Tải bản đầy đủ

bai giang thuc hanh tien 1

BÀI 1 : MỞ ĐẦU
I.

KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN

II. MÁY TIỆN REN VÍT VẠN NĂNG
III. AN TOÀN LAO ĐỘNG


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN

1. Vị trí , đặc điểm của nghề Tiện

2. Các loại việc tiện cơ bản


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
1. Vị trí , đặc điểm của nghề Tiện
Vị trí: Tiện là phương pháp gia công cắt gọt
thông dụng nhất,chiếm tỷ trọng lớn trong
gia công kim loại bằng cắt (khoảng 25-50 0/0)

vì ngoài nguyên công tiện trên máy tiện còn
có thể khoan, khoét, doa, tarô…

Đặc điểm: Tiện là phương pháp gia công có
phoi được thực hiện bằng sự phối hợp hai
chuyển động gọi là chuyển động tạo hình
gồm chuyển động chính là chuyển động
quay tròn của chi tiết và chuyển động chạy
dao (chuyển động chạy dao dọc và chuyển
động chạy dao ngang)


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
1. Vị trí , đặc điểm của nghề Tiện

Chi
tiết
quay
tròn

Dao tịnh
tiến


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản

Các
loại
chi
tiết
tiện


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản

Các
loại
chi


tiết
tiện


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản

Các
loại
chi
tiết
tiện


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản

Các
loại
chi
tiết
tiện


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản

Các
loại
chi
tiết
tiện


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản

Các
loại
chi
tiết
tiện


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản
Tiện trụ ngoài

Tiện rãnh ngoài

Tiện trụ trong

Tiện cắt đứt

Tiện mặt đầu

Tiện rãnh trong

Tiện ren ngoài

Tiện côn ngoài

Tiện ren trong

Tiện côn trong

Tiện định hình

Tiện chép hình

Tiện nhiều dao


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản
Tiện
trụ ngoài

Dao
tịnh tiến

Chi tiết
quay


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản

Tiện
trụ trong

Chi
tiết
quay

Dao
tịnh
tiến


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản

Tiện
mặt đầu

Dao
tịnh
tiến

Chi tiết
quay


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản

Tiện
ren ngoài

Dao
tịnh tiến

Chi tiết
quay


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản

Tiện
ren trong

Chi tiết
quay

Dao
tịnh
tiến


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản
Tiện
định hình

Dao
tịnh
tiến

Chi tiết
quay


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản
Tiện
nhiều dao

Dao
tịnh tiến

Chi tiết
quay


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản
Chi tiết
quay

Tiện
rãnh ngoài

Dao
tịnh tiến


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản
Tiện
cắt đứt

Dao
tịnh
tiến

Chi
tiết
quay


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản
Tiện
rãnh trong

Chi
tiết
quay

Dao tịnh
tiến


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản
Chi tiết
quay

Tiện
côn ngoài

Dao
tịnh tiến


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản

Tiện
côn trong

Chi
tiết
quay

Dao
tịnh
tiến


I. KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ TIỆN
2. Các loại việc tiện cơ bản
Tiện
chép hình


II. CÁC LOẠI MÁY TIỆN MÁY TIỆN
1. Giới thiệu các loại máy Tiện.
2. Máy tiện ren vít vạn năng và các cơ
cấu chính.
3. Các chuyển động chính và tạo hình
bề mặt trên máy Tiện.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×