Tải bản đầy đủ

TCLLCT Bài thu hoạch_Sinh hoạt Chi bộ

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA
LỚP: TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
Mở tại: Thành phố Hồ Chí Minh
Họ và tên học viên: Nguyễn Trọng Quân

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết, sinh hoạt chi bộ là một trong những nguyên tắc
của Đảng và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình hoạt động lãnh
đạo của Đảng ở cơ sở cũng như của từng Đảng viên, sinh hoạt chi bộ là một
trong những biện pháp công tác tư tưởng cơ bản đối với từng đảng viên, nó
tác động trực tiếp đến quá trình nhận thức của mỗi cán bộ Đảng viên trên các
lĩnh vực đời sống xã hội.
Do đó, có thể nói rằng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Cho nên, sinh hoạt chi bộ

được xem là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ. Chi bộ là nơi
trực tiếp đưa đường lối chính sách, nghị quyết của Đảng ủy cơ sở vào quần
chúng nhân dân và tổ chức thực hiện. Sinh họat chi bộ có vai trò tác dụng to
lớn đối với xây dựng nội bộ Đảng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống
nhất trong Đảng, khẳng định và phát huy những mặt mạnh, chỉ ra những sai
lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên và của chi bộ.
Do vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết
định sức sống, sự tồn tại, phát triển của chi bộ. Không tổ chức sinh hoạt chi
bộ hoặc tổ chức sinh hoạt chi bộ nhưng chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì
chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn đã chứng minh, những chi
bộ trong sạch vững mạnh là những chi bộ duy trì thành nền nếp sinh hoạt chi
bộ, có nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, có hình thức sinh hoạt
chi bộ đa dạng, sinh hoạt chi bộ có chất lượng tốt.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ còn
rất thấp. Tình trạng khá phổ biến là sinh hoạt chi bộ thất thường, nội dung
sinh hoạt chi bộ còn nghèo nàn, ít thiết thực, hình thức sinh hoạt chi bộ còn
đơn điệu. Ở những nơi đó, sinh hoạt chi bộ chưa thật sự trở thành nơi phát
huy trí tuệ của đảng viên tìm chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính
1


trị, giải quyết những vấn đề bức thiết nảy sinh tại cơ quan đơn vị … Việc tìm
giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực sự là vấn đề cấp bách
hiện nay.
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Bài thu hoạch tập trung nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ tại chi bộ Kho bạc Nhà nước quận 5.
2.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là chất lượng sinh hoạt chi bộ ở chi bộ
Kho bạc Nhà nước quận 5 từ năm 2015 đến năm 2017.

NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Vị trí, vai trò của sinh hoạt Chi bộ:
1.1. Vị trí của sinh hoạt Chi bộ
Điều 21 của Điều lệ Đảng xác định: “Chi bộ là nền tảng của Đảng, là
hạt nhân chính trị ở cơ sở ”. Với vị trí là nền tảng của Đảng, chi bộ có vai trò
đặc biệt quan trọng đối với sự vững mạnh và năng lực lãnh đạo của Đảng.
Chi bộ là cấp tổ chức cuối cùng trong hệ thống tổ chức bốn cấp của


Đảng, là cơ sở để xây dựng nên toàn bộ hệ thống tổ chức của Đảng, là cấp tổ
chức sâu rộng nhất, bám sát các đơn vị cơ sở trên toàn lãnh thổ và các ngành,
các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng tới từng đảng
viên, từng đơn vị cơ sở và từng người dân.
Chi bộ là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng, đồng thời cũng là nơi kiểm nghiệm và góp phần quan trọng vào việc
hình thành phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thông qua
2


những kinh nghiệm thực tiễn phong phú của đội ngũ đảng viên và quần chúng
nhân dân. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của chi bộ vào quá trình hình
thành đường lối đổi mới, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta
khẳng định: “Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng được khai thác,
những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nỗ lực phấn đấu của quần
chúng ở cơ sở mà hạt nhân lãnh đạo là tổ chức đảng”
Chi bộ còn là cầu nối Đảng với quần chúng nhân dân, là một khâu
trọng yếu để duy trì mối quan hệ Đảng với dân – nền tảng sức mạnh của
Đảng, bởi đây là tổ chức đảng gần dân nhất, trực tiếp lãnh đạo nhân dân và
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để phản ánh với
Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng “Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan
trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”.
Do những tác dụng quan trọng của chi bộ như vậy, nên Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc
sẽ tốt”.
Với vị trí là hạt nhân chính trị ở cơ sở, chi bộ tuy là một bộ phận trong
hệ thống chính trị ở cơ sở, nhưng là tổ chức lãnh đạo tất cả các tổ chức khác
trong hệ thống chính trị đó, là tổ chức đảm bảo cho mọi hoạt động ở cơ sở
theo đúng định hướng chính trị của Đảng.
1.2. Vai trò của sinh hoạt chi bộ
Sinh hoạt chi bộ có vai trò quan trọng với việc nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của chi bộ.
Qua sinh hoạt chi bộ xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị. Sinh hoạt
chi bộ giúp nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên. Sinh hoạt chi bộ quyết
định được chủ trương giải pháp xây dựng nội bộ đảng, giúp tăng cường đoàn
kết thống nhất trong chi bộ.

3


Sinh hoạt chi bộ bàn bạc quyết định giải pháp thực hiện thắng lợi
những nhiệm vụ chính trị. Sinh hoạt chi bộ là nơi đúc rút kinh nghiệm góp
phần hoàn thiện chủ trương đường lối của cấp trên.
Sinh hoạt chi bộ đề ra giải pháp nâng cao chất lượng đời sống nhân
dân, uốn nắn những biểu hiện quan liêu cửa quyền của đội ngũ cán bộ đảng
viên.
2. Nội dung, tính chất của sinh hoạt chi bộ.
Theo hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 của Ban Tổ Chức
Trung ương Đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ gồm:
2.1. Nội dung sinh hoạt hàng tháng.
Thứ nhất: Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế địa
phương, cơ quan, đơn vị, phổ biến quán triệt những chủ trương đường lối
chính sách mới của đảng, nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên. Nhận xét tình
hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ,
những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm.
Thứ hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước,
nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, tình hình đảng
viên thực hiện đường lối chủ trương chính sách của đảng và của nhà nước,
nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công.
Thứ ba: Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh của đảng viên quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi
bộ, biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu có việc làm cụ thể,
thiết thực về việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, đồng thời giáo dục giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có).
Thứ tư: Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo
của chi bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ

4


có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm kịp thời ngăn
chặn đấu tranh với những biểu hiện quan liêu tham nhũng lãng phí, tiêu cực.
Thứ năm: Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể thiết thực, bức xúc trước mắt
để thực hiện trong tháng tới theo chức năng nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo
của cấp ủy cấp trên, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên
thực hiện.
Thứ sáu: chi bộ thảo luận tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung
trên, trong quá trình thảo luận đồng chí chủ trì cần phát huy dân chủ, lắng
nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý thảo luận những nội dung quan trọng để
đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chứng kiến của mình. Khi có những
vấn đề cần biểu quyết mà đang có ý kiến khác nhau, chi bộ cần trao đổi kỹ
trước khi biểu quyết.
2.2. Nội dung sinh hoạt theo chuyên đề.
Ngoài các buổi sinh hoạt với nội dung nêu trên ít nhất mỗi quý một lần
chi bộ chọn những chuyên đề sau để sinh hoạt chuyên đề:
Nội dung học tâp và làmtheo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh. Công
tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên....

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI CHI BỘ KHO
BẠC NHÀ NƯỚC QUẬN 5
1. Đặc điểm tình hình của chi bộ Kho bạc Nhà nước quận 5
Ngày 04/01/1990, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành
Quyết định số 07/HĐBT về việc thành lập hệ thống KBNN trực thuộc BTC.
Cùng với sự ra đời của hệ thống KBNN, KBNN quận 5 cũng được thành lập
và đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1990.

5


Hiện tại, KBNN quận 5 hoạt động theo Quyết định số 26/2015/QĐTTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc BTC; Quyết định số
695/QĐ-KBNN ngày 16/7/2015 của Tổng Giám đốc KBNN quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở quận, huyện, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh
KBNN quận 5 là tổ chức trực thuộc KBNN TP. Hồ Chí Minh, có chức
năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn quận 5 theo quy
định của pháp luật. KBNN quận 5 có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu
riêng
Chi bộ Kho bạc Nhà nước quận 5 là chi bộ trực thuộc Đảng ủy KBNN
TPHCM. Chi bộ Kho bạc Nhà nước quận 5 hiện tại có 15 đảng viên (trong đó
có 02 đảng viên dự bị), về trình độ chuyên môn đa số đảng viên đều có trình
độ đại học và sau đại học, hầu hết đảng viên đều là cán bộ chủ chốt giữ chức
vụ quan trọng trong đơn vị, vì vậy việc nâng cao vai trò của đảng viên sẽ góp
phần quan trọng đến công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao
uy tín của Đảng tại đơn vị.
2. Kết quả công tác sinh hoạt chi bộ tại Kho bạc Nhà nước quận 5
2.1 Kết quả đạt được
Chi bộ luôn xác định: sinh hoạt chi bộ là nhằm thực hiện vai trò lãnh
đạo của chi bộ đối với các hoạt động của đơn vị. Từ đó, chi bộ luôn chủ động
nắm bắt tình hình thực tế để kịp thời đề ra phương hướng hoạt động.
Chi bộ còn xác định: sinh hoạt chi bộ còn nhằm vào việc quản lý đảng
viên, kiểm tra đảng viên chấp hành, phân công công tác cho đảng viên. Do đó,
trong sinh hoạt chi bộ đã kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của đảng viên
kể cả trong công tác cũng như sinh hoạt, nhằm giúp cho mỗi đảng viên luôn
giữ được tư cách của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
6


Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ luôn đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo
dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ vững nguyên tắc tổ
chức sinh hoạt đảng, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật của đảng viên. Xây
dựng chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục,
quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên, góp phần khắc phục những
hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện
nay”.
Chi bộ và từng đảng viên thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh
hoạt chi bộ hàng tháng theo quy định của Điều lệ Đảng; trong sinh hoạt chi bộ
thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định
những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ,
quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán
bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; thực hiện
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đề cao
tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu
tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự đoàn kết, thống
nhất và tình thương yêu đồng chí trong Đảng. Trong đó đảng viên là cán bộ
lãnh đạo, quản lý của đơn vị đã gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ để mọi
người noi theo.
Đối với Bí thư và Phó bí thư chi bộ đều quan tâm đến chất lượng và
hiệu quả sinh hoạt chi bộ nên đã xác định được nội dung, thời gian và thời
điểm hợp lý với điều kiện hoạt động của đơn vị.
Thực hiện hội họp thường lệ đúng qui định, mỗi tháng một lần.
Nội dung sinh hoạt chi bộ thiết thực, phong phú, phù hợp với đặc điểm,
tình hình của đơn vị, gắn chặt với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm
của từng đảng viên sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị
7


quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng
hiện nay”.
Mở rộng hình thức sinh hoạt theo chuyên đề, do đó trong những năm
qua ít nhất mỗi quý một lần chi bộ đã tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề với
nội dung sinh hoạt hết sức phong phú, hấp dẫn, góp phần nâng cao nhận thức
cho đảng viên như: sinh hoạt bàn về công tác giáo dục rèn luyện đảng viên;
2.2. Về hạn chế
Trong nội dung cũng như hình thức sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu, rập
khuôn, nên cũng đã làm ảnh hưởng không ít đến sự hấp dẫn của buổi sinh
hoạt. Vì vậy, tâm lý ngán ngại sinh hoạt chi bộ cũng không thể tránh được ở
các đảng viên.
Nội dung sinh hoạt chi bộ, ngoài những vấn đề xoay quanh về chuyên
môn, về xây dựng ngôn phong đạo đức, về tinh thần thái độ tham gia thực
hiện công tác … còn thiếu sự quan tâm đến đời sống và sinh hoạt cá nhân của
các đảng viên. Do đó, cũng chưa hiểu rõ hết được hoàn cảnh khó khăn của
từng đảng viên trong chi bộ để kịp thời giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện giúp
họ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ quan tâm đến những trường hợp thật đặc biệt mà
thôi.
Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tuy có quan tâm, nhưng chưa nhiều và
còn hạn chế, còn lúng túng trong việc chọn chuyên đề sinh hoạt. Từ đó làm
giảm các mặt về công tác xây dựng Đảng, làm cho nội dung sinh hoạt đôi lúc
đơn điệu, kém phong phú và chất lượng chưa cao.
Vẫn có một số đảng viên chưa thể hiện được tính tiên phong gương
mẫu trong công tác, vào cuộc họp luôn ở thế thụ động, ít tham gia đóng góp ý
kiến, do ý thức trách nhiệm đối với tập thể chưa cao, còn ngại va chạm mất
lòng, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của một vài đảng viên chưa
cao. Chỉ đóng ý kiến một cách gượng ép, nội dung cũng không thiết thực,
8


không có chiều sâu.
Trình độ lý luận của một số đảng viên cũng còn hạn chế, nên chưa có
nhiều ý kiến hay để đóng góp vào quá trình hoạt động lãnh đạo của chi bộ.
2.3. Nguyên nhân
2.3.1. Nguyên nhân của những ưu điểm
Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện
nghị quyết của chi bộ.
Chi bộ đã quan tâm quán triệt và thực hiện nghiên túc các chỉ thị,
hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Trong công tác quản lý, chi ủy thường xuyên tổ chức quán triệt thông
suốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, đưa nghị quyết vào thực tiễn ở
đơn vị; Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân
phụ trách; đảm bảo duy trì chế độ hội họp theo đúng định kỳ.
Chi ủy luôn quan tâm, nhiệt tình và thể hiện tính tiên phong, gương
mẫu trong công tác, luôn chủ động trau dồi trình độ lý luận, kiến thức quản lý
qua sách báo, tài liệu và các bộ luật.
Đảng viên có lập trường, quan điểm vững vàng, không dao động trước
mọi khó khăn, phức tạp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững quan
điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết, gắn bó, thống
nhất và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chi bộ phân công;
từng đảng viên thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình, thực
hiện tốt quy chế dân chủ; có tinh thần tự giác học tập để nâng cao trình độ
chuyên môn và nghịêp vụ công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Tinh thần đoàn kết và ý thức chấp hành của đảng viên trong chi bộ cao.
2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế
9


Hoạt động giữa tổ chức Đảng và chính quyền, có những lúc trùng hợp
liên tục. Nên không kịp thời gian để cùng lúc thực hiện tốt các hoạt động.
Nhất là các công tác phong trào.
Chi ủy chưa khắc phục được thời điểm thích hợp để họp chi bộ trong
điều kiện thời gian không bị áp lực về nghiệp vụ chuyên môn.
Trình độ về lý luận chính trị của các đảng viên chưa cao.

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT
CHI BỘ
3. 1 Giải pháp:
3.1.1 Chi ủy, Chi bộ phải thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh
hoạt đảng định kỳ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng
Chi ủy, chi bộ căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình để
quy định thống nhất ngày sinh hoạt chi bộ hằng tháng; trên cơ sở đó có
chương trình, kế hoạch và chuẩn bị tốt nội dung họp chi bộ;
Tỉ lệ đảng viên có mặt sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo đạt từ 80% trở lên
so với tổng số đảng viên trong chi bộ (trừ đảng viên miễn công tác, miễn sinh
hoạt đảng, đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời)
3.1.2. Chi ủy, trước hết là đồng chí bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung
sinh hoạt
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình cụ thể của chi bộ và sự chỉ đạo
của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ dự kiến nội dung, chương trình và
thời gian sinh hoạt chi bộ, đưa ra họp chi ủy (nơi không có ban chi uỷ thì trao
đổi, có sự thống nhất giữa bí thư và phó bí thư chi bộ);
Chi uỷ (bí thư, phó bí thư chi bộ) thảo luận các nội dung do bí thư
chuẩn bị, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra
10


(bổ sung) nhiệm vụ lãnh đạo tháng tới; quyết định thời gian và lựa chọn hình
thức sinh hoạt chi bộ phù hợp (sinh hoạt nhiều nội dung hay một số nội dung
hoặc sinh hoạt chuyên đề);
Bí thư chi bộ hoàn chỉnh nội dung sinh hoạt; thông báo trước (ít nhất
một ngày) cho đảng viên biết nội dung, địa điểm, thời gian để đảng viên
chuẩn bị ý kiến phát biểu và dự họp chi bộ; báo cáo với cấp ủy cấp trên trực
tiếp.
3.1.3. Sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XI, Nghị quyết Trung ương 4 KHÓA XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”
Trong cuộc họp chi bộ, ngoài việc kiểm điểm, đánh giá kết quả làm
được, chưa được trong thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm
sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 và kế hoạch làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể chi bộ và đảng viên; nhằm nâng cao
ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh.
3.1.4. Nâng cao ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ
Thông qua sinh hoạt chi bộ nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, bồi
dưỡng những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của đảng, đề cao vai trò
tiên phong gương mẫu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho
mỗi đảng viên.
Trước khi sinh hoạt chi bộ, mỗi đảng viên phải nghiên cứu trước nội
dung, chuẩn bị ý kiến phát biểu; trong sinh hoạt chi bộ phải tích cực tham gia
thảo luận, đóng góp ý kiến thể hiện rõ chính kiến của mình, tham gia biểu
quyết, xây dựng nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của chi
bộ, để lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị;
11


3.2. Kiến nghị
Tiếp tục mở rộng đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo tiêu chuẩn hóa cán bộ.
Các đồng chí trong chi ủy phải có lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
Thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao trình độ lý luận chính trị
cho đội ngũ đảng viên.
Đảng ủy cấp trên cần phổ biến thực hiện thường xuyên chuyên đề:
“Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, từng giai đoạn có theo dõi kiểm tra,
có sơ tổng kết rút kinh nghiệm qua thực tiễn.
Đối với những đảng viên đạt được thành tích tốt trong thực hiện nhiệm
vụ, cũng cần có chế độ khen thưởng phù hợp.
Thường xuyên sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không
đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp.
Việc kết nạp đảng viên cần coi trọng chất lượng, tuyệt đối không chạy
theo chỉ tiêu số lượng. Đặc biệt lưu ý đến tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của
Đảng.

KẾT LUẬN
Thực tiễn đã chứng minh nơi nào, lúc nào mà sinh hoạt chi bộ lỏng lẻo
hoặc không có nội dung chính trị tư tưởng cụ thể, thiết thực, không thực hiện
nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu kiểm tra tự phê bình, không kịp thời khắc
phục sửa chữa khuyết điểm thì chi bộ đó đã buông lỏng vai trò lãnh đạo, đảng
viên thiếu rèn luyện về phẩm chất đạo đức, các hiện tượng tiêu cực nảy sinh,
phát triển làm mất lòng tin ở quần chúng, mất uy tín của Đảng, không thực
hiện được nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Hơn thế nữa, hiện nay đất nước đang trong giai đoạn hội nhập nền kinh
tế tri thức, đòi hỏi Đảng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực tổ
12


chức thực hiện năng động sáng tạo các hoạt động. Để làm được điều đó thì
việc cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện
pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ
chức cơ sở đảng. Khi đội ngũ đảng viên vững mạnh sẽ góp phần làm cho chi
bộ tốt, chi bộ tốt tức là Đảng bộ mạnh, các Đảng bộ mạnh tức là toàn Đảng
vững mạnh. Đủ sức lãnh đạo toàn bộ đời sống xã hội. Chính vì vậy mà mỗi
đảng viên phải tự rèn luyện để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
nơi mình đang công tác.
Tóm lại, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một biện pháp
quan trọng , nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
đảng. Các vấn đề chủ yếu nêu trên và vận dụng vào điều kiện cụ thể của từng
chi bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đóng góp tích cực và có hiệu
quả thực hiện nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×