Tải bản đầy đủ

Quy trình sử lý nước thải của công ty TNHH phụ tùng xe máy, oto showa việt nam

ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

H
uế

------------------

tế

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

nh

QUY TRÌNH XỬ LÍ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY

Ki

TNHH PHỤ TÙNG XE MÁY, Ô TÔ


Đ

ại

họ

c

SHOWA- VIỆT NAM

Sinh viên thực hiện : Lê Thị Anh

Giáo viên hướng dẫn

Lớp : K47B TNMT

TS. Nguyễn Quang Phục

Niên Khóa : 2013-2017
Huế, tháng 5 năm 2017


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i
MỤC LỤC ......................................................................................................................ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU ................................................... v
DANH MỤC BẢNG .....................................................................................................vi
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................... vii
PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ ...............................................................................................7
1 Tính cấp thiết của đề tài................................................................................................7
2 Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................8

H
uế

2.1 Mục tiêu chung ..........................................................................................................8
2.2 Mục tiêu cụ thể ..........................................................................................................8
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................8

tế3.1 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................8

nh

3.2 Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................................8

Ki

3.2.1 Phạm vi không gian ................................................................................................9
3.2.2 Phạm vi thời gian ....................................................................................................9

họ

c

4 Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................9
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined.

ại

1.1 Sự ô nhiễm môi trường nước ................................ Error! Bookmark not defined.

Đ

1.2 Nguyên nhân của sự ô nhiễm nước ........................ Error! Bookmark not defined.
1.3 Lí luận tổng quan nước thải ................................... Error! Bookmark not defined.
1.3.1 Ảnh hường do nước thải gây ra đối với nguồn nước tiếp nhậnError! Bookmark not defined.
1.3.1.1 Xuất hiện các chất nổi trên mặt nước hoặc có cặn lắngError! Bookmark not defined.
1.3.1.2 Thay đổi tính chất lý học .................................. Error! Bookmark not defined.
1.3.1.3 Thay đổi thành phần hóa học............................ Error! Bookmark not defined.
1.3.1.4 Lượng oxi hòa tan trong nước bị giảm .............. Error! Bookmark not defined.
1.3.1.5 Xuất hiện hoặc làm tăng các loại vi khuẩn gây bệnhError! Bookmark not defined.
1.3.2 Phân loại nước thải ..............................................Error! Bookmark not defined.
1.3.3 Hiện tượng nước bị ô nhiễm ................................ Error! Bookmark not defined.


1.3.3.1 Màu sắc .............................................................Error! Bookmark not defined.
1.3.3.2 Mùi vị ................................................................Error! Bookmark not defined.
1.3.3.3 Độ đục................................................................Error! Bookmark not defined.
1.3.3.4 Nhiệt độ ............................................................Error! Bookmark not defined.
1.3.3.5 Chất rắn trong nước ..........................................Error! Bookmark not defined.
1.3.3.6 Chất keo ............................................................Error! Bookmark not defined.
1.3.3.7 Độ cứng của nước .............................................Error! Bookmark not defined.
1.3.3.8 Độ dẫn điện .......................................................Error! Bookmark not defined.
1.3.3.9 Độ axit ..............................................................Error! Bookmark not defined.
1.3.3.10 Độ kiềm ...........................................................Error! Bookmark not defined.

H
uế

1.3.3.11 Các kim loại nặng ............................................Error! Bookmark not defined.
1.3.4 Các thông số đặc trưng của nước thải ................. Error! Bookmark not defined.
1.3.4.1 Hàm lượng chất rắn ...........................................Error! Bookmark not defined.

tế

1.3.4.2 Hàm lượng oxy hòa tan DO (Dissolved Oxygen)Error! Bookmark not defined.

nh

1.3.4.3 Nhu cầu oxy sinh hóa BOD (Biochemical Oxygen Demand)Error! Bookmark not defined.

Ki

1.3.4.4 Nhu cầu oxy hóa học COD (Chemical Oxygen Demand)Error! Bookmark not defined.
1.3.4.5 Chỉ thị chất lượng về vi sinh của nước ............. Error! Bookmark not defined.

c

1.3.5 Thành phần của nước thải và tính chất của nước thảiError! Bookmark not defined.

họ

1.3.5.1 Thành phần cơ bản nước thải về vật lí ............. Error! Bookmark not defined.
1.3.5.2 Thành phần cơ bản của nước thải về hóa học ... Error! Bookmark not defined.

ại

1.3.5.3 Các tạp chất không hòa tan trong nước thải ..... Error! Bookmark not defined.

Đ

1.3.5.4 Các chất keo và các chất hòa tan trong nước thảiError! Bookmark not defined.

1.3.5.5 Sinh vật và vi sinh vật trong nước thải hay ô nhiễm sinh họcError! Bookmark not defined.
1.3.6 Tính chất của nước thải .......................................Error! Bookmark not defined.
1.3.6.1 Tính chất vật lí ..................................................Error! Bookmark not defined.
1.3.6.2 Tính chất hóa học của nước thải ....................... Error! Bookmark not defined.
1.4 Khái quát về công nghệ xử lí nước thải và tiêu chí đánh giáError! Bookmark not defined.
1.4.1 Khái quát công nghệ xử lí.....................................Error! Bookmark not defined.
1.4.1.1 phương pháp xử lí nước thải.............................. Error! Bookmark not defined.
1.4.1.2 Phương pháp xử lí cơ học ................................ Error! Bookmark not defined.
1.4.1.3 Xử lí nước thải bằng phương pháp hóa học và hóa líError! Bookmark not defined.


1.4.1.4 Xử lí nước thải bằng phương pháp sinh hóa ... Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Tiêu chí đánh giá quy trình xử lí nước thải ......... Error! Bookmark not defined.
1.4.2.1 Công suất và hiệu quả xử lý nước thải ............. Error! Bookmark not defined.
1.4.2.2 Chi phí vận hành bảo dưỡng............................. Error! Bookmark not defined.

1.4.2.3 Sự phù hợp công nghệ XLNT đối với điều kiện cụ thể của địa phươngError! Bookmark no
1.4.2.4 Điều kiện hoạt động của công trình và thiết bị. Error! Bookmark not defined.
1.4.2.5 Thích ứng với các tác động bất lợi của Biến đổi khí hậu và thay đổi yếu tố
đầu vào ...........................................................................Error! Bookmark not defined.
1.4.2.6 An toàn và thân thiện môi trường ..................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG II : QUY TRÌNH XỬ LÍ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY PHỤ TÙNG

H
uế

XE MÁY, Ô TÔ SHOWA- VIỆT NAM ....................... Error! Bookmark not defined.
2.1 Tổng quan về công ty ..............................................Error! Bookmark not defined.
2.2 Quy trình xử lí nước thải của công ty ..................... Error! Bookmark not defined.

tế

2.2.1 Nguồn gốc và tính chất của nước thải .................. Error! Bookmark not defined.

nh

2.2.1.1 Nguồn gốc phát sinh nước thải của công ty ...... Error! Bookmark not defined.

Ki

2.2.1.2 Tính chất nước thải và chế độ của qúa trình sản xuất phụ tùng xe máy, ô tôError! Bookmar
2.2.2 Quy trình xử lí nước thải ......................................Error! Bookmark not defined.

c

2.2.2.1 Hệ thống thoát nước và các thông số thiết kế... Error! Bookmark not defined.

họ

2.2.2.2 Chi phí xây dựng, chi phí vận hành và bảo dưỡngError! Bookmark not defined.
2.2.2.3 Mô tả công nghệ xử lí của công ty Showa ....... Error! Bookmark not defined.

ại

2.2.3 Tình hình ảnh hưởng của công ty tới đời sống và sức khoẻ của công nhân viên

Đ

và người dân xung quanh ..............................................Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ........ Error! Bookmark not defined.
3.1 Định hướng của việc xử lí nước thải trong thời gian tớiError! Bookmark not defined.
3.2 Giải pháp..................................................................Error! Bookmark not defined.
PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................... Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................12


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU

CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
KCN

: Khu công nghiệp

TLIP

: Khu công nghiệp Thăng Long

XLNT

: Xử lí nước thải

NMXLNT : Nhà máy xử lí nước thải
: Biochemical oxygen Demand - nhu cầu oxy sinh hoá

COD

: Chemical Oxygen Demand - nhu cầu oxy hóa học

ORP

: Khả năng oxi hóa – khử

SS

: Settleable solids -chất rắn lơ lửng

MLSS

: Mixed Liquoz Suspended Solids-nồng độ chất rắn

Ki

nh

tế

H
uế

BOD

có trong bể bùn hoạt Tính

: Mixed Liquor Volatile Suspended Solid- lượng chất hữu bay hơi

DO

: Lượng oxi hòa tan

Đ

ại

họ

c

MLVSS


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Các tính chất vật lý, hóa học và sinh học đặc trưng của nước thải và nguồn
gốc của chúng ................................................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 1.2: Các thành phần quan trọng trong nước thải liên quanError! Bookmark not defined.
tới công nghệ xử lý ........................................................Error! Bookmark not defined.

Bảng 1.3 : Các thông số đặc trưng của nước thải có ảnh hưởng đến môi trườngError! Bookmark no
Bảng 2.1 : Tỷ lệ nước thải từ các nguồn phát sinh ........ Error! Bookmark not defined.

Bảng 2.2 Các thông số thiết kế thiết bị xử lí nước thải của công ty ShowaError! Bookmark not def

Bảng 2.3: Chi phí xây dựng cho khu xử lý nước thải của công ty Showa năm 2005Error! Bookmark

H
uế

Bảng 2.4 : Chi phí vận hành, bảo dưỡng cho khu xử lý nước thảiError! Bookmark not defined.
công ty Showa (2016) ....................................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.5: Bảng thành phần và tính chất nước mạ kim loại nước taError! Bookmark not defined.

tế

Bảng 2.6 : Bảng thành phần và tính chất nươc thải công ty ShowaError! Bookmark not defined.

nh

Bảng 2.7 Bảng tiêu chuẩn đối với nước thải của công ty ShowaError! Bookmark not defined.

Ki

Bảng 2.8 Kết quả phân tích nước thải nguồn ............... Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.9: Bảng tình hình các nhân khẩu và hộ điều traError! Bookmark not defined.

c

Bảng 2.10 Tỉ lệ sử dụng nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt của người dânError! Bookmark not def

họ

Bảng 2.11 Bảng tỷ lệ người dân có triệu chứng liên quan đến nước ô nhiễmError! Bookmark not d

Bảng 2.12 Bảng đánh giá ảnh hưởng và chất lượng xử lí thải của công tyError! Bookmark not defin

ại

Bảng 2.13 Bảng mô tả đối tượng điều tra trong công ty ShowaError! Bookmark not defined.

Đ

Bảng 2.14: Bảng đánh giá tình trạng sức khỏe của công nhân viên công tyError! Bookmark not def


DANH MỤC HÌNH
Hình 1 : Hình ảnh phía trước công ty Showa ................ Error! Bookmark not defined.
Hình 2: Bể aroten của quy trình xử lí nước thải ............ Error! Bookmark not defined.

Đ

ại

họ

c

Ki

nh

tế

H
uế

Hình 3: Hình ảnh công nhân đang làm việc tại công ty ShowaError! Bookmark not defined.


PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ
1 Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước,
nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng. Trong tiến
trình hội nhập, công tác bảo vệ môi trường là một điều kiện tiên quyết để Việt Nam
nâng tầm, hội nhập với thế giới.
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ IX của Đảng, thông qua cũng đã khẳng định: "Phát triển nhanh, hiệu quả và
bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo

H
uế

vệ môi trường”.

Trong trong thời gian gần đây, hệ thống chính sách, thể chế ở nước ta từng bước

tế

được xây dựng và hoàn thiện, phục vụ ngày càng có hiệu quả cho công tác bảo vệ môi
trường. Cùng với sự ra đời của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Chính trị (Khoá VIII)

nh

cũng đã ban hành Nghị quyết số 41 NQ/TƯ; Chỉ thị số 36 - CT/TƯ về tăng cường

Ki

công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH, HĐH. Thủ tướng Chính phủ cũng đã
có những văn bản, chỉ thị về bảo vệ môi trường, nhất là ở các đô thị, khu công nghiệp.

họ

c

Nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường cũng được các cấp, các ngành,
các tầng lớp nhân dân ngày càng quan tâm; mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự

ại

cố môi trường đã từng bước được hạn chế. Tuy nhiên, môi trường nước ta vẫn tiếp tục

Đ

bị xuống cấp nhanh, có nơi, có lúc đã đến lúc báo động; đất đai bị xói mòn, thoái hoá;
chất lượng các nguồn nước suy giảm mạnh.
Hiện nay, ngành sản xuất phụ tùng xe máy, ô tô ở nước ta đang phát triển mạnh
mẽ, đa dạng với những quy mô khác nhau là một trong những ngành công nghiệp đặc
trưng có nguy cơ ô nhiễm cao, gây ra các tác động xấu nhất định đối với môi trường xung
quanh và sức khoẻ cộng đồng. Trong quá trình hoạt động sản xuất, các cơ sở sản xuất đã
tạo ra lượng lớn chất thải có mức độ ô nhiễm cao. Nước thải sinh ra từ ngành sản xuất
phụ tùng xe máy, ô tô thường có nhiệt độ cao, độ pH lớn, chứa nhiều loại hóa chất, dầu
mỡ, độ nhờn cao. Nếu không được xử lý tốt, nước thải do việc sản xuất này sẽ gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm.


Bởi vậy, bên cạnh việc đầu tư để thúc đẩy sự phát triển ngành sản xuất phụ
tùng xe máy, ô tô thì các cơ sở sản xuất cần có chiến lược phát triển bền vững, để
giảm tốc độ gia tăng ô nhiễm, giảm tác động của nước thải đến môi trường và sức
khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng môi trường sống. Tuy nhiên, vấn đề này đang
gây ra những khó khăn đối với các doanh nghiệp khiến cho các hoạt động nhằm bảo
vệ và xử lí môi trường chưa đạt được kết quả như mong đợi. Công ty TNHH Showa ra
đời và phát triển để đáp ứng một phần nhu cầu đi lại trong nước. Vấn đề về nước thải
cũng đang là vấn đề cấp bách đặt ra cho ban lãnh đạo công ty. Xuất phát từ những vấn
đề trên cùng với mục tiêu củng cố những kiến thức đã học, trang bị cho mình những

H
uế

hiểu biết cần thiết nhất cho công việc sau này.
Do đó, Tôi đã thực hiện đề tài: Quy trình xử lí nước thải của công ty trách
nhiệm hữu hạn phụ tùng xe máy, ô tô Showa, Việt Nam công suất 550 m3 ngày đêm

tế

2 Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Mục tiêu chung

nh

Trên cơ sở phân tích, đánh giá được quy trinh xử lí nước thải của công ty TNHH

Ki

phụ tùng xe máy, ô tô Showa – Việt Nam và từ đó đề xuất các giải pháp để quản lí và

họ

2.2 Mục tiêu cụ thể

c

xử lí nước thải một cách có hiệu quả và giảm thiếu chi phí.
- Làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn về xử lí nước thải

ại

- Phân tích và đánh giá hiệu quả xử lí nước thải của hệ thống

Đ

- Đánh giá được mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của công nhân
viên công ty và người dân xung quanh.
- Đề xuất giải pháp để quản lí và xử lí nước thải có hiệu quả đúng quy chuẩn và
giảm thiếu chi phí
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
Quy trình xử lí nước thải của công ty TNHH phụ tùng xe máy, ô tô Showa- Việt
Nam

3.2 Phạm vi nghiên cứu


3.2.1 Phạm vi không gian
Công ty TNHH phụ tùng xe máy, ô tô Showa – Việt Nam
3.2.2 Phạm vi thời gian
- Số liệu thứ cấp được thu thập năm 2016
- Số liệu sơ cấp được điều tra từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 4 năm 2017
4 Phương pháp nghiên cứu
• Thu thập số liệu
- Thông tin, số liệu thứ cấp được thu thập trong công ty, trên sách báo và
internet ..
- Thông tin, số liệu sơ cấp:

H
uế

+ Phỏng vấn điều tra trực tiếp 40 hộ dân ở Xã Võng La và 20 công nhân viên
trong công ty

tế

+ Quan sát trực tiếp hệ thống xử lí nước thải của công ty và môi trường xung
quanh

nh

•Xử lí và phân tích số liệu

Ki

- Xử lí trên máy tính, sử dụng phần mềm Excel

Đ

ại

họ

- Phân tích và so sánh

c

- Thống kê mô tả


PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kêt luận
Công nghệ xử lí nước thải của KCN Bắc Thăng Long với công suất thiết kế
42000 m3 /ngày đêm và công ty Showa với công suất 550 m3/ngày đêm đã được xây
dựng và vận hành ổn định đến nay. Nhu cầu sản xuất của công ty tăng cao nên nhà
máy đã làm việc liên tục 24/24 nhưng kết quả xử lý vẫn đạt tiêu chuẩn loại A theo
TCVN 5945-2005. Trong quá trình thực hiện công tác vận hành hệ thống và bảo vệ
môi trường của nhà máy có những thuận lợi và khó khăn:
Thuận lợi:

H
uế

- Hiện trạng môi trường nước thải được đảm bảo, hoạt động hiệu quả và ổn định
đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt tiêu chẩn TCVN 5945 – 2005
- Công ty đã đấu nối hệ thống thoát nước thải nội bộ với hệ thống thoát nước

tế

chung của KCN.

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải thuận lợi luôn đảm bảo cho vấn đề thoát

nh

nước trong toàn KCN.

Ki

Khó khăn :

- Nước thải của công ty chứa nhiều nguyên tố độc hại như: Niken, Crom,

c

Đồng, Chì …

họ

- Khu vực xử lí của công ty khá gần với địa bàn người dân sinh sống.
Kiến nghị

ại

- Ban hành các quy định cụ thể nhằm tăng cường vai trò của chủ đầu tư KCN đối

Đ

với việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các
công ty trong KCN
- Hướng dẫn cho các công ty trong KCN thiết kế cũng như đấu nối hệ thống
thoát nước đúng quy định. Tăng cường kiểm tra các hố ga giám sát chất lượng nước
thải đầu ra tại các hố ga của nhà máy trong KCN để kiểm soát chặt chẽ việc xả thải
đúng quy định, phát hiện kịp thới các hành vi vi phạm và biện pháp khắc phục.
-Tuyên truyền, phổ biến thông tin về quản lí môi trường và tiếp cận sản xuất
sạch hơn vào các doanh nghiệp trong công ty. Đồng thời tuyên dương các công nhân
đã có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường.


- Công ty phải sản xuất đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, sản xuất sạch hơn,
thân thiện với môi trường
-Nâng cấp công suất xử lý nước thải của nhà máy lên để đáp ứng đủ nhu cầu xử
lý nước thải cho công ty.
Nâng chất lượng nước đầu ra của khu công nghiêp luôn luôn đạt tiêu chuẩn loại
A bằng cách xây dựng thêm hệ thống bể lọc áp lực.
-Nâng cao nhận thức cho các cán bộ và công nhân viên để họ có trách nhiệm bảo
vệ môi trường và đảm bảo nguồn nước cục bộ trong xí nghiệp của mình. Tận dụng
nguồn nước đã qua xử lý cho các xí nghiệp sản xuất vào trong quá trình làm mát thiết

Đ

ại

họ

c

Ki

nh

tế

H
uế

bị, rửa sàn, làm mát hay tưới cây


TÀI LIỆU THAM KHẢO
I.Tài liệu tiếng Việt
1. Hoàng Văn Huê. ̣ Thoát nước tập 2: Xử lý nước thải. Nhà xuất bản Khoa
hocvà kĩ thuật công nghệ Hà Nội.
3. Trinh Xuân Lai (2011 ̣ ). Tính toán thiết kế các công trı̀nh xử lý nước thải.
Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội.
4. Trần Văn Nhân, Ngô Thi Nga (2002). ̣ Giáo trıǹ h công nghê xử lý nước thải.
Nhà xuất bản Khoa học Ky thuật Hà Nôi. ̣
5. Lưu Đức Phẩm. Công nghê xử lý nước thải bằng phương pháp sinh hoc ̣ . Nhà

H
uế

xuất bản Giáo duc. ̣ .

2. Lâm Minh Triết (Ctv, 2008). Xử lý nước thải đô thi và công nghệ tính toán và thiết

tế

kế công trıǹ h. Nhà xuất bản Đai học Quốc gia thành phố Hồ Chı́ Minh, Hồ Chı́ Minh.
6. TCXDVN 51:2008, Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu

nh

chuẩn thiết kế, Bộ Xây Dựng

Ki

7. Website các khu công nghiệp www.khucongnghiep.com.vn
8. Website bộ tài nguyên môi trường http://www.monre.gov.vn

họ

c

9. Website của tổng cục thống kê www.gso.gov.vn
10. luận văn đềtài xử lí nước thải nhà máy giấy

ại

http://tailieu.vn/doc/de-tai-xu-ly-nuoc-thai-nha-may-giay-1714464.html

Đ

11. Báo cáo thực tập : Đề tài Tìm hiểu công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm tại
công ty cổ phần dệt may – Đầu tư – Thương mại thành công.
http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-tim-hieu-cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai-detnhuom-tai-cong-ty-co-phan-det-may-dau-tu-thuong-mai-thanh-cong-55170/
II.Tài liệu tham khảo tiếng anh
1,Rayrnond Van Wasbeek – báo cáo “ wastewater treatment in Vietnam”


Đ
ại
họ
c
nh

Ki
tế

H
uế


Đ
ại
họ
c
nh

Ki
tế

H
uếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×