Tải bản đầy đủ

giao an lop 3 tuan 3,5

Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2016
TOÁN:

Tiết 11 : Ôn tập về hình học
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Tính đƣợc độ dài đƣờng gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình
tứ giác..
2. Kỹ năng: Ôn luyện một số biểu tƣợng về hình học.
3. Giáo dục: Tích cực, tự giác khi làm bài.
*Bài tập cần làm : Bài 1, bài 2, bài 3.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: thƣớc kẻ, bộ đồ dùng học toán.
- Học sinh: thƣớc kẻ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy:

Hoạt động học:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 HS làm bài tập 1 (tiết 10).
- Gọi 3 học sinh làm bài.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài:
- Nghe giới thiệu, ghi bài
Hoạt động 3: Hƣớng dẫn ôn tập:
Bài 1: ( làm vở )
*Yêu cầu HS đọc đề bài
- 1 học sinh đọc đề bài phần a.
- Muốn tính độ dài đƣờng gấp khúc ta - Tính tổng độ dài các đoạn của đƣờng
làm thế nào?
gấp khúc đó.
- Đƣờng gấp khúc ABCD có mấy - Học sinh trả lời.
đoạn , đó là những đoạn thẳng nào?
Hãy nêu độ dài của từng đoạn thẳng?
- HS tính độ dài đƣờng gấp khúc ( làm vở
- Giáo viên chấm, chữa bài
)
*Yêu cầu HS đọc đề bài phần b.
-1 học sinh đọc đề bài.
- Muốn tính chu vi của một hình ta - Muốn tính chu vi của một hình ta tính
làm thế nào?
tổng độ dài các cạnh của hình đó.
- Hình tam giác MNP có mấy cạnh, đó - Học sinh trả lời.
là những cạnh nào ?
- Nêu độ dài của từng cạnh?
- Hãy tính chu vi của tam giác.
- Học sinh làm bài vào vở.
- Giáo viên chấm, chữa bài
- Vì sao chu vi của hình tam giác MNP - Vì các cạnh của hình tam giác có độ dài
bằng độ dài đƣờng gấp khúc ABCD?
bằng độ dài các đoạn thẳng của đƣờng gấp
khúc.
- Vậy hình tam giác MNP có thể là
đƣờng gấp khúc ABCD khép kín ( D
trùng với A ). Độ dài đƣờng gấp khúc
khép kín đó cũng là chu vi hình tam
giác.
Bài 2: ( làm nháp )


- Học sinh đọc đề bài.
- Nêu cách đo đoạn thẳng?
- HS nêu
Đàm Ngân

1

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

- Chữa bài
* Vậy trong hình chữ nhật có hai cặp
cạnh bằng nhau.
Bài 3: ( làm vở )
Giáo viên đƣa hình vẽ và đánh số cho
từng phần.

- Chấm, chữa bài
Bài 4: ( làm nháp ) - HSKG
- Hƣớng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề.

Năm học 2016 - 2017

- HS tiến hành đo rồi tính chu vi hình chữ
nhật.

- Quan sát hình
- Đếm số hình vuông ( đủ 5 hình)
- Đếm số hình tam giác ( đủ 6 hình)

- Học sinh đọc đề
- HS thực hành
- Có thể kẻ nhƣ sau:

- Giáo viên chữa bài.
- HS có thể làm theo các cách khác.
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò:
- Luyện thêm về chu vi, độ dài đƣờng - Luyện tập ở nhà.
gấp khúc.
- Làm bài về nhà.- Chuẩn bị bài sau.
……………………………………………………………….

TIẾNG ANH:
(G.V chuyên trách )
......................................................................................

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN:

Chiếc áo len
I. Mục đích yêu cầu:
A. Tập đọc:
1. Đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ, tiếng khó hoặc dễ lẫn: năm nay, lạnh buốt, áo len, lất phất,
một lúc lâu.
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu câu và giữa các cụm từ.
- Bƣớc đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật với lời ngƣời dẫn chuyện
2. Đọc- hiểu:
- Hiểu nghĩa của các từ trong bài: bối rối, thì thào, lất phất, mái ấm.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Anh em phải biết nhƣờng nhịn, thƣơng yêu lẫn
nhau. ( trả lời đƣợc các CH 1,2,3,4 )
Đàm Ngân

2

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

B. Kể chuyện:
- Kể lại đƣợc từng đoạn câu chuyện dựa theo các gợi ý.
- HS khá, giỏi kể lại đƣợc từng đoạn câu chuyện theo lời của Lan.
II. Đồ dùng dạy- học:
- Tranh SGK.
III . Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Tập đọc: tiết 1
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
- Giáo viên yêu cầu.
- Học sinh đọc và trả lời câu hỏi về
nội dung bài tập đọc: Cô giáo tí hon
Hoạt động 2: Giới thiệu chủ điểm và
bài mới:
- Giáo viên đƣa ra yêu cầu.
- Mở sách giáo khoa trang 19, đọc:
mái ấm.
- Em hiểu thế nào là mái ấm?
- Học sinh phát biểu theo suy nghĩ của
mình.
- Giáo viên giới thiệu: Trong tuần 3, 4 - Nghe giới thiệu, ghi bài .
chúng ta sẽ đƣợc học những bài tập đọc
nói về những ngƣời thân yêu cùng sống
dƣới mái nhà ấm áp của mỗi ngƣời. Bài
tập đọc mở đầu chủ điểm là:Chiếc áo lenGhi bảng.
Hoạt động 3: Hƣớng dẫn tìm hiểu bài:
1. Luyện đọc
a. Đọc mẫu:
- Giáo viên đọc mẫu toàn bài một lƣợt - Theo dõi giáo viên đọc mẫu.
với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
b. Hƣớng dẫn luyện đọc từng câu và
luyện phát âm từ khó, dễ lẫn:
- Yêu cầu học sinh đọc từng câu trong - Học sinh tiếp nối đọc, mỗi em đọc
mỗi đoạn.
một câu.
- Giáo viên theo dõi, chỉnh sửa.
- Học sinh tiếp nối đọc, mỗi em đọc
một câu lần 2.
c. Hƣớng dẫn luyện đọc từng đoạn và
giải nghĩa từ khó:
- Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1.
- 1 học sinh đọc đoạn 1 - lớp đọc thầm
- Giáo viên theo dõi, chỉnh sửa cách ngắt - Học sinh luyện cách ngắt giọng
giọng cho các em.
đúng:
áo có ... ở giữa ,/ lại có cả...khi có gió
lạnh/ hoặc mưa lất phất.//
- Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2, 3 ,4.
- Học sinh đọc đoạn 2, 3 ,4.
- Học sinh đọc giải nghĩa:bối rối, thì
thào.
- 4 học sinh đọc 4 đoạn của bài trƣớc - 4 học sinh đọc
Đàm Ngân

3

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giỏo ỏn lp 3B

Tun 3

lp.
* Chia lp thnh cỏc nhúm 4 hc sinh.
2. Hng dn tỡm hiu bi:
- Yờu cu 1 hc sinh c li c bi trc
lp.
* on 1:
- Mựa ụng nm nay nh th no?

Nm hc 2016 - 2017

- Cỏc nhúm luyn c.
- 1 hc sinh c.

- Lp c thm on 1
- Mựa ụng nm nay n sm v lnh
but.
- Tỡm nhng hỡnh nh trong bi cho thy - Chic ỏo mu vng ... v rt m.
chic ỏo len ca bn Ho rt p v tin
li?
* on 2:
- Lp c thm on 2.
- Vỡ sao Lan di m?
- Vỡ em mun mua chic ỏo nh Ho
nhng m khụng mua chic ỏo t tin
nh vy.
* on 3:
- Lp c thm on 3.
- Khi bit em mun cú chic ỏo len p, - M dnh tin mua ỏo cho em
m li khụng tin mua, Tun núi vi Lan.Tun khụng cn thờm ỏo vỡ Tun
m iu gỡ?
kho lm. Nu lnh Tun s mc nhiu
ỏo bờn trong.
- Tun l ngi nh th no?
- L ngi con thng m, ngi anh
bit nhng nhn em.
* Đoạn 4:
- Lớp đọc thầm đoạn 4.
- Vì sao Lan ân hận?
- Thảo luận nhóm bàn trả lời:
+ Vì đã làm cho mẹ phải buồn.
+ Vì nghĩ mình quá ích kỷ, không
nghĩ tới anh trai.
+ Vì thấy anh trai yêu th-ơng và
nh-ờng nhịn cho mình.
- Em có suy nghĩ gì về bạn Lan trong câu - Là cô bé ngây thơ nh-ng rất ngoan.
chuyện này?
Khi biết mình có lỗi đã nhận lỗi và sửa
lỗi ngay.
- Yêu cầu học sinh suy nghĩ để tìm tên - Học sinh suy nghĩ và nêu:
khác cho chuyện.
+ Ba mẹ con.
+ Ng-ời anh tốt bụng.
+ Chuyện của Lan.
3. Luyện đọc lại bài:
Tiết 2
- Chia lớp thành các nhóm 4 học sinh.
- Học sinh luyện đọc bài theo vai
-Tổ chức các nhóm thi đọc tr-ớc lớp.
trong nhóm mình.
- Tuyên d-ơng nhóm đọc tốt.
- Học sinh nhận xét.

K chuyn
1. Xỏc nh yờu cu:
- Hai hc sinh c yờu cu ca bi.
- K theo li ca Lan l nh th - K bng cỏch nhp vai vo Lan, k bng
m Ngõn

4

Tiu hc Hong Hoa Thỏm


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

lời của Lan nên khi kể cần xƣng hô là tôi,
mình.

nào?
2. Hướng dẫn kể chuyện:
* Kể mẫu đoạn 1:
- Yêu cầu HS đọc đoạn 1 ( SGK )
- Nội dung của đoạn 1 là gì, nội
dung cần thể hiện qua mấy ý, nêu cụ
thể nội dung của từng ý?

- 2 học sinh lần lƣợt đọc trƣớc lớp.
- Đoạn 1 nói về chiếc áo đẹp, cần kể rõ 3 ý:
+ Mùa đông năm nay rất lạnh.
+ Chiếc áo len của Hoà rất đẹp và ấm.
+ Lan đòi mẹ mua chiếc áo giống chiếc áo
của Hoà.
- Một học sinh dựa vào gợi ý kể trƣớc lớp.

- Giáo viên yêu cầu.
2. Kể theo nhóm:
- Chia lớp thành các nhóm 4 học - Học sinh nối tiếp nhau kể, mỗi học sinh kể
sinh.
1 đoạn.
3. Kể toàn bộ câu chuyện:
- Giáo viên yêu cầu.
- Một đến hai nhóm học sinh kể trƣớc lớp.
- Học sinh theo dõi.
- Giáo viên tuyên dƣơng học sinh kể
tốt, có sáng tạo.
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò:
- Theo con, câu chuyện: Chiếc áo - Anh em phải biết nhƣờng nhịn, thƣơng yêu
len khuyên chúng ta điều gì?
lẫn nhau
- Em thích đoạn nào trong chuyện, vì - Học sinh phát biểu
sao?
- Tổng kết giờ học
………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2016
CHÍNH TẢ: (nghe - viết)
Chiếc áo len
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Nghe và viết lại chính xác đoạn: “ Nằm cuộn tròn ... hai anh em” trong bài
Chiếc áo len; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ch/tr.
- Điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng ( BT3 )
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng viết đúng chính tả.
3. Giáo dục: có ý thức rèn chữ, giữ vở.
II.Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: SGK
- Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:
Đàm Ngân

5

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
- Giáo viên yêu cầu.

Năm học 2016 - 2017

- Lớp viết bảng con
xào rau, sà xuống, xinh xẻo, ngày sinh.

- Nhận xét.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài: Trong giờ
chính tả hôm nay, các em sẽ viết một
đoạn trong bài Chiếc áo len, làm các bài
tập chính tả và học thuộc 9 chữ cái tiếp
theo trong bảng.
Hoạt động 3: Hƣớng dẫn viết chính tả:
a. Trao đổi về nội dung đoạn viết:
- Giáo viên đọc đoạn văn một lƣợt.
- Vì sao Lan ân hận?
- Lan mong trời mau sáng để làm gì?

- Nghe giới thiệu, ghi bài .

- 2 học sinh khác đọc lại, lớp theo dõi
và đọc thầm.
- HS trả lời theo nhiều cách khác nhau
Ví dụ: Lan ân hận vì đã làm cho mẹ
buồn.
- Để nói với mẹ rằng mẹ hãy mua áo
cho cả 2 anh em.

b. Hƣớng dẫn trình bày:
- Đoạn văn có mấy câu?
- Đoạn văn có 5 câu.
- Trong đoạn văn có những chữ nào phải - Chữ Lan( tên riêng); Chữ: nằm, em,
viết hoa, vì sao?
áp, con, mẹ( đầu câu).
- Lời Lan muốn nói với mẹ đƣợc viết - Viết sau dấu hai chấm, trong dấu
nhƣ thế nào?
ngoặc kép.
c. Hƣớng dẫn viết từ khó:
- Trong bài có các chữ nào khó viết?
- Học sinh nêu
- Giáo viên hƣớng dẫn và đọc.
- Học sinh viết: nằm cuộn tròn, chăn
bông, xin lỗi.
- Học sinh đọc lại.
d. Viết chính tả:
- Giáo viên đọc.
- Học sinh viết bài.
e. Soát lỗi:
- Giáo viên đọc 2 lần.
- Học sinh soát lỗi.
g. Chấm bài:
- Chấm một số bài, nhận xét.
Hoạt động 4: Hƣớng dẫn làm bài tập
chính tả:
Bài 2a: - Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu - Học sinh đọc yêu cầu trong sách giáo
trong sách giáo khoa.
khoa.
- 1 học sinh làm bảng, lớp làm nháp.
- Giáo viên chỉnh sửa, chốt lời giải đúng. * Lời giải: cuộn tròn, chân thật, chậm
trễ
Bài 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu
- Học sinh đọc yêu cầu.
- Yêu cầu học sinh làm bài.
- 1 học sinh làm trên bảng lớp, lớp làm
nháp
Đàm Ngân

6

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

- Chữa bài
Lời giải:
- Giáo viên xoá cột ghi chữ, yêu cầu học
sinh đọc lại. Sau đó làm tƣơng tự với cột
khác.
Hoạt động5: Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Về học thuộc các chữ cái.
......................................................................................

TOÁN:
Ôn tập về giải toán
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết giải toán về nhiều hơn, ít hơn.
- Biết giải bài toán về hơn kém nhau một số đơn vị
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng giải toán.
3. Giáo dục: Có ý thức tốt khi học môn học.
* Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3.
II. Đồ dùng dạy- học:
- Giáo viên: SGK, bộ đồ dùng học toán
- Học sinh: SGK, vở.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:
- 2 HS làm bài 1 ( tiết trƣớc ).
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài:
- Nêu mục tiêu giờ học, ghi bảng - Nghe giới thiệu, ghi bài .
tên bài.
Hoạt động 3: Ôn tập về nhiều hơn,
ít hơn.
Bài 1:( làm nháp )
- 1 học sinh đọc đề bài.
- Đây là dạng toán nào đã học.
- Nhiều hơn
- Giáo viên hƣớng dẫn.
- Học sinh tóm tắt rồi giải:
Đội Hai trồng đƣợc số cây là:
230 + 90 = 320 ( cây )
- Chữa bài
Đáp số: 320 cây
Bài 2: ( làm vở )
- 1 học sinh đọc đề bài.
- Đây là dạng toán nào đã học ?
- Dạng toán ít hơn.
- Giáo viên hƣớng dẫn.
- Học sinh phân tích bài toán rồi giải.
Giải

- Chấm, chữa bài
3. Giới thiệu bài toán tìm phần
Đàm Ngân

Buổi chiều cửa hàng đó bán đƣợc số lít
xăng là:
635 - 128 = 507 ( lít )
Đáp số: 507 lít xăng
7

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

(hơn), phần (kém):
Bài mẫu : Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Giáo viên yêu cầu.

- 1 học sinh đọc đề bài 3a.
- Học sinh quan sát hình minh hoạ và phân
tích đề bài.
- Hàng trên có mấy quả cam?
- Hàng trên có 7 quả cam.
- Hàng dƣới có mấy quả cam?
- Hàng dƣới có 5 quả cam.
- Vậy hàng trên có nhiều hơn hàng - Hàng trên có nhiều hơn hàng dƣới 2 quả
dƣới bao nhiêu quả cam?
cam.
- Con làm thế nào để biết?
- Lấy số cam hàng trên trừ số cam hàng
dƣới
Tiểu kết: Đây là dạng toán tìm phần - HS đọc bài giải mẫu
hơn của số lớn so với số bé. Để tìm
phần hơn của số lớn so với số bé ta
lấy số lớn trừ đi số bé.
Bài 3b : ( làm vở )
- HS đọc đề bài
- Hƣớng dẫn học sinh làm bài
- Học sinh làm tƣơng tự bài trên:
Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:
19 - 16 = 3 ( bạn )
- Giáo viên chấm, chữa bài .
Đáp số: 3 bạn
Bài 4: ( làm miệng ) - HSKG
- 1 học sinh đọc đề bài.
- HS phân tích đề bài rồi giải miệng.
Bao ngô nhẹ hơn bao gạo là:
- Nhận xét
50 – 35 = 15 ( kg)
Đáp số: 15 kg
Tiểu kết : Đây là dạng toán tìm
phần kém của số bé so với số lớn.
Để tìm phần kém của số bé so với số
lớn ta cũng lấy số lớn trừ đi số bé.
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò
- Về làm lại các bài toán đã học
- Ôn luyện ở nhà.
- Nhận xét tiết học .
......................................................................................

TẬP ĐỌC:
Quạt cho bà ngủ
I. Mục đích yêu cầu:
1. Đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ, tiếng khó hoặc dễ lẫn: lặng, ngấn nắng, nằm im, lim dim...
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ.
2. Đọc hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ trong bài: thiu thiu,ngấn nắng
- Hiểu tình cảm yêu thƣơng, hiếu thảo của bạn nhỏ trong bài thơ đối với bà.
( Trả lời đƣợc các câu hỏi trong SGK; thuộc cả bài thơ )
3. Giáo dục: Yêu quý, kính trọng ông bà.
II. Đồ dùng dạy học:
Đàm Ngân

8

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

- Giáo viên: + Tranh minh hoạ bài tập đọc(SGK)
- Học sinh: sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 HS lên bảng
- Mỗi HS đọc 2 đoạn bài “Chiếc áo len” và
trả lời câu hỏi.
- Giáo viên nhận xét.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài:
- Ghi bảng tên bài.
- Nghe giới thiệu, ghi bài .
Hoạt động 3: Luyện đọc:
a. Đọc mẫu:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng nhẹ - Học sinh theo dõi.
nhàng, tình cảm.
b. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ:
- Yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc từng - Mỗi em đọc 2 câu cho tới hết bài (đọc 3
dòng thơ trong bài.
lƣợt).
- Giáo viên sửa lỗi phát âm.
* HD luyện đọc từng khổ thơ và - Học sinh đọc từng khổ thơ.
luyện phát âm từ khó, dễ lẫn:
Ơi/ chính choè ơi!//
- 1 HS đọc khổ 1. Lớp đọc thầm:
Chim đừng hót nữa,/
- Học sinh ngắt nhịp:
Bà em ốm rồi,/
Lặng/ cho bà ngủ.//
- HS luyện đọc tiếp các khổ thơ 2; 3; 4.
- Đặt câu với từ “thiu thiu”.
- Học sinh đặt câu.
* VD: Em thiu thiu ngủ.
- Tiếp tục với khổ thơ 2; 3; 4.
- 4 HS tiếp nối đọc , mỗi HS đọc 1 khổ thơ.
* Luyện đọc theo nhóm:
- Chia mỗi nhóm 4 học sinh.
- HS luyện đọc theo nhóm.
- Cả lớp đọc đồng thanh.
Hoạt động 4: HD tìm hiểu bài:
- Yêu cầu HS đọc cả bài trƣớc lớp.
- 1 HS đọc cả bài trƣớc lớp.
- Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì?
- Bạn nhỏ đang quạt cho bà ngủ.
- Tìm câu thơ cho thấy bạn nhỏ rất - + Chim đừng hót nữa
quan tâm đến giấc ngủ của bà?
+ Lặng cho bà ngủ
+ Vẫy quạt thật đều
+ Ngủ ngon bà nhé
- Cảnh vật trong nhà và ngoài vƣờn - Trong nhà và ngoài vƣờn rất yên tĩnh, ….
nhƣ thế nào?
- Con hiểu thế nào là “ Ngấn nắng - Ngấn nắng đậu trên tƣờng cũng đang mơ
thiu thiu , đậu trên tƣờng trắng”?
màng, sắp ngủ.
- Bà mơ thấy điều gì, vì sao có thể - Học sinh thảo luận theo cặp rồi trả lời
đoán bà mơ nhƣ vậy?
Đàm Ngân

9

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

- Bài thơ cho ta thấy tình cảm của bạn
nhỏ đối với bà nhƣ thế nào?
4. Học thuộc lòng bài thơ:
- GV hƣớng dẫn HS HTL bài thơ.

Năm học 2016 - 2017

- Bạn nhỏ rất yêu quý bà của mình.
- Học sinh đọc đồng thanh cả bài.
- HS luyện đọc để học thuộc bài thơ.
- Đọc theo hƣớng dẫn của GV.
- 3 đến 5 học sinh đọc.

- Treo bảng phụ rồi xoá dần.
- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc.
Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò:
- Em thích nhất khổ thơ nào trong - Học sinh phát biểu
bài, vì sao?
- Dặn chuẩn bị bài sau: “ Ngƣời mẹ”
- Tổng kết giờ học .

......................................................................................

ĐẠO ĐỨC:
Bài 2 : Giữ lời hứa (tiết 1)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh hiểu:
- Thế nào là giữ lời hứa? Nêu đƣợc một vài ví dụ về giữ lời hứa.
- Vì sao phải giữ lời hứa?
2. Kỹ năng: Học sinh biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi ngƣời.
3. Giáo dục: Học sinh có thái độ quý trọng những ngƣời biết giữ lời hứa và không
đồng tình với những ngƣời hay thất hứa.
II. Tài liệu và phƣơng tiện:
- Giáo viên:Vở bài tập Đạo đức.
- Học sinh: Vở bài tập Đạo đức.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
- Hãy kể các tên gọi khác của Bác - Học sinh nêu.
Hồ mà con biết?
- Bạn nào đọc đƣợc 5 điều Bác Hồ - 1 đến 2 học sinh đọc
dạy?
- Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc - Ngày 2 - 9 - 1945, tại quảng trƣờng
lập khi nào, ở đâu?
Ba Đình Hà Nội.
- Nghe giới thiệu, ghi bài .
Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Hoạt động 3: Thảo luận truyện:
“ Chiếc vòng bạc”
1. Giáo viên kể câu chuyện kết hợp - Học sinh nghe kể.
HS quan sát tranh minh hoạ SGK
- Học sinh đọc lại câu chuyện.
- Giáo viên đƣa ra hệ thống câu hỏi
cho học sinh thảo luận:
+ Bác Hồ đã làm gì khi gặp em bé - Mở túi lấy 1 vòng bạc mới tinh trao
Đàm Ngân

10

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

sau 2 năm đi xa?
cho em bé.
+ Em bé và mọi ngƣời trong chuyện - Đều cảm động rơi nƣớc mắt.
cảm thấy thế nào trƣớc việc làm của
Bác?
+ Việc làm của Bác thể hiện điều - Bác là ngƣời luôn giữ lời hứa.
gì?
+ Qua câu chuyện trên em có thể - Cần phải giữ lời hứa.
rút ra điều gì?
+ Thế nào là giữ lời hứa?
- Là thực hiện điều mình đã nói, đã
hứa hẹn với ngƣời khác.
+ Ngƣời biết giữ lời hứa sẽ đƣợc - Sẽ đƣợc mọi ngƣời quý trọng, tin
ngƣời khác đánh giá nhƣ thế nào?
cậy và noi theo.
Hoạt động 4: Thực hành
* Xử lý tình huống:
- Giáo viên lần lƣợt cho học sinh - Học sinh suy nghĩ và thực hiện.
đọc các tình huống cho học sinh suy
nghĩ và đƣa ra cách giải quyết
Tiểu kết:
+ Kết luận xử lý hai tình huống trên - Học sinh nghe.
+ Cần phải giữ lời hứa vì giữ lời
hứa là tự trọng và tôn trọng ngƣời
khác
+ Khi vì một lý do gì đó, em không
thực hiện đƣợc lời hứa với ngƣời
khác em cần xin lỗi họ và giải thích
rõ lý do.
* Tự liên hệ:
- Thời gian vừa qua em có hứa với - Học sinh tự trả lời.
ai điều gì không?
- Em có thực hiện đƣợc lời hứa đã - Học sinh tự trả lời.
hứa đó không? Vì sao?
- Em cảm thấy thế nào khi thực hiện - Khi thực hiện đƣợc điều đã hứa, em
đƣợc điều đã hứa?
cảm thấy vui và tự hào.
- Em cảm thấy thế nào khi không - Khi không thực hiện đƣợc điều đã
thực hiện đƣợc điều đã hứa?
hứa, em cảm thấy buồn, ân hận.
Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò:
+ Thực hiện giữ lời hứa
+ Sƣa tầm các gƣơng biết giữ lời
hứa của bạn bè trong trƣờng, lớp.
- Nhận xét tiết học.
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2016
Đàm Ngân

11

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

CHÍNH TẢ: (Tập chép)
Chị em
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Chép đúng, không mắc lỗi bài thơ: Chị em
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ăc/oăc; ch/tr.
2. Kỹ năng: Viết đúng, trình bày đúng đẹp theo thể thơ lục bát
3. Giáo dục: Có ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: SGK
- HS : Vở ghi bài
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu học sinh viết bảng.
- Học sinh viết bảng con: trăng tròn,
chậm trễ, chào hỏi, trung thực.
- 1 học sinh đọc thuộc lòng 19 chữ và tên
chữ đã học.
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Nêu mục tiêu giờ học, ghi bảng.
- Nghe giới thiệu, ghi bài .
Hoạt động 3: Hƣớng dẫn viết chính tả:
a. Tìm hiểu nội dung bài thơ:
- Giáo viên đọc bài thơ 1 lần.
- 2 học sinh đọc lại.
- Ngƣời chị trong bài thơ làm những - Chị trải chiếu, buông màn, ru em ngủ,
việc gì?
quét thềm, trông gà và ngủ cùng em.
b. Hƣớng dẫn trình bày:
- Bài thơ viết theo thể thơ gì?
- Bài thơ viết theo thể thơ lục bát.
- Cách trình bày bài thơ viết theo thể - Dòng 6 lùi vào 2ô( 1ô); dòng 8 lùi
thơ lục bát nhƣ thế nào cho đẹp.
vào1ô (sát lề).
- Các chữ đầu dòng viết nhƣ thế nào?
- Các chữ đầu dòng viết hoa.
c. Hƣớng dẫn viết từ khó:
- Trong bài có chữ nào khó, dễ lẫn?
- Học sinh nêu: Trải chiếu, lim dim,
luống rau, chung lời, hát ru.
- Học sinh viết bảng con.
d. Chép chính tả:
- Học sinh nhìn bảng chép.
- Giáo viên đi lại nhắc nhở, sửa chữa.
e. Soát lỗi:
- Giáo viên đọc lại bài 2 lƣợt.
g. Chấm bài:
- Thu và chấm một số bài.
- Nhận xét bài viết.
- Học sinh đổi chéo vở chữa bài.
Hoạt động 4: Hƣớng dẫn làm bài tập:
Bài 2:Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- 1 học sinh đọc đề bài.
Đàm Ngân

12

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

- Nhận xét, tuyên dƣơng.
Bài 3a:
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

Năm học 2016 - 2017

- 2 học sinh lên bảng thi làm nhanh, lớp
làm nháp.
* lời giải: Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau,
dấu ngoặc đơn.
- 1 học sinh đọc đề bài.
- Học sinh làm miệng .
- 1 học sinh hỏi, 1 học sinh đáp.
* lời giải:chung, trèo, chậu.

Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học .
- Về ghi nhớ các từ vừa tìm đƣợc.
- Ôn luyện ở nhà.
- Học sinh nào viết xấu, sai 5 lỗi trở
lên về viết lại.
......................................................................................

TOÁN:
Xem đồng hồ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.
2. Kỹ năng: Biết cách xem đồng hồ.
3. Giáo dục: Ham học môn học.
* Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4.
II. Đồ dùng học tập: Mô hình đồng hồ có thể quay đƣợc kim chỉ giờ, chỉ phút.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:
- HS lên bảng làm bài 4 ( tiết trƣớc )
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài:
- Nêu mục tiêu giờ học- ghi tên bài.
- Nghe giới thiệu, ghi bài.
Hoạt động 3: Ôn về thời gian:
- 1 ngày có bao nhiêu giờ, bắt đầu từ bao - 1 ngày có 24 giờ, bắt đầu từ 12 giờ
giờ và kết thúc vào lúc nào?
đêm hôm trƣớc đến 12 giờ đêm hôm
sau
- 1 giờ có bao nhiêu phút?
- 1 giờ có 60 phút?
* Hƣớng dẫn xem đồng hồ:
- Quay kim đồng hồ chỉ 8 giờ và hỏi: - Đồng hồ chỉ 8 giờ.
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
- Quay kim đồng hồ chỉ 9 giờ.
- Khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ là - Là 1 giờ (60 phút).
bao lâu?
- Nêu đƣờng đi của kim giờ từ lúc 8 giờ - Đi từ số 8 đến số 9.
đến 9 giờ?
- Nêu đƣờng đi của kim phút từ lúc 8 giờ - HS nêu.
đến 9 giờ?
Đàm Ngân

13

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

- Vậy kim phút đi đƣợc 1 vòng hết bao
nhiêu phút?
- Quay kim đồng hồ đến 8 giờ, hỏi: Đồng
hồ chỉ mấy giờ?
- Quay kim đồng hồ đến 8 giờ 5 phút, hỏi:
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
- Nêu vị trí của kim giờ và kim phút khi
đồng hồ chỉ 8 giờ 5 phút?
- Khoảng thời gian kim phút đi từ số 12
đến số 1 là bao nhiêu phút?
- Quay kim đồng hồ đến 8 giờ15 phút,
hỏi: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
- Nêu vị trí của kim giờ và kim phút khi
đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?
- Khoảng thời gian kim phút đi từ số 12 (
lúc 8 giờ) đến số 3 là bao nhiêu phút?
- Thực hiện tƣơng tự với 8 giờ 30 phút.
Hoạt động 4: Luyện tập - thực hành:
Bài 1: ( làm miệng )
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi
- Đồng hồ a chỉ mấy giờ?
- Vì sao em biết?
- Nhận xét .

Năm học 2016 - 2017

- Kim phút đi đƣợc 1 vòng hết 60
phút.
- Đồng hồ chỉ 8 giờ.
- Đồng hồ chỉ 8 giờ 5 phút.
- Kim giờ chỉ qua số 8 một chút, kim
phút chỉ số 1.
- Khoảng thời gian kim phút đi từ số
12 đến số 1 là5 phút.
- Đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút.
- Kim giờ chỉ qua số 8 một chút, kim
phút chỉ số 3.
- Khoảng thời gian kim phút đi từ số
12 ( lúc 8 giờ) đến số 3 là 15 phút.

- HS quan sát và đọc giờ ứng với mặt
đồng hồ.
- Đồng hồ a chỉ 4 giờ 5 phút.
- HS nêu: Kim ngắn chỉ số 4, kim dài
chỉ số 1
- HS trả lời tƣơng tự cho các phần
khác.

Bài 2:( trò chơi)
- GV hƣớng dẫn HS thi quay kim đồng hồ - HS quay kim đồng hồ theo các giờ
nhanh.
trong SGK và các giờ GV nêu ra.
+Lần 1: HS tự làm với mô hình đồng
hồ của mình.
+ Lần sau:Mỗi tổ cử một đại diện lên
thi.
- Giáo viên nhận xét.
Bài 3: ( làm miệng )
Yêu cầu học sinh quan sát.
- Học sinh quan sát hình vẽ.
- Các đồng hồ đƣợc minh hoạ trong bài - Các đồng hồ đƣợc minh hoạ trong bài
tập này là đồng hồ gì?
tập này là đồng hồ điện tử.
- Yêu cầu học sinh làm bài.
- Học sinh làm miệng.
- Giáo viên nhận xét.
Bài 4: GV yêu cầu
- Đọc giờ trên đồng hồ A: 16 giờ.
- 16 giờ còn gọi là mấy giờ chiều?
- Là 4 giờ chiều.
- Đồng hồ nào chỉ 4 giờ?
- Đồng hồ B
* Vậy vào buổi chiều đồng hồ A và đồng
Đàm Ngân

14

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

hồ B chỉ cùng thời gian.
- HS tiếp tục làm các phần còn lại.
- Giáo viên nhận xét.
Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò:
- Nhắc học sinh : về luyện thêm xem đồng - Luyện tập ở nhà.
hồ.
......................................................................................

TẬP VIẾT:
Tiết 3 : Ôn chữ hoa
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Viết đúng, đẹp các chữ viết hoa B, H, T .
- Viết đúng, đẹp tên riêng Bố Hạ và câu ứng dụng theo cỡ chữ nhỏ:
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
2. Kỹ năng: Yêu cầu viết đúng khoảng cách giữa các chữ trong từng cụm từ.
3. Giáo dục: Ngồi ngay ngắn, luyện viết đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: chữ mẫu.
- Học sinh: vở tập viết
III .Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
- GV thu vở chấm một số bài về - Học sinh nộp vở.
nhà.
- Hai học sinh viết: Âu Lạc.
- Hai học sinh viết bảng.
- Giáo viên nhận xét.
- Nghe giới thiệu, ghi bài.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài:
Hoạt động 3: HD tìm hiểu bài:
1. Hƣớng dẫn viết chữ hoa:
a. Quan sát và nêu quy trình viết
chữ hoa B, H, T
- GV yêu cầu HS đọc tên riêng các - Học sinh đọc.
câu ứng dụng trong bài.
- Trong tên riêng và câu ứng dụng - Có các chữ: B, H, T
có các chữ hoa nào?
- Giáo viên treo mẫu chữ B.
- HS quan sát, nêu quy trình viết.
- Giáo viên nhắc lại quy trình.
- Học sinh theo dõi, quan sát.
- GV viết mẫu, kết hợp nêu rõ cách
viết.
b. Viết bảng:
- Lớp viết bảng con chữ B.
- Nhận xét, sửa lỗi.
* Giáo viên đƣa 2 chữ H, T.
- Hƣớng dẫn tƣơng tự.
Đàm Ngân

15

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

*. Hƣớng dẫn viết từ ứng dụng:
a. Giới thiệu từ ứng dụng:
- Học sinh đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc: Bố Hạ.
* GV giải thích: Bố Hạ: là một xã ở - Nghe giải thích.
huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, ở
đây có giống cam ngon nổi tiếng.
b. Quan sát và nhận xét:
- Nêu chiều cao các chữ trong từ - Chữ B, H cao 2 li rƣỡi, chữ ô, a cao
ứng dụng?
1 li.
- Khoảng cách các chữ bằng chừng - Bằng một con chữ o.
nào?
c. Viết bảng:
- Lớp viết bảng con B, H .
- Nhận xét, sửa lỗi.
*. Hƣớng dẫn viết câu ứng dụng:
a. Giới thiệu câu ứng dụng:
- Yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- Học sinh đọc.
* Giải thích: Bầu và bí là những cây
.
khác nhau mọc trên cùng một - Nghe giải thích.
giàn.Câu tục ngữ mƣợn hình ảnh cây
bầu và bí là khuyên ngƣời trong một
nƣớc yêu thƣơng đùm bọc lẫn nhau.
b. Quan sát và nhận xét:
- Trong câu ứng dụng các chữ có - Phân tích độ cao các con chữ.
chiều cao nhƣ thế nào?
c. Viết bảng:
- Học sinh viết bảng: Bầu, Tuy.
- GV sửa lỗi
Hoạt động 4: Hƣớng dẫn viết vở
tập viết:
- GV đƣa ra yêu cầu, hƣớng dẫn.
- Học sinh viết bài.
- Giáo viên quan sát, uốn nắn.
- Chấm một số bài, nhận xét
Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Nghe nhận xét.
- Chuẩn bị bài sau.
......................................................................................

THỂ DỤC:
TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ.
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách tập hợp hàng ngang, hàng dọc, quay phải quay trái
- Biết cách đi thƣờng 1-4 hàng dọc theo nhịp
- Thực hiện đi đúng theo vạch kẻ thẳng
- Trò chơi “ Tìm ngƣời chỉ huy ”. Học sinh biết cách chơi và tham gia chơi
đƣợc
II. Địa điểm - Phƣơng tiện:
- Địa điểm: Trên sân trƣờng vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
Đàm Ngân

16

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

- Phƣơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung và phƣơng pháp lên lớp:
Nội dung
1.PHẦN MỞ ĐẦU
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu
cầu giờ học
- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp

Định lƣợng

Phƣơng pháp tổ chức

1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần

- Chạy chậm 1 vòng quanh sân 80- 1-2’ - 1 lần
100m
2-3’ - 1 lần
- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
quay phải, quay trái

5-6’ - 3-4
lần

+ GV hô khẩu lệnh, cả lớp thực hiện
+ Cán sự điều khiển, GV đến các hàng
uốn nắn, sửa sai
- Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng:
8-10’ - 4-5
+ GV giới thiệu và làm mẫu, sau đó
cho HS tập theo động tác làm mẫu của lần
GV
+ Cả lớp tập theo khẩu lệnh của GV
+ Cán sự điều khiển cả lớp tập, GV
sửa sai ở các hàng
+ Chia tổ tập luyện theo khu vực quy
định, GV theo dõi, nhận xét
- Chơi trò chơi “Tìm ngƣời chỉ huy”
GV nhắc tên trò chơi, cách chơi, sau
đó cho cả lớp cùng chơi

6-8’ - 3-4
lần

- Đi thƣờng theo nhịp và hát

1-2’ lần

1

1-2’ lần

1

- GV và HS hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học
- Về nhà ôn một số động tác ĐHĐN

1-2’ - 1
lần

..............................................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2016
Đàm Ngân

17

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

TOÁN:
Tiết 15 : Luyện tập
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết xem giờ ( chính xác đến 5 phút )
- Biết xác định 1/2, 1/3 của một nhóm đồ vật
- Giải toán bằng một phép tính nhân.
- So sánh giá trị của biểu thức đơn giản.
2. Kỹ năng: Rèn 1 số kỹ năng giải toán.
3. Giáo dục: Có ý thức học môn học.
* Bài tập cần làm : 1, 2, 3.
II.Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Mô hình đồng hồ, phấn màu.
- Học sinh: Mô hình đồng hồ, sách, vở Toán.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài cũ tiết trƣớc
- Học sinh lên bảng xoay kim trên mô hình
đồng hồ ( bài 2 )
- Con thức dậy lúc mấy giờ?
- Học sinh trả lời.
- Con đi học lúc mấy giờ?
- Học sinh trả lời.
- Con học về lúc mấy giờ?
- Học sinh trả lời.
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài:
Nêu mục tiêu giờ học, ghi bảng.
- Nghe giới thiệu, ghi bài .
Hoạt động 3:Hƣớng dẫn luyện
tập:
Bài 1: ( làm miệng )
Giáo viên yêu cầu.
- Học sinh thảo luận nhóm đôi
- Đại diện trả lời
- Nhận xét.
Bài 2: ( làm vở )
- Học sinh đọc đề bài.
- Học sinh nêu thành bài toán
- Lớp làm vở:
Giải
Tất cả có số ngƣời là:
5 x 4 = 20 ( ngƣời )
- Chấm, chữa bài
Đáp số: 20 ngƣời
Bài 3: ( làm miệng )
- Học sinh quan sát phần a.
- Hình nào đã khoanh vào 1/3 số - Hình 1 đã khoanh vào 1/3 số cam vì có tất
cam? Vì sao?
cả 12 quả cam, chia thành 3 phần bằng nhau
thì mỗi phần có 4 quả cam. Hình 1 đã khoanh
vào 4 quả cam.
- Hình 2 đã khoanh vào một phần - Hình 2 đã khoanh vào một phần bốn số
mấy số cam? Vì sao?
cam, vì có tất cả 12 quả cam, chia thành 4
phần bằng nhau thì mỗi phần có 3 quả cam.
Đàm Ngân

18

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

Hình 2 đã khoanh vào 3 quả cam.
- Học sinh tự làm phần b.
( Hình 3, hình 4 đã khoanh vào 1/2 số bông
hoa )

- Giáo viên yêu cầu.
- Nhận xét

Bài 4: ( làm vở ) - HSKG
- Giáo viên viết bảng: 4 x 7 ... 4 x 6
- Điền dấu gì vào chỗ chấm, vì sao? - Dấu lớn hơn, vì 4 x 7 = 28; 4 x 6 = 24, mà
28 > 24.
- Hoặc: Hai tích có thừa số thứ nhất đều
bằng 4, suy ra thừa số còn lại nào lớn hơn sẽ
lớn hơn.
- Yêu cầu HS
- HS làm phần còn lại của bài vào vở.
- Giáo viên chấm, chữa bài
- 4 x 5 = 5 x 4 vì khi đổi chỗ các thừa số thì
tích không thay đổi.
- 16 : 4 < 16 : 2, vì 16 chia làm 4 phần thì bé
hơn 16 chia làm 2 phần.
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Về ôn xem đồng hồ, bảng nhân,
bảng chia đã học.

............................................................................................

TIẾNG ANH :
(G.V chuyên trách )
..............................................................................

THỂ DỤC:
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ. TRÒ CHƠI: TÌM NGƢỜI CHỈ HUY
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách tập hợp hàng ngang, hàng dọc, quay phải quay trái
- Biết cách đi thƣờng 1-4 hàng dọc theo nhịp
- Thực hiện đi đúng theo vạch kẻ thẳng
- Trò chơi “ Tìm ngƣời chỉ huy ”. Học sinh biết cách chơi và tham gia chơi
đƣợc
II. Địa điểm - Phƣơng tiện:
- Địa điểm: Trên sân trƣờng vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phƣơng tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phƣơng pháp lên lớp:
Nội dung

Đàm Ngân

Định lƣợng

19

Phƣơng pháp tổ chức

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

1.PHẦN MỞ ĐẦU
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu
cầu giờ học

1-2’ - 1 lần

- Khởi động chung : Xoay các khớp

2-3’ - 1 lần

- Bài cũ: Kiểm tra ĐHĐN
- Chạy chậm quanh sân 100 - 120m

1-2’ - 1 lần

- Trò chơi “Chui qua hầm”

1-2’ - 1 lần

- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, 7-8’ - 4-5 lần
điểm số:
+ GV hô khẩu lệnh, cả lớp thực hiện
+ Cán sự điều khiển, GV đến các hàng
uốn nắn, sửa sai
- Ôn đi thƣờng 1-4 hàng dọc theo vạch kẻ 6-8’ - 3-4 lần
thẳng:
+ GV hô khẩu lệnh, cả lớp thực hiện
+ Cán sự điều khiển, GV đến các hàng
uốn nắn, sửa sai
+ Chia tổ tập luyện theo khu vực quy
định, GV quan sát và sửa sai cho các em
6-7’- 4-5 lần

- Chơi trò chơi “ Tìm ngƣời chỉ huy ”
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi
và tổ chức cho HS cùng chơi
- Chạy trên địa hình tự nhiên quanh sân

4 - 6’

- Đi thƣờng theo nhịp và hát.

1-2’ - 1 lần

- Tập những động tác hồi tĩnh

2-3’

- GV và học sinh hệ thống bài, nhận xét
bài học

1-2’ - 1 lần

- Về nhà ôn một số động tác ĐHĐN
.....................................................................

SINH HOẠT TẬP THỂ:
I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Nắm đƣợc ƣu - khuyết điểm trong tuần.
- Phát huy ƣu điểm, khắc phục nhƣợc điểm.
Đàm Ngân

20

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 3

Năm học 2016 - 2017

- Biết đƣợc phƣơng hƣớng tuần tới.
- GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
- Biết đƣợc truyền thống nhà trƣờng.
- Thực hiện an toàn giao thông khi đi ra đƣờng.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Nắm đƣợc Ƣu – khuyết điểm của HS trong tuần
- HS: Các mảng chuẩn bị nội dung.
iII. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
1. Lớp hát đồng ca
2. Lớp báo cáo hoạt động trong tuần:
- 3 Dãy trƣởng lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành
viên.
- Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
- Các Trƣởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo
cáo về hoạt động của ban.
- CTHĐTQ lên nhận xét chung các Ban và cùng 2 PCT hội ý, xếp loại thi đua
các dãy. Đề nghị tuyên dƣơng, phê bình thành viên của lớp
- GV nhận xét chung:
+ Nề nếp:
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

+ Học tập:
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

3. Phương hướng tuần sau:
- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cô, nói lời
hay làm việc tốt.
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

4. Tuyên dương – Phê bình:
- Tuyên dƣơng:........................................................................................................................
- Phê bình : ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Đàm Ngân

21

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 5

Năm học 2016 - 2017

Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2016
TOÁN:
NHÂN Sè CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ sè (có nhớ)
I Mụ
:
- Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).
- Vận dụng giải bài toán có một phép nhân.
- BT cần làm: Bài 1 (cột 1, 2, 4), bài 2, 3
II C
n :
- Phấn màu, bảng phụ.
III Ho
ộn
:
Ho

ộn1.
m
:
- Gọi HS đọc bảng nhân 6.
- 6 x 2 = ?, 6 x 8 = ?.
- Thầ giáo cho bài.

Ho

ộn- 2 HS lên bảng đọc thuộc bảng nhân 6.
- 6 x 2 = 12, 6 x 8 = 48.
- 2 HS làm bài trên bảng.
X x 4 = 32
X:8=4
X = 32 : 4
X=4x8
X=8
X = 32

- Nhận ét – chữa bài.
2.
mớ :
a) ớ

:
- Trong gi học toán nà , các em s c ng học v phép nhân số có hai số với số có một
chữ số (có nhớ).
- GV ghi t a bài.
b) Hƣớn
n
ện p p n n

mộ
n ớ:
* Phép nhân: 26 x 3
- Viết lên bảng: 26 3 = ?
- Đọc phép tính nhân.
- êu cầu HS đ t tính theo cột dọc.
- 1 HS lên bảng đ t tính, lớp đ t ra giấ nháp.
+ Khi th c hiện phép nhân nà ta phải + Ta b t đầu tính từ hàng đ n v sau đó mới
th c hiện tính từ đầu?
tính đến hàng chục.
- êu cầu lớp su ngh đ th c hiện
- 1HS đứng tại chỗ nêu cách tính của mình 
phép tính.
thầ viết bảng.
26 + 6 3 = 18 viết 8 nhớ 1.
X
3 + 3 2 = 6 thêm 1 bằng 7, viết 7.
78 + Vậ 26 nhân 3 bằng 78.
- Thầ nh c lại cách th c hiện.
- HS nghe.
* Phép nhân: 54 x 6.
- HS tiến hành tư ng t như phần a.
54 + 6 4 = 24, viết 4 nhớ 2.
X
6 + 6 5 = 30, thêm 2 bằng 32 viết 32.
324
+ Em có nhận ét 2 tích của 2 phép
+ Kết quả của phép nhân 26 3 = 78 (vì ết
nhân vừa th c hiện.
quả của số chục nh h n 10 nên tích có 2 chữ
Đàm Ngân

1

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 5

Năm học 2016 - 2017

số).
+ Phép nhân 54 6 = 324. (Khi nhân với số
chục có ết quả lớn h n 10. Nên tích có 3 chữ
số).
- Đâ là 2 phép nhân có nhớ từ hàng đ n v sang chục.
3.
ện p –
n :
a)
:
- êu cầu HS t làm bài.
- 3 HS lên bảng làm bài.
- êu cầu từng HS lên bảng trình bà
47
25
18
28 36
99
X
X
X
X
X
X
lại cách tính của mình.
2
3
4
6
4
3
- Nhận ét
94
75
72 168 144 297
b)
:
- êu cầu HS đọc đ bài.
- 1 HS đọc đ
+ Có tất cả mấ tấm vải?
+ Có 2 tấm vải.
+ Mỗi tấm dài bao nhiêu mét?
+ Mỗi tấm dài 35m.
+ Muốn biết cả hai tấm dài bao nhiêu
+ Ta tính tích 35 x 2.
mét ta làm như thế nào?
- êu cầu HS làm bài.
- 1 HS lên bảng tóm t t, 1 HS giải.
Tóm t t.
1 tấm: 35 m.
2 tấm: ? m.
Bài giải.
Cả hai tấm vải dài số mét là:
35 x 2 = 70 (m)
- Nhận ét.
Đáp số: 70 m.
c)
:
- êu cầu cả lớp t làm bài.
- 2 HS lên bảng làm bài.
X : 6 = 12
X : 4 = 23
X = 12 x 6
X = 23 x 4
- Nhận ét, cho đi m.
X = 72
X = 92
- Vì sao tìm trong phép tính nà em - Vì là số b chia nên muốn tìm ta lấ
lại làm tính nhân?
thư ng nhân với số chia.
- Nhận ét.
4. Củn
n :
- D n d : HS v nhà em lại bài, lu ện
tập thêm; chu n b bài sau.
- Nhận ét tiết học
……………………………………………………………….

TIẾN ANH:
(G.V chuyên trách )
......................................................................................

TẬP ĐỌC Đàm Ngân

Ể CHUYỆN:
2

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 5

N ƢỜI ÍNH DŨN

Năm học 2016 - 2017

CẢM

I/ Mục tiêu:
- Lu ện đọc đúng các từ : lo
n lỗ ổn
ồn ã …
- Bước đầu biết đọc phân biệt l i ngư i dẫn chu ện với l i các nhân vật.
- Hi u ý ngh a: Khi m c lỗi phải dám nhận lỗi vad sửa lỗi, ngư i dám nhận lỗi
và sửa lỗi là ngư i dũng cảm.
- Biết lại từng đoạn của câu chu ện d a theo tranh minh họa (HS: Khá gi i
lại được toàn bộ câu chu ện.
II / Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa bài đọc sách giáo hoa.
III/ Các hoạt động dạy học :
Ho
ộn ủ
Ho
ộn ủ
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 em lên bảng đọc bài "ông ngoại"
- 3 em lên bảng đọc bài, mỗi em đọc
- Nêu nội dung bài đọc ?
một đoạn.
- Giáo viên nhận ét.
- Một học sinh đọc cả bài và nêu nội
dung bài đọc.
2.Bài mới:
a) Phần giới thiệu :
- Giới thiệu chủ đi m và bài đọc ghi t a - L ng nghe GV giới thiệu bài.
bài lên bảng.
b) Luyện dọc:
* Đọc mẫu toàn bài.
- Lớp theo dõi giáo viên đọc mẫu
- Giới thiệu v nội dung bức tranh.
- Lớp quan sát và hai thác tranh.
* Hướng dẫn lu ện đọc ết hợp giải ngh a
từ.
- Đọc từng câu trước lớp
- Đọc nối tiếp từng câu, lu ện phát âm
- Gọi HS tiếp nối nhau đọc từng câu, GV đúng các từ: loạt đạn, buốn bã...
sửa sai cho các em.
- T đ t câu với mỗi từ.
- Gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp, - Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước
nh c nhở HS ng t nghỉ h i đúng, đọc đoạn lớp, giải ngh a từ: Thủ l nh, quả qu ết
văn với giọng thích hợp.
(SGK).
- Giúp HS hi u ngh a các từ: thủ l nh, nứa
tép...
- êu cầu học sinh đ t câu với từ thủ l nh,
quả qu ết.
- êu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm
- êu cầu các nhóm đọc ĐT 4 đoạn của - Lu ện đọc theo nhóm.
tru ện.
- Nối tiếp nhau đọc ĐT4 đoạn trong
- Gọi một học sinh đọc lại cả câu tru ện.
bài.
Đàm Ngân

3

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 5

c) Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Gọi 1 học sinh đọc lại đoạn 1 của
- êu cầu đọc thầm và trả l i nội dung bài
+ Các bạn nhỏ trong chuyện chơi trò chơi
gì?
Ở đâu ?
* êu cầu đọc thầm đoạn 2 trả l i câu h i:
- Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua
lỗ hỏng dưới chân hàng rào?
+ Việc leo rào của các bạn khác gây hậu
quả gì ?
- êu cầu học sinh đọc to đoạn 3
+ Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh
trong lớp?
+ Vì sao chú lính nhỏ run lên khi nghe
thầy giáo hỏi?
* êu cầu đọc thầm đoạn 4 và trả l i :
+ Phản ứng của chú lính như thế nào? khi
nghe lệnh " Về thôi" của viên tướng ?
+ Thái độ của các bạn ra sao trước hành
động của chú lính nhỏ ?
+ Ai là người lính dũng cảm trong chuyện
này ? Vì sao ?
+ Các em có khi nào dũng cảm nhận và
sửa lỗi như bạn nhỏ trong chuyện không?
d) Luyện đọc lại :
- Đọc mẫu đoạn 4 trong bài. Treo bảng
phụ đã viết sẵn hướng dẫn H đọc đúng câu
hó trong đoạn.
- Cho HS thi đọc đoạn văn.
- êu cầu HS chia nhóm, mỗi nhóm 4 em
t phân vai đ đọc lại tru ện.

Năm học 2016 - 2017

- Một học sinh đọc lại cả câu tru ện.
- Một em đọc đoạn 1 của câu chu ện
- Cả lớp đọc thầm đoạn 1 của bài một
lượt
+ Ch i tr đánh trận giả trong vư n
trư ng
* Đọc thầm đoạn đoạn 2 của bài
+ Chú lính sợ làm đổ hàng rào của
vư n trư ng
+ Hàng rào đổ tướng s đè lên hoa
mư i gi .

- Một học sinh đọc to đoạn 3.
+ Thầ mong học sinh dũng cảm nhận
hu ết đi m.
- Có th trả l i theo ý của mình.
- Lớp đọc thầm đoạn 4 và trả l i :
+ Chú nói: Như vậ là hèn, rồi quả
qu ết bước v phía vư n trư ng.
+ Mọi ngư i sững nhìn chú rồi bước
theo như bước theo một ngư i chỉ hu
dũng cảm
+ Chú lính đã chui qua lỗ hổng dưới
hàng rào lại là ngư i dũng cảm.Vì đã
dám nhận và sửa lỗi.
- Trả l i theo su ngh của bản thân.
- L ng nghe giáo viên đọc mẫu và
H/dẫn.
- Lần lượt 4 - 5 em thi đọc đoạn 4
- Các nhóm t phân vai (Ngư i dẫn
chu ện, ngư i lính nh , thủ l nh và
thầ giáo)
- Giáo viên và lớp theo dõi bình chọn bạn - 2 nhóm thi đọc lại tru ện theo vai.
đọc ha nhất.
- Bình chọn cá nhân và nhóm đọc ha .
* Kể chuyện: 1. Giáo viên nêu nhiệm vụ
- D a vào trí nhớ và các tranh minh họa - L ng nghe giáo viên nêu nhiệm vụ
trong SGK đ
lại câu chu ện bằng l i của tiết học.
Đàm Ngân

4

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×