Tải bản đầy đủ

KH DHKNS + ATGT 2014 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Do tài liệu ATGT mới nhận về tên chủ đề ở lớp 2 và lớp 3 có sự điều
chỉnh so với kế hoạch đã tập huấn. Nên Sở Giáo dục gửi lại kế hoạch để các
Phòng thực hiện.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG,
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2014 - 2015
LỚP 1
Tháng

Tuần

Chủ đề

Bài tập

Ghi
chú

9


10

11

12
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kiện toàn tổ chức Đội
Kiện toàn tổ chức Đội
Truyền thống nhà trường
Truyền thống nhà trường
Kỹ năng tự phục vụ
Kỹ năng tự phục vụ
Kỹ năng tự phục vụ
Kỹ năng tự phục vụ
Kỹ năng tự phục vụ
Kỹ năng tự phục vụ
Kỹ năng tự phục vụ


Kỹ năng tự phục vụ
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng quản lý thời gian
Kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích
Kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích
Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn
Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn
Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn

Bài tập 1, 2
Bài tập 3,4
Bài tập 5,6
Bài tập 7,8
Bài tập 9,10
Bài tập 11,12
Bài tập 13
Bài tập 14
Bài tập 1,2
Bài tập 3,4
Bài tập 5,6
Bài tập 1
Bài tập 2, 3
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3

ATGT: Chủ đề 1: Tìm hiểu đường phố
ATGT: Chủ đề 1: Tìm hiểu đường phố

22
2
23
24
25
26
27

ATGT: Chủ đề 2: Đèn tín hiệu giao thông
ATGT: Chủ đề 2: Đèn tín hiệu giao thông
ATGT: Chủ đề 3: Đi bộ an toàn
ATGT: Chủ đề 3: Đi bộ an toàn
ATGT: Chủ đề 4: Ngồi sau xe máy, xe đạp an toàn
1


3
4
5

28
29
30
31
32
33
34

ATGT: Chủ đề 4: Ngồi sau xe máy, xe đạp an toàn
Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
Kỹ năng hợp tác
Kỹ năng hợp tác
Kỹ năng hợp tác
Kỹ năng ứng xử
Kỹ năng ứng xử

Bài tập 1,2
Bài tập 1, 2
Bài tập 3, 4
Bài tập 5, 6
Bài tập 1, 2, 3
Bài tập 4, 5

LỚP 2
Tháng

9

10

11

Tuần
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Chủ đề

Bài tập

Ghi chú

Kiện toàn tổ chức Đội
Kiện toàn tổ chức Đội
Truyền thống nhà trường
Truyền thống nhà trường
Có 4 chủ đề - 4 tiết ( Còn lại 2 tiết địa phương tự chọn nội dung chủ đề để điều
chỉnh cho phù hợp. Nội dung điều chỉnh do giáo viên thống nhất trong khối được
tổ trưởng chuyên môn, BGH duyệt). Thực hiện từ tuần 5 đến tuần 10.
Kĩ năng Phòng tránh tai nạn, thương tích
Kĩ năng Phòng tránh tai nạn, thương tích

Bài tập 1, 2
Bài tập 3, 4

2


12

1

13
14
15
16
17
18
19
20
21

2

3

4
5

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Kĩ năng Phòng tránh tai nạn, thương tích
Kĩ năng Lắng nghe tích cực
Kĩ năng Lắng nghe tích cực
Kĩ năng Lắng nghe tích cực
Kĩ năng Lắng nghe tích cực
Kĩ năng Trình bày suy nghĩ, ý tưởng
Kĩ năng Trình bày suy nghĩ, ý tưởng
Kĩ năng Trình bày suy nghĩ, ý tưởng
Kĩ năng Trình bày suy nghĩ, ý tưởng

Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập

5,6
1,2
3,4
5
6
1
2
3
4

Kĩ năng Tự tin
Kĩ năng Tự tin
Kĩ năng Tự tin
Kĩ năng Tự tin
Kĩ năng Tự tin
Kĩ năng Cảm thông, chia sẻ

Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 5
Bài tập 1

Kĩ năng Cảm thông, chia sẻ
Kĩ năng Cảm thông, chia sẻ
Kĩ năng Cảm thông, chia sẻ
Kĩ năng Đảm nhận trách nhiệm
Kĩ năng Đảm nhận trách nhiệm
Kĩ năng Đảm nhận trách nhiệm
Kĩ năng Đảm nhận trách nhiệm

Bài tập 2, 3
Bài tập 4
Bài tập 5
Bài tập 1
Bài tập 2, 3
Bài tập 4
Bài tập 5,6

Tên các chủ đề An toàn giao thông của lớp 2:
Chủ đề 1: Tìm hiểu đường phố.
Chủ đề 2: Biển báo hiệu giao thông đường bộ
Chủ đề 3: Đi bộ an toàn.
Chủ đề 4: Ngồi sau xe máy an toàn.

3


LỚP 3
Tháng

9

10

11

12

1

2

Tuần
1
2
3
4
5
6

Chủ đề

Bài tập

Kiện toàn tổ chức Đội
Kiện toàn tổ chức Đội
Truyền thống nhà trường
Truyền thống nhà trường
ATGT: Chủ đề 1: Tìm hiểu đường bộ.
ATGT: Chủ đề 2: Hiệu lệnh của người điều khiển

7
8
9
10
11
12
13
14
15

giao thông.
ATGT: Chủ đề 3: Đi bộ an toàn
ATGT: Chủ để 4: Ngồi sau xe đạp, xe máy an toàn
ATGT: Chủ đề 5: An toàn khi đi qua đường sắt
ATGT: Chủ đề 6: An toàn khi đi trên thuyền, bè
Kĩ năng Tự phục vụ
Kĩ năng Tự phục vụ
Kĩ năng Tự phục vụ
Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè và mọi người
Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè và mọi người

Bài tập 1, 2
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 1, 2
Bài tập 3, 4

16
17
18
19
20
21

Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè và mọi người
Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè và mọi người
Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè và mọi người
Tôi là ai?
Tôi là ai?
Kĩ năng Phòng tránh tai nạn, thương tích

Bài tập 5,6
Bài tập 7,8
Bài tập 9
Bài tập 1, 2
Bài tập 3, 4
Bài tập 1, 2

22
23
24

Kĩ năng Phòng tránh tai nạn, thương tích
Kĩ năng Phòng tránh tai nạn, thương tích
Kĩ năng Đảm nhận trách nhiệm

Bài tập 3, 4
Bài tập 5
Bài tập 1, 2

Ghi chú

4


3

4
5

25

Kĩ năng Đảm nhận trách nhiệm

Bài tập 3, 4

26
27

Kĩ năng Đảm nhận trách nhiệm
Kĩ năng Quản lí thời gian

Bài tập 5
Bài tập 1, 2

28
29
30
31
32
33
34

Kĩ năng Quản lí thời gian
Kĩ năng Quản lí thời gian
Kĩ năng Hợp tác
Kĩ năng Hợp tác
Kĩ năng Hợp tác
Kĩ năng Hợp tác
Kĩ năng Hợp tác

Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập

3
4
1, 2
3,4
5
6, 7
8, 9

5


LỚP 4
Tháng

9

10

11

12

01

03

04

Tuần
1
2
3
4
5
6
7
8

Chủ đề
Kiện toàn tổ chức Đội
Kiện toàn tổ chức Đội
Truyền thống nhà trường
Truyền thống nhà trường
ATGT: Chủ đề 1: Tìm hiểu giao thông đường bộ
ATGT: Chủ đề 2: Biển báo hiệu đường bộ
ATGT: Chủ đề 3: Đi xe đạp an toàn
ATGT: Chủ đề 4: An toàn khi đi trên các phương

Bài tập

9
10
11
12
13
14

tiện giao thông công cộng
ATGT: Chủ đề 5: Thực hiện văn hóa giao thông
ATGT: Chủ đề 6: An toàn giao thông đường thủy
Kĩ năng Tự phục vụ
Kĩ năng Tự phục vụ
Kĩ năng Tự phục vụ
Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè và mọi người

Bài tập 1, 2
Bài tập 3, 4
Bài tập 5
Bài tập 1,2

15

Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè và mọi người

Bài tập 3,4

16
17
18

Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè và mọi người
Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè và mọi người
Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè vzà mọi người

Bài tập 5,6
Bài tập 7,8
Bài tập 9,10

19
20
21

Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè và mọi người
Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè vzà mọi người
Kĩ năng Ra quyết định và giải quyết vấn đề

Bài tập 11,12
Bài tập 13,14
Bài tập 1, 2

22
23
24
25
26
27

Kĩ năng Ra quyết định và giải quyết vấn đề
Kĩ năng Tự bảo vệ mình
Kĩ năng Tự bảo vệ mình
Kĩ năng Tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn
Kĩ năng Tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn
Kĩ năng Tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn

Bài tập 3, 4
Bài tập 1, 2
Bài tập 3, 4,5
Bài tập 1, 2
Bài tập 3,4
Bài tập 5

28
29
30
31
32
33
34

Kĩ năng Tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn
Kĩ năng Kiểm soát cảm xúc
Kĩ năng Kiểm soát cảm xúc
Kĩ năng Kiểm soát cảm xúc
Kĩ năng Kiểm soát cảm xúc
Mục tiêu của tôi
Mục tiêu của tôi

Bài tập 6
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4, 5
Bài tập 1, 2
Bài tập 3

Ghi chú

05

6


LỚP 5
Tháng

9

10

Tuần
1
2
3
4
5
6
7

Chủ đề
Kiện toàn tổ chức Đội
Kiện toàn tổ chức Đội
Truyền thống nhà trường
Truyền thống nhà trường
ATGT: Chủ đề 1: Hệ thống báo hiệu đường bộ
ATGT: Chủ đề 2: Đi xe đạp an toàn
ATGT: Chủ đề 3: Ngồi sau xe đạp, xe máy an

8
9

toàn + Chủ đề 6: An toàn giao thông đường sắt
ATGT: Chủ đề 4: Đi qua cầu đường bộ an toàn
ATGT: Chủ đề 5: Thực hiện văn hóa giao thông

Bài tập

Trang

7


11

10
11
12

Kĩ năng Giao tiếp ở nơi công cộng
Kĩ năng Giao tiếp ở nơi công cộng
Kĩ năng Giao tiếp ở nơi công cộng

Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3

13
14
15
16

Kĩ năng Ứng phó với căng thẳng
Kĩ năng Ứng phó với căng thẳng
Kĩ năng Ứng phó với căng thẳng
Kĩ năng Hợp tác

Bài tập 1, 2
Bài tập 3, 4
Bài tập 5
Bài tập 1, 2

17
18
19
20
21
22

Kĩ năng Hợp tác
Kĩ năng Hợp tác
Kĩ năng Giải quyết mâu thuẫn
Kĩ năng Giải quyết mâu thuẫn
Kĩ năng Giải quyết mâu thuẫn
Kiên định và Từ chối

Bài tập 3, 4
Bài tập 5,6
Bài tập 1, 2
Bài tập 3, 4
Bài tập 5
Bài tập 1, 2

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Kiên định và Từ chối
Kiên định và Từ chối
Giá trị của tôi
Giá trị của tôi
Kĩ năng Lập kế hoạch
Kĩ năng Lập kế hoạch
Kĩ năng Lập kế hoạch
Kĩ năng Lập kế hoạch
Kĩ năng Tìm kiếm và xử lí thông tin
Kĩ năng Tìm kiếm và xử lí thông tin
Kĩ năng Tìm kiếm và xử lí thông tin
Kĩ năng Tìm kiếm và xử lí thông tin

Bài tập 3, 4
Bài tập 5
Bài tập 1
Bài tập 2, 3
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3, 4
Bài tập 5, 6
Bài tập 1, 2
Bài tập 3, 4
Bài tập 5, 6
Bài tập 7

12

1

2

3

4

5

8


9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×