Tải bản đầy đủ

Về định lí điểm bất động cho ánh xạ giữa các không gian g metric đầy đủ ( Luận văn thạc sĩ)


èấ ặ

è ặ ổặ


ặ ộặ è èấ ặ

ẻỗ ỹặ ớ ờ è ặ ầ ặ

ặ ặ G èấ

ặ ẻ ặ è

è

ậ èầ ặ

ặ íũề ạ ắẳẵ
èấ ặ

è ặ ổặ


ặ ộặ è èấ ặ

ẻỗ ỹặ ớ ờ è ặ ầ ặ

ặ ặ G èấ
íũề ề ề èầ ặ ặ
ì ẳ ẳẵẵắ
ặ ẻ ặ è

ậ èầ ặ


ề ề ể
èậ èấ ặ ẩ ặ

èặ íũề ạ ắẳẵ


½

Å
Ð
Å Ù
½ Ã Ò

½
¿

Ò G−Ñ ØÖ


½º½º à Ò
Ò G−Ñ ØÖ
º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿
½º½º½º
Ò Ò ú Ú Úù
º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿
½º½º¾º Å Ø × ØùÒ
Ø
Ò
Ò G−Ñ ØÖ
º º º º º º
½º¾º Ì Ô ØÖòÒ
Ò
Ò G−Ñ ØÖ
º º º º º º º º º º º º º º º º
½º¾º½º G−ÀøÒ
Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º
½º¾º¾º Ë
Ø Ú ØùÒ Ð òÒ Ø
ØÖÓÒ
Ò
Ò G−Ñ ØÖ
½½
½º¾º¿º ÌùÒ Ý


Ò
Ò G−Ñ ØÖ
º º º º º º ½
½º¾º º ÌùÒ
ÓÑÔ
Ø ØÖÓÒ
Ò
Ò G−Ñ ØÖ
º º º º º º ½

¾

Ò Ð öÑ Ø Ò
Ó Ò Ü ØÖòÒ

G−Ñ ØÖ


¾º½º Å Ø ×
Ò Ð
öÑ Ø Ò
Ó
Ò G−Ñ ØÖ

º º º º º º º
¾º¾º
Ò Ð
Ô öÑ Ø Ò ØÖÓÒ

ÕÙ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º
¾º¿º
Ò Ð
öÑ Ø Ò
ÙÒ ÙÝ Ò
Ò
Ó Ò Ü
ÔØ Ò

ÃôØ ÐÙ Ò
Ì Ð ÷Ù Ø Ñ

Ó

Ò Ü
º º º º
Ò
º º º º
ØÚ
Ò

Ò

Ò

½

ØÖòÒ

Ò
º º º º º º º º º º ½
Ò Ñ ØÖ
Ø Ò
º º º º º º º º º º ¿¼
Ò Ð
öÑ Ø
Ò G−Ñ ØÖ
º ¿

ặ ề
ề é
ửẹ ỉ ề ề ỉ ụề
ĩ ỉ ữề ỉ  ỉ ụ
á
ỉệểề

ử ụề ặ íũề é
ửẹ ỉ ề
ệể ệ ẵ ẵắà ặ íũề
é ề ĩ


ẵ ắắàá ỉệểề
ặ íũề é ề ĩ
é
ề é
ửẹ ỉ ề

ề ề ỉ
ì
ề ệ ề
ệ ề ỉ ẻú ì á

ụỉ ế

ửề ề í
ẹ ệ ề ệ ề ú é ễ
ề ĩề á ỉ
ề ú ụỉ ế ế ề ỉệ ề


ề ệ ề ệ ỉệểề ề ú éỳề


ỉể ề

ụỉ ế ề ũề
ú ửẹ ỉ ề
ề ĩ ỉ ễ èệề ể

ề ề ũề
ì ỉ ề ỉ á í ề ỉ
ỉệ
à
ửẹ ỉ ề á


ề ễ ễ ỉứẹ ửẹ ỉ ề ề ũề


ề é
ửẹ
ỉ ề ỉệểề

éỳề


ỉể ề
á
ữỉ ỉệểề ỉể ềỉể ề ề ỉụ

ề ỉệứề ỉ ể
ề ề ũề
ề í
ỉ ễ ễé
ẹ ỉ ỉũề

ỉ íụỉ ửẹ ỉ ề
ề í

ễ ỉ ỉệ ửề ẹ ề ẹ
è
ề ề íá

ề é
ửẹ ỉ ề

ẹ ệ ề

ề ĩ


ề Gẹ ỉệ
ỉ ễ ỉ ỉ
ề ữẹ ữề ỉự

ẹ ỉỉ ẹ
ỉệểề ẹ ỉ ễ ề á ề ẹ ẵ á
é ệ à
ỉ ữ

ề ặ ẹ ẵ ắá
à ẹ ệ ề
ề ữẹ 2ẹ ỉệ
ỉệũề ẹ ỉ
ề ữẹ 2ẹ ỉệ
ỉ ề
ề ữẹ Dẹ ỉệ
ề ẹ ắẳẳ á ìỉ

ậ ẹì
ẹ ệ ề ỉ ề
ề ữẹ Gẹ ỉệ

ề ú ề ỉể ề
ề ũề


ề íũề é
ỉự
ỉệũề é ễ

ề ề íá ẹ ỉ
ỉệểề ề ề ỉựề
ỉ ế ề ỉệ ề é ề íũề é
ửẹ ỉ ề


á ìỉ á ầ
ỉá ệ ễ ề ệá
ệ éá ề ú ề ỉể ề

ẻ ẹ

ỉệứề
í é ẹ ỉ ì ụỉ ế ề ũề
ú ề é
ửẹ
ỉ ề
ể ề ĩ ỉệũề


ề Gẹ ỉệ
í á
ề ỉ

úỉ
G
ề ề ẹ


ề ẵ ề
ề Gẹ ỉệ
èệểề
ề ề í
ề ỉ ỉệứề

ẻú ề é
ẹ ỉệ


ửẹ ỉ ề
ể ề ĩ ỉệũề

íề ề
ụề ỉ

ì ú

ề Gẹ ỉệ
ẹ ỉ ì ỉựề

é ễ

ề á
ề ỉ ụỉ
ể ữ

ề ẹ ề ỉệểề
ề ắ
ề ắ
ề é ửẹ ỉ ề
ể ề ĩ ỉệũềGẹ ỉệ

í é ề ề
ựề
é ề ề èệểề

ề í
ề ỉ ỉệứề
í ẹ ỉ ì ụỉ ế ỉệểề ề ũề
ú ẹ ỉ ì
ửẹ
ỉ ề
ề é
ửẹ ỉ ề
ể ề ĩ ỉệũề


ề Gẹ ỉệ
í á ề é
ễ ửẹ ỉ ề ỉệểề


ề ẹ ỉệ
ỉ ề ế ỉá
ề é
ửẹ ỉ ề
ề í ề ỉ
ề é
ửẹ ỉ ề
ể ề
ĩ
ễỉ ề

ề Gẹ ỉệ
èệểề ì ỉ ế ỉệứề
ỉ ễ é ẹ é ề ề ỉ
ể ỉ ểá ề ề
ì ỉ ề ỉứề

ềá


ề ũề


ỉ í
ỉệểề
è
ặ íũềá
ữỉ é èậ èệề ẩ
ề ể íá ỉ ề ỉá
ỉ ĩề
ề ỉ ề
íỉ é ề
ụỉ ề ì ì
ỉ èậ èệề ẩ
ề á

ỉ í
ễỉ
ể ềỉ ề
é ề ề ề í è
áỉ ĩề

ỉ ề
ẹ ề ỉệ ề


è
ặ íũề ể
èể ề ạ è ề é ề ỉ
ể ỉ ể ể ề ỉ ề é ề ề ỉ
ìè

ặ íũềá ỉ ề

ề ẹ ắẳẵ

è

ặ íừề è

èệ ề


ề ẵ
ề ề Gẹ ỉệ
ẵẵ ề
ẵẵẵ

ề Gẹ ỉệ

ề ề ỳ ự

ặ ẹ ẵ á
é ệ à
ỉ ữ
ề ữẹ 2ẹ ỉệ
ỉệũề ẹ ỉ ỉ ễ ễ
ề ì
ểX é ẹ ỉỉ ễ
ệ ề ự ữ R+ é ỉ ễ ễ ì ỉ
ề ẹ ỉ ẹ
d : X ì X ì X R+
é ẹ ỉ

ẵà
ắà
à
à


ẻựẹỉ


ẹ ề


ú

ữề ìễ ửẹ ễ ề ữỉ x, y X, ỉ ề ỉ z X ì ể

d(x, y, z) = 0.
d(x, y, z) = 0 ềụ
ỉệểề
ửẹ x, y, z X ỉệ ề ề
d(x, y, z) = d(x, z, y) = d(y, z, x) ẹ x, y, z X.
d(x, y, z) d(x, y, a) + d(x, a, z) + d(a, y, z),
ẹ x, y, z, a X.

d

2ẹ ỉệ

é ẹ ỉ 2ẹ ỉệ
ỉệũề X á
ễ (X, G)

ẵẵ

é ẹ ỉữề ỉự
ể X = R2 , ẹ x, y, z X á ỉ d(x, y, z) é
2
ỉ ẹ

ỷề é x, y, z.
d ì é ẹ ỉ 2ẹ ỉệ
ỉệũề R .
ặ ẹ ẵ ắá
à
ỉ ữ
ề ữẹ Dẹ ỉệ
ĩ ỉ ẹ

D : X ì X ì X R+


é ẹ ỉ Dẹ ỉệ
ềụ ề ỉ
ẹ ề ỉ ũẹ

ú ữề ì

ẻự
ẻự

ẳà
à


ẵắẹ ề


ú

ữề àá

D(x, y, z) = 0


x = y = z,
D(x, y, z) D(x, z, z) + D(z, y, y), ẹ
ể X = R2 ,
ỷề é x, y, z.
ể (X, d) é ẹ ỉà ỉ

x, y, z X.

x, y, z X á ỉ d(x, y, z) é
ỉ ẹ
d ì é ẹ ỉ Dẹ ỉệ
ỉệũề R2 .


ề ẹ ỉệ

1
(Es) Ds (d)(x, y, z) = [d(x, y) + d(y, z) + d(x, z)]
3
(Em) Dm (d)(x, y, z) = max{d(x, y), d(y, z), d(x, z)}
é

Dẹ ỉệ

ề ề ỳ ẵẵ

é ẹ ỉ

ẹỉ

ẵà
ắà
à
àẻự
ẻựà

G
Gẹẹ ềệ ề


G : X ì X ì X R+

G(x, y, z) = 0 ềụ x = y = z,
0 < G(x, x, y), ẹ x, y X, x = y,
G(x, x, y) G(x, y, z), ẹ x, y, z X, z = y,
G(x, y, z) = G(x, z, y) = G(y, z, x) = . . . ,
èựề
ĩ ề

ụề ì à ,
G(x, y, z) G(x, a, a) + G(a, y, z), ẹ x, y, z, a X
ỉ ề ỉ
ứề
ề ỉà

ỉệ

é ẹ ỉ Gẹ ỉệ
ỉệũề X á
ễ (X, G)
ề ề Gẹ ỉệ
(X, G)
é

à


ề Gẹ ỉệ
áểX é ẹ ỉỉ ễG(x, y, y) = G(x, x, y),

é ẹ ỉ

ĩề

ềụx, y X.

ề ẹề


ề 2ẹ ỉệ
é ẹ ỉ

ề Dẹ ỉệ

ề é ẹ ỉ

ề Gẹ ỉệ

ẹ G : R3 R+ ĩG(x, y, z) = |x y| + |y z| + |z x|

ẹ x, y, z R. ừ ề
ề ẹ ề
G é ẹ ỉ Gẹ ỉệ
ỉệũề R (R, G) é ẹ ỉ

ề Gẹ ỉệ
ĩ ề

ĩ ề


½º½º¾º Å Ø × ØùÒ
Ø
Ò

ØùÒ
ú º

Ø× Ù

Ý

Ò

Ñ Ø G−Ñ ØÖ
õ

Å÷Ò ó ½º½º Ó (X, G) Ð Ñ Ø
x, y, z

½µ

Ú

a ∈ X¸

Ò G−Ñ ØÖ

Ø ÐÙ Ò

Ò

Ò

×ÙÝ Ö Ø

Ò G−Ñ ØÖ
º Î Ñ

ÆôÙ G(x, y, z) = 0 Ø ø x = y = zº

¾µ G(x, y, z) ≤ G(x, x, y) + G(x, x, z)º
¿µ G(x, y, y) ≤ 2G(y, x, x)º

µ G(x, y, z) ≤ G(x, a, z) + G(a, y, z)º

2
µ G(x, y, z) ≤ (G(x, y, a) + G(x, a, z) + G(a, y, z))º
3
µ G(x, y, z) ≤ (G(x, a, a) + G(y, a, a) + G(z, a, a))º

µ |G(x, y, z) − G(x, y, a)| ≤ max{G(a, z, z), G(z, a, a)}º
µ |G(x, y, z) − G(x, y, a)| ≤ G(x, a, z)º

µ |G(x, y, z) − G(y, z, z)| ≤ max{G(x, z, z), G(z, x, x)}º

½¼µ |G(x, y, y) − G(y, x, x)| ≤ max{G(y, x, x), G(x, y, y)}º

Ò ÑÒ º

½µ ÆôÙ G(x, y, z) = 0 Ø ø x = y = z º
× x = y º Ì ´ ¿µ Ú ´ ¾µ Ø

G(x, y, z) ≥ G(x, x, y) > 0
Î Ý x = yº Ì

´Ñ Ù Ø Ù Òµº

Ò Ø Ø
y = z ¸ ÒòÒ x = y = z º

¾µ G(x, y, z) ≤ G(x, x, y) + G(x, x, z)º
Ì

G(x, y, z) = G(y, x, z)
(G5)

≤ G(y, x, x) + G(x, x, z) (
= G(x, x, y) + G(x, x, z).

Ò a = x)

Ò

Ø


¿µ G(x, y, y) ≤ 2G(y, x, x)

´×ÙÝ Ö Ø ¾µÒ z = y µº

µ G(x, y, z) ≤ G(x, a, z) + G(a, y, z)º
Ì ´ µ¸ Ø
(G3)

G(x, y, z) ≤ G(x, a, a) + G(a, y, z) ≤ G(x, a, z) + G(a, y, z).
2
µ G(x, y, z) ≤ (G(x, y, a) + G(x, a, z) + G(a, y, z))º
3
(G5)

G(x, y, z) ≤ G(x, a, a) + G(a, y, z) ≤ G(x, a, y) + G(a, y, z),
G(y, z, x) ≤ G(y, a, a) + G(a, z, x) ≤ G(y, a, z) + G(a, z, x),
G(z, x, y) ≤ G(z, a, a) + G(a, x, y) ≤ G(z, a, x) + G(a, x, y).

ËÙÝ Ö
Ø

3G(x, y, z) ≤ 2(G(a, y, z) + G(x, y, a) + G(x, a, z)),

ÝØ

ôØ ÐÙ Òº

µ G(x, y, z) ≤ G(x, a, a) + G(y, a, a) + G(z, a, a)º
Ì ´ µ¸ Ø
G(x, y, z) ≤ G(x, a, a) + G(a, y, z)¸ ôØ

ÔÚ

¾µ Ø

G(x, y, z) ≤ G(x, a, a) + G(a, a, y) + G(a, a, z).
µ |G(x, y, z) − G(x, y, a)| ≤ max{G(a, z, z), G(z, a, a)}º
(G5)

Ì
G(x, y, z) ≤ G(z, a, a) + G(x, y, a)º ËÙÝ Ö
Ú

ÃôØ

ØÖ

G(x, y, z) − G(x, y, a) ≤ G(z, a, a).

´½º½µ

G(x, y, a) − G(x, y, z) ≤ G(a, z, z).

´½º¾µ

aÚ zØ

Ô ´½º½µ Ú ´½º¾µ Ø

öÙ Ø
Ò ÑÒ º

µ |G(x, y, z) − G(x, y, a)| ≤ G(x, a, z)º
Ì ´½º½µ Ø

G(x, y, z) − G(x, y, a) ≤ G(z, a, a) ≤ G(z, a, x),

´½º¿µ

G(x, y, a) − G(x, y, z) ≤ G(a, z, z) ≤ G(a, z, x).

´½º µ

Ú Ø Ó ´½º¾µ

Ì ´½º¿µ Ú ´½º µ Ø

óÙ


Ò ÑÒ º


µ |G(x, y, z) − G(y, z, z)| ≤ max{G(x, z, z), G(z, x, x)}º
Ì µ ×ÙÝ Ö

|G(x, y, z) − G(y, z, a)| ≤ max{G(a, x, x), G(x, a, a)}.

Òa=z Ø

Ø

Ò Ø


Ò ØøѺ

½¼µ |G(x, y, y) − G(y, x, x)| ≤ max{G(y, x, x), G(x, y, y)}º
Ì
Ø Ò Ø
´½º¿µ¸
Ò z = y, a = x Ø
Ú
ÃôØ

ØÖ
Ô

G(x, y, y) − G(x, y, x) ≤ G(y, x, x).

xÚ yØ
Ø

G(y, x, x) − G(y, x, y) ≤ G(x, y, y).
Ò Ø

ØÖòÒ Ø

óÙ


Ò ÑÒ º

Å÷Ò ó ½º¾º Ó (X, G) Ð Ñ Ø

Ò Ò G−Ñ ØÖ
Ú
Ó k > 0º Ã
G1 Ú G2
Ò Ð

G−Ñ ØÖ
ØÖòÒ X ¸ ØÖÓÒ
½µ G1 (x, y, z) = min{k, G(x, y, z)}¸ Ú
¾µ G2 (x, y, z) =

G(x, y, z)
·
k + G(x, y, z)

À Ò Ò ¸ ÒôÙ X =
¿µ G3 (x, y, z) =

n

Ai
i=1

Ð Ô Ò Ó

G(x, y, z),
k + G(x, y, z),

Ø

ÒôÙ Ú i Ò Ó
Ò
Ð ¸X

Ø

Øø
x, y, z ∈ Ai ,

Ò Ð Ñ Ø G−Ñ ØÖ
º
Ò ÑÒ º
½µ ÆôÙ
Ò G1 (x, y, z) = min{k, G(x, y, z)}º
óÙ ÷Ò Ø ´ ½µ ôÒ ´ µ Ð
öÒ Ò òÒº Ì ×
÷Ò ´ µº Ì

Ò ÑÒ

G1 (x, y, z) = min{k, G(x, y, z)}
≤ min{k, G(x, a, a) + G(a, y, z)}
≤ min{k, G(x, a, a)} + min{k, G(a, y, z)}
= G1 (x, a, a) + G1 (a, y, z).

óÙ


G(x, y, z)
ã
k + G(x, y, z)
t
1
ỉ ẹ ì f (t) =
f (t) =
ẹ f (t)
> 0á ìí ệ
k+t
(k + t)2

ụề
ú ữề ẵàá ắà à é
ửề ề ũề ìí ệ ỉ ỉựề

G(x, y, z)à
è ì
ề ẹề
ú ữề à ể G(x, x, y) G(x, y, z) f (t)

ụề ềũề

ắà G2 (x, y, z) =

G2 (x, x, y) =
ề ẹề

ú

G(x, x, y)
G(x, y, z)

= G2 (x, y, z).
k + G(x, x, y) k + G(x, y, z)
ữề

à è

G(x, y, z)
k + G(x, y, z)
G(x, a, a) + G(a, y, z)

k + G(x, a, a) + G(a, y, z)
G(a, y, z)
G(x, a, a)
+

k + G(x, a, a) k + G(a, y, z)
= G2 (x, a, a) + G2 (a, y, z).

G2 (x, y, z) =

à è

ề ỉ á G3 (x, y, z)
ề é

ữề ú ẵ ể (X, G) é ẹ ỉ
ử ì é ỉ ề

ẵà (X, G) é
ĩề

ắà G(x, y, y) G(x, y, a)á

ề Gẹ ỉệề Gẹ ỉệ


x, y, a X

à G(x, y, z) G(x, y, a) + G(z, y, b)áề ẹề


ễ ỉ

x, y, z, a, b X

1) 2) è ể àá ỉ
G(x, x, y) G(x, y, z), x, y, z X, z = y ẻứ
(X, G)
ĩ ề ềũề G(x, x, y) = G(x, y, y) ỉ ể àà
G(x, y, y) G(x, y, z)
G(x, y, y) G(x, y, a),

x, y, a X.


2) 3) è ể ỉựề


ỉ ắà

ữề

ú ẵẵá ỉ

G(x, y, z) G(x, y, y) + G(z, y, y).

á ỉ ể ỉựề

ỉ ắà

ữề

ú ẵ ỉ

G(x, y, y) G(x, y, a)
G(z, y, y) G(z, y, b),x, y, z, a, b X.

è ìí ệ G(x, y, z) G(x, y, a) + G(z, y, b)
3) 1) è ỉựề
ỉ à
ữề ú ẵá ỉ é í a = x, b = y ỉ

è

G(x, y, z) G(x, y, a) + G(z, y, b)
G(x, y, y) G(x, y, x) + G(y, y, y)
G(x, y, y) G(x, x, y).

ề ỉ ỉ éíz=yG(y, x, x) G(y, y, x) G(x, x, y) G(x, y, y).

ậí ệ G(x, x, y) = G(x, y, y)

ẵắ è ễ ỉệũề
ẵắẵ

Gề Gẹ ỉệ

ứềẻ ẹ ỉ ễ X = , ỉ ỉ í ẹ ẹ ỉệ
ỉệũề X ú
ỉ ử ĩ í ề
ẹ ỉ
ỉệ
Gẹ ỉệ
ỉệũề X Ds í Dm à ặ
é á ẹ Gẹ ỉệ
G ỉệũề X á ẹ

(Ed) dG (x, y) = G(x, y, y) + G(x, x, y)
ì ĩ

ể ỉ ẹ ỉ ẹ ỉệ
ỉệũề X. è
ề ỉ
ẹ ề

G(x, y, z)

ềề

Ds (dG )(x, y, z)

dG é ẹ ỉệ
é ũề ụỉ
2G(x, y, z)

1
G(x, y, z) Dm (dG )(x, y, z) 2G(x, y, z).
2
á ềụ ĩ ỉ ễ ỉ ỉ ẹ ỉ ẹ ỉệ
d ỉệũề X ỉ
ế ề ữ ì
4
dDs (d) (x, y) = d(x, y), dDm (d) (x, y) = 2d(x, y).
3

G,


Luận vận đậy đu ở file:Luận vận Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×