Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÌNH NGÂN HÀNG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
----------

HƢỚNG DẪN
VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH TÀI CHÌNH NGÂN HÀNG

Áp dụng từ năm học 2017-2018

1


NỘI DUNG

1. HƢỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC
TẬP TỐT NGHIỆP
2. NỘI DUNG THỰC TẬP
3. HƢỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC CỦA BÁO CÁO TỔNG

HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
4. MẤU CÁC TRANG TRÌNH BÀY TRƢỚC VÀ SAU NỘI
DUNG BCTTTN

2


1. HƢỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT
NGHIỆP
1.1. Mục đích
- Vận dụng một phần kiến thức đã học để tập sự giải quyết các vấn đề kinh
tế phát sinh từ thực tiễn.
- Quan sát và học hỏi từ các mối quan hệ kinh tế – xã hội để chuẩn bị cho sự
độc lập làm việc của mình sau khi ra trường.
- N nh t chính – n n h n Qua đ t thực tập sinh vi n n m đư c các
kiến thức về quản trị nghiệp vụ về tài ch nh ng n hàng thuế bảo hiểm
… đư c vận dụng trong thực tiễn đối chiếu so sánh v i các l thuyết đã
đư c trang bị tr n giảng đường qua đ củng cố và n ng cao trình độ
chuy n m n. hực tập là tập sự c ng việc t chức quản trị tài ch nh ph n
t ch đánh giá tình hình tài ch nh của đ n vị dựa tr n hệ thống th ng tin kế
toán hệ thống các báo cáo tài ch nh một đ n vị thực tế nh m trang bị cho
sinh vi n s p tốt nghiệp các k n ng của một chuy n vi n ngành tài ch nh
ng n hàng.
- N nh Kế toán Qua đ t thực tập giúp sinh vi n nhận thức đầy đủ vai trò
của kế toán tin học trong kế toán n m đư c quy trình c ng việc cũng như
b sung kiến thức thực tế cho l luận đã học trường. Sinh vi n sẽ m tả
đư c thực trạng c ng tác kế toán tại bộ phận mình thực tập phản ánh lại
kết quả khảo sát thực tập làm nh n vi n kế toán tại c ng ty. hực tập là
tập sự c ng việc kế toán tài ch nh kế toán quản trị hệ thống th ng tin kế
toán hệ thống kiểm soát nội bộ một đ n vị thực tế hay tập sự c ng việc
t chức kiểm toán một đ n vị thực tế nh m trang bị cho sinh vi n s p tốt
nghiệp các k n ng của ngành nghề kế toán.
1.2. Yêu cầu
1.2.1. Đố vớ sinh viên
- Hiểu và n m vững về ngành kế toán tài ch nh ng n hàng và những kiến
thức b tr li n quan.
c biệt sinh vi n cần tìm hiểu k l thuyết về đối
tư ng đư c chọn lựa trong đ t thực tập (về nội dung đã học và những vấn đề
có liên quan).


3


- ìm hiểu thực tiễn, tập nhận xét, đánh giá và giải th ch sự khác biệt giữa
thực tiễn và l thuyết áp dụng tại các c quan doanh nghiệp tr n c s l
luận và điều kiện thực tế của c quan doanh nghiệp.
- u n thủ nội quy thực tập (n u mục 2) và nội quy làm việc của đ n vị n i
sinh vi n đến thực tập.
- Hoàn thành báo cáo thực tập đúng thời hạn quy định.
-

-

1.2.2. Đố vớ giản viên hƣớn dẫn (GVHD)
Hư ng dẫn cho sinh vi n nhận thức đư c tầm quan trọng và y u cầu của quá
trình thực tập.
Hư ng dẫn cho sinh vi n về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối v i những nội
dung l thuyết đã học và những nội dung khác c li n quan.
Kiểm soát quá trình thực tập của sinh vi n g p và trao đ i sinh vi n t nhất 3
lần để giúp sinh vi n thực hiện báo cáo giải đáp th c m c trong quá trình
thực tập và hư ng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Hư ng dẫn cho sinh vi n về phư ng pháp và trình bày kết quả báo cáo.
ánh giá đúng đ n kết quả thực tập của sinh vi n chịu trách nhiệm về kết
quả và quá trình thực tập của sinh vi n.

1.3. Phạm v thực tập tốt n h ệp
Sinh vi n c thể chọn lựa đối tư ng nghi n cứu trong phạm vi các m n học
thuộc chuy n ngành mình đã học như: kế toán tài ch nh ng n hàng thuế bảo
hiểm ….
Theo lĩnh vực đư c chọn để nghi n cứu thực tập, sinh vi n c thể thực tập
tốt nghiệp tại một các loại hình đ n vị sau:
- Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ.
- Các c ng ty chứng khoán.
- Các công ty tài chính.
- Các ngân hàng thư ng mại
- Các c quan thuế hải quan.
- ……
heo t nh chất hoạt động và mục ti u thực tập nội dung thực tập tại các đ n
vị c thể chia thành 3 nh m:

4


 Nhóm nội dung thực tập li n quan đến Kế toán kiểm toán các đ n vị
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ.
 Nhóm nội dung thực tập li n quan đến Tài chính – ng n hàng các đ n vị
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ.
 Nhóm nội dung thực tập li n quan đến Quản l tài ch nh nhà nư c tại các
c quan quản l nhà nư c
các đ n vị hành ch nh sự nghiệp ( huế hải
quan; các đ n vị hành ch nh hay hoạt động sự nghiệp của nhà nư c)
** Nội dung sinh vi n lựa chọn và viết báo cáo tốt nghiệp phải g n v i
chuy n ngành đào tạo: kế toán tài ch nh ng n hàng thuế ho c bảo hiểm ….
1.4. Nộ qu thực tập
rong thời gian thực tập sinh vi n phải tu n thủ nội quy thực tập như sau:
 Sinh vi n phải nghi m chỉnh chấp hành nội quy của đ n vị thực tập và
thực hiện đầy đủ những c ng việc do đ n vị thực tập ph n c ng.
 Sinh vi n phải chấp hành sự hư ng dẫn của GVHD thực tập và không
đư c tự đ i GVHD thực tập.
 rong trường h p sinh vi n muốn đ i hư ng nghi n cứu (v dụ: từ tài
chính - Ng n hàng sang kế toán...) sinh vi n phải li n hệ v i GVHD và
v n phòng Khoa để giải quyết.
1.5. Phƣơn pháp tìm h ểu, thu thập t l ệu
Sinh vi n thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu thu thập th ng tin tại
đ n vị li n quan đến c ng việc thực tập của mình. Sau đ y là một số cách thức
thu thập th ng tin cần thiết:
- Tìm hiểu, tham khảo các văn bản, tài liệu … liên quan đến đơn vị, đến nội
dung thực tập.
- Tham gia trực tiếp vào các quá trình công việc.
- Thu thập các tài liệu, các mẫu biểu liên quan đến nội dung thực tập.
1.6. Qu trình v ết báo cáo thực tập tốt n h ệp
Bước 1: Lựa chọn nghiệp vụ: sinh vi n đư c tự chọn nghiệp vụ phù h p v i vị
tr đư c đ n vị nhận thực tập đề nghị.

5


Bước 2: Viết đề cư ng khoảng 02 trang và viết tr n 01 m t giấy (kh ng viết 2
m t). Bư c này cần hoàn thành trong khoảng 01 tuần đầu ti n của đ t thực tập
để gửi cho GVHD g p và duyệt đề cư ng.
Bước 3: Viết báo cáo thực tập 8-10 trang kh ng kể các trang m đầu và trang
kết luận gửi cho GVHD góp ý, chỉnh sửa và y u cầu b sung các minh chứng
cho báo cáo thực tập nếu cần.
Bước 4: In báo cáo thực tập và kèm theo minh chứng nộp cho GVHD cùng v i
các hồ s xác nhận của đ n vị thực tập nhận xét của GVHD Phiếu khảo sát
kiến nhà tuyển dụng. Sau đ sinh vi n ghi file BC
N vào đĩa nộp cho
GVHD theo lịch chi tiết th ng báo của khoa.
Bước 5: Bài BC
của sinh vi n sẽ đư c GVHD kiểm soát t nh trung thực
(GV quyết định hình thức kiểm soát) và chấm điểm.
Lưu ý: ile lưu vào đĩa c thể ghi theo nh m hư ng dẫn thực tập.
2. NỘI DUNG THỰC TẬP
2.1. Nội dung thực tập ngành kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ…
Trong thời gian thực tập sinh viên phải hoàn thành báo cáo thực tập đảm bảo các
nội dung sau:
- Gi i thiệu về công ty mình thực tập, tập trung vào t chức bộ máy hoạt
động và chính sách kế toán của công ty.
- Mô tả thực tế phần hành công tác kế toán mà sinh vi n đã chọn, các qui
trình công tác kế toán, chứng từ, s sách mà c ng ty đang áp dụng, và phải
minh chứng cho những nội dung đã trình bày trong báo cáo thực tập, trong
phần này sinh viên phải mô tả trung thực về công việc và cách thực hiện tại
đ n vị.
Các phư ng pháp thường đư c sử dụng:
 Tìm hiểu chính sách, phư ng pháp kế toán (ho c tìm hiểu qui trình
kiểm toán) áp dụng tại đ n vị li n quan đến nội dung thực tập;
 Khảo sát s sách/phần mềm/file hồ s kế toán, kiểm toán;
 Phỏng vấn 2 nhân viên kế toán/kiểm toán ho c lãnh đạo đ n vị

6


 Mô tả thực tế một cách logic và đầy đủ trong bài viết v i những
minh họa chứng từ, s sách, các mẫu báo cáo thực tế tại c ng ty định
kỳ cuối qu /n m.
- So sánh giữa lý thuyết về chuẩn mực kế toán/kiểm toán và thực tế công ty
đang vận dụng.
- Nhận xét và kết luận.
2.2. Nộ dun thực tập tốt n h ệp n nh t chính tạ các do nh n h ệp
sản xuất, k nh do nh, dịch vụ v các côn t t chính, chứn khoán
Trong thời gian thực tập sinh viên phải hoàn thành báo cáo thực tập đảm bảo các
nội dung sau:
- Gi i thiệu về công ty mình chọn thực tập, chỉ tóm t t những điểm chính và
n i bật của công ty.
- Mô tả thực tế vị trí công việc mình đã chọn, các nghiệp vụ, kiến thức và k
n ng cần thiết mà c ng ty đang áp dụng, sinh viên phải thu thập những
minh chứng cho những nội dung đã trình bày trong nhật ký thực tập. Trong
phần này, sinh viên phải mô tả một cách trung thực về công việc và cách
triển khai thực hiện tại đ n vị mình thực tập.
ánh giá thực trạng và hiệu quả của công việc đang đư c triển khai tại
công ty. Từ đ , sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã đư c học đề đưa ra
biện pháp kh c phục.
- Thực hiện phỏng vấn 2 chuyên viên/nhân viên hiện công tác tại bộ phận
mà sinh vi n đang thực tập. Nội dung phỏng vấn gồm tối thiểu 05 câu hỏi
liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ mà sinh vi n đang thực tập.
- So sánh giữa lý thuyết và thực tế của c ng ty đang vận dụng, rút ra bài học
kinh nghiệm bản thân.
2.3. Nộ dun thực tập tốt n h ệp n nh n n h n , bảo h ểm tạ các n n
h n , do nh n h ệp sản xuất, k nh do nh, dịch vụ v các côn t t chính,
chứn khoán
Trong thời gian thực tập, sinh viên phải hoàn thành báo cáo thực tập đảm bảo các
nội dung sau:
- Tìm hiểu về ng n hàng (quá trình hình thành và phát triển c cấu t
chức …).

7


-

ìm hiểu các v n bản pháp luật c li n quan đến nghiệp vụ ng n hàng mà
sinh vi n đã chọn.
Thực hiện phỏng vấn 2 chuyên viên/nhân viên hiện công tác tại bộ phận
mà sinh vi n đang thực tập.
Mô tả thực tế qui trình nghiệp vụ tại các bộ phận phòng ban trong ng n
hàng mà sinh vi n đư c thực tập.
M tả các chứng từ c li n quan đến nghiệp vụ ng n hàng (h p đồng t n
dụng giấy gửi tiền các biểu mẫu c li n quan).
Mô tả thực tế một cách logic và đầy đủ trong bài viết v i những minh họa
từ thực tế.
So sánh giữa lý thuyết và thực tế về các nghiệp vụ ng n hàng (qui trình
c ng thức t nh toán …).

2.4. Mẫu kết cấu báo cáo thực tập
Ngoài những nội dung m đầu và kết luận, kết cấu báo cáo gồm các phần sau:
Chƣơng 1. Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.2 Chức n ng nhiệm vụ của công ty
1.3 T chức bộ máy quản lý của công ty
1.4 Gi i thiệu về bộ phận tài chính của công ty
Chƣơn 2. Phỏng vấn nhân viên tại đơn vị thực tập
Trong chư ng này SV phải đưa ra ít nhất 5 câu hỏi phỏng vấn chuyên
viên/nhân viên v i nội dung liên quan đến nghiệp vụ của vị trí thực tập và kinh
nghiệm thực tế của người đư c phỏng vấn. Câu hỏi phỏng vấn tập trung vào các
nội dung sau:
2.1 Thông tin người đư c phỏng vấn
 Họ và tên
 Chức danh/ bộ phận c ng tác
 Chức vụ
 Thâm niên công tác
 Chuy n ngành đư c đào tạo


iện thoại li n lạc

2.2 Kiến thức, k n ng cần thiết v i vị tr thực tập
2.3 huận l i/ kh kh n trong quá trình thực tập

8


2.4 Những kiến thức k n ng phải hòan thiện sau khi tốt nghiệp
2.5 Nhận định về sự phát triển của ngành nghề li n quan đến nghiệp vụ thực
tập


Chƣơn 3: Mô tả thực tế công việc tạ đơn vị thực tập
Tùy theo nghiệp vụ của vị trí thực tập, sinh viên phải mô tả đúng thực tế,
quá trình cọ sát v i công việc của mình thực tập tại doanh nghiệp. y là
chư ng quan trọng nhất là c s để đánh giá quá trình tiếp cận v i thực tế
tại doanh nghiệp của sinh viên. Vì thế, sinh viên cần phải phát triển chi tiết
các nội dung sau đ y:
3.1 Vị trí công việc trong doanh nghiệp
3.2 Mô tả chi tiết công việc thực tập
3.3 Thu thập chứng từ/ s sách/ báo cáo liên quan
3.4 So sánh giữa thực tế và lý thuyết
3.5 Bài học kinh nghiệm rút ra sau đ t thực tập
Tất cả các nội dung tr n đư c trình bày trong nhật ký theo mẫu sau (tham
khảo):
NHẬT KÝ THỰC TẬP
(Đón v o phần phụ lục)

STT

Ngày tháng

Mô tả nộ dun thực tập

Tự đánh

á mức

Ghi chú

độ ho n th nh
1

01/3/2017

2

05/3/2017

N ƣờ v ết nhật ký
(ký, h rõ họ tên)
Lƣu ý ánh giá/ xác nhận của đ n vị/ người hư ng dẫn là nhận xét quá trình thực tập
của sinh vi n tại doanh nghiệp.

9


3. HƢỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT
NGHIỆP, NỘP VÀ CHẤM ĐIỂM
3.1. Hình thức củ báo cáo phả tu n thủ đún các qu định s u
 Bìa của báo cáo theo đúng mẫu qui định.
 Báo cáo c khối lư ng khoảng 8 - 10 trang kh ng kể phụ lục.
 Font: Times – New Roman, size: 13, paragraph-line spacing: 1.5 line,
kh giấy A4 in 1 m t.
 Số thứ tự trang đánh giữa phía dư i mỗi trang. ư c tính là trang 1
khi b t đầu vào nội dung ch nh (m đầu) còn các phần trư c đ đánh
số thứ tự theo i ii iii…


ịnh lề trang giấy :
Top: 3.5cm Bottom: 3cm
Header: 2cm Footer: 1.5 cm

Left: 3.5cm

Right: 2cm

3.2. Thứ tự sắp xếp củ báo cáo
1. Trang bìa ngoài (bìa cứng)
2. Trang phụ bìa
3. Lời cảm ơn
4. Nội dung
3.3. Đánh á kết quả báo cáo thực tập tốt n h ệp
Sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp trực tiếp cho GVHD. GVHD chịu
trách nhiệm kiểm soát (chất lư ng t nh trung thực …) của BC
và nộp về V n
phòng khoa đĩa ghi file bài báo cáo thực tập của SV, giấy nhận xét c quan thực
tập (c k t n đ ng dấu), nhận xét của GVHD Phiếu khảo sát kiến nhà tuyển
dụng và bảng điểm. Ban kiểm soát chất lư ng của Khoa tiến hành rà soát ngẫu
nhiên bài báo cáo thực tập và điểm chấm của GVHD trư c khi c ng bố điểm ch nh
thức cho sinh vi n.
Chấm điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp theo các nội dung và thang điểm như sau:
STT Các mục cần chấm đ ểm
1.
2.
3.

Viết nhật ký (nội dung và hình thức) và hồ s
minh chứng
Phỏng vấn 2 chuyên viên/nhân viên
Giảng viên kiểm soát tính trung thực BCTT

Đ ểm tố đ của
mỗi nội dung %
60 %
20 %
20%

10


iểm thư ng:
+ ối v i sinh vi n đư c một c ng ty bất kỳ
tiếp nhận vào làm việc ch nh thức trong thời
gian thực tập sẽ đư c cộng 1 điểm.
(SV nộp kèm 01 bản photo có sao y Qu ết định
tu ển dụn của đơn vị )
+ ối v i sinh vi n tham gia “N
hộ v ệc v ệc
l m” do Khoa t chức (c Phiếu xác nhận từ đ n
vị phỏng vấn) sẽ đư c cộng 1 điểm.

Tổng cộng

100%

3.4. Nộp báo cáo thực tập tốt n h ệp
3.4.1. Hình thức nộp
- Cá nh n SV nộp cho GVHD những giấy tờ sau:
+ 01 quyển báo cáo thực tập (kèm hồ s minh chứng)
+ 01 nhận xét của GVHD (đã c chữ k của GVHD). (Mẫu 4)
+ 01 nhận xét của đ n vị thực tập (đã c xác nhận và đ ng dấu tròn của đ n
vị thực tập). (Mẫu 5).
+ 01 Phiếu khảo sát kiến nhà tuyển dụng. (Mẫu 6)
Lưu ý: SV kh ng đ ng nhận xét của GVHD, nhận xét của đ n vị thực tập và
phiếu khảo sát kiến nhà tuyển dụng vào quyển báo cáo thực tập.
- Cá nhân SV gửi file báo cáo thực tập của mình vào địa chỉ mail:
sinhvienkttcnh.hutech@gmail.com t n file: họ và t n _l p_MSSV_GVHD
(VD: Nguyenthihoangyen_12DKKT05_1214030810_VoTuongOanh.
- Cá nhân SV gửi 3 file cho nh m trư ng: 01 file báo cáo thực tập 01 file nhận
xét của GVHD (đã c chữ k của GVHD) và file nhận xét của đ n vị thực tập
(đã c xác nhận và đ ng dấu tròn của đ n vị thực tập). Nh m trư ng lưu chung
tất cả các file của các thành vi n trong nh m vào 01 đĩa CD và nộp cho GVHD.
3.4.2. Yêu cầu
Khi sinh vi n nộp bài phải đảm bảo các y u cầu sau đ y:


úng mẫu hư ng dẫn của Khoa.ư c xác nhận về chuy n m n của GVHD.
ư c xác nhận và đ ng dấu tròn của đ n vị thực tập (lưu
treo kh ng đ ng dấu vu ng).

kh ng đ ng dấu

úng theo thời hạn quy định.

11
ến hạn nộp theo quy định Sinh vi n nộp bài trực tiếp cho GVHD. GVHD
sẽ vấn đáp để chấm điểm và nộp bảng điểm về VP Khoa trong thời hạn 3
ngày sau đ . (nh m trư ng li n hệ v i GVHD và v n phòng Khoa để đ ng
kí phòng cho việc vấn đáp).

4. MẪU CÁC TRANG TRÌNH BÀY TRƢỚC VÀ SAU NỘI DUNG BCTTTN

12


(Mẫu 1 trang bìa)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ÀO ẠO (font 13)
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (font 20)

(font 20)

Ngành:

(font 16)

Chuyên ngành:

(font 16)

Giảng vi n hư ng dẫn: (font 13)
Sinh vi n thực hiện : (font 13)
MSSV:
L p: (font 13)

P. Hồ Ch Minh

13


(Mẫu 2 trang phụ bìa)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ÀO ẠO (font 13)
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (font 20)

(font 20)

Ngành:

(font 16)

Chuyên ngành:

(font 16)

Giảng vi n hư ng dẫn: (font 13)
Sinh vi n thực hiện : (font 13)
MSSV:
L p: (font 13)

P. Hồ Ch Minh

14


(Mẫu 3)

LỜI CẢM ƠN

(font 16)

…………………………………………………………………………………………. (font 13)
……………… ngày …..tháng …..n m ……
(SV Ký và ghi rõ họ tên)

(Nêu ng n gọn, không dài quá 01 trang)

15


(Mẫu 4)

TRƯỜNG ẠI HỌC CÔNG NGHỆ P. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN:
Họ và tên sinh viên: .................................................................................................
MSSV: .......................................................................................................................
Lớp: ..........................................................................................................................
hời gian thưc tập: ừ …………… đến ………………..
ại đ n vị: ………………………………………………………………….
rong quá trình viết báo cáo thực tập sinh vi n đã thể hiện:
1.

hực hiện viết báo cáo thực tập theo quy định:
ốt

2.

Khá

rung bình

Kh ng đạt

hường xuy n li n hệ và trao đ i chuy n m n v i giảng vi n hư ng dẫn:
hường xuy n

Ít li n hệ

Không

3. Báo cáo thực tập đạt chất lư ng theo y u cầu:
ốt

Khá

rung bình

Kh ng đạt

TP. HCM, ngày …. tháng ….năm 201..
G ản v ên hƣớn dẫn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

16


(Mẫu 5)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Tên đơn vị thực tập ………………………………………………………………………..
Đị chỉ ………………………………………………………………………………………
Đ ện thoạ l ên lạc ………………………………………………………………………….
Email: ………………………………………………………………………………………..
NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN
Họ và tên sinh viên: .................................................................................................
MSSV: .......................................................................................................................
Lớp: ..........................................................................................................................
hời gian thực tập tại đ n vị: ừ …………… đến …………………………………..
ại bộ phận thực tập:…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
rong quá trình thực tập tại đ n vị sinh vi n đã thể hiện:
1.

inh thần trách nhiệm v i c ng việc và thức chấp hành kỷ luật:
ốt

Khá

rung bình

Kh ng đạt

2. Số bu i thực tập thực tế tại đ n vị:
>3 bu i/tuần

1-2 bu i/tuần

t đến đ n vị

3. Báo cáo thực tập phản ánh đư c thực trạng hoạt động của đ n vị:
ốt

Khá

rung bình

Kh ng đạt

4. N m b t đư c những quy trình nghiệp vụ chuy n ngành (Kế toán Kiểm toán, Tài chính,
Ng n hàng …..):
ốt

Khá

rung bình

Kh ng đạt

TP. HCM, Ngày …..tháng ….năm 201…
Đơn vị thực tập
(ký tên và đóng dấu)

17


(Mẫu 6)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHUẨN ĐẦU RA &
CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÔNG QUA VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) chân thành cảm ơn Quý cơ quan/Doanh nghiệp (CQ/DN)
trong thời gian vừa qua đã tiếp nhận sinh viên của trường HUTECH đào tạo về làm việc tại đơn vị. Chúng tôi rất
mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị trên phiếu khảo sát này, để trên cơ sở những nhận xét và góp ý chân
thành đó, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh, cải tiến để những sản phẩm đầu ra và chương trình đào tạo của
HUTECH ngày càng có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của Quý cơ quan/doanh nghiệp nói riêng và thị trường lao
động nói chung. Chúng tôi xin cam đoan những thông tin trả lời trong phiếu khảo sát này sẽ được giữ bí mật và sử
dụng đúng mục đích nêu trên. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý giá của Quý đơn vị.
I . THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN/ DOANH NGHIỆP
1. Tên cơ quan/doanh nghiệp (CQ/DN): ................................................................................................................
2. Chức vụ (người trả lời): ………………………………………………………………………....................................
3. Địa chỉ: .................................................................................................................................................................
4. Số điện thoại - Fax:............................. ………… Website - Email: …………………………………………………
5.2. Lĩnh vực hoạt động

5.1. Loại hình doanh nghiệp:

 Nhà nước
 Kinh doanh
 Tư nhân
 Sản xuất
 Tổ chức chính trị, xã hội
 Khác: ………………………………………………..
II . NHẬN XÉT CHUNG VỀ SINH VIÊN HUTECH RA TRƢỜNG LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ
1. Nhận xét chung về sinh viên HUTECH
Mức độ hài lòng đối với sinh viên Đại học HUTECH đang làm việc tại Quý đơn vị
(Xin Xin đánh dấu  vào ô phù hợp nhất)
Các mức độ:

Hoàn toàn
không hài lòng

Không
hài lòng

Hài
lòng

Khá hài
lòng

Rất hài
lòng

1. KIẾN THỨC
1.1.

Kiến thức chuyên ngành1.2.

Khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào thực
tiễn công việc1.3.

Kiến thức khác liên quan đến lĩnh vực hoạt động2. KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP & KỸ NĂNG KHÁC
2.1.

Kỹ năng thực hiện công việc được giao

2.2.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch

2.3.

Kỹ năng phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề

2.4.

Đề xuất phương án cải tiến kỹ thuật, quy trình công
nghệ nâng cao chất lượng công việc2.5.

Kỹ năng giao tiếp

2.6.

Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ

2.7.

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong công việc

2.8.

Kỹ năng tư duy sáng tạo

2.9.

Kỹ năng làm việc nhóm

2.10

Khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển

2.11

Khả năng tự học, tự rèn

3. THÁI ĐỘ

18


3.1.

Ý thức tổ chức kỷ luật

3.2.

Tinh thần trách nhiệm

3.3.

Ham học hỏi để nâng cao hiệu quả công việc

3.4.

Đóng góp ý kiến, xây dựng, phát triển đơn vị

3.5.

Lắng nghe, tiếp thu, khắc phục nhược điểm cá nhân
2.Theo Quý đơn vị, sau khi ra trường sinh viên Đại học HUTECH có cần được đào tạo bổ sung để đáp ứng yêu
cầu công việc không?
 Không
 Có
Nếu có, thì cần bổ sung thêm về: …………………….. (có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn)
 Kiến thức chuyên môn  Kỹ năng nghiệp vụ
 Công nghệ thông tin  Ngoại ngữ
 Kỹ năng mềm
 Kỹ năng khác:……………………………………….

3. Môn học nào mà Quý đơn vị thấy cần bổ sung hoặc bỏ bớt trong chương trình đào tạo?
Bổ sung: …………………………………………………………………………………………………………………..…..……
Bỏ bớt: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
III. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƢỜNG
1.
TT
1
2
3

Nhận xét chung về chương trình đào tạo của trường: (xin đánh dấu  vào số điểm thích hợp)
(Xin tham khảo chương trình đào tạo gởi kèm)
Nội dung
Chương trình, nội dung đào tạo được thiết kế
so với yêu cầu công việc của đơn vị
Các kiến thức chuyên môn được đào tạo có
hữu ích cho công việc của đơn vị
Tỷ lệ phân bổ giữa lý thuyết và thực hành
trong chương trình đào tạo

Điểm

Không đạt
yêu cầu

  

+
Rất đạt
yêu cầu

Không hữu ích

  

Rất hữu ích

  

Không hợp lý

Rất hợp lý

Nhận xét khác: ......................................................................................................................................................................
2. Đối với ngành đơn vị quan tâm, kiến thức/ kỹ năng đặc biệt nào cần được nhấn mạnh:
 Ngành: ………………………. Kiến thức:
……………………………Kỹ năng: …………………………………
 Ngành: ………………………. Kiến thức:

……………………………Kỹ năng: …………………………………

Theo Quý đơn vị, nhà trường cần tăng cường cải tiến vấn đề gì để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (mục tiêu
đào tạo, nội dung giảng dạy, khối lượng thực hành/thực tập, …):
. .............................................................................................................................................................................................
3.

..............................................................................................................................................................................................
4.

Quý đơn vị quan tâm và có thể hợp tác với Hutech trong lĩnh vực hoạt động nào
viên tham quan nhà máy

5.

……..
Thông tin về sinh viên HUTECH đang được tuyển dụng tại Quý đơn vị:
- Tốt nghiệp ngành: ……………………………. - Chức danh/vị trí công tác: …………………………………………..
- Công việc đảm nhận: ………………………… - Thâm niên công tác của sinh viên: ……………………………. …..
Nếu có hơn 1 sinh viên đang làm việc tại đơn vị, xin cho biết thêm về: số lượng/thuộc ngành:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Đối tượng sinh viên HUTECH đang làm việc tại CQ/DN là:
ới tốt nghiệp
ừng làm việc ở công ty khác chuyển đến

6.

Quý đơn vị có hài lòng về chất lƣợng SV HUTECH về làm việc tại đơn vị hay không?

 Có

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn
Mọi ý kiến đóng góp xin gởi về: Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Việc làm Sinh viên
ĐC: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: (08)8 2247 7211 - Fax: (08)5445 4444 - Email: hoptacdoanhnghiep@hutech.edu.vn

19

 Không


20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×