Tải bản đầy đủ

Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Tiết 23- Bài 18
THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ
1. Thời tiết và khí hậu

Bản tin
thời tiết
cho biết
thông tin
gì ?


1. Thời tiết và khí hậu:

a. Thời tiết:
- Là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở
một địa phương, trong một thời gian ngắn.


Hiện tượng khí tượng
1. Thời tiết và khí hậu:
a. Thời tiết
Là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở
một địa phương, trong một thời gian ngắn.
b. Khí hậu
Là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết, ở một địa
phương, trong thời gian dài và trở thành tính qui luật.


So sánh sự giống và khác nhau giữa thời tiết
và khí hậu
Thời tiết
Giống
nhau

Khí hậu

Đều là các hiện tượng khí tượng xảy
ra ở một địa phương cụ thể

Khác
nhau
- Diễn ra trong
thời gian ngắn.
-Phạm vi nhỏ,
hay thay đổi.

- Diễn ra trong
thời gian dài, có
tính quy luật.
-Phạm vi rộng và
ổn định.


1. Thời tiết và khí hậu
2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ
không khí
a. Nhiệt độ không khí


Tại sao không khí trên mặt
Vào
thời gian
trong
đất nóng
nhất nào
không
phải
ngày
không
khí
trên
mặt
vào lúc 12 giờ, mà lại chậm
đất
nóng
nhất
hơn,
tức
là lúc
13 giờ ?


Vậy nhiệt
độ không
khí là gì ?

1

3
2


Tiết 23. Bài 18
THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ
1. Thời tiết và khí hậu:
2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí:
a. Nhiệt độ không
khí.

- Là lượng nhiệt khi mặt đất đã hấp thụ năng
lượng nhiệt mặt trời rồi bức xạ vào không khí.
b. Cách đo nhiệt độ không
? Để đokhí.
nhiệt độ không khí người ta đo bằng gì?

- NHIỆT KẾ


Tiết 23. Bài 18
THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

Tại sao khi đo
Khi
đo nhệt
nhiệt
độ không
độ không
khí,
người ta phải
khí
chú
để cần
nhiệt
kế trong
ý điềurâm
gì ? và cách
bóng
mặt đất 2 m?


Tiết 23. Bài 18
THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ
1. Thời tiết và khí hậu:
2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí:

a. Nhiệt độ không khí
.
b. Cách
đo nhiệt độ không khí.
- Để nhiệt kế trong bóng râm, cách mặt đất 2 m
- Đo ít nhất 3 lần trong ngày ( 5h, 13h, 21h ).
Nhiệt độ trung bình
ngày

Tổng nhiệt độ các lần đo trong ngày.
Số lần đo


Tiết 23. Bài 18
THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ
Giả sử có một ngày ở Hà Nội, người ta
đo nhiệt độ lúc 5h được 200C , lúc 13
*Cách
tính
nhiệt độ
không
khí

giờ được 240C và lúc 21 giờ được
220C. Hỏi nhiệt độ trung bình của
ngày hôm đó là bao nhiêu?

200C + 240C +
3
220C

=
220C


Tiết 23- Bài 18
THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ
1. Thời tiết và khí hậu:
2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí:
3. Sự thay đổi nhiệt độ không khí:

a. Thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển:

Vì Khi
? Tại
nước
sao
biển
vào
nóng
những
lên
ngày
thì bốc
hè,
người
hơi, mà
ta
càng
thường
bốc
ra
hơibiển
thì
nhiệt
để nghỉ
độ
mát
càng?
giảm đi


Tiết 23. Bài 18
THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ
1. Thời tiết và khí hậu
2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí
3. Sự thay đổi nhiệt độ không khí
a. Thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển
- Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo độ gần hoặc xa biển.


b/ Nhiệt độ không khi thay đổi theo độ cao

Dựa vào những
kiến thức đã biết,
hãy tính sự
chênh lệch về độ
cao giữa hai
điểm

B
A
Hình 48. Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao


Cách tính

* Chênh lệch nhiệt độ giữa 2 địa điểm là:
25oC - 19oC = 6oC
* Theo quy luật cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6oC
* Vậy chênh lệch nhiệt độ là 6oC thì độ cao chênh lệch
là X mét
6 x 100

X

0,6

1000m


Tiết 23- Bài 18
THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ
1. Thời tiết và khí hậu
2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí
3. Sự thay đổi nhiệt độ không khí
a. Thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển
b. Thay đổi theo độ cao
Càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm.


Đỉnh Everet

Sa pa

Đà Lạt


Tiết 23- Bài 18
THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ
1. Thời tiết và khí hậu
2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí
3. Sự thay đổi nhiệt độ không khí
a. Thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển
b. Thay đổi theo độ cao
c. Thay đổi theo vĩ độ
Không khí ở vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở
vùng vĩ độ cao.

Quan sát Hình 49
hãy nhận xét về sự
thay đổi nhiệt độ từ
xích đạo về cực?


.


? Em hãy cho biết
nhiệt độ Trái Đất
những năm gần đây
tăng hay giảm?
Nguyên nhân?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×