Tải bản đầy đủ

Ke toan mua ban hang hoa

CHƯƠNG 7
KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA


NỘI DUNG 

Những vấn đề chung
Quy trình hoạt động của DN thương mại
Hệ thống quản lý hàng tồn kho
Phương thức mua bán hàng hóa và thanh toán

Kế toán mua hàng
Kế toan
́ bán hàng
Kế toan
́ chi phí hoạt động và xác định KQKD
Trình bày báo cáo tài chính


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DNTM

2. Trả nợ hàng đã
mua chịu

1. Mua hàng bằng tiền
hoặc mua chịu
Mua hàng trả tiền
ngay

Tiền

Trả tiền

Khoản phải trả

Mua chịu

Hàng tồn kho

Bán hàng thu tiền ngay

Thu tiền
4. Thu tiền do bán
chịu

Khoản phải thu

Bán chịu
3. Bán hàng thu tiền
hoặc bán chịu


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO
PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HTK
KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN
Phương pháp theo dõi và phản ảnh thường xuyên, liên tục,
tình hình nhập, xuất, tồn HTK trên sổ KT

Tồn cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ - Xuất trong kỳ
KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ


Phương pháp căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế => giá trị tồn kho
cuối kỳ => tính ra giá trị HTK xuất trong kỳ

Xuất trong kỳ = Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ - Tồn cuối kỳ


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG – THANH TOÁN

Hàng hóa mua được thực hiện theo nhiều phương thức: giao
nhận và thanh toán:
+ Mua theo phương thức nhận hàng trực tiếp,
+ Mua theo phương thức chuyển hàng,
tay ba)

+ Mua theo phương thức giao hàng vận chuyển thẳng (giao


Số tiền mua hàng được thanh toán trên cơ sở hóa đơn và hợp
đồng ký kết bằng cách:
+ Ứng trước, trả ngay, trả chậm hoặc bù trừ.
Mỗi phương thức mua hàng đều liên quan đến những thỏa
thuận về địa điểm, cách thức, trách nhiệm giao nhận hàng và
thanh toán tiền hàng, cũng như các phí tổn khác liên quan của một
thương vụ.


KẾ TOÁN MUA HÀNG  
CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN
- Hóa đơn GTGT; Hóa đơn bán hàng; Tờ khai Hải quan…
- Phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho; Phiếu xuất kho kiêm vận
chuyển nội bộ; Biên bản trả hàng…

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

- TK 1561 – Giá mua hàng hóa
- TK 1562 – Chi phí thu mua hàng hóa

Tại sao cần phải
theo dõi riêng?


KẾ TOÁN MUA HÀNG  
KẾ TOÁN NHẬP – XUẤT HÀNG HÓA QUA KHO
111,112,331 (133)…

TK 156 (1561,1562)

Nhập kho HH mua ngoài
Giá mua + CP thu mua
TK 154
Nhập kho HH thuê
ngoài gia công

111,112,331,(133)

CKTM, GGHM, HM trả
lại trả lại cho người
bán

TK 154, 157

Xuất kho HH đi gia công,
gởi bán
TK 632

TK 632
HH xuất bán bị trả lại
TK 3381
HH kiểm kê phát hiện
thừa chờ xử lý

Xuất kho HH để bán, trao đổi,
biếu tặng, tiêu dùng nội bộ
TK 1381
HH kiểm kê phát hiện
thiếu chờ xử lý


KẾ TOÁN MUA HÀNG  
KẾ TOÁN NHẬP – XUẤT HÀNG HÓA QUA KHO
Phân bổ chi phí thu mua

Phân bổ CP
thu mua cho
HH tồn kho =
cuối kỳ

Chi phí thu mua
phân bổ cho HH =
bán ra trong kỳ

CP thu mua còn
lại chưa phân
bổ đầu kỳ
Trị giá (số
lượng) HH tồn
cuối kỳ

+

CP thu mua phát
sinh trong kỳ

+

Trị giá (số
lượng) HH xuất
bán ra trong kỳ

CP thu mua HH
tồn đầu kỳ

+

Trị giá (số
X lượng) HH
tồn cuối kỳ

CP thu mua HH
phát sinh trong kỳ

Nợ TK 632
Có TK 1562

- CP thu mua HH
tồn cuối kỳ


KẾ TOÁN MUA HÀNG  
CHIẾT KHẤU THANH TOÁN
331

111,112
Số tiền thực trả

Giảm nợ phải trả

515

CKTT


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  

Khái niệm doanh thu
Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng
Kế toán bán hàng
Kế toán các khoản làm giảm doanh thu


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
KHÁI NIỆM DOANH THU BÁN HÀNG
Nguyên tắc kế
toán nào?

Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được
hoặc sẽ thu được từ các giao dịch
và nghiệp vụ phát sinh doanh thu
như bán sản phẩm, hàng hóa, cung
cấp dịch vụ cho khách hàng bao
gồm cả các khoản phụ thu và phí
thu thêm ngoài giá bán (nếu có)


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG

 DN đã chuyển giao phần lớn các rủi ro và lợi ích gắn liền
với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
 DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người
sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 DN đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán
hàng;
 Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán
hàng.


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG TẠI KHO
111,112,131…

511

156

Giá chưa thuế

632
GV xuất kho

Giá thanh
toán

(33311)
VAT đầu ra

DTBH

GVHB


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC CHUYỂN HÀNG

GVHB

156

157
GV xuất kho gửi bán

DTBH

511

632
GV hàng bán

111,112,131…
Giá chưa thuế

CKTT?
Giá thanh toán
(33311)
VAT đầu ra


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC CHUYỂN HÀNG
Chuyển hàng phát sinh thiếu
156

157
GV hàng xuất kho gửi
bán (căn cứ theo PXK)

632
GV hàng bán theo
số lượng thực tế

138 (1381)
GV hàng thiếu
so với HĐ

Khi biết nguyên nhân tiến hành điều chỉnh sổ sách


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC CHUYỂN HÀNG
Chuyển hàng phát sinh thừa
156

157
GV hàng xuất kho gửi
bán (căn cứ theo PXK)

632
GV hàng xuất
bán theo HĐ

338 (3381)

Khi biết nguyên nhân tiến
hành điều chỉnh sổ sách

GV hàng thừa
so với HĐ

GV hàng
bán theo số
lượng thực
tế


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN THẲNG

GVHB

111,112,131,331
GV xuất kho gửi bán

157

632
GV hàng bán

GV hàng mua đã bán/ hàng giao tay ba
có tham gia thanh toán

DTBH

511

111,112,131…
Giá chưa thuế
Giá thanh toán

(33311)
VAT đầu ra


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN THẲNG

Lưu ý:
 Chi phí phát sinh khi mua hàng chuyển th ẳng?
 Xử lý Doanh thu trong trường hợp hàng giao tay ba không
tham gia thanh toán?


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG ĐẠI LÝ
CÔNG TY
(131)

511
Giá chưa thuế

Tổng
giá
thanh
toán

33311
VAT đầu ra

111,112
Thu tiền đại lý sau khi
trừ đi hoa hồng cho đại


641 (133)
Hoa hồng đại lý


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG ĐẠI LÝ
ĐẠI LÝ
003
Giá
trị
hàng
nhận

gởi

Giá
trị
hàng
bán

Chi trả chủ hàng

511

33311

111,112

(131)

111,112

Hoa
hồng

Bán hàng


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
KẾ TOÁN DT THEO PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG TRẢ GÓP

Thu tiền KH
(lần đầu và trả
góp)

Giá chưa thuế
trả ngay
33311
VAT

515

3387

Kết chuyển từng kỳ

111,112

131

511

Lãi trả góp

Giá
thanh
toán


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
KẾ TOÁN DT THEO PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI HÀNG
(Dùng cho hoạt động SXKD)
131

511

Giá mua chưa thuế

Giá bán chưa thuế

33311
VAT đầu ra

152,153,156

Giá
thanh
toán
hàng
trao đổi

133
VAT đầu vào

111,112

111,112
Chi chênh lệch

Thu chênh lệch


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
TRƯỜNG HỢP TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG BẰNG SP,HH
334

512
Giá bán

Số tiền do quỹ phúc lợi
đài thọ
Tổng
giá
thanh
toán

(33311)
VAT đầu ra

431


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
TRƯỜNG HỢP DÙNG SP, HH ĐỂ BIẾU TẶNG
Biếu tặng sản phẩm dùng cho hoạt động SXKD
641,642

512
Giá bán

Tổng
giá
thanh
toán

(33311)
VAT đầu ra


KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
TRƯỜNG HỢP DÙNG SP, HH ĐỂ BIẾU TẶNG
Biếu tặng sản phẩm do quỹ phúc lợi đài thọ
431

512
Giá bán

Tổng
giá
thanh
toán

33311
VAT đầu ra


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x