Tải bản đầy đủ

Địa chaats công trình BKDN

Chương 4:
1/ Phân loại nước dưới đất theo điều kiện thế nằm:
-

Dựa vào điều kiện thế nằm chia làm 3 loại:
1> Nước trong đới không khí:
Định nghĩa: Là nước trong đới không khí cách mặt nước không sâu
Đặc điểm : Là nước thổ nhưỡng
Ảnh hưởng đến xây dựng: Không có giá trị sử dựng trong xây dựng nhưng làm thay đổi các tích
chất cơ lý của đất đá.
2> Nước ngầm:
Khái niệm: Là loại nước trọng lực nằm trong tầng thứ nhất phân bố trên bề mặt lớp đất đá
không thấm nước.
Đặc điểm :
- Không áp, miền cung cấp, phân bố, thoát trùng nhau
- trữ lượng không ổn định
- Bị nhiễm bẩn bởi các nhân tố khí hậu, khí tượng
Ảnh hưởng:
Ăn mòn vật liệu xây dựn,nước chảy vào hố móng thi công xẩy ra hiện thượng cáy chảy, xói ngầm
dưới hố đáy móng
3> Nước áp lực:

Khái niệm: Là nước trọng lực nằm trong tầng chứa nước, kẹp giữa 2 tầng nước ổn định, khi
khoan thì nước tự phun ra ngoài.
Đặc điểm: là nước có áp
Ảnh hưởng: Gây ra hiện tượng bục hố đáy móng, tạo ra áp lực dưới đáy móng, áp lực vỏ áo các
công trình.

2/ Các tính chất hóa học của nước dưới đất:
-

Độ PH : Căn cứ vào độ Ph ta có thể chia ra nước có tính axit, bazo hay trung tính
Độ cứng: lượng ion Ca 2+ và Mg 2+ có trong nước là yếu tố gây ra tính cứng trong nước
Tính ăn mòn: + ăn mòn rửa trôn
+ Ăn mòn muối
+ Ăn mòn axit
+ ăn mòn CO2

3/ Định luật Darcy và công thức phi tuyến:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×