Tải bản đầy đủ

Chương I. §10. Tính chất chia hết của một tổng

Hãy tính :

a) 24 : Không
8
tính tổng
hãy cho biết:

b) 40 : 8
c)
8

có chia
162 hết
:
cho 7 hay
không?
24+40+162


TÍNH CHẤT CHIA HẾT
CỦA MỘT TỔNG

GV: Nguyen Hanh Nhan
Lớp 6 – Trường THCS Hoằng Giang


Thảo luận:

Mỗi nhóm là 2 bạn cùng

bàn
(Mỗi bạn làm một ý sau đó đổi bài kiểm tra chéo
cho
nhau)
a) Viết
hai số chia hết cho
6. tổng của chúng có chia
hết cho 6 không?

b) Viết hai số chia hết cho
7. tổng của chúng có chia
hết cho 7 không?


Bài tập 1: Cho 3 số 12; 40; 60.
Xét xem tổng hoặc hiệu sau có chia hết cho 4
không?
a) 60 + 12
b) 60 -12
c) 60 + 40 +12


Thảo luận:

Mỗi nhóm là 2 bạn cùng

bàn
(Mỗi
bạnhai
làm
ý sau
kiểm


tra
chéo
a) Viết
sốmột
trong
đó đó đổib)bài
Viết hai số trong đó
cho
có nhau)
một số không chia
có một số không chia
hết cho 4, số còn lại
chia hết cho 4. Xét xem
tổng của chúng có chia
hết cho 4 không?

hết cho 5, số còn lại
chia hết cho 5. Xét xem
tổng của chúng có chia
hết cho 5 không?


Không tính các tổng, các hiệu, xét
xem các tổng, các hiệu sau có chia
hết cho 8 không?
a) 80 +16;

b)80 -16;

c) 80

+12;
d)80 -12;
+ 40 +12

e) 32 + 40 + 24; f) 32


Cho ví dụ hai số a
và b trong đó:
a không chia hết 3
b không chia hết 3
nhưng a + b chia
hết cho 3


Bài tập : Xét xem câu nào đúng (Đ),
câu
nào
a)
Nếu
mỗisai(S)?
số hạng của một tổng chia hết cho
6 thì tổng đó chia hết cho 6.
b) Nếu mỗi số hạng của một tổng không chia hết
cho 6 thì tổng đó không chia hết cho 6.
c) Nếu tổng hai số hạng chia hết cho 5 và một số
d)chia
Trong
một
cósố
một
thừa
số chia
hết
chotích
5 thì
còn
lại chia
hết hết
chocho
5. 9
thì tích đó chia hết cho 9.
e)(134.4  16) M
4 §
f )(21.8  17) M
8 S
g )(3.100  34) M
6 S

§
S
§
§Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×