Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

A.PUS- KIN

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


I- TèM HIU CHUNG
1- Tỏc gi
- A.Pus-kin (1799 1837)
- Nhà th Nga vĩ đại.
- Là tác giả của nhiều
trờng ca và truyện
cổ tích tuyệt diệu.

GV: TRNG HONG LONG


2- Tác phẩm:

* Sáng tác năm1833.
* §ưîc x©y dùng tõ
mét truyÖn cæ tÝch

Nga quen thuéc.
* Nhưng cã sù s¸ng
t¹o cña Puskin.


3- Tóm tắc tác phẩm:


GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


II-ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN

ÔNG LÃO

CÁ VÀNG

BIỂN CẢ
NGƯỜI VỢ


GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


Máng lợn mới

Đòi hỏi
của mụ vợ

Cái nhà rộng
Nhất phẩm phu nhân
Nữ hoàng
Long vương
Mắng đồ ngốc !

Thái độ
đối với chồng

Quát đồ ngu !
Mắng như tát nước ...


Nổi trận lôi đình
Nổi cơn thịnh nộ
Gợn sóng êm ả

Phản ứng của
biển xanh
GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG

Nổi sóng
Nổi sóng dữ dội
Nổi sóng mù mịt
Nổi sóng ầm ầmg
n
m
cả
ó
c
m
E
t
é
h
h
g
n
í
t
ăớcm
c
ư
r
g
t
n
ì
á
g
đ

a.

c

b
m
h
c
h
á
, m
kchin
m
e
a ng
l
?
o

v
e

Qua nhân v
m
h am trừ ạc.
T

t
Bài học: Nếu được tựthợ bị i bi gì?
mụ vợ em r
v bộì tộ
ú
t
ratay trừng
v
à
t

v
h
Nhân
Vật
a
trị
mụ
vợ
m
r
t
Bài học gì thì thâm
trong
em
sẽ
làm
như
á
mụ
vợ
c
cuộc sở
g

p
ác
ống?
An giốn
thế
nào?
Câ h trm g n
Bị Cu
onụ gưEm
c

C
t
ám ckhh gvt ời
trở cùngrừnốgi
th
rợu
ếg,
(
,
l
t
c
y
T
đã bại cumụ v rị:
ấm imốnẹ ệón t ấy
vậ C gcon ín
ị t rừ ộc ợ
n
t nám nh h
nhưghè ng sốn
ào ) ân
thếo kh trị g

nàoổ
?
?


4- Ý NGHĨA CỦA VĂN BẢN:

Có một ý nghĩa giáo dục sâu
sắc:
+ Kẻ xấu, tham lam bị trừng trị
+ Khuyên con người sống tốt


Trò chơi ô chữ


C

Á

I

M

Á

N

G

2

P

H

U

N

H

Â

N

3

C

Á

V

À

N

G

4

T

HV5

NI

S

Ó

6

C

H

Á

O

1

7

C
I


H

T
C

T
Í


C

N

H
C

G


III- TỔNG KẾT: SGK

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×