Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI KHẢO SÁT MÔN HÓA 9 lên 10

ĐỀ THI KHẢO SÁT MÔN HÓA
Câu 1: (2,5 điểm) Viết các phương trình hóa học thực hiện chuỗi biến hóa sau:
Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO → Fe → FeCl3
Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, em hãy nhận biết các dung dịch sau: HCl, NaCl,
Na2CO3, Na2SO4
Câu 3: (3,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 30,6gam hỗn hợp Na2CO3 và CaCO3 trong 200gam dung
dịch HCl 14,6% thu được dung dịch A và giải phóng V lit khí. Cô cạn dung dịch A thu được
33,9 gam chất rắn.
a, Tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu?
b, Tính nồng độ phần trăm từng chất trong A?
Câu 4: (2 điểm) X là hỗn hợp 2 kim loại Mg và Zn. Y là dung dịch H2SO4 loãng.
Thí nghiệm 1: Cho 50,022 gam X vào 1 lit dung dịch Y sinh ra 22,4 lit khí H2 (đktc).
Thí nghiệm 2: Cho 19,850 gam X vào 600 ml dung dịch Y sinh ra 8,96 lit khí H2 (đktc).
TÍnh nồng độ mol của dung dịch Y và phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp X ở thí nghiệm
2?
ĐÁP ÁN
Câu 1: mỗi phương trình đúng 0,5đ
nếu thiếu cân bằng, điềm kiện trừ 0,25đ mỗi phương trình
Câu 2: Dùng thuốc thử đúng và viết phương trình phản ứng đúng 1 chất 0,5đ
Câu 3: Tính số mol HCl: 0,8 mol
0,25đ

viết 2 phương trình
0,25đ
lập hệ

a, Tính phần trăm khối lượng Na2CO3: 34,64%
CaCO3: 65,36%
0,5d
b, nồng độ NaCl : 5,38%
0,5đ
CaCl2:10,21%
0,5đ
HCl: 3,36%
0,5đ
Câu 4: Tính số mol H2 ở 2 thí nghiệm
0,25đ
m1/m2 = 2,52
n1/n2 = 2,5
 kim loại ở tn1 dư 0,5đ
V1/V2 = 1,66
n1/n2 = 2,5
 axit hết hoặc dư
0,25đ
nồng độ Y là 1M
0,5đ
phần trăm khối lượng Mg: 18,14% 0,5đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×