Tải bản đầy đủ

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của công chức, viên chức tại chi cục thuế thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang ( Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRỊNH DUY SƠN

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG
ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC
CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI CHI CỤC THUẾ
THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH


TRỊNH DUY SƠN

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG
ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC
CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI CHI CỤC THUẾ
THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 60.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. VĂN BÁ THANH

THÁI NGUYÊN - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


i
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu độc lập của
bản thân với sự giúp đỡ của các giáo viên hƣớng dẫn. Những thông tin, dữ
liệu, số liệu đƣa ra trong luận văn đƣợc trích dẫn rõ ràng, đầy đủ về nguồn
gốc. Những số liệu thu thập và tổng hợp của cá nhân đảm bảo tính khách quan
và trung thực.
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014
Tác giả luận văn

Trịnh Duy Sơn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ii
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin chân thành cảm ơn:


Ban giám hiệu, Phòng QLĐT Sau đại học, Trƣờng Đại học Kinh tế và
Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong
quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS. Văn Bá Thanh
đã tận tình chỉ dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn.
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí, đồng nghiệp, bè bạn,... và gia
đình đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, động viên khích lệ tôi, đồng thời có những
ý kiến đóng góp trong quá trình tôi thực hiện và hoàn thành luận văn.
Thái Nguyên, tháng 6 năm 2014
Tác giả luận văn

Trịnh Duy Sơn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iii
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC BẢNG ....................................................................................... vii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 1
2.1. Mục tiêu chung ........................................................................................... 1
2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................... 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 2
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu................................................................................. 2
3.2. Phạm vi không gian và thời gian................................................................ 2
4. Đóng góp của luận văn .................................................................................. 2
5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 3
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ THỎA MÃN
CÔNG VIỆC .......................................................................................... 4
1.1. Một số khái niệm về sự thỏa mãn công việc .............................................. 4
1.2. Tác động của sự thỏa mãn công việc ......................................................... 6
1.3. Các lý thuyết về sự thỏa mãn công việc của công chức, viên chức ........... 6
1.3.1. Lý thuyết nhu cầu cấp bậc của Maslow .................................................. 6
1.3.2. Lý thuyết hai nhân tố của Herzberg ...................................................... 11
1.3.3. Thuyết công bằng của Adams ............................................................... 19
1.3.4. Thuyết kỳ vọng của Vroom .................................................................. 22
1.3.5. Thuyết ERG của Alderfer (1969).......................................................... 26
1.3.6. Thuyết thành tựu của McClelland (1988) ............................................. 26
1.3.7. Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham (1974) ............ 27

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iv
1.4. Những nhân tố ảnh hƣởng đến sự thỏa mãn công việc của công
chức, viên chức ..................................................................................... 28
1.4.1. Lƣơng và phúc lợi ................................................................................. 28
1.4.2. Cơ hội đào tạo và thăng tiến ................................................................. 29
1.4.3. Quan hệ với đồng nghiệp ...................................................................... 29
1.4.4. Quan điểm và phong cách quản lý của lãnh đạo .................................. 30
1.4.5. Điều kiện làm việc ................................................................................ 31
1.4.6. Đặc điểm công việc ............................................................................... 31
1.5. Cơ sở thực tiễn về sự thỏa mãn công việc và các yếu tố ảnh hƣởng
đến sự thỏa mãn công việc .................................................................... 32
Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 38
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 38
2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin ............................................................... 38
2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp ........................................................................ 38
2.2.2. Thu thập số liệu sơ cấp .......................................................................... 38
2.3. Phƣơng pháp phân tích số liệu ................................................................. 39
2.4. Chỉ tiêu nghiên cứu .................................................................................. 40
Chƣơng 3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG MỨC ĐỘ THỎA MÃN
CÔNG VIỆC CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHI CỤC
THUẾ THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG ............. 42
3.1. Giới thiệu về Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ......... 42
3.1.1. Khái quát chung về chi cục thuế thành phố Bắc Giang ........................ 42
3.1.2. Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ ............................................... 42
3.1.3. Tình hình nhân sự .................................................................................. 43
3.2. Thực trạng mức độ thỏa mãn công việc của công chức, viên chức
Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ............................ 49
3.2.1. Thông tin đối tƣợng điều tra ................................................................. 49
3.2.2. Đánh giá, kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng phƣơng pháp
phân tích Cronbach Alpha .................................................................... 52
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


v
3.2.3. Thực trạng mức độ thỏa mãn trong công việc của công chức,
viên chức .............................................................................................. 54
3.3. Đánh giá mức độ thỏa mãn trong công việc của công chức, viên
chức Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ................... 61
3.3.1. Đánh giá chung về sự thỏa mãn trong công việc của công chức,
viên chức Chi cục thuế .......................................................................... 61
3.3.2. Sự thỏa mãn trong công việc theo giới tính .......................................... 62
3.3.3. Sự thỏa mãn trong công việc theo độ tuổi ............................................ 66
3.3.4. Sự thỏa mãn trong công việc theo thời gian công tác ........................... 69
3.3.5. Sự thỏa mãn trong công việc theo trình theo trình độ........................... 71
3.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ thỏa mãn công việc của công chức,
viên chức Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ................ 75
3.4.1. Mô hình phân tích ................................................................................. 75
3.4.2. Phân tích hồi qui.................................................................................... 76
3.4.3. Kiểm định giải thuyết hồi quy............................................................... 79
Chƣơng 4. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ THỎA
MÃN CÔNG VIỆC CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHI
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG .... 82
4.1. Mục tiêu và kế hoạch nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công
chức, viên chức của Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang - Tỉnh
Bắc Giang .............................................................................................. 82
4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn trong công việc
của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ............................................. 84
4.2.1. Điều chỉnh chính sách lƣơng nội bộ, thƣởng và phúc lợi ..................... 84
4.2.2. Thúc đẩy công tác đào tạo và phát triển ............................................... 85
4.2.3. Nâng cao môi trƣờng làm việc và thúc đẩy quan hệ cộng đồng ........... 85
4.2.4. Nâng cao công tác quản lý tại Chi cục .................................................. 86
4.3. Kiến nghị .................................................................................................. 83
KẾT LUÂN .................................................................................................... 89
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vi
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 91
PHỤ LỤC ....................................................................................................... 86

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vii
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1: Kết quả khảo sát số lƣợng cán bộ, công chức, viên chức theo
giới tính ................................................................................................... 50
Bảng 3.2: Kết quả khảo sát số lƣợng cán bộ, công chức, viên chức theo
độ tuổi................................................................................................. 50
Bảng 3.3: Kết quả khảo sát số lƣợng cán bộ, công chức, viên chức theo
thời gian công tác .................................................................................... 51
Bảng 3.4: Kết quả khảo sát số lƣợng cán bộ, công chức, viên chức theo
trình độ học vấn....................................................................................... 51
Bảng 3.5: Bảng tổng hợp kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo ............ 53
Bảng 3.6: Bảng thống kê mức độ thỏa mãn của cán bộ, công chức, viên
chức đối với lƣơng và phúc lợi ............................................................... 54
Bảng 3.7: Bảng thống kê mức độ thỏa mãn của cán bộ, công chức, viên
chức đối với cơ hội đào tạo và thăng tiến ............................................... 56
Bảng 3.8: Bảng thống kê mức độ thỏa mãn của cán bộ, công chức, viên
chức đối với quan hệ với đồng nghiệp .................................................... 57
Bảng 3.9: Bảng thống kê mức độ thỏa mãn của cán bộ, công chức, viên
chức đối với quan điểm, và phong cách quản lý của cấp trên ................ 58
Bảng 3.10: Bảng thống kê mức độ thỏa mãn của cán bộ, công chức, viên
chức đối với Điều kiện làm việc ............................................................. 59
Bảng 3.11: Bảng thống kê mức độ thỏa mãn của cán bộ, công chức, viên
chức đối với đặc điểm công việc ............................................................ 60
Bảng 3.12: Bảng đánh giá chung về sự thỏa mãn của công chức, viên chức
Chi cục thuế trong công việc .................................................................. 61
Bảng 3.13: Sự thỏa mãn trong công việc theo giới tính ................................. 62
Bảng 3.14: Thống kê mô tả về mức độ thỏa mãn về cơ hội đào tạo và
thăng tiến giữa nam và nữ ....................................................................... 63
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


viii
Bảng 3.15: Thống kê mô tả về mức độ thỏa mãn về mối quan hệ giữa
đồng nghiệp giữa nam và nữ ................................................................... 64
Bảng 3.16: Thống kê mô tả về mức độ thỏa mãn về điều kiện làm việc
giữa nam và nữ ........................................................................................ 65
Bảng 3.17: Thống kê mô tả về mức độ thỏa mãn công việc giữa nam và nữ ........66
Bảng 3.18: Kết quả kiểm định đồng nhất phƣơng sai của độ tuổi tới các biến ......66
Bảng 3.19: Kết quả phân tích One-way ANOVA ảnh hƣởng của độ tuổi
tới các biến .............................................................................................. 68
Bảng 3.20: Kết quả kiểm định đồng nhất phƣơng sai của thời gian công tác tới
các biến...............................................................................................................69
Bảng 3.21: Kết quả phân tích One-way ANOVA ảnh hƣởng của thời gian
công tác tới các biến ................................................................................ 70
Bảng 3.22: Kết quả kiểm định đồng nhất phƣơng sai của trình độ học vấn
tới các biến .............................................................................................. 71
Bảng 3.23: Kết quả phân tích One-way ANOVA ảnh hƣởng của trình độ
học vấn tác tới các biến ........................................................................... 72
Bảng 3.24: Kết quả khảo sát sự thỏa mãn của cán bộ, công chức, viên
chức theo trình độ học vấn ...................................................................... 73

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngành thuế là một ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh
tế - xã hội. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ, đáp ứng
đƣợc yêu cầu về quản lý hiện nay, ngành thuế cần phải có đề án tổ chức bộ
máy và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với từng giai đoạn.
Đối với tất cả các đơn vị, tổ chức, nguồn nhân lực là tài sản quý giá, ảnh
hƣởng quyết định đến sự thành công hay thất bại của đơn vị. Sử dụng hiệu
quả, hợp lý nguồn nhân lực, tạo điều kiện tốt nhất cho công chức, viên chức
phát huy năng lực cá nhân, tạo sự thỏa mãn trong công việc cho công chức,
viên chức, từ đó làm tăng năng suất và hiệu quả lao động là một yếu tố quan
trọng quyết định sự thành công của đơn vị.
Thực tế hiện nay cho thấy, tại nhiều Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang, nhiều cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm, có năng lực xin
chuyển công tác hoặc làm việc không hiệu quả do không thật sự thỏa mãn với
công việc. Chính vì vậy, vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay là phải tìm hiểu về sự
thỏa mãn trong công việc của công chức, viên chức và xác định đƣợc nguyên
nhân nào dẫn đến sự không thỏa mãn trong công việc của họ; từ đó có những
điều chỉnh hợp lý trong quản lý. Đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự
thỏa mãn công việc của công chức, viên chức Chi cục Thuế thành phố Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang” đƣợc nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề nêu trên.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Bằng việc nghiên cứu, xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến sự thỏa mãn
trong công việc của công chức, viên chức Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang, đề tài đƣa ra một số giải pháp nhằm tăng cƣờng hiệu quả

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2
quản lý, tăng mức độ thỏa mãn trong công việc của công chức, viên chức Chi
cục Thuế.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu chung của đề tài đƣợc hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn
thành 3 mục tiêu sau:
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về sự thỏa mãn trong công
việc và các yếu tố ảnh hƣởng đến sự thỏa mãn trong công việc
- Đánh giá thực trạng mức độ thỏa mãn trong công việc của công chức,
viên chức Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến sự thỏa mãn trong công việc của
các công chức, viên chức.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cƣờng hiệu quả quản lý, từ đó tăng
mức độ thỏa mãn trong công việc của công chức, viên chức, giúp cho đơn vị
thực hiện tốt hơn mục tiêu phát triển chiến lƣợc con ngƣời.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là sự thỏa mãn trong công việc và
các yếu tố ảnh hƣởng đến sự thỏa mãn trong công việc của các công chức,
viên chức Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, bao gồm công
chức, viên chức làm việc tại các bộ phận chức năng (thanh tra, kiểm tra, kê
khai thuế, quản lý nợ và cƣỡng chế nợ thuế).
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Nội dung: Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến sự thảo mãn công việc
của công chức, viên chức Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Không gian: Nghiên cứu đƣợc thực hiện tại Chi cục Thuế thành phố
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Thời gian: số liệu đƣợc điều tra năm 2013
4. Đóng góp của luận văn
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Luận vận đậy đu ở file:Luận vận Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×