Tải bản đầy đủ

hinh anh dung cu cat

l2

l1

lh lm lb
L

l2

l2

lc

H×nh 3: S¬ ®å x¸c ®Þnh chiÒu dµi cæ dao chuèt

ff


H×nh 4: Th«ng sè h×nh häc cña r¨ng söa ®óngt

r

h

Rb


H×nh 5: R·nh phoi d¹ng lng cong.


t

r

45°

hbH×nh 6: R·nh phoi d¹ng lng th¼ng


t

r

hb

r'

°
5
4H×nh 7: R·nh phoi d¹ng ®¸y b»ng.


bb

A-A

a

®

a

°
0
6

m
A

r

R

°
0
9

h

1 2

A

0

a)

b)


R15°D¹ng r·nh r¨ng dao doa


Pmax
N


KÝch thuíc
danh nghÜa

Pmin

N+J J
D

CGi¸ phô ®Ó g¸ mòi khoan trªn æ dao
1.Gi¸ phô ; 2 : vÝt chÆn b¹c g¸ ; 3 : b¹c g¸ cã lç ; 4 : chu«i mòi khoan ; 5 : æ dao
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×