Tải bản đầy đủ

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Mekong Hệ thống xử lý nước thải 50m3ngày02 0903034381

5750
6150
5350
150

1700

150

1000

150

1200

200 400150

1000

150
200


2300

2550

150

4000

2550

150
4000

+0.2m
-2.5m

2300

TNX

3 2

10

200

700

700

1300

www.lapduan.com.vn

5 4

4800

2001501300

1000

+0.2m
-2.3m

150200

1000

200

200

PLANT LAYOUTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×