Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG điện tử CHUYÊN đề dân tộc học, văn hóa các dân tộc VIỆT NAM

CHUYÊN ĐỀ
VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC Ở
ViỆT NAM
Thánh
địa
Mỹ
Sơn
về
đêm

Hát Xoan – di sản văn hóa
phi vật thể của vùng đất Tổ


MỤC
ĐÍCH

YÊU
CẦUMỘT SỐ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1. Phan Hữu Dật (1998), Một số vấn đề dân tộc học Việt Nam, Nxb
ĐHQG Hà Nội. H.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
Ban chấp hành TƯ Đảng (khóa VIII), Nxb CTQG, H.
3. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2000), Các dân tộc Việt
Nam thế kỷ XX, Nxb CTQG, H.
4. Lê Ngọc Thắng, Lâm Bá Nam (1990), Bản sắc văn hoá các dân tộc
Việt Nam, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội.
5. Phan Ngọc (2004), Bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb Văn hoá Thông
tin, Hà Nội.
6. Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Dân tộc học (1978), Các
dân tộc ít người ở Việt Nam, (các tỉnh phía Bắc) Nxb KHXH, H.
7. Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Dân tộc học (1983), Các
dân tộc ít người ở Việt Nam, (các tỉnh phía Nam) Nxb KHXH, H.


Văn hóa

Văn hóa tộc người

Sen – quốc hoa Việt Nam


* Khái niệm về văn hóa

Các
quan niệm
về văn hóa

Trống đồng một nhạc cụ độc đáo

Khái niệm
về
văn hóa

Văn hóa theo
nghĩa hẹp

Văn hóa theo


nghĩa rộng


* Khái niệm văn hóa tộc người:
Văn hóa tộc người là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh
thần do tộc người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử,
được kế thừa và phát triển, tạo thành truyền thống và bản
sắc tộc người

Ngôi nhà của người Thái

Dân tộc Vân Kiều


Các lĩnh vực nghiên cứu
của văn hóa tộc người

Văn hóa mưu sinh
Văn hóa xã hội
Văn hóa bảo đảm
đời sống
Văn hóa tinh thần
Quan họ Bắc Ninh và Ca trù hai di sản
Văn hóa phi vật thể được Unesco công nhận


Trang phục dân tộc Thái trắng (Sơn La)


* Các cách phân loại văn hóa
trong dân tộc học

Phân loại theo
bộ môn dân tộc học
dựa trên
sự phân loại các
ngôn ngữ dân tộc;
phân loại theo
khu vực lịch sử
và vùng sinh thái
nhân văn

Cách phân
loại truyền thống:
Văn hóa vật chất,
văn hóa tinh thần

Phân loại
của UNESCO:
Văn hóa vật thể
và văn hóa phi
vật thể.

Tranh dân gian Đông Hồ


Nhà
cửa và
các
công
trình
kiến
trúc

Trang
phục
trang
sức

Phương
tiện
vận
chuyển

Nhạc
cụ

Đồ ăn
thức
uống
và cách
chế
biến


Văn học dân gian

Lễ tết trong đời sống sinh hoạt

Kiến thức bản địa

Tín ngưỡng, tôn giáo
Ông đồ cho chữ dịp đầu năm


Cây nêu dựng trong dịp Tết
Toàn cảnh lễ tế đàn Xã Tắc
Nguyên Đán giúp xua đuổi tà ma
cầu quốc thái dân an


* Là nền văn hóa thống nhất trong đa dạng

Tính
đa
dạng

Tính
thống
nhất
Bàn thờ gia tiên của người Việt


Việt Nam có lịch sử lâu đời gắn với nền văn minh lúa nước


* Có quá trình hình thành và phát triển lâu đời
trên nền tảng văn hóa bản địa
có sự giao lưu, tiếp biến VH giữa các tộc
người trong & ngoài nước

Có quá trình
phát triển
liên tục

Thường xuyên
có sự
giao lưu
giữa các
tộc người

Có sự
giao thoa
tiếp biến
các giá trị
tinh hoa
văn hóa
bên ngoài

Nhà hát lớn Hà Nội- công trình mang đậm kiến trúc Pháp


4. Kế thừa, phát triển văn hoá các dân tộc
trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
* Quan điểm của Đảng
về xây dựng nền văn hóa mới XHCN
(NQ TƯ lần thứ 5 khóa VIII)


* Kế thừa và phát triển tinh hoa văn hóa dân tộc
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay

hừa các giá trị tinh hoa,
hợp với giai đoạn hiện nay

ại bỏ các yếu tố lỗi thời,
hậu, cản trở sự phát triển

y mạnh giao lưu VH các
ộc trong nước và quốc tế

Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sửTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×