Tải bản đầy đủ

Family and friends special edition grade 5 phonics cards

moon

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long vowel sound u  1


blue

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long vowel sound u  2


tune

Special Edition Grade 5


© Oxford University Press

Long vowel sound u  3


book

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Words with oo  4


cook

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Words with oo  5


train

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long a  6


tray

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long a  7
cake

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long a  8


tree

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long e  9


leaves

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long e  10


key

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long e  11


light

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long i  12


cry

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long i  13


bike

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long i  14


boat

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long o  15


blow

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long o  16


bone

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long o  17


room

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long u  18


bl e
n

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long u  19


fl te
n

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

Long u  20


best

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

b / v / w / p  21


vest

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

b / v / w / p  22


vet

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

b / v / w / p  23


wet

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

b / v / w / p  24


pig

Special Edition Grade 5

© Oxford University Press

b / v / w / p  25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×