Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH học tập cá NHÂN

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LONG HÒA
CHI BỘ CƠ QUAN
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Trường Long Hòa, ngày 9 tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH
Học tập và làm theo chuyên đề "Những nội dung cơ bản
của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", năm 2017
Họ và tên: Nguyễn Văn Mười
Ngày, tháng, năm sinh: 05-10-1963
Ngày vào Đảng: 21-8-2001
Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng viên- Phó Ban Tuyên giáo Đảng
ủy, kiêm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở
Nơi công tác: Đảng ủy Trường Long Hòa
Sau khi được học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh" và chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh", bản thân xây dựng kế hoạch làm theo như sau:
1. Nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng
của Đảng ta và dân tộc ta; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Người đã để lại một di sản vô cùng quý báu đó là Tư tưởng; Đạo đức; Phong cách Hồ
Chí Minh vô cùng đa dạng và phong phú, thấm đượm trong toàn bộ cuộc đời, sự
nghiệp, trong tư tưởng, đạo đức phong cách của Người; toả sáng trong những tác
phẩm, trong từng việc làm, từng cử chỉ và mối quan tâm sâu sắc, ân cần đối với con
người với dân, với đất nước và cả nhân loại, nhất là nhân dân các dân tộc bị áp bức. Ở
chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách thống nhất biện chứng, làm
thành diện mạo, nhân cách văn hoá, nhất là văn hoá lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục và
mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2. Kết quả học tập và làm theo Bác trong thời gian qua:
Bản thân luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước; Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ
Chí Minh; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng
và Nhà nước; Là cán bộ Tuyên giáo kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở; bản thân luôn
1
D/Bantuyengiao/vanban2016/khac


thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức triển
khai, thực hiện các Chỉ thị; Nghị quyết của Đảng các cấp đảm bảo đúng tiến độ.
Luôn tận tụy và có ý thức cao với công việc, có tinh thần vượt khó, sáng tạo để
hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Thường xuyên giúp giúp đỡ để mọi người phát huy ưu điểm, khắc phục những
hạn chế khuyết điểm, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong
mọi nhiệm vụ. Trong cuộc sống gia đình luôn trong sáng, giản dị, xây dựng tinh thần
đoàn kết trong cơ quan, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giúp đỡ những người có
hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà
nước,
3. Nội dung kế hoạch học tập và làm theo:
3.1. Xác định nội dung học tập và làm theo:
Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng
suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể,
của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức; biết sử dụng vật
tư lao động, tiền vốn của Nhà nước, của tập thể, của chính mình một cách có hiệu
quả.


3.2. Kết quả cần đạt được:
- Phải hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, không
ngại khó khăn gian khổ, làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, đúng chức năng quyền
hạn, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nhà nước, cho nhân dân.
- Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Để
thực hiện được đầy đủ ý thức trách nhiệm phải không ngừng trau dồi, học tập nâng
cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nắm vững chủ trương đường
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
3.3. Kế hoạch thực hiện:
- Tham gia học tập quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh" và chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh", ;
- Xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị và chuyên đề phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của bản thân;
- Quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh vào trong đời sống hàng ngày và công tác của bản thân;
- Tuyên truyền sâu rộng nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong
hội viên, đoàn thể và quần chúng nhân dân, quảng bá các tác phẩm về chủ đề “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo các
cấp biên soạn;
2
D/Bantuyengiao/vanban2016/khac


- Hàng năm tự kiểm điểm bản thân về việc thực hiện những nội dung trên, rút
kinh nghiệm; đồng thời, xây dựng phương hướng, kế hoạch học tập cho thời gian sau,
- Thời gian thực hiện:
- Tháng 11/2016: Quán triệt Chỉ thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch học tập của
cá nhân.
- Tháng 3/2017: Dự Hội nghị học tập, quán triệt nhũng nội dung cơ bản của tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 3/2017 đến tháng 11/2017: học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, thông qua sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ; gắn
việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ
chính trị được giao.
- Tháng 11/2017: Bản thân tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện năm 2017
và xây dựng kế hoạch học tập của năm 2018.
Xác nhận của Chi bộ

Người viết kế hoạch

Nguyễn Văn Mười

3
D/Bantuyengiao/vanban2016/khacTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×