Tải bản đầy đủ

Ky nang tu van quan ly noi bo DN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TRONG
QUẢN LÝ NỘI BỘ
DOANH NGHIỆP


Nội dung bài giảng
I.

Khái niệm và vai trò quản lý nội bộ doanh nghiệp.

II.

Kỹ năng tư vấn quản lý nội bộ trong doanh nghiệp.


I.
KHÁI NIỆM và VAI TRÒ
QUẢN LÝ NỘI BỘ
DOANH NGHIỆPKHÁI NIỆM QUẢN LÝ NỘI BỘ
DOANH NGHIỆP
Quản lý nội bộ doanh nghiệp là cơ chế điều
chỉnh mối quan hệ của các chủ thể tham gia
trong doanh nghiệp bao gồm:
các cổ đông (hay thành viên góp vốn)
 Hội đồng quản trị (hay Hội đồng thành viên)
 Giám đốc (Tổng Giám đốc)
 người quản lý (Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Tổ
trưởng, …)
 người lao động
 những người có liên quan khác.Vai trò
QUẢN LÝ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP


Giúp doanh nghiệp hoạt động tốt và thực hiện được
các chiến lược kinh doanh.
Tránh các mâu thuẫn nội bộ trong doanh nghiệp.
Xây dựng chiến lược kinh doanh tốt.
Nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.


TƯ VẤN PHÁP LUẬT
trong quản lý nội bộ doanh nghiệp
Bao gồm:
 giải đáp pháp luật;tư vấn soạn thảo các hồ sơ quản lý nội bộ;
tư vấn cách giải quyết các vấn đề liên quan:Về lao động.
 Về tài chính.
 Về kinh doanh / đầu tư.II.
Kỹ năng TƯ VẤN
QUẢN LÝ NỘI BỘ
DOANH NGHIỆP


CÁC VẤN ĐỀ CẦN THẢO LUẬN
1.

Yêu cầu cơ bản đối với luật sư tư vấn.

2.

Các hình thức tư vấn.

3.

4.

Các đặc trưng pháp lý tác động đến tư vấn quản lý nội
bộ doanh nghiệp.
Nội dung tư vấn quản lý nội bộ doanh nghiệp.


YÊU CẦU CƠ BẢN
đối với LUẬT SƯ TƯ VẤN
1. Thực hiện đúng các nguyên tắc đạo đức
nghề nghiệp của luật sư.
2. Nắm vững kỹ năng tư vấn chung.
3. Nắm vững các quy định của pháp luật về
cơ cấu tổ chức hoạt động và ngành nghề
kinh doanh của doanh nghiệp.


CÁC HÌNH THỨC TƯ VẤN
1 Tư vấn thường xuyên
- Tư vấn thường xuyên dưới hình thức cung cấp dịch
vụ pháp lý.
- Tư vấn dưới hình thức ký hợp đồng lao động trong
doanh nghiệp.
- Tư vấn dưới hình thức thành viên / cổ đông của công
ty với số vốn góp là số tiền phí tư vấn mà công ty
phải trả.
2 Tư vấn theo vụ việc


CÁC ĐẶC TRƯNG PHÁP LÝ
tác động đến Quản lý nội bộ công ty
a.

Loại hình doanh nghiệp.

b.

Ngành nghề kinh doanh.

c.

Cấu trúc vốn.

d.

Cơ cấu thành viên.

e.

Quy mô hoạt động / Phạm vi hoạt động.

f.

Hình thức liên kết đơn vị phụ thuộc.


CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN
đối với tư vấn quản lý nội bộ doanh nghiệp

Bộ máy quản lý cần gọn nhẹ, linh hoạt.
Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản
lý doanh nghiệp cần rõ ràng, cụ thể.
Đảm bảo khả năng tham gia quản lý của các chủ sở hữu
doanh nghiệp.
Tách bạch giữa quyền sở hữu / quyền quản lý, điều hành
công ty.
Vai trò của Người đại diện theo pháp luật / Giám đốc điều
hành và việc chịu trách nhiệm.


CÁC NỘI DUNG TƯ VẤN PHÁP LÝ
TRONG QUẢN LÝ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
a.

b.

c.

d.

e.

Tư vấn thiết kế cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh
nghiệp.
Tư vấn hoàn thiện hệ thống văn bản hành chính của
doanh nghiệp.
Tư vấn trong việc kiểm soát các giao dịch lớn và giao dịch
dễ phát sinh tư lợi.
Tư vấn nguyên tắc hoạt động và quy trình, thủ tục thông
qua các quyết định quản lý.
Tư vấn về vai trò, trách nhiệm của người quản lý doanh
nghiệp


a. Tư vấn thiết kế cơ cấu tổ chức quản
lý nội bộ doanh nghiệpXây dựng mô hình tổ chức và quản trị doanh nghiệp.
Tư vấn phân bổ quyền lực trong doanh nghiệp.


TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH CÓ TỪ 2
THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
HỘIĐỒNG
ĐỒNGTHÀNH
THÀNHVIÊN
VIÊN
HỘI

BanKiểm
KiểmSoát
Soát
Ban
(trên11
11thành
thànhviên)
viên)
(trên

Chủtịch
tịchHĐTV
HĐTV
Chủ

Giámđốc
đốc
Giám

PhóGiám
Giámđốc
đốc
Phó

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng

PhóGiám
Giámđốc
đốc
Phó

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng

PhóGiám
Giámđốc
đốc
Phó

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng


TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN (MÔ HÌNH HĐTV)
Chủ sở
sở hữu
hữu công
công ty
ty
Chủ
KiÓm so¸t
so¸t viªn
viªn
KiÓm

PhóGiám
Giámđốc
đốc
Phó

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng

Héi ®ång
®ång thµnh
thµnh
Héi
viªn (Chủ
(Chủ Tịch
Tịch
viªn
HĐTV)
HĐTV)
Gi¸m ®èc
®èc
Gi¸m
PhóGiám
Giámđốc
đốc
Phó

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng


TỔ CHỨC QUẢN LÝ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ TỔ CHỨC
(MÔ HÌNH CHỦ TỊCH CÔNG TY)
Chñ së
së hhuu
Chñ
c«ng ty
ty
c«ng
Chñ tÞch
tÞch
Chñ
CT
CT

PhóGiám
Giámđốc
đốc
Phó

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng

KiÓm so¸t
so¸t viªn
viªn
KiÓm
Gi¸m ®èc
®èc
Gi¸m
PhóGiám
Giámđốc
đốc
Phó
Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng


TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN
Chủsở
sởhữu
hữucông
côngty
ty
Chủ

Gi¸m ®èc
®èc
Gi¸m

PhóGiám
Giámđốc
đốc
Phó

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng

PhóGiám
Giámđốc
đốc
Phó

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng


TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN
Đạihội
hộiđồng
đồngcổ
cổđông
đông
Đại

BanKiểm
KiểmSoát
Soát
Ban

HĐQT
HĐQT

(trên11
11TV)
TV)
(trên

Chủtịch
tịchHĐQT
HĐQT
Chủ
Giámđốc
đốc
Giám
(Tổnggiám
giámđốc)
đốc)
(Tổng

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng

Tậpthể
thểngười
ngườilao
laođộng
độngtrong
trongcông
côngty
ty
Tập


TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY HỢP DANH
Hộiđồng
đồngthành
thànhviên
viên
Hội

Chủtịch
tịchHĐTV
HĐTV//
Chủ
Tổnggiám
giámđốc
đốc
Tổng

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng


TỔ CHỨC QUẢN LÝ
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Chủdoanh
doanhnghiệp
nghiệptư
tưnhân
nhân
Chủ

Gi¸m ®èc
®èc
Gi¸m

PhóGiám
Giámđốc
đốc
Phó

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng

PhóGiám
Giámđốc
đốc
Phó

Phòngchức
chứcnăng
năng
Phòng


TƯ VẤN PHÂN BỔ QUYỀN LỰC
TRONG DOANH NGHIỆP
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu doanh
nghiệp.
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên
và Đại hội đồng cổ đông - cơ quan quyết định cao nhất của
công ty.
Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị - cơ quan
quản trị công ty.
Chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc (Tổng giám đốc) – cơ
quan điều hành công ty.


Tư vấn hoàn thiện hệ thống văn bản
hành chính của doanh nghiệp


Các văn bản thể hiện hồ sơ pháp nhân của doanh
nghiệp.Các quy định quản lý nội bộ doanh nghiệp.Các văn bản mang tính sự vụ.


Tư vấn trong kiểm soát các giao dịch lớn và
giao dịch dễ phát sinh tư lợi


Giao dịch có giá trị lớn và giao dịch dễ phát sinh tư
lợi.
Ý nghĩa thực tiễn của việc kiểm soát giao dịch lớn và
giao dịch dễ phát sinh tư lợi.
Các biện pháp kiểm soát.


Tư vấn nguyên tắc hoạt động và quy trình thông qua
các quyết định quản lý của doanh nghiệp
Nguyên tắc hoạt động và quy trình ban hành:
Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ
đông
Quyết định của Hội đồng quản trị trong công ty cổ
phần
Quyết định của Ban Điều hành
Hậu quả pháp lý của việc thực hiện sai nguyên tắc
hoạt động và quy trình ban hành Nghị quyết hoặc
quyết định trong doanh nghiệp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×