Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG điện tử tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa văn NGHỆ

Chuyên đề

T­­t­ëng­hå­chÝ­minh­
vÒ­v¨n­ho¸­v¨n­nghÖ­


1. Nắm được nội dung cơ bản và giá trị của tư
tưởng Hồ Chí Minh về VHVN.

Mục
đích

2. Tự hào về nền VHVN của dân tộc và tin tưởng
vào sức mạnh, vai trò của VHVN trong đời sống
tinh thần của con người và trong đấu tranh CM.

3. Biết vận dụng sáng tạo TTHCM về VHVN vào
sự nghiệp xây dựng nền văn hoá mới hiện nay.


Tài­liệu­nghiên­cứu:

- Tài liệu bắt
mở buộc:
rộng:
1. Đảng
GS. Đặng
KỳNam,
(ChủNghị
biên),
Tư số
tưởng
Chí
Cộng Xuân
sản Việt
quyết
23 – Hồ
NQ/TW
Minh
về phát
và con người,
Nxb về
Chính
của Bộ
Chínhtriển
trị, văn
ngàyhoá
16/6/2008,
Nghị quyết
tiếp
trị
quốc
HàvàNội,
2005.
tục
xây gia,
dựng
phát
triển văn học, nghệ thuật trong
thời kỳ mới.
2. Hồ
Toàn tập,


Nxbbiên),
Chính
quốc Hồ
gia, Chí

2.
TS. Chí
Bùi Minh,
Đình Phong
(Chủ
Tưtrịtưởng
Nội, 2002,
1- tậpnền
12.văn hoá mới Việt Nam, Nxb
Minh
về xâytậpdựng
động,
Hà Nội,
2001.
3. Lao
Hồ Chí
Minh¸
Tuyển
tập văn học, tập 2, Nxb Văn học,
Hà Nội, 1995.
4. Hồ
Chílãnh
Minh,
văntrên
nghệmặt
cũng
là một
mặt trận,
3.
Về sự
đạoVăn
củahoá
Đảng
trận
tư tưởng
văn
NxbNxb
VănSự
học,
HàHà
Nội,
1981.
hoá,
thật,
Nội,
1980.


Kết
cấu
nội
dung

I. NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ GIÁ TRỊ
CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HOÁ VĂN NGHỆ

II. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ VHVN TRONG XÂY DỰNG
NỀN VH MỚI HIỆN NAY


1. NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ GIÁ TRỊ CỦA TTHCM
VỀ VĂN HOÁ VĂN NGHỆ

1.1.

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ
Chí Minh về văn hoá văn nghệ

1.2.

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh
về văn hoá văn nghệ


1.1.

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ
Chí Minh về văn hoá văn nghệ

a. VHVN là một mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ,
tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong ĐTCM.

CÂU HỎI
Trong TTHCM: tính chất mặt trận của VHVN;
vai trò chiến sĩ của văn nghệ sĩ và vũ khí sắc
bén của VHVN được biểu hiện như thế nào?


b. VHVN phải có tính hiện thực, tính nhân dân
và tính dân tộc.

CÂU HỎI
Tính hiện thực, tính nhân dân và tính dân tộc
của VHVN được biểu hiện như thế nào và
vì sao nó phải có các tính chất đó?


c. Phải có những tác phẩm VN xứng đáng với thời đại
mới của đất nước và của DT. Phải phán ánh cho hay,
cho chân thật sự nghiệp CM của ND.

- VHVN phải tạo ra được
- VHVN
phải phản
ánh
những
tác phẩm
có chất
cho về
hay,
thật
lượng
nội cho
dungchân
và hình
sự xứng
nghiệp
cách
thức,
đáng với
thờimạng
đại
của
độc
lập,nhân
tự do dân.
của DT.


1.2. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh
về văn hoá văn nghệ

Giá
trị lý
luận

Đã phát triển và làm
Đã
nền
tảng
tư tưởng,
Là là

sở để
nâng cao
nhận thức,
phong
phú
thêm

luận
lànhiệm

sởcho
để đội
đấu
tranh
với
quan
kim
chỉ
nam
cho
Đảng
ta
xây
trách
ngũ
văn
nghệ
Mác
– một
Lênin
về
văn
hoá.
phi nền
chính
trị
hoá
văn
học tác
nghệ
sĩ điểm

những
người
làm
công
dựng
VHVN
CM
thực

thuật
và tư
tưởng
nghệ và
quản
văn
họcND
nghệ
định vị
sự
củalýND,
do
và thuật

ND.thuật
nghệ thẩm
thuật,mĩtách
ra khỏi
hướng
đúngVHVN
đắn cho
ND. sự
nghiệp đấu tranh CM của ND.


Giá
trị
thực
tiễn

- Đã phát huy cao độ vai trò,
- Đã hình
thành
hệ giá
trị củasự
nền
sức mạnh
của
VHVN
trong
văn học
nghệ
thuật
với ngũ
với
những
- Đã
XD
nênCM
đội
VNSCM
nghiệp
đấu
tranh
giành
chính
tiêu
chí-sự
cụ
thể
về
vị chất,
trí,
vainăng
trò, chức
Đã
góp
phần
quan
trọng
trong
việc
thực

phẩm
lực có
quyền,
kháng
chiến,
kiến
quốc

- Tư tưởng

những
hoạtVHVN,
động
cụ
thể
năng
nhiệm
vụ

tính
chất
của
nhân
rộng
những
điển
hình
tiên
tiến,
những
cống
hiến
to
lớn
cho
sựnền
củachỉ
HCM
về
VHVN
đã
góp
phần
đưa
xây
dựng
CNXH.
không

giá
trị
lịch
sử

còn

những
tấm
gương
mẫu
mọi
lĩnh
văn
học
nghệ
thuật
VNmực
lên trên
một
tầm
cao
nghiệp
xây
dựng
nền
VH
mới
nói
giá
trị
hiện
thực
to
lớn.
vực
của
ĐSXH,
phê
phán,
ngăn
chặn

mới
với
những
tác
phẩm

giá
trị
to
lớn
cả
chung,
VHVN
đẩy lùinền
những
thóinói
hư,riêng.
tật xấu, tạo nên
về nội dung, hình thức và nghệ thuật thể
hình mẫu
con
người
hiện.
Để lại
một
mẫu mới
mựcXHCN.
về phẩm chất và
phong cách cho đội ngũ VNSCM.


2. VẬN DỤNG TTHCM VỀ VHVN TRONG
XÂY DỰNG NỀN VH MỚI HIỆN NAY

2.1

2.2

Sự cần thiết
phải vận dụng
TTHCM về
VHVN trong
xây dựng
nền VH mới
hiện nay

Một số biện
pháp chủ yếu
xây dựng và
phát triển lĩnh
vực VHVN hiện
nay theo
TTHCM.


2.1. Sự cần thiết phải vận dụng TTHCM về VHVN
trong xây dựng nền VH mới hiện nay

a

Từ vị trí, vai trò của VHVN trong sự nghiệp
đẩy mạnh CNH, HĐH hiện nay

CÂU HỎI

VHVN có vị trí, vai trò gì trong sự
nghiệp CNH, HĐH hiện nay?


b

Từ thực trạng nền VHVN hiện nay

(Tự nghiên cứu)


c

Từ yêu cầu xây dựng nền VHVN hiện nay

- Mọi hoạt động VHVN
- Kết hợp chặt chẽ giữa
phải - nhằm
dựng
Quản lýxây
tốt các
hoạtcon
động
truyền
thống

hiện
đại,
-Việt
Nâng
cao
hiểu
biếtthái

VHVN,
phát
triển
người
Nam
đápmọi
ứngsắc
yêu
giữa
dân
tộc
vàthụ
thời
đại,
-năng
Bảocác
đảm
dân
chủ,
tự
do
VHVN
của
tộc
người
trong
khả
cảm
VHVN
của
cầu của sự nghiệp CM
giữa
xây

chống.
trong
sáng
tạo

hưởng
thụ
cộng
đồng
dân
tộc VN
cả
về nội
ND,
đẩy
mạnh
phong
trào
dung
hìnhphẩm
thức, tạo
ra tính
cácvàsản
VHVN,
đềđa
cao
VHVNQC,
tạo điều
kiện
để
dạng
trong
sự thống
nhấtnghệ
của sĩ
trách
nhiệm
của
văn
NDVHVN
sáng
tác
và hưởng thụ
nền
Việt
Nam.
trước
công VHVN.
chúng, DT và
các
sản phẩm
thời đại.


CÂU HỎI

Để xây dựng và phát triển lĩnh vực
VHVN hiện nay theo TTHCM cần những
giải pháp cơ bản nào?


2.2. Một số biện pháp chủ yếu xây dựng và phát
triển lĩnh vực VHVN hiện nay theo TTHCM.

Nâng cao chất lượng tuyên
Kết hợp
chặt dục
chẽ giữa
xây và
truyền,
giáo
CNMLN,
Khuyến
Tăng
cường
khích
việc
sự phát
bồi
dưỡng,
triển
chống,
kế
thừa

phát
triển
để
TTHCM,
giữ
vững
nền
tảng

mạnh
nâng
cao
mẽ
nhận
củatiên
VHVN
thức
về
cả
vịvềtrí,
đội
vai
XD
nền
VHVN
tiến,
đậm
đà
tưởng
củaVHVN
Đảng,
củng
cố sở
đời
ngũ
trò
của
chuyên
môn
cho

CBĐV,

đặc
vật
biệt
bản
sắc
dân
tộc,
thể
hiện
đậm
sống
tinh
thần
củađạo,
QCND.
chất,

cán
cả
bộ
bề
lãnh
rộng
và chiều
quản
lý.
sâu
Nâng

nét tâm hồn, cốt cách
và giá
trị
lợi
cao
ích
năng
chung
lực,
của
trình
đất
độnước
lãnh và
đạo
của
con
người
Việt
Nam.
nhu
của cầu
cáccủa
cấp
cácủy
tầng
đảng
lớp ND.
đối với
VHVN.


KẾT­LUẬN

TTHCM về VHVN là hệ thống
về về
VHVN
không
chỉ
các TTHCM
quan điểm
vị trí,
vai trò
Quán
triệt,
dụng
TTHCM
có văn
giá
trị
lịch
sửvận
to
lớn

còn
của
nghệ,
của
văn
nghệ

về
VHVN
trong
các
động
là kim
chỉnghệ.
namhoạt
cho
sự
vàtiếp
táctục
phẩm
văn
Quan
VHVN
ở các
cấp
trong
QĐNDVN
nghiệp
xây
nền
văn
hóa
VNvăn
tiên
điểm
về tính
chất
của
nền
là CM
một
yêu
pháp
quan
tiến,
đậm
dàcầu,
bản
sắc với
dâncác
tộc
nghệ

yêu
cầubiện
đối
trọng
xây dựng người quân
hiện
nay.để
sản
phẩm
VHVN.
nhân CM hiện nay.


VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
VHVN có vai trò như thế nào trong
sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?
QĐNDVN có vai gì trong việc phát
triển lĩnh vực VHVN theo TTHCM?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×