành chính.
Chọn một câu trả lời

Tòa
xử:

án

nhân

dân

cấp

huyện

KHÔNGthẩm

quyền

xét


B) khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc c
tranh.
Chọn một câu trả lời

Đương sự có quyền khiếu nại quyết định chuyển vụ án hành chính cho
Tòa án khác giải quyết trong thời hạn:
A) 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định.

Chọn một câu trả lời

Một người được tham gia với tư cách:

C) bảo vệ cho nhiều đương sự trong cùng vụ án hành chính. Nếu quyền lợi ích của các đương
Chọn một câu trảkhông đối lập với nhau.
lời

Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chỉ thuộc về:
Chọn một câu trả
D) người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

lời

Quyết định bị khởi kiện có thể là:
Chọn một câu trả

A) quyết định thu hồi đất.

lời

Trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa
án do:
Chọn một câu trả

A) Chánh án Tòa án quyết định.

lời

Người tham gia tố tụng hành chính gồm:
Chọn một câu trả
lời

D) đương sự, người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đươn
làm chứng, người giám định, người phiên dịch.

Người khởi kiện vụ án hành chính là:
Chọn một câu trả

B) cá nhân, cơ quan, tổ chức.

lời

Việc đối chất trong tố tụng hành chính phải được:
Chọn một câu trả
D)

lời

lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia đối chất.

Chủ thể tiến hành tố tụng hành chính là:

D) Chánh án Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát, Thẩm phán, Thư kí Tòa án, Hội thẩm nhân d

Chọn một câu trả
lời

sát viên.

Quan hệ pháp luật tố tụng hành chính là quan hệ phát sinh giữa các chủ thể là:
Chọn một câu trả
D) Tòa án, Viện kiểm sát, đương sự và người tham gia tố tụng hành chính khác.

lời

Việc thay đổi Kiểm sát viên tại phiên tòa do:
Chọn một câu trả
C) Hội đồng xét xử quyết định.

lời

Kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét
đơn khởi kiện trong thời hạn:
Chọn một câu trả

B) 03 ngày làm việc.

lời

Kể từ ngày thu thập được tài liệu, chứng cứ, Tòa án phải thông báo cho các đương sự để họ
thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn:
Chọn một câu trả
B) 03 ngày làm việc.

lời

Cơ quan tiến hành tố tụng hành chính là:
Chọn một câu trả

B) Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

lời

Người phiên dịch trong vụ án hành chính là:


Chọn một câu trả
lời

D) người tham gia vụ án hành chính khi có đương sự là người nước ngoài, người dân tộc thiể
nói được tiếng phổ thông (tiếng Việt).

Cơ quan tiến hành tố tụng hành chính bao gồm:
Chọn một câu trả

B) Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

lời

Tố tụng hành chính là hoạt động của:
Chọn một câu trả

D) các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng hành chính

lời

Chứng cứ chỉ do:
Chọn một câu trả

C) Tòa án thu thập hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp.

lời

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chỉ là:
Chọn một câu trả lời

D) người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và người có quyền lợi, nghĩa vụ
không có yêu cầu độc lập.

Việc áp dụng thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể áp dụng:
Chọn một câu trả lời

D) khi Tòa án nhân dân thụ lí và do Tòa án nhân dân quyết định hoặc có yêu cầu của đương s
sát nhân dân cùng cấp.

Thẩm quyền quyết định việc áp dụng thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi
mở phiên tòa do:
Chọn một câu trả
D) một Thẩm phán.

lời

Người tiến hành tố tụng hành chính là:
Chọn một câu trả
lời

C) Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Viện trư
kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.

Người giám định trong vụ án hành chính là:
Chọn một câu trả
D) người tham gia tố tụng khác nhằm hỗ trợ Tòa án giải quyết vụ án hành chính.

lời

Cấu thành
của quan hệ pháp luật tố tụng hành chính bao gồm:
Chọn một câu trả
D) chủ thể, khách thể, nội dung của quan hệ pháp luật tố tụng hành chính.

lời

Người tham gia tố tụng hành chính bắt buộc phải là:
Chọn một câu trả
D) cá nhân, tổ chức có năng lực chủ thể theo quy định của pháp luật.

lời

Thẩm quyền quyết định việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời tại phiên
tòa do:
Chọn một câu trả
C) Hội đồng xét xử.

lời

Ông A hiện cư trú tại Cộng hòa Séc. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2016 ông về Đà Nẵng. Do chưa
đăng kí tạm trú nên ông bị Trưởng phòng quản lí hành chính thuộc Công an Đà Nẵng xử phạt
hành chính 2.000.000 đồng. Không đồng ý với quyết định xử phạt đó ông đã khởi kiện đến
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội không thụ lí vụ việc
nên Ông A đã khởi kiện về hành vi không thụ lí.
Hãy xác định Tòa án nhân dân nào có thẩm quyền thụ lí vụ việc trên? Ông A có quyền khởi
kiện TAND thành phố Hà Nội không?

C) Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông A không có quyền khởi kiện Tòa án nhân dân th
Chọn một câu trả lời

Nội.

Điểm : 1

Trong vụ án hành chính, Luật sư có thể là người:
Chọn một câu trả

B) tham gia tố tụng hành chính.


lời

Trước khi mở phiên tòa việc thay đổi Thẩm phán là Chánh án tòa án do:
Chọn một câu trả
B) Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định.

lời
Điểm : 1

Ngày 20/10/2016, Tòa án huyện Y mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính. Trong phần thủ tục
khai mạc và công bố người tiến hành tố tụng. Người khởi kiện đã yêu cầu thay đổi thư kí
phiên tòa vì có quan hệ là chị em ruột với người khởi kiện. Hội đồng xét xử đã không chấp
nhận yêu cầu đó vì cho rằng thư kí chỉ giúp việc ghi chép lại nội dung, diễn biến của phiên tòa
nên không tác động hoặc ảnh hưởng đến việc xét hỏi, tranh luận và đặc biệt là thư kí không
được tham gia nghị án. Nhận định nào sau là đúng?
B) Việc giải quyết của Hội đồng xét xử là trái quy định của pháp luật.
Chọn một câu trả lời

Khi biểu quyết về quyết định giải quyết vụ án, Hội thẩm nhân dân:
Chọn một câu trả lời

B) ngang quyền với Thẩm phán.

Thời hiệu khởi kiện quyết định/hành vi hành chính kể từ ngày nhận được hoặc biết được
quyết định/ hành vi hành chính là:
A) 01 năm.
B) 30 ngày
Chọn một câu trả

C) 45 ngày
D) 90 ngày.

lời

Thụ lí vụ án hành chính là việc:
Chọn một câu trả

D) Tòa án nhân dân chấp nhận đơn khởi kiện và vào sổ thụ lí để giải quyết vụ án hành chính.

lời

Quyết định đình chỉ vụ án hành chính có thể:
Chọn một câu trả

C) Bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

lời

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính có quyền:
Chọn một câu trả

A) tuyên hủy quyết định hành chính/hành vi hành chính trái pháp luật.

lời

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính có thẩm quyền:

C) xét xử quyết định/hành vi hành chính (trừ quyết định nội bộ, quyết định liên quan đến quố
ninh, ngoại giao), quyết định kỉ luật buộc thôi việc đối với công chức, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc
Chọn một câu trảđồng nhân dân, khiếu nại quyết định giải quyết vụ việc cạnh tranh.
lời

Việc xét xử sơ thẩm vụ án hành chính phải có:
Chọn một câu trả
lời

D) Hội thẩm nhân dân tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn theo quy định của
tụng hành chính 2015.

Thành phần của Hội đồng phúc thẩm vụ án hành chính gồm:
Chọn một câu trả
D) ba thẩm phán.

lời

Viện kiểm sát nhân dân phải trả lại hồ sơ vụ án theo thủ tục rút gọn trong thời hạn:
Chọn một câu trả

A) 03 ngày.

lời

Kể từ ngày có quyết định đưa vụ án hành chính ra xét xử phúc thẩm thì Tòa án phải mở phiên
tòa phúc thẩm trong thời hạn:
Chọn một câu trả
D) 30 ngày, nếu có lí do chính đáng thì là 60 ngày.

lời

Trong quá trình giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn, Tòa án:
Chọn một câu trả

B) ra quyết định chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường.


lời

Đối tượng phúc thẩm vụ án hành chính là:
Chọn một câu trả

C) bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật.

lời

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể được áp dụng:
Chọn một câu trả
D) khi thụ lí, chuẩn bị xét xử, trong khi xét xử và thi hành án hành chính.

lời

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là:
Chọn một câu trả
B) quyết định không bị khởi kiện vụ án hành chính.

lời

Quyết định đình chỉ vụ án hành chính có thể:
Chọn một câu trả

C) Bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

lời

Đối thoại trong tố tụng hành chính là trách nhiệm của:
Chọn một câu trả
D) Tòa án nhân dân.

lời

Các đương sự được Tòa án cấp trích lục bản án trong thời hạn:
Chọn một câu trả

A) 03 ngày làm việc.

lời

Tòa án chỉ phải cấp, gửi bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho:
Chọn một câu trả
lời

C) Đương sự, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, cơ quan
trực tiếp của người bị kiện.

Bản án, quyết định về vụ án hành chính giải quyết theo thủ tục rút gọn:
Chọn một câu trả

C) được kháng cáo, kháng nghị.

lời

Tòa án nhân dân thực hiện:
Chọn một câu trả
D) xét xử công khai và xét xử kín.

lời

Ngày 10/8/2016 Ông Trần H khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân
đã thụ lí và phân công Thẩm phán Hải Bình giải quyết vụ án hành chính. Trong giai đoạn
chuẩn bị xét xử, Thẩm phán thấy chưa đủ điều kiện mở phiên tòa nên đã ra quyết định tạm
đình chỉ giải quyết vụ án. Ông H đã kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ đó nhưng bị
Tòa án bác kháng cáo với lí do quyết định này không phải là đối tượng kháng cáo.
Anh/chị hãy cho biết Ông H có quyền kháng cáo không? Nếu có thì đơn kháng cáo được gửi
đến chủ thể nào?

C) Ông H có quyền kháng cáo. Đơn kháng cáo được gửi đến Tòa án nhân dân đã xét xử sơ th

Chọn một câu trả
lời

hành chính.

Quyết định tạm đình chỉ vụ án hành chính sẽ dẫn đến hậu quả:

C) Tòa án nhân dân tạm ngừng việc giải quyết vụ án hành chính và tiếp tục giải quyết khi lí d
Chọn một câu trảđó không còn nữa.
lời

Chủ thể có thẩm quyền thụ lí vụ án hành chính là:
Chọn một câu trả

B) Tòa án nhân dân.

lời

Quyết định tạm đình chỉ vụ án hành chính có thể :
Chọn một câu trả
lời

C) Bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Quyết định tạm đình chỉ vụ án hành chính phải được gửi đến:
Chọn một câu trả lời

A) Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và các đương sự.

Công tác chuẩn bị mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính là việc:


Chọn một câu trả
D) kiểm tra hồ sơ vụ án, điều kiện cơ sở vật chất và thành phần tham gia phiên tòa.

lời

Đương sự có quyền khiếu nại về quyết định đưa vụ án hành chính ra xét xử theo thủ tục rút
gọn trong thời hạn:
Chọn một câu trả
A) 03 ngày

lời

Biện pháp khẩn cấp tạm thời chỉ được áp dụng:
D) trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án hành chính.

Chọn một câu trả lời

Mục đích của xét xử phúc thẩm vụ án hành chính nhằm:
D) bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Chọn một câu trả lời

Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hành chính là bao lâu?
B) 60 ngày.

Chọn một câu trả lời

Ngày 13/4/ 2016 Tòa án nhân dân tỉnh H đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Tại
phiên tòa sơ thẩm, Ông K là người khởi kiện đã được Tòa án nhân dân triệu tập hợp lệ đến
lần thứ 2 nhưng vẫn vắng mặt mà không có lí do chính đáng. Hội đồng xét xử sẽ:
D) ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính.

Chọn một câu trả lời

Điều kiện thụ lí vụ án hành chính gồm:

B) người khởi kiện đáp ứng yêu cầu khởi kiện và hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án ph
Chọn một câu trả lời

chính.

Hội đồng phúc thẩm vụ án hành chính được thực hiện khi:
Chọn một câu trả

B) kháng cáo, kháng nghị.

lời

Tòa án nhân dân đã thụ lí và quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo quy định pháp
luật. Anh/chị hãy xác định đối tượng xét xử trong vụ án hành chính?
Chọn một câu trả
B) Bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

lời

Thời điểm thụ lí vụ án hành chính được tính thời điểm nào?
B) Tòa án nhân dân vào sổ thụ lí vụ án hành chính.

Chọn một câu trả lời

Tòa án chỉ thụ lý vụ án khi:
Chọn một câu trả lời

A) Có đơn khởi kiện.

Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp đối với quyết định tạm đình chỉ giải
quyết vụ án hành chính của Tòa án cấp sơ thẩm là bao lâu?
Chọn một câu trả lời

B) 10 ngày.

Điểm : 1

Tòa án chỉ xét xử vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn khi:
Chọn một câu trả lời

D) không có đương sự cư trú ở nước ngoài, trừ trường hợp đương sự ở nước ngoài có thỏa th
đương sự ở Việt Nam đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×