Tải bản đầy đủ

Cân bằng p trình hh bằng pp đại số

CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
CÂN BẰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU THEO PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ

I.

1.

Ba(OH)2 + H3PO4

2. Al + NaOH
3. Na

+

4. Al
5. C2H6O

→ Ba3(PO4)2 ↓ + H2O

+ H2O
H2O


+ Fe3O4
+ O2NaAlO2

+NaOH

+Al2O3 +

H2 ↑
H2 ↑
Fe

→ CO2 + H2O

6. Fe3O4 + H2SO4FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

7. Al + FexOy → Al2O3 + Fe
8. CuFeS2+ O2 → Cu2S + Fe3O4 + SO2
9. Al2(SO4)3 + NH3 + H2O → Al(OH)3 + (NH4)2SO4
10. Cu + H2SO4 (đặc)
11. FeS2 + HNO3 + HCl

→ CuSO4 + SO2 + H2O
→ FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O12. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO2 + H2O
13. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O
14. Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
15. Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
16. Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
17. FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2
18. Fe (OH)3 → Fe2O3 + H2O
19. SO2 + H2S → S + H2O
20. MnO2 + HBr → Br2 + MnBr2 + H2O


21. Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4
22. P + KClO3 → P2O5 + HCl
23. P + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O
24. S + HNO3 → H2SO4 + NO
25. Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O
26. Mg + H2SO4đặc → MgSO4 + SO2 + H2O
27. FeCl2 + Cl2 → FeCl3
28. Fe + Fe2(SO4)3 → FeSO4
29. Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + FeSO4
30. NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O
31. NaHCO3 + KOH → Na2CO3 + K2CO3 + H2O
32. NaHSO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O
33. (NH4)2CO3 → NH3 + H2O + CO2
34. (NH4)2SO4 → NH3 + H2O + SO2 + O2
35. MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O
36. Al(NO3)3 → Al2O3 + NO2 + O2
37. P + KClO3 → P2O5 + HCl
38. P + H2SO4 →H3PO4 + SO2 + H2O
39. S + HNO3 → H2SO4 + NO
40. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O
41. Al + HNO3 → Al (NO3)3 + N2O + H2O
42. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
43. Fe3O4 + HNO3 → Fe (NO3)3 + NO + H2O
44. Fe2O3 + HNO3 → Fe (NO3)3 + H2O
45. Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3
46. Fe + HNO3 → Fe (NO3)3 + N2 + H2O
47. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O
48. Al + HNO3 + KOH + H2O → KAlO2 + NH3
49. Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O


50. Mg + HNO3 → Mg(NO3)3 + NO + N2O + H2OTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×