Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện chuỗi cung hành lá trên địa bàn bàn phường hương an, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

U

Ế

******́H

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG HÀNH LÁ TRÊN ĐỊA BÀN

IN

H


PHƯỜNG HƯƠNG AN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ,

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN

Huế, 01/2018


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂŃH

U

Ế

******

H

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

IN


HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG HÀNH LÁ TRÊN ĐỊA BÀN

K

PHƯỜNG HƯƠNG AN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ,

Đ
A

̣I H

O

̣C

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Sinh viên thực hiện:

Giáo viên hướng dẫn:

Trương Thị Ngọc Huyền

TS. Phạm Xuân Hùng

Lớp: K48 KDNN
Niên khóa: 2014-2018

Huế, 01/2018


Khóa luận tốt nghiệp

Lời Cảm Ơn
Để hoàn thành khóa luận này, tôi được sự quan tâm giúp đỡ tận tình về nhiều
mặt. Với tình cảm chân thành, cho phép tôi được nói lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo
trường Đại học kinh tế Huế, Khoa Kinh tế và Phát triển cùng quý thầy giáo, cô giáo

U

Ế

đã giảng dạy tôi trong suốt 4 năm học vừa qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS.

́H

Phạm Xuân Hùng - Giáo viên hướng dẫn, đã dành nhiều thời gian tâm huyết truyền
đạt, chỉ dạy tận tình cho tôi những kiến thức bổ ích cũng như những thiếu sót trongsuốt quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cám ơn lãnh đạo, cán bộ của HTX
Nông Nghiệp Hương An, nơi tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ hướng dẫn tôi trong

H

thời gian thực tập.

IN

Do giới hạn về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tế nên nội dung đề tài

để tài được hoàn thiện hơn.

K

không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô

Đ
A

̣I H

O

̣C

Tôi xin chân thành cảm ơn!

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

Huế, tháng 1 năm 2018
Sinh viên thực hiện
Trương Thị Ngọc Huyền

i


Khóa luận tốt nghiệp

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

:

Bảo vệ thực vật

BQ

:

Bình quân

BDX

:

Bưởi da xanh

HTX

:

Hợp tác xã

KTXH

:

Kinh tế xã hội

Ế

BVTV

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

SX

:

Sản xuất

UBND

:

Uỷ ban nhân dân

SL

:

Số lượng

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

NN & PTNN :

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

ii


Khóa luận tốt nghiệp
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN...................................................................................................................i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................................... ii
MỤC LỤC ..................................................................................................................... iii
DANH MỤC BẢNG .................................................................................................... vii
DANH MỤC SƠ ĐỒ................................................................................................... viii

Ế

DANH MỤC HÌNH .......................................................................................................ix

U

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................1

́H

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ..............................................................................................1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU........................................................................................32.1. Mục tiêu chung.........................................................................................................3
2.2. Mục tiêu cụ thể.........................................................................................................3

H

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................3

IN

3.1. Đối tượng nghiên cứu ..............................................................................................3

K

3.2. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................................3
3.3. Phạm vi nội dung .....................................................................................................3

O

̣C

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............................................................................4

̣I H

4.1.Phương pháp thu thập số liệu ....................................................................................4
4.2. Phương pháp chọn mẫu ............................................................................................4

Đ
A

4.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích .........................................................................4
PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...............................................5
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CHUỖI CUNG .........................................5
1.1. Cơ sở lí luận về chuỗi cung......................................................................................5
1.1.1. Khái niệm về chuỗi cung ......................................................................................5
1.1.2. Cấu trúc và các tác nhân tham gia chuỗi cung .....................................................7
1.1.2.1. Cấu trúc chuỗi cung ...........................................................................................7
1.1.2.2. Các tác nhân tham gia chuỗi cung ...................................................................10
1.1.3. Nội dung phân tích chuỗi cung...........................................................................11
1.1.3.1. Xác định các tác nhân tham gia chuỗi cung sản phẩm ....................................11
SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

iii


Khóa luận tốt nghiệp
1.1.3.2. Quá trình tạo giá trị..........................................................................................14
1.1.3.3. Quá trình chuyển hóa của dòng sản phẩm vật chất .........................................15
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chuỗi cung ..............................16
1.1.4.1. Nhóm nhân tố vĩ mô ........................................................................................16
1.1.4.2. Nhóm nhân tố vi mô ........................................................................................16
1.1.5. Kinh nghiệm trong quản lý chuỗi cung, hoàn thiện chuỗi cung .........................17
1.1.5.1. Kinh nghiệm trong việc quản lý chuỗi cung rau ở xã Quỳnh Lương, huyện

Ế

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.............................................................................................17

U

1.1.5.2. Kinh nghiệm trong việc quản lý chuỗi cung ứng rau an toàn tại thành phố Hồ

́H

Chí Minh........................................................................................................................19
1.1.6. Giới thiệu về hành lá...........................................................................................201.1.7. Một số đặc điểm về hành lá ................................................................................20
1.1.7.1. Nguồn gốc, xuất xứ..........................................................................................20

H

1.1.7.2. Giá trị của hành lá............................................................................................20

IN

1.1.8. Đặc điểm kỹ thuật sản xuất hành lá ....................................................................22

K

1.1.9. Hệ thống các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả...........................................26
1.2. Cơ sở thực tiễn .......................................................................................................27

O

̣C

1.2.1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ hành lá trên thế giới ...............................................27

̣I H

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG HÀNH LÁ Ở PHƯỜNG HƯƠNG
AN, HUYỆN HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ......................................31

Đ
A

2.1. Tình hình cơ bản của địa bàn nghiên cứu ..............................................................31
2.1.1. Điều kiện tự nhiên...............................................................................................31
2.1.2. Điều kiện kinh tế-xã hội .....................................................................................34
2.1.2.1. Tình hình dân số, lao động và phân bố dân cư ................................................34
2.1.2.2. Tình hình sử dụng đất đai của phường Hương An ..........................................35
2.1.2.3. Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật.......................................................................38
2.1.2.4. Tình hình dịch vụ sản xuất và tiêu thụ hành lá tại phường Hương An, huyện
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế..................................................................................39
2.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại phường Hương An,
thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế........................................................................40
SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

iv


Khóa luận tốt nghiệp
2.1.3.1. Khó khăn..........................................................................................................41
2.2. Tình hình sản xuất hành lá ở phường Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa
Thiên Huế ......................................................................................................................41
2.2.1. Tình hình sản xuất hành lá trên địa bàn...............................................................41
2.2.2. Hộ sản xuất .........................................................................................................42
2.2.2.1. Tình hình cơ bản của hộ điều tra .....................................................................42
2.2.2.2. Diện tích, năng suất và sản lượng hành lá của hộ điều tra ..............................44

Ế

2.2.2.3. Tình hình trang thiết bị cơ sở vật chất, kỹ thuật của hộ ..................................45

U

2.2.2.4. Chi phí sản xuất của hộ điều tra.......................................................................45

́H

2.2.2.5. Kết quả và hiệu quả sản xuất hành lá tại phường Hương An, huyện Hương
Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ..............................................................................................482.3. Cấu trúc chuỗi cung hành lá ở phường Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa
Thiên Huế ......................................................................................................................51

H

2.4. Mối quan hệ giữa các tác nhân trong chuỗi cung hành lá......................................56

IN

2.5. Phân tích quá trình tạo ra giá trị của các tác nhân trong chuỗi cung hành lá. .......56

K

2.5.1. Chi phí và thu nhập của hộ trồng hành lá ...........................................................56
2.5.1. Chi phí và thu nhập của người thu gom..............................................................57

O

̣C

2.5.2. Chi phí và thu nhập của thương lái.....................................................................58

̣I H

2.5.3. Chi phí và thu nhập của người bán buôn trong tỉnh ...........................................58
2.5.4. Chi phí và thu nhập của người bán lẻ .................................................................59

Đ
A

2.6. Chi phí, lợi nhuận các tác nhân tham gia vào chuỗi cung ứng hành lá Hương An,
huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế .......................................................................60
2.6.1. Chi phí, lợi nhuận của của các tác nhân tham gia vào chuỗi cung hành lá Hương
An thông qua hộ thu gom (chuỗi 1)...............................................................................60
2.7. Phân tích SWOT của chuỗi cung sản phẩm hành lá tại phường Hương An, huyện
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế..................................................................................65
1. ĐỊNH HƯỚNG..........................................................................................................67
1.1. Những căn cứ để phát triển cây hành .....................................................................67
1.2. Định hướng sản xuất hành trong tương lai .............................................................67
2. GIẢI PHÁP................................................................................................................68
SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

v


Khóa luận tốt nghiệp
2.1. Giải pháp về kỹ thuật..............................................................................................69
2.2. Giải pháp về đất đai ................................................................................................69
2.3. Giải pháp về vốn.....................................................................................................70
2.4. Giải pháp về khuyến nông, khoa học công nghệ....................................................70
2.5. Giải pháp về thị trường tiêu thụ..............................................................................71
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................72
1. KẾT LUẬN ...............................................................................................................72

Ế

2. KIẾN NGHỊ...............................................................................................................73

U

2.1. Đối với nhà nước ....................................................................................................73

́H

2.2. Đối với chính quyền địa phương ............................................................................73
2.3. Đối với người trồng hành .......................................................................................74TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................76

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H

PHỤ LỤC

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

vi


Khóa luận tốt nghiệp
DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Diện tích, năng suất và sản lượng rau tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 20142016 ...............................................................................................................................28
Bảng 1.2 Diện tích, năng suất, sản lượng rau của thị xã Hương Trà giai đoạn 20142017 ...............................................................................................................................30
Bảng 2.1. Tình hình dân số và lao động của phường Hương An, huyện Hương Trà,

Ế

tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2016 ...................................................................34

U

Bảng 2.2 Tình hình sử dụng đất đai của phường Hương An năm 2016 .......................36

́H

Bảng 2.3 Phân bố diện tích gieo trồng hành lá qua các vụ chính của phường Hương Angiai đoạn 2014-2016 ......................................................................................................37
Bảng 2.4 Số lượng người cung cấp các yếu tố đầu vào và người thu gom trên địa bàn

H

phường Hương An, huyện Hương Trà ..........................................................................40

IN

Bảng 2.5 Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra năm 2017...................43
Bảng 2.6 Diện tích, năng suất và sản lượng hành lá của hộ điều tra năm 2017............45

K

Bảng 2.7 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất của các hộ điều tra (BQ/hộ)....................45

̣C

Bảng 2.8 Chi phí của các hộ điều tra (BQ/hộ/sào) ........................................................46

O

Bảng 2.9 Kết quả và hiệu quả sản xuất hành lá.............................................................50

̣I H

Bảng 2.10 Kết quả kinh doanh của hộ trồng hành ........................................................57
Bảng 2.11 Kết quả kinh doanh của người thu gom .......................................................57

Đ
A

Bảng 2.13 Kết quả kinh doanh của người bán buôn .....................................................59
Bảng 2.14 Kết quả kinh doanh của người bán lẻ...........................................................59
Bảng 2.15 Chi phí, lợi nhuận biên của các tác nhân tham gia vào chuỗi cung ứng hành
lá tại phường Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (chuỗi 1) ..............62
Bảng 2.16 Chi phí, lợi nhuận biên của các tác nhân tham gia vào chuỗi cung ứng hành
lá tại phường Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (chuỗi 2) ..............63
Bảng 2.17 Chi phí, lợi nhuận biên của các tác nhân tham gia vào chuỗi cung ứng hành
lá tại phường Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (chuỗi 4) ..............64

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

vii


Khóa luận tốt nghiệp

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Chuỗi cung đơn giản ......................................................................................8
Sơ đồ 1.2. Mô hình chuỗi cung ứng mở rộng..................................................................8
Sơ đồ 1.3 Chuỗi cung bưởi Da Xanh Bến Tre ..............................................................11
Sơ đồ 1.4 Chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp........................................................12

Ế

Sơ đồ 1.5 Các tác nhân thúc đẩy chính của chuỗi cung ứng .........................................12

U

Sơ đồ 1.6 Biểu đồ hoạt động tạo ra giá trị trong một chuỗi cung tiêu biểu .................15

́H

Sơ đồ 1.7 Chuỗi cung rau ở xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An .......18
Sơ đồ 1.8 Chuỗi cung ứng rau an toàn Hồ Chí Minh....................................................19Sơ đồ 2.1 Cấu trúc chuỗi cung hành lá ở phường Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh
Thừa Thiên Huế.............................................................................................................53

H

Sơ đồ 2.2 Cấu trúc chuỗi cung ứng hành lá phương Hương An đến người tiêu dùng nội

IN

tỉnh thông qua hộ thu gom (chuỗi 1,2) ..........................................................................54

K

Sơ đồ 2.3 Cấu trúc chuỗi cung ứng hành lá phương Hương An đến người tiêu dùng nội
tỉnh thông qua hộ thu gom (chuỗi 3) .............................................................................54

O

̣C

Sơ đồ 2.4 Cấu trúc chuỗi cung ứng hành lá phương Hương An đến người tiêu dùng nội

Đ
A

̣I H

tỉnh thông qua thương lái...............................................................................................55

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

viii


Khóa luận tốt nghiệp

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 . Quá trình trồng hành tại địa bàn phường Hương An ...................................48

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

Ế

Hình 2.2 Quá trình thu hoạch hành lá tại địa bàn phường Hương An ..........................49

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

ix


Khóa luận tốt nghiệp
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
Hành lá là một trong những cây trồng mang lại lợi nhuận kinh tế cao ở Thừa
Thiên Huế. Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế, sản xuất
hành lá đem lại hiệu quả kinh tế cao, do có thể trồng quanh năm, thích hợp trên nhiều
loại đất, giá bán và đầu ra khá ổn định. Mặc dù có nhiều thành công trong sản xuất và
tiêu thụ, nhưng trong thời gian vừa qua, sản phẩm hành lá không thể tránh khỏi những
khó khăn. Thị trường tiêu thụ loại hành lá này vẫn là các chợ truyền thống và chỉ cung

Ế

cấp một lượng nhỏ cho đại lý, cửa hàng rau sạch nên giá cả chỉ ngang bằng hoặc cao

U

hơn các loại rau sản xuất bình thường khoảng 10- 20%. Nguyên nhân là do giá cả tiêu

́H

thụ hành lá còn phù thuộc nhiều vào thương lái, người dân thiếu thông tin về giá cả thịtrường nên bị thương lái ép giá. Vì vậy, nhu cầu tất yếu là làm thế nào để giải quyết
được thị trường đầu ra cho sản phẩm hành lá, hoàn thiện chuỗi cung nhằm nâng cao
hiệu quả sản xuất và tiêu thụ hành lá tại phường Hương An, cũng như các địa phương

H

trồng hành ở Thừa Thiên Huế. Xuất phát từ thực tế đó, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện

IN

chuỗi cung hành lá trên địa bàn bàn phường Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh

̣C

 Mục tiêu nghiên cứu

K

Thừa Thiên Huế” làm đề tài khóa luận của mình.
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về chuỗi cung.

-

Phân tích chuỗi cung hành lá trên địa bàn phường Hương An, thị xã Hương Trà,

̣I H

O

-

tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chuỗi cung hành lá trên địa bàn phường

Đ
A

-

Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian sắp tới.

 Phương pháp nghiên cứu
-

Phương pháp thu thập số liệu

-

Số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu từ các báo cáo kinh tế xã hội của phường

Hương An, của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; thu thập thông tin từ các bài
báo, luận văn, đề tài, các nghiên cứu trước đó, các tài liệu trong sách, website,...
-

Số liệu sơ cấp: Thu thập thông qua mẫu điều tra, phỏng vấn trực tiếp, khảo sát bằng

bảng hỏi các đối tượng: hộ sản xuất, hộ thu gom thương lái, người bán lẻ, người tiêu dùng.

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

x


Khóa luận tốt nghiệp
-

Phương pháp tổng hợp và phân tích
+ Phương pháp thống kê mô tả
+ Phỏng vấn chuyên sâu
+ Phương pháp so sánh
+ Phương pháp phân tích chuỗi cung

 Kết quả đạt được
Khóa luận đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn chuỗi cung hành
lá, đánh giá phân tích thực trạng chuỗi cung hành lá tại địa bàn phường Hương An,

U

Ế

huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn

́H

thiện chuỗi cung hành lá tại địa bàn phường Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

HThiên Huế.

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

xi


Khóa luận tốt nghiệp
PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việt Nam là một nước nông nghiệp, sự phát triển của ngành đóng vai trò rất quan
trọng trong nền kinh tế quốc dân. Bước vào thời kì hội nhập quốc tế với nhiều lợi thế
cho vấn đề xuất khẩu hàng hóa, nông sản song cũng gặp không ít thách thức bởi những
rào cản thương mại phức tạp, khắt khe và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Một trong
những thách thức mà sản phẩm nông nghiệp gặp phải đó là phương thức sản xuất, tư

Ế

duy của người nông dân Việt Nam sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa phù hợp với thị

U

trường đầu ra là lượng hàng hóa có chất lượng, đồng đều, đảm bảo khống chế thị

́H

trường đầu ra. Các yếu tố đầu vào như giống, phân bón, thuốc BVTV, công nghệ thuthoạch và chế biến vẫn còn lạc hậu, thiếu sự quan tâm và quản lý của chính quyền địa
phương; đầu tư của doanh nghiệp vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế và thiếu tính

H

liên kết trong chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc duy

IN

trì tăng trưởng, khả năng cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam có định hướng chính
xuất khẩu, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nông nghiệp cũng như bảo đảm

K

sinh kế bền vững cho cư dân nông thôn.

̣C

Hiện nay, Đảng, nhà nước ta cũng như các doanh nghiệp lớn đã và đang chú

O

trọng đến phát triển sản xuất nông nghiệp, đi vào hướng cơ giới hóa, tái cơ cấu mạnh

̣I H

mẽ ngành nông nghiệp, hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản, phát triển nông nghiệp bền
vững. Cùng với sự đa dạng hóa về hệ thống đất canh tác đang diễn ra ở nước ta nói

Đ
A

chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, người dân trồng lúa đang chuyển đổi sang
trồng một số loại rau màu nhằm tạo ưu thế cạnh tranh và nâng cao năng suất cho sản
phẩm nông nghiệp và cải thiện đời sống kinh tế hộ gia đình. Trong số loại rau màu đó,
hành lá được xác định là một trong những cây trồng mang lại lợi nhuận kinh tế cao ở
Thừa Thiên Huế. Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế, sản
xuất hành lá thật sự đem lại hiệu quả kinh tế cao, do có thể trồng quanh năm, thích hợp
trên nhiều loại đất, giá bán và đầu ra khá ổn định. Đây là một hướng đi mới cho sản
xuất nông nghiệp ở các vùng ven đô thị, trong điều kiện quỹ đất nông nghiệp ngày
càng thu hẹp, do phát triển đô thị và công nghiệp, dịch vụ. Đặc biệt, sản xuất hành lá
SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

1


Khóa luận tốt nghiệp
theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) đã và đang giúp nhiều hộ
nông dân Thừa Thiên Huế mở ra cơ hội phát triển kinh tế. Để nghề trồng hành lá phát
triển bền vững, ngành nông nghiệp Thừa Thiên - Huế đã xây dựng các vùng chuyên
canh sản xuất hành lá theo VietGAP, tập trung ở các phường thuộc thị xã Hương Trà;
vùng ven thành phố Huế; vùng trồng rau màu ở các huyện: Quảng Điền, Phú Vang và
Nam Đông. Các hộ thực hiện các quy trình trồng hành lá theo VietGAP, được ngành
nông nghiệp tỉnh hỗ trợ tập huấn về sử nguồn nước tưới, bảo quản hành sau thu hoạch

Ế

Cho tới thời điểm này, tỉnh có khoảng 400 ha hành lá. Hành lá sản xuất theo

U

VietGAP được các siêu thị ký hợp đồng thu mua. Bên cạnh đó, hành lá còn được xuất

́H

bán ra các tỉnh, thành khác như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và sang cả nước
bạn Lào.Phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hình thành được
vùng chuyên canh sản xuất hành lá, với hơn 500 hộ dân tham gia trồng 60 ha. Đến

H

nay, địa phương này đã xây dựng được mô hình sản xuất hành lá theo VietGAP trên

IN

16,5 ha với gần 200 hộ tham gia. Theo các hộ dân, sản xuất hành lá theo VietGAP cho

K

thu nhập cao hơn so với trồng lúa từ 4 - 5 lần.
Mặc dù có nhiều thành công trong sản xuất và tiêu thụ, nhưng trong thời gian vừa

O

̣C

qua, sản phẩm hành lá không thể tránh khỏi những khó khăn. Dù sản xuất theo tiêu

̣I H

chuẩn VietGap, nhưng thị trường tiêu thụ loại hành lá này vẫn là các chợ truyền thống
và chỉ cung cấp một lượng nhỏ cho đại lý, cửa hàng rau sạch nên giá cả chỉ ngang

Đ
A

bằng hoặc cao hơn các loại rau sản xuất bình thường khoảng 10- 20%. Giá chỉ từ 1012 nghìn đồng/kg tại ruộng. Trong khi đó, để tuân thủ các quy trình VietGAP, các hộ
dân phải thực hiện nghiêm ngặt các khâu từ làm đất, chọn giống, bón phân và chăm
sóc nên phải đầu tư kinh phí khá lớn. Nguyên nhân là do giá cả tiêu thụ hành lá còn
phù thuộc nhiều vào thương lái, người dân thiếu thông tin về giá cả thị trường nên bị
thương lái ép giá. Tuy sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn nhưng do chưa có nhãn hiệu,
bao bì đóng gói và nguồn cung ổn định nên các hộ trồng rau trên địa bàn đã rơi vào
cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.
Vì vậy, nhu cầu tất yếu là làm thế nào để giải quyết được thị trường đầu ra cho
sản phẩm hành lá, hoàn thiện chuỗi cung nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ
SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

2


Khóa luận tốt nghiệp
hành lá tại phường Hương An, cũng như các địa phương trồng hành ở Thừa Thiên
Huế. Xuất phát từ thực tế đó, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện chuỗi cung hành lá trên
địa bàn bàn phường Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề
tài khóa luận của mình.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở phân tích chuỗi cung sản phẩm hành lá trong thời gian qua, đề xuất

Ế

một số giải pháp nhằm hoàn thiện chuỗi cung sản phẩm hành lá của các hộ gia đình ở

U

phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian sắp tới.

́H

2.2. Mục tiêu cụ thể

 Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về chuỗi cung. Phân tích chuỗi cung hành lá trên địa bàn phường Hương An, thị xã Hương
Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

H

 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chuỗi cung hành lá trên địa bàn

IN

phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian sắp tới.

K

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

̣C

3.1. Đối tượng nghiên cứu

O

Đề tài tập trung nghiên cứu chính là chuỗi cung sản phẩm hành lá trên địa bàn

̣I H

phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đ
A

 Phạm vi không gian: Phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 Phạm vi thời gian: Phân tích thực trạng sản xuất, tiêu thụ hành lá và chuỗi

cung hành lá tại phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn
2014-2016 và thu thập số liệu sơ cấp năm 2017.
3.3. Phạm vi nội dung
Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung về chuỗi cung hành lá; mối quan hệ giữa
các tác nhân; quá trình tạo giá trị trong chuỗi cung hành lá và đề xuất các giải pháp
hoàn thiện chuỗi cung hành lá tại phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa
Thiên Huế.

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

3


Khóa luận tốt nghiệp
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1.Phương pháp thu thập số liệu
 Số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu từ các báo cáo kinh tế xã hội của phường
Hương An, của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; thu thập thông tin từ các bài
báo, luận văn, đề tài, các nghiên cứu trước đó, các tài liệu trong sách, website,...
 Số liệu sơ cấp: Thu thập thông qua mẫu điều tra, phỏng vấn trực tiếp, khảo sát bằng
bảng hỏi các đối tượng: hộ sản xuất, hộ thu gom thương lái, người bán lẻ, người tiêu dùng.

Ế

4.2. Phương pháp chọn mẫu

U

Mẫu điều tra tập trung vào hộ nông dân sản xuất hành lá, các thương lái, người

́H

bán lẻ và người tiêu dùng hành lá. Điểm điều tra, khảo sát hộ nông dân trồng hành tại
3 trên 7 tổ của phường Hương An là tổ An Lưu, Bồn Phổ và tổ Cổ Bưu. Đây là nhữngtổ có số hộ trồng hành lá nhiều nhất tại phường Hương An.

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên được sử dụng để tiến hành điều tra khảo sát

H

các tác nhân tham gia vào chuỗi cung hành lá. Cơ cấu mẫu gồm: 30 hộ trồng hành

IN

(trong đó, khảo sát 10 hộ tại tổ dân phố An Lưu, 10 hộ tại tổ dân phố Bồn Phổ và 10
hộ tại tổ dân phố Cổ Bưu); 3 nhà cung cấp đầu vào; 5 hộ thu gom, 3 thương lái thu

K

mua hành lá cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng rau; 5 người bán lẻ và 7 người tiêu

̣C

dùng. Các mẫu lựa chọn là ngẫu nhiên, phù hợp với phạm vi nghiên cứu.

O

4.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích

̣I H

 Phương pháp thống kê mô tả: sử dụng phần mềm SPSS, Excel để nhập số liệu
thu thập thứ cấp và số liệu từ bảng hỏi để mô tả diện tích, năng suất, sản lượng hành lá

Đ
A

tại địa phương.

 Phỏng vấn chuyên sâu: phỏng vấn cán bộ phụ trách phát triển chuỗi cung hành

lá, hộ nông dân, người thu gom, người bán buôn, người bán lẻ và người tiêu dùng để
cung cấp thêm những thông tin cần thiết cho nguyên cứu.
 Phương pháp so sánh: sử dụng phương pháp này để so sánh các chỉ tiêu nghiên
cứu như diện tích, sản lượng, giá trị sản lượng,..và so sánh để đánh giá được hiệu quả
kinh tế của các tác nhân tham gia trong chuỗi cung.
 Phương pháp phân tích chuỗi cung: sử dụng phương pháp này nhằm phân tích
mạng lưới chuỗi cung hành lá, mối quan hệ giữa các tác nhân trong chuỗi và quá trình
tạo giá trị của các tác nhân trong chuỗi cung.
SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

4


Khóa luận tốt nghiệp

PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CHUỖI CUNG
1.1. Cơ sở lí luận về chuỗi cung
1.1.1. Khái niệm về chuỗi cung
Khởi đầu của việc sử dụng khái niệm chuỗi và phương pháp phân tích chuỗi
để phân tích hệ thống nông nghiệp của các nước đang phát triển. Khái niệm chuỗi chỉ

Ế

đơn giản bao hàm các mối quan hệ vật chất và kỹ thuật, được sử dụng lập sơ đồ dòng

U

chuyển động của hàng hóa, xác định những tác nhân tham gia và hoạt động của họ.

́H

Tùy theo góc độ nghiên cứu mà người ta sử dụng những tên gọi khác nhau cho các
chuỗi hoạt động và tổ chức. Khi nhấn mạnh đến hoạt động sản xuất, người ta xem nhưcác quy trình sản xuất; khi nhấn mạnh đến hoạt động marketing, họ gọi chúng là kênh
phân phối; khi nhìn ở góc độ tạo ra giá trị, người ta gọi chúng là chuỗi giá trị; khi nhìn

H

nhận về cách thức thỏa mãn nhu cầu khách hàng, chúng ta gọi là chuỗi cung.

IN

Chuỗi cung tồn tại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cuối cùng cho một sản

K

phẩm nhất định. Nhu cầu của người tiêu dùng có thể bao gồm những tính chất khác
nhau của sản phẩm như hình thức, số lượng và chất lượng sản phẩm, tính liên tục và

̣C

thời gian cung cấp, giá cả và những điều kiện chi trả. Khẩu độ của một chuỗi cung đáp

O

ứng được nhu cầu của người tiêu dùng phải bao gồm việc cung cấp đầu vào (bao gồm

̣I H

cả việc cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và khuyến nông) thông qua sản xuất, chế biến
(nhiều khâu), phân phối, marketing và bán lẻ.

Đ
A

Có rất nhiều khái niệm về chuỗi cung ứng:
- “Chuỗi cung ứng là một quá trình vận chuyển từ nguyên vật liệu thô tới sản

phẩm hoàn chỉnh thông qua quá trình chuyển biến và phân phối sản phẩm tới khách
hàng cuối cùng” (M. Porter (1900).
- Chuỗi cung ứng là sự liên kết các công ty nhằm đưa sản phẩm hay dịch vụ vào
thị trường (Lambert và Cooper, 2000). Như vậy, chuỗi cung ứng bao gồm mọi công
đoạn có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến việc đáp ứng nhu cầu khách hàng.

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

5


Khóa luận tốt nghiệp
- Chuỗi cung ứng là một mạng lưới các lựa chọn sản xuất và phân phối nhằm
thực hiện các chức năng thu mua nguyên liệu, chuyển đổi nguyên liệu thành bán sản
phẩm và thành phẩm, phân phối chúng cho khách hàng (Ganeshan và Terry, 1995).
- Chuỗi cung ứng không chỉ gồm nhà sản xuất hay nhà cung cấp, mà còn nhà
vận chuyển, kho, người bán lẻ và bản thân khách hàng (Chopra và Peter, 2001).
- Chuỗi cung ứng là hệ thống các công cụ để chuyển hoá nguyên liệu thô từ bán
thành phẩm tới thành phẩm, chuyển tới người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối

Ế

(Lee & Billington). Khái niệm này thì lại đề cao về công cụ được thực hiện trong toàn

U

chuỗi. Công cụ đó có thể là máy móc hoặc cũng chính là con người.

́H

- Nhiều học giả biện luận (Porter, 1995; Christopher, 1996; Schary in Waters et
al., 1999; Toma, 1999) thì xu thế hiện nay về khái niệm chuỗi cung ứng đang thay đổi,đó là:

+ Điểm quan trọng nhất là các chuỗi cung ứng cạnh tranh, chứ không phải các

H

công ty cạnh tranh. Thực tế này đã mang đến những kết quả sâu sắc và rộng khắp đối

IN

với những lựa chọn mang tính chiến lược và việc lập kế hoạch hình thành của bất kỳ tổ

K

chức nào. Hầu hết các cơ hội để giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả chế biến và giá trị
gia tăng đều nằm ở giao điểm giữa những người chơi tham gia vào toàn bộ chuỗi cung

O

̣C

ứng;

̣I H

+ Mạng lưới kinh doanh hay liên minh mạng lưới sẽ trở thành 1 hiện thực mới
của ngành công nghiệp này. Các công ty cá thể sẽ liên kết để cung ứng, dịch vụ và hỗ

Đ
A

trợ kỹ thuật thông qua các dây chuyền kết nối với tổ chức khác. Hiệu suất của 1 đơn vị
sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của tất cả các đơn vị trong dây chuyền và vì vậy, nó quyết
định hiệu suất cuối cùng của mạng lưới kinh doanh đó, điều này sẽ là kết quả của các
hoạt động gia tăng giá trị;
+ Quá trình trao đổi thông tin hiệu quả là nền tảng của tính cạnh tranh trong
chuỗi cung ứng;
+ Toàn cầu hoá và liên kết trong nền kinh tế toàn cầu về quá trình thu mua
nguyên liệu thô và thành phần sản phẩm cùng với sản xuất và thị trường xuyên biên
giới quốc gia, viện dẫn các vấn đề về thời gian, khoảng cách, văn hóa và những ưu tiên
thị trường;
SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

6


Khóa luận tốt nghiệp
+ Mở cửa tự do hoá thương mại làm tăng đối thủ cạnh tranh về thị phần toàn cầu,
điều này biểu lộ rõ ràng trong quá trình phát triển sản phẩm và cạnh tranh về giá. Nó
cũng làm tăng tính phức tạp của cung bằng cách tăng độ đa dạng của sản phẩm, tìm
kiếm hiệu quả cao hơn khi đáp ứng các nhu cầu không ngừng thay đổi của người tiêu
dùng đối với một sản phẩm mang lại sự tiện lợi hơn;
+ Các tổ chức có thể tập trung vào một hay vài hoạt động trong toàn bộ chuỗi
cung ứng mang đến giá trị cao nhất cho các tổ chức này.

Ế

+ Khách hàng là thành tố tiên quyết của chuỗi cung ứng. Mục đích then chốt cho sự

U

hiện hữu của bất kỳ chuỗi cung ứng nào là để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, trong tiến

́H

trình tạo ra lợi nhuận cho chính nó. Các hoạt động chuỗi cung ứng bắt đầu với đơn đặt
hàng của khách hàng và kết thúc khi khách hàng thanh toán đơn đặt hàng của họ. Trongthực tế, nhà sản xuất có thể nhận nguyên liệu từ vài nhà cung cấp và sau đó cung ứng đến

- Giảm bớt các trung gian

IN

* Lợi ích của chuỗi cung ứng :

H

nhà phân phối. Vì vậy, đa số các chuỗi cung ứng thực sự là các mạng lưới.

K

- Vì có các nhà phân phối trung gian , do vậy nhà SX có thể bố trí cơ sở SX tại
vị trí tốt nhất mà không phải phụ thuộc nhiều vào vị trí khách hàng cuối cùng

O

̣C

- Thông qua việc tập trung hoạt động sản xuất ở 1 cơ sở lớn , nhà SX hưởng lợi

̣I H

kinh tế nhờ quy mô. Mặt khác các nhà SX không cần lưu trữ số lượng lớn SP hoàn
thành , các nhà phân phối ở gần khách hàng sẽ thực hiện viêc lưu trữ này

Đ
A

- Chuỗi cung ứng tối ưu là chuỗi cung ứng vận hành nhịp nhàng có khả năng
đáp ứng nhu cầu khách hàng ở mức cao nhất với chi phí vận hành thấp nhất. Giúp DN
thu hút thêm nhiều khách hàng, gia tăng thị phần, tiết kiệm chi phí, từ đó gia tăng
doanh thu và lợi nhuận.
1.1.2. Cấu trúc và các tác nhân tham gia chuỗi cung
1.1.2.1. Cấu trúc chuỗi cung
Mô hình chuỗi cung ứng đơn giãn bao gồm các nhà cung cấp, bản thân đơn vị
sản xuất (công ty ) và khách hàng. Đây là 3 mắt xích cơ bản cấu tạo nên mô hình chuỗi
cung ứng.

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

7


Khóa luận tốt nghiệp

Sơ đồ 1.1: Chuỗi cung đơn giản
(Nguồn: Micheal Hugos, Tinh Hoa Quản Trị Chuỗi Cung Ứng, 2003.)
Mô hình chuỗi ung ứng mở rộng ngoài 3 mắt xích trên còn có nhà cung cấp đầu
tiên, khách hàng cuỗi cùng, nhà cung cấp dịch vụ. Trong bất kì một chuỗi cung ứng

IN

H́H

U

Ế

luôn có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các mắt xích với nhau.

O

̣C

Hậu cần
Tài chính
Nghiên cứu thị trường
Thiết kế sản phẩm
Công nghệ thông tin

̣I HK

Nhà cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực như:

Đ
A

Sơ đồ 1.2. Mô hình chuỗi cung ứng mở rộng

(Nguồn: Micheal Hugos, Tinh Hoa Quản Trị Chuỗi Cung Ứng, 2003)

Chuỗi cung ứng mở rộng có ba loại đối tượng tham gia truyền thống:
 Nhà cung cấp của các nhà cung cấp hay nhà cung cấp cuối cùng ở vị trí bắt

đầu của chuỗi cung ứng mở rộng.
 Khách hàng của các khách hàng hay khách hàng cuối cùng ở vị trí kết thúc của
chuỗi cung ứng.

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

8


Khóa luận tốt nghiệp
 Tổng thể các công ty cung cấp dịch vụ cho những công ty khác trong chuỗi
cung ứng. Đây là các công ty cung cấp dịch vụ về hậu cần, tài chính, tiếp thị và công
nghệ thông tin.
Trong chuỗi cung ứng cũng có sự kết hợp của một số công ty thực hiện những
chức năng khác nhau. Những công ty đó là nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán sỉ,
nhà bán lẻ và khách hàng cá nhân hay khách hàng là tổ chức. Những công ty thứ cấp
này sẽ có nhiều công ty khác nhau cung cấp hàng loạt những dịch vụ cần thiết.

Ế

1. Nhà sản xuất

U

Nhà sản xuất là các tổ chức sản xuất ra sản phẩm. Nhà sản xuất bao gồm những

́H

công ty sản xuất nguyên vật liệu và công ty sản xuất thành phẩm. Các nhà sản xuấtnguyên vật liệu như khai thác khoáng sản, khoan tìm dầu khí, cưa gỗ. . . và cũng bao
gồm những tổ chức trồng trọt, chăn nuôi hay đánh bắt thuỷ hải sản. Các nhà sản xuất
thành phẩm sử dụng nguyên vật liệu và các bộ phận lắp ráp được sản xuất ra từ các

H

công ty khác.

IN

2. Nhà phân phối

K

Nhà phân phối là những công ty tồn trữ hàng với số lượng lớn từ nhà sản xuất và

̣C

phân phối sản phẩm đến khách hàng. Nhà phân phối cũng được xem là nhà bán sỉ. Nhà

O

phân phối bán sản phẩm cho những nhà kinh doanh khác với số lượng lớn hơn so với

̣I H

khách hàng mua lẻ. Do sự biến động nhu cầu về sản phẩm, nhà phân phối tồn trữ hàng
hóa, thực hiện bán hàng và phục vụ khách hàng.

Đ
A

Một nhà phân phối điển hình là một tổ chức sở hữu nhiều sản phẩm tồn kho mua
từ nhà sản xuất và bán lại cho người tiêu dùng. Ngoài khuyến mãi sản phẩm và bán
hàng, có những chức năng khác mà nhà phân phối phải thực hiện là quản lý tồn kho,
vận hành cửa hàng, vận chuyển sản phẩm cũng như chăm sóc khách hàng.
Nhà phân phối cũng là một tổ chức chỉ đại diện bán hàng giữa nhà sản xuất và
khách hàng, không bao giờ sở hữu sản phẩm đó. Loại nhà phân phối này thực hiện
chức năng chính yếu là khuyến mãi và bán sản phẩm.
Với cả hai trường hợp này, nhà phân phối là đại lý nắm bắt liên tục nhu cầu của
khách hàng, làm cho khách hàng mua sản phẩm từ các công ty sản xuất.

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

9


Khóa luận tốt nghiệp
3. Nhà bán lẻ
Nhà bán lẻ tồn trữ sản phẩm và bán cho khách hàng với số lượng nhỏ hơn. Nhà
bán lẻ trong khi bán hàng cũng nắm bắt ý kiến và nhu cầu của khách hàng rất chi tiết.
Do nỗ lực chính là thu hút khách hàng đối với những sản phẩm mình bán, nhà bán lẻ
thường quảng cáo và sử dụng một số kỹ thuật kết hợp về giá cả, sự lựa chọn và sự tiện
dụng của sản phẩm.
4. Khách hàng

Ế

Khách hàng hay người tiêu dùng là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mua và sử dụng

U

sản phẩm. Khách hàng là tổ chức có thể mua một sản phẩm để kết hợp với sản phẩm

́H

khác rồi bán chúng cho khách hàng khác là người sử dụng sản phẩm sau/ mua sản
phẩm về tiêu dùng.5. Nhà cung cấp dịch vụ

Đó là những tổ chức cung cấp dịch vụ cho nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán

H

lẻ và khách hàng. Nhà cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực:

IN

 Hậu cần

K

 Tài chính
 Nghiên cứu thị trường

̣C

 Thiết kế sản phẩm

̣I H

O

 Công nghệ thông tin

Trong bất kỳ chuỗi cung ứng nào, nhà cung cấp phổ biến nhất là cung cấp dịch

Đ
A

vụ vận tải và dịch vụ nhà kho. Đây là các công ty xe tải và công ty kho hàng và thường
được biết đến là nhà cung cấp hậu cần.
1.1.2.2. Các tác nhân tham gia chuỗi cung
Ta thấy có rất nhiều tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng như: nhà cung cấp
nguyên vật liệu chính, nhà vận chuyển, nhà sản xuất trung gian, nhà sản xuất chính,
nhà phân phối và khách hàng. Như vậy, với một chuỗi cung ứng cụ thể cho một ngành
hàng, ta có thể chia ra thành 3 đối tượng chính đó là: nhà cung cấp, nhà sản xuất và
khách hàng. Nguồn tạo ra lợi nhuận cho toàn chuỗi đó là khách hàng cuối cùng. Do
đó, mục tiêu thỏa mãn khách hàng cuối cùng là mục tiêu chung của một chuỗi cung
ứng liên kết.
SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

10


K

IN

H́H

U

Ế

Khóa luận tốt nghiệp

̣C

Sơ đồ 1.3 Chuỗi cung bưởi Da Xanh Bến Tre

O

1.1.3. Nội dung phân tích chuỗi cung

̣I H

1.1.3.1. Xác định các tác nhân tham gia chuỗi cung sản phẩm
 Các tác nhân tham gia chuỗi

Đ
A

Xác định các tác nhân tham gia chuỗi cung sản phẩm, bao gồm các tác nhân tham

gia cung cấp các yếu tố đầu vào chủ yếu như: cơ sở sản xuất cây giống, phân bón, dịch vụ
đầu vào; các tác nhân tham gia sản phẩm cây hành lá như: hộ trồng hành lá, hộ thu gom,
đại lý thu gom, người bán buôn, người bán lẻ hành lá ở chợ. Mỗi tác nhân là một mắt
xích, thực hiện các hoạt động trong từng công đoạn tương ứng nhằm tạo giá trị cho sản
phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng hàng cuối cùng. Cũng có thể có những tác nhân
tham gia chuỗi cung chỉ để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ như hậu cần, tài chính, kỹ thuật.

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

11


́H

U

Ế

Khóa luận tốt nghiệpSơ đồ 1.4 Chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp
(Nguồn: Tài liệu tập huấn dự án IFAD/GIZ)

H

 Các tác nhân thúc đẩy chính của chuỗi cung ứng

IN

Có 5 lĩnh vực mà các công ty có thể quyết định nhằm xác định năng lực của
chuỗi cung ứng: sản xuất, tồn kho, địa điểm, vận tải và thông tin. Các lĩnh vực này là

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

tác nhân thúc đẩy hiệu quả chuỗi cung ứng của công ty.

Sơ đồ 1.5 Các tác nhân thúc đẩy chính của chuỗi cung ứng

SVTH: Trương Thị Ngọc Huyền

12


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×