Tải bản đầy đủ

Bai tap Dụng Cụ Linh Kiện Điện Tử

PHẦN I: DIODE
Dùng kiểu mẫu điện thế ngưỡng Vγ = (0.3; 0.7) để giải các bài tập từ 1 đến 8
Bài 1: Xác định VD, VR và ID trong mạch điện hình 1.36

Bài 2: Xác định VD2 và ID trong mạch điện hình 1.37

Bài 3: Xác định V0, và ID trong mạch điện hình 1.38

Bài 4: Xác định I, V1, V2 và V0 trong mạch hình 1.39

Bài 5: Xác định V0, V1, ID1 và ID2 trong mạch hình 1.40

1


Bài 6: Xác định V0 trong mạch hình 1.41

Bài 7: Xác định I1, I2, ID2 trong mạch hình 1.42

Bài 8: Xác định dòng điện I trong mạch hình 1.43


Bài 9: Dùng kiểu mẫu diode lý tưởng, xác định V0 trong 2 mạch hình 1.44a và 1.44b

Bài 10: Dùng kiểu mẫu điện thế ngưỡng, xác định v0 trong mạch hình 1.45

2


Bài 11: Cho mạch điện hình 1.48

a. Xác định VL, IL, IZ và IR nếu RL=180 Ω
b. Xác định giá trị của RL sao cho diode zener hoạt động không qúa công suất
c. Xác định giá trị tối thiểu của RL để zener có thể hoạt động được.
Bài 12:
a. Thiết kế hệ thống mạch có dạng hình 1.49 biết rằng VL=12V khi IL thay đổi từ 0 đến
200mA. Xác định RS và VZ
b. Xác định PZM của zener.

Bài 13: Trong mạch điện hình 1.50, xác định khoảng thay đổi của vi sao cho VL=8V và diode
zener hoạt động không qúa công suất.

3


PHẦN II: TRANSISTOR
Bài 1: Trong mạch điện hình 2.45. Xác định các giá trị phân cực IB, IC, VE, VCE .

Bài 2: Trong mạch điện hình 2.46. Xác định trị phân cực IC, VC, VE, VCE

4

.


Bài 3: Trong mạch điện hình 2.47. Xác định trị phân cực IC, VC, VE, VCE

Bài 4: Trong mạch điện hình 2.49. Xác định trị phân cực IC, VC, VE, VCE

Bài 5: Tìm giá trị tĩnh của IC và VCE trong mạch ở hình 2-12.

Hình 2-12 (Bài tập 2-12)


ĐS 1,98 mA; 10,05 V
5


Bài 5: Xác định ID, VDS, VD và VS của mạch hình 3.32

Bài 6: Ở mạch hình 3.33, cho VDS = 8v. Xác định ID, VD, VS, VGS.

PHẦN III: KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN
Bài 1: Xác định v0 trong mạch hình 7.59

Bài 2: Xác định v0 trong mạch hình 7.60

6


Bài 3: Xác định IL trong mạch hình 7.61. Thay RL=5kΩ, tính lại IL. Mạch trên là mạch gì?

Bài 4: Cho mạch hình 7.63
a/ Tính v0
b/ I0?

Bài 5: Cho mạch hình 7.66
Chứng tỏ rằng:

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×