Tải bản đầy đủ

Bài giảng địa lý lớp 6: Bài 23. Sông và hồ

1.Sông và lượng nước
của sông

NỘI DUNG
BÀI HỌC
2. Hồ


BÀI 23: SÔNG VÀ HÔ
1. Sông và lượng nước của sông
a/ Sông
- Sông là dòng nước
chảy thường xuyên,
tương đối ổn định trên
bề mặt lục địa.

 Quan

SOÂNG
SOÂNG
SOÂNG

HOÀNG
NIN
MAÕ

sát các ảnh sau và các em cho biết các dòng
sông có dòng chảy như thế nào?


Tiết 30

BÀI 23: SÔNG VÀ HÔ

1. Sông và lượng
nước của sông
a) Sông

? Những
nguồn nào
cung cấp
nước cho
sông?

nước
mưa

băng
tuyết
tan

nước ngầm


Quan sát hình sau và em hãy cho biết hệ thống
sông có các bộ phận nào?

PHỤ LƯU
CHI LƯU
SÔNG CHÍNH
Lưu vực sông


Hệ thống sông gồm: sông chính, phụ lưu, chi lưu.


BÀI 23: SÔNG VÀ HÔ

1. Sông và lượng nước của sông
a/ Sông
- Sông là dòng chảy thường
xuyên tương đối ổn định trên
bề mặt lục địa.
- Hệ thống sông gồm: dòng
sông chính, phụ lưu, chi lưu.

Hệ thống sông là gì?


Quan sát sơ đồ sau và cho biết thế nào là lưu lượng
nước của sơng?

ch ớng

y

Lượng nước
chảy qua sau
1 s ( m 3)

Mặt
cắt
ngang
LƯU LƯNG 1 CON SÔNG
của
sông
Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng
sơng ở một địa điểm nào đó trong 1 giây đồng hồ ( m3/s)


BÀI 23: SÔNG VÀ HÔ
1. Sông và lượng nước của sông
a/ Sông
- Lưu vực sông: là vùng đất
cung cấp nước thường xuyên
cho một con sông.
b/ Lượng nước của sông

Thế nào là lưu vực
sông?


Tiết 30

BÀI 23: SƠNG VÀ HƠ

Dựa vào bảng trang 71 - SGK, so sánh lưu vực và
lưu lượng nước của sơng Hồng và sơng Mê Cơng.
Rút ra nhận xét?

Lưu vực ( km2)
Tổng lượng nước
(tỉ m3/năm)
Tổng lượng nước
mùa cạn(%)
Tổng lượng nước
mùa lũ
(%)
Nhận
xét:

SƠNG
HỒNG

SƠNG MÊ
CƠNG

170.000
120
25
75

795.000
507
20
80

- Lưu vực nhỏ thì lượng nước ít
- Lưu vực lớn thì lượng nước nhiều


BÀI 23: SÔNG VÀ HÔ

1. Sông và lượng nước của sông
a/ Sông
b/ Đặc điểm của sông

Đặc điểm con sông thể
con hiện qua yếu tố nào?

Đặc điểm của một
sông được thể hiện qua
lưu lượng và chế độ chảy
của nó.


Tiết 30

BÀI 23: SÔNG VÀ HÔ

Bằng những hiểu
biết thực tế, em hãy
cho ví dụ về những
lợi ích của sông?


Đánh bắt – nuôi trồng thuỷ sản

Thủy điện

Lôïi
ích

Giao thông

Du lịchLuõ luït
Taùc
haïi


BÀI 23: SÔNG VÀ HÔ
1. Sông và lượng nước của sông
a/ Sông
b/ Đặc điểm của sông
2.Hồ

Quan sát các ảnh sau
đây cho biết hồ là gì?


HOÀ
VICTORIA


HOÀ HOAØN
KIEÁM


HO MIENG NUI LệA TAẽI OREGON
( HOA Kè)


Qua những hình ảnh đã quan sát em
hiểu thế nào là hồ ?


BÀI 23: SÔNG VÀ HÔ
2.Hồ
- Hồ là những khoảng nước
đọng tương đối rộng và sâu
trong đất liền.


2. Hồ

BÀI 23: SÔNG VÀ HÔ

- Hồ là những khoảng nước
đọng tương đối rộng và sâu
trong đất liền.
Phân loại:
* Theo tính chất của nước có
2 loại hồ:

Căn cứ vào tính chất
của nước, hãy cho
biết trên thế giới có
mấy loại hồ?
Theo nguồn gốc hình
thành có những loại hồ
nào?
Hồ nước ngọt

+ Hồ nước mặn
+ Hồ nước ngọt
* Theo nguồn gốc hình thành hồ:
+ Hồ vết tích của các khúc sông
+ Hồ miệng núi lửa
+ Hồ nhân tạo...

Hồ nước mặn


Hồ vết tích của sông (Hồ Tây)

HÔ MIỆNG NÚI LỬA ( HOA KÌ)

HÔ NHÂN TẠO: HÔ KẺ GỖ


? Nêu một số hồ nhân tạo mà em biết ? Hồ nhân tạo
có tác dụng gì trong đời sống của con người


NHAØ MAÙY THUYÛ ÑIEÄN
TRÒ AN


HOÀ THAÙC
BAØ


THUÛY ÑIEÄN SÔN
LA


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×