Tải bản đầy đủ

giao an lop 3 tuan 21 den 30

Giáo án lớp 3B

Tuần 21

Năm học 2016 - 2017

TUẦN 21:
Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2017
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU:
- Biết cộng nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm có đến 4 chữ số và giải bài toán
bằng hai phép tính.
- HS làm được các BT: 1, 2, 3, 4.
II/ CHUẨN BỊ :
- Bảng con (HS).
II/ LÊN LỚP :
Hoạt động của giáo viên
1.Bài cũ :
- Gọi 2HS lên bảng làm BT: Đặt tính rồi
tính: 2634 + 4848 ; 707 + 5857

- Nhận xét.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện tập:
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.
- Giáo viên ghi bảng phép tính:
4000 + 3000 = ?
- Yêu cầu học sinh nêu cách tính nhẩm,
lớp nhận xét bổ sung.
- Yêu cầu HS tự nhẩm các phép tính còn
lại.
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
- Nhận xét chữa bài.
Bài 2: - Gọi học sinh nêu bài tập 2.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.
- Mời 2 em lên bảng làm bài.
- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và
chữa bài .
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 3: - Gọi học sinh nêu bài tập 3.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.
- Mời 2 em lên bảng giải bài.
- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và
chữa bài .
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 4: - Gọi HS đọc bài toán.
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
Đàm Ngân

1

Hoạt động của học sinh
- 2 em lên bảng làm bài.
- Lớp theo dõi, nhận xét bài bạn.
*Lớp theo dõi giới thiệu bài

- Học sinh nhẩm các số tròn nghìn,
lớp nhận xét bổ sung.
- Cả lớp tự làm các phép tính còn lại.
- 2HS nêu kết quả, lớp nhận xét chữa


bài.
- Một em đọc đề bài 2 .
- Cả lớp làm vào vở .
- 2 em lên bảng làm bài, lớp bổ sung:
- Từng cặp đổi vở chéo để KT.
- Đặt tính rồi tính.
- Lớp tự làm bài.
- 2HS lên bảng thực hiện, lớp nhận xét
- Đổi vở KT chéo.
- 1 em đọc bài toán, lớp đọc thầm.
- Phân tích bài toán theo gợi ý của
GV.
Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 21

- Yêu cầu cả lớp tự làm bài vào vở.

Năm học 2016 - 2017

- Tự làm bài vào vở.
- 1 em lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Dặn về nhà học và xem lại các bài tâp.

-HS ch ý

……………………………………………………………….

TIẾNG ANH:
(G.V chuyên trách )
......................................................................................

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: (2 TIẾT)
ÔNG TỔ NGHỀ THÊU
I . MỤC TIÊU:
- Biết ngắt nghỉ hơi đ ng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Luyện đọc đ ng các từ: tiến sĩ, sứ thần, tượng Phật, nhàn rỗi, ...
- Hiểu ND ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo.
- Kể lại được một đoạn của câu chuyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh ảnh minh họa truyện trong SGK.
III. LÊN LỚP :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2HS đọc thuộc lòng bài thơ Ch ở
- 2 em đọc thuộc lòng bài thơ.
bên Bác Hồ
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
- Nhận xét.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài :
b) Luyện đọc:
* Đọc diễn cảm toàn bài.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
* Hướng dẫn HS luyện đọc kết giải nghĩa
từ:
- Yêu cầu học sinh đọc từng câu
- Nối tiếp nhau đọc từng câu
- Mời HS đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp. - Học sinh đọc từng đoạn trước lớp,
- Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa tìm hiểu nghĩa của từ sau bài đọc
từ khó .
(phần ch giải).
- Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn trong
- Luyện đọc trong nhóm.
nhóm.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh .
- Lớp đọc đồng thanh cả bà.
c) Hướng dẫn tìm hiểu nội dung
- Y/ cầu cả lớp đọc thầm đoạn1và trả lời
- Cả lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
câu hỏi :
+ Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như
+ Trần Quốc Khải đã học trong khi
thế nào ?
đi đốn củi, kéo vó, mò tôm…
Đàm Ngân

2

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 21

Năm học 2016 - 2017

+ Nhờ ham học mà k/quả học tập của ông
ra sao ?
- Yêu cầu một em đọc đoạn 2, cả lớp đọc
thầm.
+ Khi ông đi s sang Trung Quốc nhà vua
Trung Quốc đ nghĩ ra kế g đ th tài s
thần iệt Nam ?
- Yêu cầu 2 em đọc nối tiếp đoạn 3 và đoạn
4
+ tr n lầu cao Trần Quốc Khải làm g
đ sống ?

+ Nhờ chăm học mà ông đã đỗ tiến
sĩ…
- Một em đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm
theo .
+ Vua cho dựng lầu cao mời ông lên
chơi rồi cất thang để xem ông làm
như thế nào.
- 2 Học sinh đọc nối tiếp đoạn 3 và
đoạn 4 .
+ Trên lầu cao đói bụng ông quan sát
đọc chữ viết trên 3 bức tượng rồi bẻ
tay tượng để ăn vì tượng được làm
bằng chè lam.
-Ông đ làm g đ không bỏ phí thời gian ? + Ông ch tâm quan sát hai chiếc
lọng và bức trướng thêu, nhớ nhập
tâm …
+ Cuối cùng Trần Quốc Khái đ làm g đ
+ Ông nhìn thấy dơi xòe cánh để bay
xuống đất b nh an vô sự ?
ông bắt chước ôm lọng nhảy xuống
đất bình an
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 5.
- Đọc thầm đoạn cuối.
+ sao Trần Quốc Khái được suy tôn làm + Vì ông là người truyền dạy cho dân
ông tổ nghề th u ?
về nghề thêu từ đó mà nghề thêu ngày
được lan
d) Luyện đọc lại :
- Đọc diễn cảm đoạn 3
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- Mời 3HS lên thi đọc đoạn văn.
- 3 em thi đọc đoạn 3 của bài.
- Mời 1HS đọc cả bài.
- 1 em đọc cả bài.
Kể chuyện
- Lắng nghe nhiệm vụ.
a) Giáo viên nêu nhiệm vụ:
- Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện.
- Đọc các câu hỏi gợi ý câu chuyện.
b) Hướng dẫn HS kể chuyện:
- Gọi HS đọc yêu cầu của BT và mẫu.
- 1HS đọc yêu cầu của BT và mẫu
- Yêu cầu HS tự đặt tên cho các đoạn còn
- Lớp tự làm bài.
lại của câu chuyện.
- Mời HS nêu kết quả trước lớp.
- HS phát biểu.
- Yêu cầu mỗi HS chọn 1 đoạn, suy nghĩ,
- HS tự chọn 1 đoạn rồi tập kể.
chuẩn bị lời kể.
- Mời 5 em tiếp nối nhau thi kể 5 đoạn
- Lần lượt 5 em kể nối tiếp theo 5
câu chuyện trước lớp .
đoạn của câu chuyện .
- Yêu cầu một học sinh kể lại cả câu
- Một em kể lại toàn bộ câu chuyện
chuyện.
trước lớp
- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay
- Nhận xét tuyên dương những em kể
nhất.
chuyện tốt..
3) Củng cố dặn dò :
- Nhận xét tiết học
- HS ch ý
Đàm Ngân

3

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 21

Năm học 2016 - 2017

- Dặn về nhà tập kể lại câu chuyện
………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2017
CHÍNH TẢ: (Nghe viết):
ÔNG TỔ NGHỀ THÊU
I. MỤC TIÊU:
- Nghe viết đ ng bài CT; trình bày đ ng một bài văn xuôi.
- Làm đ ng bài tập 2a.
II . CHUẨN BỊ :
- Bảng phụ viết nội dung của BT 2a.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinhø
1. Kiểm tra bài cũ:
- Đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết
- 2 em lên bảng viết, cả lớp viết vào
bảng con các từ: xao xuyến, sáng suốt, xăng bảng con.
dầu, sắc nhọn.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài .
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Giáo viên đọc đoạn chính tả.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc .
- Yêu cầu hai em đọc lại bài, cả lớp đọc
- 2 em đọc lại bài, cả lớp đọc thầm.
thầm
+ Những chữ nào trong bài viết hoa ?
- Viết hoa các chữ đầu đoạn, đầu câu
và tên riêng.
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy
- Lớp viết vào bảng con một số từ
bảng con và viết các tiếng khó.
như : lọng , chăm chú , nhập tâm... .
- Đọc cho học sinh viết vào vở
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
- Đọc lại để học sinh dò bài.
- Học sinh nghe và tự sửa lỗi bằng
- Chấm, chữa bài.
bút chì .
c/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2a : - Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập. - Đặt lên chữ in đậm dấu hỏi hoặc
dấu ngã.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào VBT.
- Học sinh làm bài.
- Gọi 1 em lên bảng làm bài, đọc kết quả.
- HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét
-Yêu cầu học sinh đưa bảng kết quả .
bổ sung các từ cần điền: chăm học,
trở thành, trong triều, trước, trí, cho,
trọng, trí, truyền, cho.
- Nhận xét, chữa bài.
- Gọi 1 số em đọc lại đoạn văn sau khi đã
- 3 em đọc lại đoạn văn.
điền dấu hoàn chỉnh.
Đàm Ngân

4

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 21

Năm học 2016 - 2017

3) Củng cố - Dặn dò:
- Về nhà viết lại cho đ ng những từ đã viết
sai.

- 2 em nhắc lại các yêu cầu viết chính
tả.

......................................................................................

TOÁN:
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
I. MỤC TIÊU :
- Biết trừ các số trong phạm vi 10 000. Biết giải toán có lời văn.
- HS làm được các BT: 1, 2b, 3, 4.
- Giáo dục HS chăm học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng con (HS)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động của giáo viên
1.Bài cũ :
- Gọi 2 HS lên bảng làm BT: Nhẩm:
6000 + 2000 =
6000 + 200 =
400 + 6000 =
4000 + 6000 =
- Nhận xét
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác :
* Hướng dẫn thực hiện phép trừ :
- Giáo viên ghi bảng 8652 – 3917
- Yêu cầu HS tự đặt tính rồi tính.
- Mời 1HS lên bảng thực hiện.
- Gọi HS nêu cách tính, GV ghi bảng như
SGK.
- R t ra quy tắc về phép trừ hai số có 4 chữ
số.
c) Luyện tập:
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.
- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .
- Mời một em lên bảng sửa bài .
- Yêu cầu đổi chéo vở và chữa bài .
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2b: - Gọi học sinh nêu bài tập 2.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.
- Mời 2HS lên bảng làm bài.
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở và chữa bài .
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Đàm Ngân

5

Hoạt động của học sinhø
- 2 em lên bảng làm BT.
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu.

- Học sinh trao đổi và dựa vào
cách thực hiện phép cộng hai số
trong phạm vi 10 000 đã học để
đặt tính và tính ra kết quả
- 2 em nêu lại cách thực hiện phép
trừ .
-HS nhắc lại quy tắc
- Một em nêu đề bài tập: Tính.
- Lớp thực hiện làm vào vở .
- Một em lên bảng thực hiện, lớp
nhận xét chữa bài.
- Đặt tính rồi tính.
- Lớp thực hiện vào vở.
- 2 em lên bảng đặt tính và tính,
lớp bổ sung.
Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 21

Bài 3:
- Gọi học sinh đọc bài 3.
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Mời một học sinh lên bảng giải.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Về nhà xem lại các BT đã làm.

Năm học 2016 - 2017

- Một em đọc đề bài 3.
- Cùng GV phân tích bài toán.
- Cả lớp làm vào vở bài tập .
- Một học sinh lên giải bài, lớp bổ
sung.
-HS ch ý

......................................................................................

TẬP ĐỌC:
BÀN TAY CÔ GIÁO
I. MỤC TIÊU:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Ch ý các từ ngữ: cong cong, thoắt cái, toả,dập dềnh, rì rào….
- Biết đọc bài thơ với giọng ngạc nhiên, khâm phục.
2. Rèn kỹ năng đọc hi u:
- Nắm được nghĩa và biết cách dùng từ mới: Phô.
- Hiểu nội dung bài thơ: Ca ngợi bàn tay kỳ diệu của côm giáo. Cô đã tạo ra
biết bao nhiêu điều lạ từ đôi bàn tay khéo léo.
3. Học thuộc lòng bài thơ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ, bảng phụ hướng dẫn HTL.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KTBC:
- Kể chuyện ông tổ nghề thêu (3HS) + trả lời ND.
- HS + GV nhận xét.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài:
2. Luyện đọc:
a. GV đọc diễn cảm bài thơ
- Giáo viên hướng dẫn cách đọc
- HS nghe
b. HD học sinh luyện đọc + giải nghĩa từ
- Đọc từng dòng thơ
- 1HS nối tiếp đọc 2 dòng thơ
- Đọc từng khổ thơ trước lớp
+ GV hướng dẫn cách ngắt nhịp thở
- HS đọc nối tiếp từng khổ
+ GV gọi HS giải nghĩa
- HS giải nghĩa từ mới
- Đọc từng đoạn trong nhóm
- Học sinh đọc theo nhóm 5
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài
3. T m hi u bài:
Đàm Ngân

6

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 21

Năm học 2016 - 2017

- Từ mỗi tờ giấy, cô giáo đã làm những - Từ 1 tờ giấy trắng cô gấp thành 1 chiếc
gì ?
thuyên cong cong.
- Từ 1 tờ giấy đỏ cô làm ra 1 mặt trời….
- Từ một tờ giấy xanh cô cắt tạo thành
mặt nước dập dềnh….
- Em hãy tưởng tượng và tả bức tranh - HS nêu
gấp, cắt giấy của cô giáo
VD: Một chiếc thuyền trắng rất xinh dập
dềnh trên mặt biển xanh. Mặt trời đỏ ối
phô những tia nắng hồng. Đó là cảnh
biển l c bình minh.
- Em hiểu 2 dòng thơ cuối bài như thế - Cô giáo rất khéo tay….
nào?
- GV chốt lại: Bàn tay cô giáo khéo léo, - HS nghe
mềm mại, như có phép màu nhiệm
4. Luyện đọc lại và học thuộc lòng bài
thơ
- GV đọc lại bài thơ
- HS nghe
- 1 -2 HS đọc lại bài thơ
- GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng bài
thơ
- HS thi đọc theo khổ, cả bài.
- HS nhận xét
- GV nhận xét ghi điểm
5. Củng cố - dặn dò:
- Nêu lại ND chính của bài ?
- 2HS
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài.
* Đánh giá tiết học.
......................................................................................

THỂ DỤC:
NHẢY DÂY
I/ Mục tiêu :
- HS nhảy dây kiểu chụm hai chân . Yêu cầu biết thực hiện động tác ở mức
cơ bản đ ng. Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức “. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương
đối chủ động.
II/ Địa điểm phương tiện:
- Dây để nhảy. Sân bãi chọn nơi thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ.
- Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi.
III/ Lên lớp :
Đàm Ngân

7

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 21

Năm học 2016 - 2017

Định
lƣợng

Nội dung và phƣơng pháp dạy học
1.Phần mở đầu:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .
- Yêu cầu lớp làm các động tác khởi động.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát .
- Đi đều theo 1 – 4 hàng dọc.
2/ Phần cơ bản :
* Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân
- Yêu cẩu HS khởi động các khớp.
- Nêu tên động tác rồi làm mẫu kết hợp giải thích từng
cử động một để học sinh nắm.
- Tại chỗ cho HS tập so dây, mô phóng động tác trao dây
quay dây và cho học sinh chụm hai chân nhảy không có
dây rồi mới có dây.
- Yêu cầu HS luyện tập theo nhóm.
- Đến từng tổ nhắc nhớ động viên học sinh tập thường
xuyên sửa chữa động tác cho học sinh .
* Chơi trò chơi “Nhảy lò cò tiếp sức “.
- Nêu tên trò chơi nhắc lại cách nhảy sau đó học sinh
chơi .
- Học sinh từng tổ nhảy lò cò thử về trước 3-5 m sau đó
giáo viên nhận xét sửa chữa cho những em nhảy chưa
đ ng .
- Cho học sinh chơi thử từng hàng 1 -2 lần .
- Học sinh thực hiện chơi trò chơi.
- Giáo viên giám sát cuộc chơi nhắc nhớ kịp thời các em
tránh vi phạm luật chơi .
- Nhắc nhớ học sinh đảm bảo an toàn trong luyện tập và
trong khi chơi .
- Cho các tổ thi đua nhảy lò cò để tìm ra tổ vô địch .
3/ Phần kết thúc:
- Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng.
- Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát.
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn dò học sinh về nhà tập nhảy dây.

Đội hình
luyện tập

5 phút

13 phút





GV

8 phút

GV

5 phút

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2017
CHÍNH TẢ: (Nghe viết)
BÀN TAY CÔ GIÁO
I. MỤC TIÊU:
- Nhớ và viết đ ng bài CT; trình bày đ ng các khổ thơ, dòng thơ 4 chữ
- Làm đ ng b.tập 2a biết phân biệt và điền vào chỗ trống các p/âm dễ lẫn (tr/ ch ).
Đàm Ngân

8

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 21

- Rèn HS ý thức giữ vở sạch chữ đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng lớp viết 2 lần bài tập 2a.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
Hoạt động của giáo viên
1. Kiểm tra bài cũ:
- Mời 3 học sinh lên bảng .
-Yêu cầu : Viết các từ học sinh thường
hay viết sai theo yêu cầu của giáo viên .
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
* Hướng dẫn chuẩn bị :
- Giáo viên đọc bài thơ.
-Yêu cầu hai em đọc thuộc lòng bài thơ .

Năm học 2016 - 2017

Hoạt động của học sinh
- Ba học sinh lên bảng viết các từ
đổ mưa , đỗ xe , ng , ngả mũ.
- Cả lớp viết vào bảng con .
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
- Cả lớp theo dõi.
- 2 học sinh đọc thuộc lòng bài thơ.
- Cả lớp theo dõi bạn đọc .
+ Bài thơ nói lên “Sự khéo léo tài tình
của bàn tay cô giáo đã làm nên mọi vật“
+ Mỗi dòng có 4 chữ.
+ Viết hoa.

+ Bài thơ nói điều g ?
+ Mỗi dòng thơ có mấy chữ ?
+ Chữ đầu mỗi dòng thơ viết như thế
nào ?
+ Ta bắt đầu viết từ ô nào trong vở ?
- Yêu cầu học sinh lấy bảng con viết các
tiếng khó mình hay viết sai .
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
* Yêu cầu HS gấp SGK, nhớ lại để viết
bài chính tả “ Bàn tay cô giáo “.
* Chấm, chữa bài.
c/ Hướng dẫn làm bài tập 2a:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập, làm
bài cá nhân.
- Mời 2 nhóm mỗi nhóm 3 em lên bảng
thi làm bài tiếp sức.
- GV cùng cả lớp nhận xét chốt ý chính.

+ Bắt đầu viết từ ô thứ 3 từ lề sang.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
hiện viết vào bảng con các từ (con
thuyền , biển xanh , sóng …)
- Lớp gấp SGK, nhớ - viết bài thơ vào
vở.
- Hai em đọc lại yêu cầu bài tập 2a.
- Cả lớp thực hiện vào VBT.
- 2 nhóm lên bảng thi tiếp sức, lớp nhận
xét bình chọn nhóm thắng cuộc.
- Sửa bài vào VBT (nếu sai). Từ cần
điền lần lượt: Trí, chuyên, trí, chữa,
chế, chân, trí, trí.
- 2 em đọc lại đoạn văn sau khi đã điền
đủ các dấu thanh hỏi và thanh ngã .
- 2 em nhắc lại các yêu cầu khi viết
chính tả.

- Mời 2HS đọc lại đoạn văn .
3) Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá tiết học.
- VN học bài và làm bài xem trước bài
mới.

......................................................................................

TOÁN:
Đàm Ngân

9

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 21

Năm học 2016 - 2017

LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
- Biết trừ nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm các số đến 4 chữ số.
- Biết trừ các số có đến 4 chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính.
- Giáo dục HS chăm học.
- Làm được BT 1, 2, 3, 4 (giải được 1 cách)
II. CHUẨN BỊ:
- Bảng con (HS)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ:
- Gọi HS lên bảng làm BT: Đặt tính rồi
- 2 em lên bảng làm bài.
tính:
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
5428 - 1956
9996 - 6669
8695 - 2772
2340 - 512
2.Bài mới:
- Lớp theo dõi giới thiệu.
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện tập:
Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu BT.
- Tính nhẩm.
- Ghi bảng phép tính 8000 - 5000 = ?
- Yêu cầu học sinh nêu cách tính nhẩm .
- Tám nghìn trừ 5 nghìn bằng 3 nghìn
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở
- Cả lớp tự làm các phép tính còn lại.
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
- 2HS nêu miệng kết quả lớp bổ sung.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu.
- Tính nhẩm (theo mẫu).
- Yêu cầu cả lớp tính nhẩm vào vở.
- Cả lớp làm bài vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, lớp bổ sung.
- 2HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
sung.
Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu BT.
- Đặt tính rồi tính.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Cả lớp thực hiện vào vở .
- Mời hai học sinh lên bảng tính .
- 2 em lên bảng đặt tính và tính, lớp
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
bổ sung.
Bài 4 : - Yêu cầu học sinh đọc bài toán.
- 2 em đọc bài toán.
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- Cùng GV phân tích bài toán
- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở.
- Cả lớp làm vào vở ( theo 1 cách).
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
- Một HS lên bảng chữa bài, lớp bổ
sung.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Dặn về nhà học và xem lại bài tập.
-Ch ý
......................................................................................

TẬP VIẾT:
ÔN CHỮ HOA O , Ô , Ơ
Đàm Ngân

10

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 21

Năm học 2016 - 2017

I. MỤC TIÊU:
- Viết đ ng và tương đối nhanh chữ hoa Ô, L, Q; viết đ ng tên riêng Lãn Ông và
câu ứng dụng: i Quảng Bá… bằng chữ c nhỏ.
- Giáo dục tình yêu quê hương đất nước qua câu ca dao: i Quảng Bá,cá Hồ Tây
/ Hàng đào tơ lụa...
II. CHUẨN BỊ:
- Mẫu chữ viết hoa O, Ô ,Ơ ; tên riêng Lãn Ông.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giáo viên
1. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu 2HS viết trên bảng, cả lớp viết
vào bảng con: Nguyễn, Nhiễu.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b)Hướng dẫn viết trên bảng con
* Luyện viết chữ hoa:
+ H y t m các chữ hoa có trong bài ?
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết
các chữ : O, Ô, Ơ, Q, T.

- Yêu cầu HS tập viết vào bảng con.
* Luyện viết từ ng dụng t n ri ng:
- Yêu cầu đọc từ ứng dụng.
- Giới thiệu về Hải Thượng Lãn Ông Lê
Hữu Trác 1720 – 1792 là một lương y nổi
tiếng sống vào cuối đời nhà Lê.
- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con.
* Luyện viết câu ng dụng:
- Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng dụng.
+ Nội dung câu ca dao nói g ?
- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con : i,
Quảng,
c) Hướng dẫn viết vào vở :
- Nêu yêu cầu viết chữ Ô một dòng c
nhỏ , L, Q 1 dòng.
- Viết tên riêng Lãn Ông 2 dòng c nhỏ .
- Viết câu ca dao 2 lần .
d/ Chấm chữa bài
3/ Củng cố - Dặn dò:
Đàm Ngân

11

Hoạt động của học sinh
- 2 em lên bảng viết, lớp viết vào
bảng con theo yêu cầu của GV.
- Lớp theo dõi giới thiệu.
+ L, Ô , Q, B , H , T, H, Đ.

- Lớp theo dõi giáo viên và cùng thực
hiện viết vào bảng con: O, Ô, Ơ, Q, T.
- Một HS đọc từ ứng dụng: Lãn Ông
- Lắng nghe để hiểu thêm về một
lương y nổi tiếng vào hàng bậc nhất
của nước ta.
- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng
con.
i Quảng Bá, cá Hồ Tây
Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người .
+ Ca ngợi những sản phẩm nổi tiếng
ở Hà Nội
- Cả Lớp tập viết trên bagr con.
- Lớp thực hành viết vào vở theo
hướng dẫn của giáo viên

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 21

- Yêu cầu học sinh nhắc lại cách viết chữ
hoa O, Ô, Ơ.
- Dặn về nhà học bài và xem trước bài
mới .

Năm học 2016 - 2017

- Nhắc lại
- Lắng nghe

..............................................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 27 tháng 1năm 2017
TOÁN:
THÁNG - NĂM
I. MỤC TIÊU:
- Biết các đơn vị đo thời gian : tháng , năm.
- Biết được một năm có 12 tháng . Biết tên gọi các tháng trong một năm. Biết số
ngày trong từng tháng; biết xem lịch.
- BT 1, 2( SD tờ lịch cùng năm học)
II/CHUẨN BỊ :
- Các tờ lịch tháng năm 2012. (GV và HS)
III/LÊN LỚP :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ :
- Gọi 2 học sinh lên bảng làm BT.
- Hai em lên bảng làm BT
- Giáo viên nhận xét.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
2.Bài mới:
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác:
* Giới thiệu số tháng trong một năm và - Nghe GV giới thiệu.
số ngày trong tháng .
-GV giới thiệu tờ lịch trong SGK
- Yêu cầu HS quan sát tờ lịch năm
- Quan sát lịch 2005 trong SGK và trả
2005 trong sách giáo khoa và TLCH:
lời:
+ Một năm có bao nhi u tháng ?
+ Một năm có 12 tháng đó là : Tháng 1 ,
+ Đó là những tháng nào ?
tháng 2 , tháng 3, tháng 4 (tư), tháng 5,
tháng 6 , tháng 7 , tháng 8 , tháng 9 ,
tháng 10 , tháng 11, tháng 12.
- Giáo viên ghi tên các tháng lên bảng .
- Mời hai học sinh đọc lại.
- Nhắc lại số tháng trong một năm.
* Giới thiệu số ngày trong một tháng . - Tiếp tục quan sát các tháng trong tờ
- Cho học sinh quan sát phần lịch tháng lịch để đếm số ngày trong từng tháng.
1 năm 2005 ở SGK.
+ Tháng 1 có bao nhiêu ngày ?
+ Tháng một có 31 ngày.
+ Tháng 2 có mấy ngày ?
+ Tháng hai có 28 ngày.
- Giới thiệu thêm: Những năm nhuận,
tháng hai có 29 ngày.
- Lần lượt hỏi học sinh trả lời đến
- Cứ như thế học sinh trả lời hết số ngày
Đàm Ngân

12

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 21

tháng 12 và ghi lên bảng.
- Cho HS đếm số ngày trong từng
tháng, ghi nhớ.
c/ Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 1.
- Yêu cầu học sinh tự làm bài.
- Gọi HS trả lời miệng, lớp bổ sung.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2:
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu cả lớp quan sát tờ lịch tháng
8 năm 2012 và TLCH.
- Gọi HS nêu miệng kết quả, lớp bổ
sung.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Về nhà học và ghi nhớ cách xem lịch.

Năm học 2016 - 2017

ở các tháng trong một năm.
- HS đếm số ngày trong từng tháng và ghi
nhớ
- Một em nêu yêu cầu bài.
- Cả lớp tự làm bài.
- 3HS nêu miệng kết quả, lớp nhận xét bổ
sung.
- Một em đọc đề bài 2 .
- Cả lớp quan sát lịch mang đi và làm bài.
- 2 em trình bày kết quả, lớp nhận xét bổ
sung:

-HS ch ý

............................................................................................

TNXH:
THẾ GIỚI THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT QUANH EM (TIẾT 2)
.....................................................................

TIẾNG ANH :
(G.V chuyên trách )
..............................................................................................................................................................

Chiều thứ sáu:
THỂ DỤC:
NHẢY DÂY. TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”.
I. MỤC TIÊU:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở
mức tương đối đ ng.
- Chơi trò chơi “Lò cò tiếp s c”. Yêu cầu biết được cách chơi và chơi ở mức
tương đối chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƢƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ.
- Phương tiện: Còi, dây nhảy, vạch cho trò chơi.
III .NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Hoạt động dạy
TG
Hình thức tập luyện
6
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu
phút
Đàm Ngân

13

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 21

Năm học 2016 - 2017

cầu giờ học.
************
- GV cho HS đứng tại chỗ xoay các
************
khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay, gối, hông.
************
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung
quanh sân tập.
GV
* Trò chơi “Có chúng em”
2-Phần cơ bản.
- Ôn nhảy dây cá nhân ki u chụm 2
13 ************
chân.
phút ************
+ GV cho HS tại chỗ mô phỏng và tập
************
các động tác so, trao, quay dây, tập chụm
2 chân bật nhảy không có dây rồi mới có
GV
dây.
+ GV chia lớp thành từng tổ tập luyện
theo khu vực đã quy định.
+ GV thường xuyên hướng dẫn, sửa
chữa động tác sai cho HS, động viên kịp
thời những em nhảy đ ng.
- Chơi trò chơi “Lò cò tiếp s c”.
5
************
GV chia lớp thành các đội đều nhau về phút ************
số lượng và giới tính. Nêu tên trò chơi,
************
nhắc lại cách chơi rồi cho HS chơi.
6
3-Phần kết thúc
- GV cho HS đi thường theo nhịp hoặc phút
GV
giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp.
- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét
giờ học.
- GV giao bài tập về nhà.
..............................................................................................................................................................

Đàm Ngân

14

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 22

Năm học 2016 - 2017

TUẦN 22:
Thứ hai ngày 6 tháng 2 năm 2017
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU:
- Biết tên gọi các tháng trong một năm, số ngày trong từng tháng.
- Biết xem lịch( tờ lịch tháng, năm).Chú ý không nên nêu tháng 1 là tháng giêng,
tháng 12 là tháng chạp.
II/ CHUẨN BỊ :
- Tờ lịch năm 2004, 2005
II/ LÊN LỚP :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ:
- Một năm có mấy tháng ? Nêu tên
- 2HS trả lời miệng.
những tháng đó.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
- Hãy nêu số ngày trong từng tháng ?
2.Bài mới:
- Lớp theo dõi.
a) Giới thiệu bài:
b) Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài 1:
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- Một học sinh nêu đề bài.
- Cho HS xem lịch tháng 1, 2, 3 năm
- Xem lịch và tự làm bài.
2004.
- 2HS nêu miệng kết quả, lớp nhận xét
- Hướng dẫn cho học sinh làm mẫu 1
bổ sung.
câu.
+ Ngày 3 tháng 2 là thứ ba.
- Yêu cầu học sinh làm vào vở.
+ Ngày 8 tháng 3 là thứ hai.
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
+ Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2:
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Một em nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS xem lịch năm 2005 và tự - Cả lớp xem lịch năm 2005 và làm bài.
làm
- 2HS nêu miệng kết quả, lớp bổ sung.
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Về nhà tập xem lịch, chuẩn bị compa
-HS chú ý
cho tiết học sau.
……………………………………………………………….

TIẾNG ANH:
(G.V chuyên trách )
......................................................................................

Đàm Ngân

1

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 22

Năm học 2016 - 2017

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: (2 TIẾT)
NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ
I . MỤC TIÊU:
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Rèn đọc đúng các từ: Ê - đi - xơn, đèn điện , lóe lên , miệt mài , móm mém , …
- Hiểu ND: Ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê - đi - xơn rất giàu sáng kiến, luôn mong
muốn đưa khoa học phục vụ cho con người(TL các câu hỏi trong SGK).
- Bước đầu biết cùng các bạn dựng lại từng đoạn của câu chuyện theo lối phân
vai.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh ảnh minh họa câu chuyện sách giáo khoa.
- Bảng phụ viết đoạn 3 để hướng dẫn HS luyện đọc
III. LÊN LỚP :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 học sinh lên bảng đọc thuộc
- 3 học sinh lên bảng đọc bài.
lòng bài “Bàn tay cô giáo “ và TLCH.
- Cả lớp theo dõi bạn đọc, nhận xét.
- Nhận xét.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài :
b) Luyện đọc:
* Đọc diễn cảm toàn bài.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
nghĩa từ
- Yêu cầu học sinh đọc từng câu.
- Nối tiếp nhau đọc từng câu.
- Hướng dẫn HS luyện đọc các từ ở
- Luyện đọc các từ khó phát âm.
mục A.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trước lớp. - Đọc nối tiếp 4 đoạn trước lớp.
- Hướng dẫn học sinh giải nghĩa từ khó: - Giải nghĩa từ mới (SGK):
nhà bác học, cười móm mém.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong
- Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
nhóm.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh.
- Lớp đọc đồng thanh cả bài.
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 1 và
- Cả lớp đọc thầm đoạn 1 và phần chú
chú thích dưới ảnh Ê - đi - xơn, TLCH: thích về Ê - đi - xơn để trả lời:
+ Hãy nói những điều em biết về Ê - đi + Ê - đi - xơn là nhà bác học nổi tiếng
- xơn?
người Mỹ…
+ Câu chuyện giữa Ê – đi – xơn và bà + Câu chuyện xảy ra ngay vào lúc ông
cụ xảy ra từ lúc nào ?
vừa chế ra bóng đèn điện…
- Yêu cầu một học sinh đọc thành tiếng - Một học sinh đọc đoạn 2 và 3, cả lớp
đoạn 2 và đoạn 3 , cả lớp đọc thầm
đọc thầm.
theo.
+ Bà cụ mong muốn điều gì ?
+ Bà mong ông Ê-đi-xơn làm được một
Đàm Ngân

2

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 22

+ Vì sao bà cụ lại ước được một cái xe
không cần ngựa kéo?
+ Từ mong muốn của bà cụ đã gợi cho
Ê - đi - xơn một ý nghĩ gì ?
- Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 4.
+ Nhờ đâu mà mong ước của bà cụ
được thực hiện ?
+ Theo em khoa học đã mang lại lợi
ích gì cho con người ?
c.Luyện đọc lại :
- Đọc mẫu đoạn 3.
- Treo bảng phụ và hướng dẫn học sinh
đọc
- Mời 2 HS lên thi đọc đoạn 3.
- Mời ba HS đọc phân vai toàn bài.
- Giáo viên và lớp theo dõi bình chọn
người đọc hay nhất .
Kể chuyện
* Giáo viên nêu nhiệm vụ:
- Gọi một học sinh đọc các câu hỏi gợi
ý.
2 Hướng dẫn dựng lại câu chuyện
- Nhắc học sinh nói lời nhân vật do
mình nhập vai .Kết hợp làm một số
động tác điệu bộ .
- Yêu cầu lập ra các nhóm và phân vai .
- Yêu cầu từng tốp 3 em lên phân vai
kể lại .
- Giáo viên cùng lớp bình chọn nhóm
kể hay nhất .
3) Củng cố dặn dò :
- D n về nhà luyên đọc, tập kể chuyện
- Nhận xét tiết học

Năm học 2016 - 2017

loại xe…
+ Vì xe ngựa rất xóc. Đi xe ấy cụ sẽ bị
ốm.
+ Mong ước bà cụ gợi cho ông chế tạo
chiếc xe chạy bằng dòng điện.
- Cả lớp đọc thầm đoạn 4.
+ Nhờ óc sáng tạo kì diệu của Ê – đi –
xơn
+ Khoa học đã cải tạo thế giới, cải thiện
cuộc sống con người…
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- Hai em thi đọc lại đoạn 3 của bài.
- 3 em đọc phân vai toàn bài.
- Lớp nhận xét bình chọn bạn đọc hay
nhất .
- Lắng nghe.
- Đọc các câu hỏi gợi ý câu chuyện .
- Lần lượt các nhóm thành lập và phân
công thành viên đóng vai từng nhân vật
trong chuyện
- Các nhóm lên đóng vai kể lại câu
chuyện trước lớp.
- Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay nhất.

-HS chú ý

………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2017
CHÍNH TẢ: (Nghe viết):
Ê – ĐI - XƠN
I. MỤC TIÊU:
- Nghe viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập 2a.
- Viết đúng: Ê- đi - xơn, óc sáng tạo, mong muốn, ....
Đàm Ngân

3

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 22

Năm học 2016 - 2017

II . CHUẨN BỊ :
- Bảng phụ viết ( 2 lần ) nội dung của bài tập 2a.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Mời 2HS lên bảng viết, cả lớp viết vào
- 2 em lên bảng viết.
nháp 4 tiếng có dấu hỏi và 4 tiếng có dấu
- Cả lớp viết vào giấy nháp .
ngã.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Giáo viên đọc đoạn văn.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.
- Yêu cầu hai em đọc lại, cả lớp đọc thầm. - 2 HS đọc lại bài, cả lớp đọc thầm.
-Những chữ nào trong bài được viết hoa ? + Viết hoa những chữ đầu đoạn, đầu
câu và tên riêng Ê - đi - xơn.
+ Tên riêng Ê - đi - xơn được viết như thế + Viết hoa chữ cái đầu tiên, có gạch
nào ?
ngang giữa các tiếng.
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy - Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
bảng con và viết các tiếng khó.
hiện viết vào bảng con một số từ như :
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
Ê - đi - xơn, sáng kiến ...
-Giáo viên đọc cho học sinh viết vào vở.
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
-Chấm, chữa bài.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
c/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2a : - Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập. - 1 em đọc yêu cầu BT.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào VBT.
- Học sinh làm bài vào VBT.
- Giáo viên mở bảng phụ .
- Mời 2 học sinh lên bảng thi làm bài và
- Hai em lên bảng thi làm bài.
đọc câu đố.
- Cả lớp nhận xét bổ sung: Mặt trời:
- Cùng với cả lớp nhận xét, chốt lại câu
Tròn, trên, chui.
đúng.
3) Củng cố - Dặn dò:
-Về nhà viết lại cho đúng những từ đã viết -HS lắng nghe
sai.
......................................................................................

TOÁN:
HÌNH TRÕN, TÂM, ĐƢỜNG KÍNH, BÁN KÍNH
I. MỤC TIÊU :
- Có biểu tượng về hình tròn ; biết tâm, bán kính, đường kính của hình tròn.
- Bước đầu biết dùng com pa để vẽ được hình tròn có tâm , và bán kính cho trước.
- HS làm được các BT: 1, 2, 3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Một số mô hình về hình tròn như : m t đồng hồ, đĩa hình, compa.
Đàm Ngân

4

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 22

Năm học 2016 - 2017

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động của giáo viên
1.Bài cũ :
- KT 2HS về cách xem lịch.
- Nhận xét.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác :
* Giới thiệu hình tròn :
- Đưa ra một số vật có dạng hình tròn và
giới thiệu: Chiếc đĩa có dạng hình tròn,
m t đồng hồ có dạng hình tròn.
- Cho HS quan sát hình tròn đã vẽ sẵn
trên bảng và giới thiệu tâm O, bán kính
OM ,và đường kính AB.

Hoạt động của học sinh
- Hai học sinh lên bảng chữa bài số 4.
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .
- Lớp theo dõi giới thiệu.
- Cả lớp quan sát các vật có dạng hình
tròn.
- Tìm thêm các vật khác có dạng hình
tròn như : m t trăng rằm , miệng li …
- Lớp tiếp tục quan sát lên bảng và chú
ý nghe GV giới thiệu và nắm được: Tâm
hình tròn , bán kính , đường kính của
hình tròn

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng OA và
độï dài đoạn thẳng OB.
+ Ta gọi O là gì của đoạn thẳng AB ?
+ Độ dài đường kính AB gấp mấy lần
độ dài của bán kính OA hoặc OB ?
- GV nhận xét,kết luận.
- Gọi HS nhắc lại kết luận trên.
* Giới thiệu com pa và cách vẽ hình
tròn .
- Cho học sinh quan sát com pa.
+ Compa được dùng để làm gì ?
- Giới thiệu cách vẽ hình tròn tâm O,
bán kính 2cm.
- Cho HS vẽ nháp.
c) Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong
SGK và tự làm bài.
- Gọi HS nêu kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2:
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS vẽ vào vở.
- Theo dõi uốn nắn cho các em.

+ Độ dài 2 đoạn thẳng OA và OB bằng
nhau.
+ O là trung điểm của đoạn thẳng AB.
+ Gấp 2 lần độ dài bán kính.
- Nhắc lại KL.
- Quan sát để biết về cấu tạo của com pa
- Com pa dùng để vẽ hình tròn.
- Theo dõi.
- Thực hành vẽ hình tròn tâm O, bán
kính 2cm theo hướng dẫn của giáo viên .
- Nêu cách lại cách vẽ hình tròn bằng
com pa .
- Một em đọc đề bài 1.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- 2HS nêu kết quả, lớp theo dõi bổ sung.
-HS theo dõi
-HS nêu yêu cầu bài tập
-HS vẽ vào vở
M
C

Đàm Ngân

5

O

D

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 22

Bài 3:
- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Nhận xét đánh giá bài làm HS.
3) Củng cố - Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà học tập vẽ hình tròn.

Năm học 2016 - 2017

-HS nêu
-HS thực hiện
-Theo dõi
-Theo dõi

......................................................................................

TẬP ĐỌC:
CÁI CẦU
I. MỤC TIÊU:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đọc đúng một số từ ngữ: xe lửa, bắc cầu, đãi đỗ, Hàm Rồng.
- Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ.
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
- Hiểu các từ ngữ trong bài: Chum, ngòi , sông Mã.
- Hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha nên thấy chiếc cầu
chiếc cầu do cha làm ra là đẹp nhất, đáng yêu nhất.
3. Thuộc được khổ thơ em thích.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh, ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KTBC: - Kể lại chuyện: Nhà bác học và bà cụ . (2HS)
- HS + GV nhận xét.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài.
2. Luyện đọc:
a. GV đọc diễn cảm bài thơ
- GV hướng dẫn cách đọc
- HS nghe
b. Hướng dẫn HS luyện đọc:
- Đọc từng dòng thơ
- HS đọc nối tiếp mỗi em 2 dòng thơ.
- Đọc từng khổ thơ trước lớp.
- GV hướng dẫn đọc ngắt nghỉ đúng
- HS nghe
- HS nối tiếp đọc từng khổ thơ.
+ GV gọi HS giải nghĩa từ.
- HS giải nghĩa từ mới.
- Đọc từng khổ thơ trong nhóm.
- HS đọc theo N4
- Cả lớp đọc ĐT toàn bài.
3. Tìm hiểu bài:
Đàm Ngân

6

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 22

Năm học 2016 - 2017

- Người cha trong bài thơ làm nghề gì ?

- Người cha làm nghề xây dựng cầu có
thể là 1 kỹ sư ho c là 1 công nhân.
- Cha gửi cho em nhỏ chiếc ảnh về cái cầu - Cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã.
nào ? được bắc qua dòng sông nào?
- GV: Cầu Hàm Rồng là chiếc cầu nổi - HS nghe
tiếng bắc qua hai bờ sông Mã trên con
đường vào thành phố Thanh Hoá…
+ Từ chiếc cầu cha là,bạn nhỏ nghĩ đến - Bạn nghĩ đến những sợi tơ nhỏ như
việc gì?
chiếc cầu giúp nhện qua chum nước.
Bạn nghĩ đến ngọn gió….
+ Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào vì sao? - Chiếc cầu trong tấm ảnh cầu Hàm
Rồng vì đó là chiếc cầu do cha bạn và
các đồng nghiệp làm nên.
+ Tìm câu thơ mà em thích nhất, giải - HS phát biểu
thích vì sao em thích nhất câu thơ đó ?
+ Bài thơ cho em thấy tình cảmcủa bạn - Bạn yêu cha, tự hào về cha vì vậy bạn
nhỏ với cha như thế nào?
thấy yêu nhất cái cầu do cha mình làm
ra.
4. Học thuộc lòng bài thơ.
- GV đọc bài thơ.
HD học sinh đọc diễn cảm bài thơ
- HS nghe
- 2HS đọc cả bài
- GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng
- HS đọc theo dãy, nhóm, bàn
- 1 vài HS thi đọc thuộc
- HS nhận xét.
- GV nhận xét.
5. Củng cố - dặn dò
- Nêu lại nội dung bài thơ ?
- (2HS)
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
* Đánh giá tiết học
......................................................................................

THỂ DỤC:
NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI "LÒ CÒ TIẾP SỨC"

I. MỤC TIÊU:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức
độ tương đối đúng.
- Chơi trò chơi "Lò cò tiếp sức". Yêu cầu biết được cách chơi và chơi ở mức
tương đối chủ động.
Đàm Ngân

7

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 22

Năm học 2016 - 2017

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƢƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, VS sạch sẽ.
- Phương tiện; còi, dụng cụ
III. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nộ dung
Đ/ lượng
A. Phần mở đầu
5'
1. Nhận lớp
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số
- GV nhận lớp, phổ biến ND bài học
2. KĐ: - Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần
B. Phần cơ bản
25'
1. Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai
chân

1 lần

Phương pháp tổ chức
- ĐHTT:
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

- HS đứng tại chỗ tập so dây,
trao dây, quăng dây và tập
chụm 2 chân bật nhảy nhẹ
nhàng.
- GV quan sát - HD thêm cho
HS.
- Cả lớp đồng loạt nhảy dây
- HS nào nhảy được nhiều nhất
thì được biểu dương

2. Chơi trò chơi " Lò cò tiếp sức"
- GV yêu cầu nêu tên trò chơi,
nhắc lại cách chơi
- HS chơi theo tổ
- GV quan sát, tuyên dương
C. Phần kết thúc
- Tập một số động tác hồi tĩnh
- GV + HS hệ thống bài và nhận xét
- Giao bài tập về nhà

5'
- ĐHXL:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2017
CHÍNH TẢ:
MỘT NHÀ THÔNG THÁI
I. MỤC TIÊU:
- Nghe – viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
Đàm Ngân

8

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 22

Năm học 2016 - 2017

- Làm đúng bài tập biết phân biệt và tìm đúng các tiếng có các âm ho c vần và
các từ chỉ hoạt động có các âm và vần dễ lẫn (âm đầu r/ d/ gi ) - BT2a và 3a.
- HS viết đúng: nghiên cứu, lịch sử, ......
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 4 tờ phiếu để học sinh làm bài 3a.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- GV đọc, yêu cầu 2 học sinh viết trên
- 2HS lên bảng viết, cả lớp viết vào
bảng lớp, cả viết vào bảng con các từ:
bảng con các từ do GV đọc.
chào hỏi, lễ phép, ngoan ngoãn, vất vả.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn.
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- Yêu cầu hai học sinh đọc lại bài.
- Hai học sinh đọc lại bài .
+ Nội dung đoạn văn nói gì?
+ Đoạn văn nói lên: Óc sáng tạo tài ba
của một nhà khoa học.
+ Đoạn văn có mấy câu ?
+ Đoạn văn có 4 câu.
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần
+ Viết hoa những chữ đầu câu, ten riêng
viết hoa ?
Trương Vĩnh Ký.
+ Ta bắt đầu viết từ ô nào trong vở ?
+ Bắt đầu viết cách lề 1 ô vở.
- Yêu cầu đọc thầm lại bài trong sách
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
giáo khoa. nhắc học sinh nhớ cách viết
hiện viết vào bảng con các từ dễ nhầm
mấy chữ số trong bài .
lẫn và các số như 26 ngôn ngữ , 100 bộ
- Yêu cầu hai em lên bảng viết còn học
sách , 18 nhà bác học...
sinh cả lớp lấy bảng con viết các tiếng
khó.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Cả lớp nghe - viết bài vào vở.
* Giáo viên đọc cho học sinh viết bài
- Học sinh soát và tự sửa lỗi bằng bút
vào vở .
chì.
- Theo dõi uốn nắn cho học sinh.
* Chấm, chữa bài.
c/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2a : - Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài - Hai em đọc yêu cầu bài tập 2a, lớp đọc
tập 2a.
thầm.
- Yêu cầu lớp làm bài cá nhân .
- Cả lớp tự làm bài.
- Mời 2HS lên bảng thi làm bài, đọc kết - 2 em lên bảng thi làm bài đúng và
quả.
nhanh.
- Nhận xét chốt ý chính.
- Lớp nhận xét bài bạn và bình chọn
- Mời một đến em đọc lại đoạn văn.
nhóm làm nhanh và làm đúng nhất.
- Yêu cầu cả lớp cùng thực hiện vào
Radio – Dược sĩ – Giây
VBT theo lời giải đúng.
- HS chữa bài vào vở.
Đàm Ngân

9

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 22

Bài 3a:
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- Chia nhóm, yêu cầu các nhóm làm bài
trên phiếu.
- Yêu cầu đại diện các nhóm dán bài làm
lên bảng lớp và đọc to kết quả.
- Nhận xét bài làm và tính điểm thi đua
của các nhóm.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
- D n về nhà học bài và xem trước bài
mới .

Năm học 2016 - 2017

- 2 học sinh nêu yêu cầu bài tập 3a.
- Các nhóm thảo luận, làm bài.
- Đại diện nhóm dán bài làm lên bảng
rồi đọc kết quả.
- Cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm thắng
cuộc.
- 2HS nhắc lại các yêu cầu khi viết
chính tả.

......................................................................................

TOÁN:
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố về tháng, năm.
- Củng cố về biểu tượng hình tròn
II. CHUẨN BỊ:
- Tờ lịch năm 2012
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
1.Bài cũ:
- Một năm có mấy tháng ? Nêu tên
những tháng đó.
- Hãy nêu số ngày trong từng tháng ?
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài 1: Xem lịch năm 2012 và cho biết:
Ngày 3 tháng 2 là thứ mấy?
Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?
Ngày 1 tháng 6 là thứ mấy?
Ngày 20 tháng 11 là thứ mấy?
- GV chép đầu bài lên bảng.
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- Cho HS xem lịch mình đã chuẩn bị
- Hướng dẫn cho học sinh làm mẫu 1
câu.
- Yêu cầu học sinh làm vào vở.
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2: Xem lịch năm 2012 và cho biết:
Đàm Ngân

Hoạt động của học sinh
- 2HS trả lời miệng.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
- Lớp theo dõi.

- Một học sinh nêu đề bài.
- Xem lịch và tự làm bài.

- 3HS nêu miệng 3 dòng kết quả, lớp
nhận xét bổ sung.
10

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 22

Ngày đầu tiên của năm 2012 là thứ
mấy?
Ngày cuối cùng của năm 2012 là thứ
mấy?
Sinh nhật em là ngày nào? Tháng nào?
Hôm đó là thứ mấy?
- GV chép đầu bài lên bảng.
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS xem lịch năm 2012 và tự
làm
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 3: Em hãy vẽ hình tròn có:
a) Tâm o, bán kính 4 cm
b) Tâm M, bán kính 3 cm
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Về nhà tập xem lịch, tập vẽ nhiều hình
tròn cho đẹp.

Năm học 2016 - 2017

- Một em nêu yêu cầu bài tập.
- Cả lớp xem lịch năm 2012 và làm bài.
- Một số HS nêu miệng kết quả, lớp bổ
sung.
- HS làm bài theo yêu cầu

-HS chú ý

......................................................................................

TẬP VIẾT:
ÔN CHỮ HOA P
I. MỤC TIÊU:
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa P,Ph, B ; viết đúng tên riêng Phan Bội
Châu và viết câu ứng dụng Phá Tam Giang nối đường ra Bắc / Đèo Hải Vân …
bằng cỡ chữ nhỏ.
- HS có ý thức rèn chữ giữ vở.
II. CHUẨN BỊ:
- Mẫu chữ viết hoa P ( Ph ), mẫu chữ viết hoa về tên riêng Phan Bội Châu và
câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giáo viên
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.
- Gọi 2HS viết bảng lớp, cả lớp viết
bảng con từ: Lãn Ông, Ổi.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b)Hướng dẫn viết trên bảng con
* Luyện viết chữ hoa :
- Yêu cầu học sinh tìm các chữ hoa có
trong bài.
Đàm Ngân

Hoạt động của học sinh

- 2 em lên bảng viết, cả lớp viết bảng
con các từ GV yêu cầu.
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.
- Các chữ hoa có trong bài: P (Ph ) B,
C, T , G (Gi), Đ, H, V, N
11

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×