Tải bản đầy đủ

CÔNG NGHỆ KIM LOẠI VÀ ỨNG DỤNG CADCAMCNC

TS. NGUYỄN TIẾN ĐÀO
THS. NGUYỄN TIẾN DŨNG

CÔNG NGHỆ KIM LOẠI

ỨNG DỤNG CAD-CAM-CNC
Tài liệu dùng cho sinh viên, học viên, giảng viên các ngành
Kỹ thuật, quản trị kinh doanh, Sư phạm kỹ thuật…
trong các trường Đại học, Cao đẳng và dạy nghề
thuộc các hệ đào tạo

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC KỸ THUẬT
Hà Nội 2001



























Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×